Faculty of Arts อาจารย์-บุคลากร
นิสิตปัจจุบัน
ผู้ที่ต้องการเข้าศึกษา
ศิษย์เก่า
 
Home | Download |
about us

 

 

 

 

 

หน้าแรก บริการวิชาการ   คณาจารย์ที่ได้รับเชิญเป็นกรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ

คณาจารย์ที่ได้รับเชิญเป็นกรรมการวิชาการ/ วิชาชีพ

 • อาจารย์ ดร.แพร จิตติพลังศรี ภาควิชาวรรณคดีเปรียบเทียบ
  ได้รับเชิญจากคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  เป็นผู้บรรยายกระบวนวิชา TRA 6011 ทฤษฎีการแปลและแนวโน้มปัจจุบันของการวิจัยด้านการแปล)
  เมื่อวันที่ 19, 26 กรกฎาคม และวันที่ 9, 16 สิงหาคม 2557 เวลา 9.00-12.00 น.
  ณ อาคาร SWB ชั้น 6 ห้อง 605 มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐมา พงศ์ไพโรจน์ ภาควิชาภาษาอังกฤษ
  ได้รับเชิญจากสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประเมินหลักสูตรบัณฑิตศึกษา
  สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ และสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ
  และหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ
  เมือวันพฤหัสบดีที่ 11 กันยายน 2557 เวลา 9.00-16.00 น.
  ณ ตึกศูนย์ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รักสงบ วิจิตรโสภณ ภาควิชาภาษาอังกฤษ
  ได้รับเชิญเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อประเมินหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
  และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ)
  ภาควิชาภาษาอังกฤษ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • อาจารย์ ดร.อนันต์ เหล่าเลิศวรกุล ภาควิชาภาษาไทย
  ได้รับเชิญจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1
  เป็นวิทยากรโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน ให้กับครูผู้สอนภาษาไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
  เรื่อง “การวิเคราะห์ลักษณะข้อสอบการอ่าน (NT)” ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
  เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2557 เวลา 8.30-16.30 น.
  ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี
 • อาจารย์ ดร.อนันต์ เหล่าเลิศวรกุล ภาควิชาภาษาไทย
  ได้รับเชิญจากกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
  ให้เข้าร่วมประชุมคณะทำงานจัดทำ พจนานุกรมศัพท์การแพทย์แผนจีน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ครั้งที่ 11/2557
  เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2557 เวลา 9.00-17.00 น.
  ณ ห้องประชุมกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ สถาบันการแพทย์แผนไทย (ยศเส) กรุงเทพฯ
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกษม เพ็ญภินันท์ ภาควิชาปรัชญา
  ได้รับเชิญจากคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  เป็นผู้บรรยายพิเศษสอนวิชา สม.616 สังคมวิทยาวัฒนธรรม
  สำหรับนักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาการวิจัยทางสังคม ภาคที่ 1 ปีการศึกษา 2557
  ณ ห้องบรรยาย 2 โครงการบัณฑิตศึกษา คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
  ตึกอเนกประสงค์ 3 ชั้น 3 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
 • อาจารย์ธิดาวดี สกุลโพน ภาควิชาปรัชญา
  ได้รับเชิญจากวิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย เป็นอาจารย์พิเศษสอนวิชาสุนทรียศาสตร์
  ให้แก่นักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 2
  ตั้งแต่วันที่ 13 สิงหาคม ถึงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2557
  ณ วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฬิศพงศ์ จุฬารัตน์ ภาควิชาประวัติศาสตร์
  ได้รับเชิญจากสำนักงานจัดทำวารสารวิทยาศาสตร์ สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
  เป็นวิทยากรโครงการ ส่งเสริมการเขียนบทความสำหรับเยาวชนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 4
  ตั้งแต่วันที่ 3-5 กันยายน 2557 ณ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
 • อาจารย์ ดร.ถนอมนวล หิรัญเทพ ภาควิชาวรรณคดีเปรียบเทียบ
  ได้รับเชิญจากกระทรวงสาธารณสุข เป็นวิทยากรในการประชุมเชิงปฏิบัติการสังคมและสุขภาพ ปี 2557
  เรื่อง “จากวิกฤติความรู้สู่ปฏิบัติการสุขภาพใหม่”
  ระหว่างวันที่ 1-3 กันยายน 2557
  ณ ห้องประชุมสานใจ 1 ชั้น 6 อาคารสุขภาพแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข
 • รองศาสตราจารย์สุรภีพรรณ ฉัตราภรณ์ ภาควิชาภาษาอังกฤษ
  ได้รับมอบหมายจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  ให้เป็นตัวแทนไปประชุม The 7th Review Meeting of ASEAN International Mobility for Students (AIMS) Program
  ร่วมกับผู้แทนจากมหาวิทยาลัยในประเทศไทยและประเทศ ASEAN
  ระหว่างวันที่ 7-10 พฤษภาคม 2557 ณ กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรุณี อุดมศิลป ภาควิชาภาษาตะวันตก
  ได้รับเชิญจากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  เป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อเรื่อง “การทำงานวิจัยสายวรรณกรรมฝรั่งเศส”
  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 4 กันยายน 2557 เวลา 9.00-12.00 น. ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
 • อาจารย์ ดร.สิริวรรณ จุฬากรณ์ ภาควิชาภาษาตะวันตก
  ได้รับเชิญจากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
  เป็นกรรมการตัดสินการแข่งขันพูดสุนทรพจน์ภาษาฝรั่งเศส ในงาน « Étincelles de lumière : 3u ans de français à RSU! »
  เมื่อวันศุกร์ที่ 29 สิงหาคม 2557 ณ ห้อง 1-301 อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ มหาวิทยาลัยรังสิต
 • อาจารย์ ดร.หนึ่งหทัย แรงผลสัมฤทธิ —ภาควิชาภาษาตะวันตก
  ได้รับเชิญจากสำนักงานศาลยุติธรรม เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง “เทคนิคการเป็นล่ามภาษาต่างประเทศในคดีอาญา”
  เมื่อวันอังคารที่ 2 กันยายน 2557 เวลา 13.00-16.00 น. ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค
 • อาจารย์ ดร.วิโรจน์ โกศลฤทธิชัย ภาควิชาภาษาตะวันตก
  ได้รับเชิญจากวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยบูรพา
  เป็นอาจารย์พิเศษสอนในรายวิชา French for Tourism and Hotel
  ในภาคต้น ปีการศึกษา 2557 ระหว่างวันที่ 28 สิงหาคม ถึงวันที่ 12 ธันวาคม 2557
  ทุกวันพฤหัสบดี เวลา 9.00-12.00 น. ณ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยบูรพา
 • อาจารย์ ดร.เทพี จรัสจรุงเกียรติ
  อาจารย์ใกล้รุ่ง อามระดิษ
  และอาจารย์ธานีรัตน์ จัตุทะศรี ภาควิชาภาษาไทย
  ได้รับเชิญจากโรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย เป็นกรรมการสัมภาษณ์ผู้เข้าแข่งขันระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 รอบชิงชนะเลิศ
  เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2557 เวลา 9.30-12.00 น. ณ ตึกทวีปัญญา โรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรมินทร์ จารุวร ภาควิชาภาษาไทย
  ได้รับเชิญจากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
  เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “บทบาทของวัฒนธรรมในการจัดการการท่องเที่ยวในหมู่บ้านหนองขาว อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี”
  เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2557 เวลา 13.00-16.00 น. ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพฯ
 • รองศาสตราจารย์ปรีมา มัลลิกะมาส ศูนย์การแปลและการล่ามเฉลิมพระเกียรติ
  ได้รับเชิญจากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
  เป็นผู้เขียนบทความวิชาการในวารสารการแปลและการล่าม ฉบับปฐมฤกษ์
  หัวข้อ “การแปลและการล่ามไทยในศตวรรษที่ 21”
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์รำไพ เปรมสมิทธ์ ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์
  ได้รับเชิญจากคณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  เป็นคณะกรรมการสอบป้องกันดุษฎีนิพนธ์ นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา
  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในวันที่ 15 กันยายน 2557 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป
  ณ ห้องประชุม 1 อาคาร HS.05 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
 • อาจารย์ ดร.หทัย แซ่เจี่ย ภาควิชาภาษาตะวันออก
  ได้รับการแต่งตั้งจากสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
  เป็นกรรมการในคณะกรรมการดำเนินงานด้านภาษาจีน สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
 • รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ อรุณมานะกุล ภาควิชาภาษาศาสตร์
  ได้รับเชิญจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิในการสอบวัดคุณสมบัติระดับปริญญาเอก และสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์
  เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2557 เวลา 9.00-12.00 และ 13.00-16.00 น.
  ณ ห้อง 502/3 ชั้น 5 อาคารมนุษยศาสตร์ 1 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • อาจารย์ ดร.ภาวรรณ เรืองศิลป์ ภาควิชาประวัติศาสตร์
  ได้รับเชิญจากบัณฑิตวิทยาลัย ให้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการของโครงการ Jean Monnet Centre of Excellence
  ชึ่งเป็นโครงการที่หลักสูตรสหสาขาวิชายุโรปศึกษาเป็นสมาชิกในเครือข่าย
  ในหัวข้อ “Normative Power Europe in Asia”
  ระหว่างวันที่ 3-6 กันยายน 2557 ณ เมืองเคนท์ ประเทศสหราชอาณาจักร
 • รองศาสตราจารย์สุรภีพรรณ ฉัตราภรณ์ ภาควิชาภาษาอังกฤษ
  ได้รับคัดเลือกจาก สกอ. และ ASEAN University Network (AUN)
  เป็นตัวแทนของประเทศไทยไปประชุม “The Meeting of the NEAT Working Group on Enhancing People to People connectivity : Education, Tourism and Cultural Exchange”
  ร่วมกับตัวแทนของประเทศ ASEAN + 3
  จัดโดย The Japan Forum on International Relations
  ระหว่างวันที่ 28-30 กรกฏาคม 2557 ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น
 • รองศาสตราจารย์สุรภีพรรณ ฉัตราภรณ์ ภาควิชาภาษาอังกฤษ
  ได้รับเชิญจากกรุงเทพมหานคร และคณะกรรมการดำเนินงาน โครงการรางวัลสร้างสรรค์แห่งอาเซียนสำหรับนักเขียนรุ่นใหม่
  เป็นวิทยากรร่วมอภิปราย ในหัวข้อ “เรื่อสั้นเอกของโลก”
  เมื่อวันพุธที่ 13 สิงหาคม 2557 ระหว่างเวลา 13.00-15.30 น.
  ณ ห้องมูราโน โรงแรมตะวันนา รามาดา สุรวงศ์
 • รองศาสตราจารย์ ดร.กนกวรรณ เลาหบูรณะกิจ คะตะกิริ
  และ อาจารย์ Kiyomi Iketani ภาควิชาภาษาตะวันออก
  ได้รับรางวัล Best Presentation Award 2014
  ซึ่งเป็น 1 ใน 10 ทีมที่ได้รับรางวัลจากจำนวนผู้เสนอผลงานทั้งหมด 200 ทีม
  ในการนำเสนอผลงานการประชุม Asia Future Conference ครั้งที่ 2
  ซึ่งจัดขึ้นที่ Udayana University ประเทศอินโดนีเซีย
  เมื่อวันที่ 22-24 สิงหาคม 2557
  โดยนำเสนอผลงานเรื่อง "The Process of Adaptation of Native Japanese Teachers to Meet Communication Demands in Teaching Settings with Thai Teachers : From Interview Data of the Japanese Teachers Working in Universities in Thailand."
 • รองศาสตราจารย์ ดร.อรรถยา สุวรรณระดา
  และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เดือนเต็ม กฤษดาธานนท์ ภาควิชาภาษาตะวันออก
  ได้รับเชิญจากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
  เป็นอาจารย์พิเศษบรรยายรายวิชา JPN 304 ญี่ปุ่นศึกษา 4 : วรรณคดี
  ในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2557
  ทุกวันจันทร์ เวลา 9.30-12.00 น. เริ่มตั้งแต่วันที่ 18 สิงหาคม ถึงวันที่ 8 ธันวาคม 2557
  ณ ห้อง 3-210 อาคารอุไรรัตน์ มหาวิทยาลัยรังสิต
 • รองศาสตราจารย์ปรีมา มัลลิกะมาส ศูนย์การแปลและการล่ามเฉลิมพระเกียรติ
  ได้รับเชิญจากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  เป็นผู้ทรงคุณวุฒิในการสัมมนาวิพากษ์หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการแปลภาษาอังกฤษและไทย
  เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2557 เวลา 13.00-16.00 น.
  ณ ห้อง ศอ.503 ชั้น 5 ตึกศูนย์ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
 • รองศาสตราจารย์สุรภีพรรณ ฉัตราภรณ์ ภาควิชาภาษาอังกฤษ
  ได้รับเชิญจากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นวิทยากรบรรยายและอบรมเชิงปฏิบัติการ
  ให้แก่ข้าราชการสำนักปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
  ในโครงการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากร เพื่อรองรับการเปิดประชาคมอาเซียน
  ระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน ถึงวันที่ 2 กรกฎาคม 2557 ณ สวนผึ้งคันทรีโฮมรีสอร์ท จังหวัดราชบุรี
 • รองศาสตราจารย์สุรภีพรรณ ฉัตราภรณ์ ภาควิชาภาษาอังกฤษ
  ได้รับเชิญจากสถาบันไทยศึกษา และสถาบันเอเชียศึกษา
  เป็นพิธีกรดำเนินรายการหน้าพระที่นั่ง ในพิธีเปิดการประชุมนานาชาติ “Flower Culture in Asia”
  เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2557 ณ โรงแรมอิมพีเรียล ควีนส์ปาร์ค
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คารินา โชติรวี ภาควิชาภาษาอังกฤษ
  ได้รับเชิญจากศูนย์อาเซียนศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  เป็นวิทยากรบรรยายในงานสัปดาห์จุฬาฯ อาเซียน
  ในหัวข้อ “มองอาเซียนเพื่อนบ้านผ่านมิติทางวัฒนธรรม”
  เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2557 เวลา 13.00-14.00 น.
  ณ ลาน C อาคารสยามสแควร์วัน
 • อาจารย์ ดร.อัษฏายุทธ ชูศรี ภาควิชาภาษาตะวันออก
  ได้รับเชิญเป็นวิทยากรพิเศษ บรรยายในหัวข้อ
  "เส้นทางสู่การเป็นนักศึกษาปริญญาโทและเจาะลึกการเขียนแผนงานวิจัย"
  ในงาน "JEDUCATION FAIR" งานแนะแนวศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่นครั่งที่ 25
  ในวันอาทิตย์ที่ 7 กันยายน 2557 เวลา 15.30-16.30 น.
  ณ โซนเอ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ
 • อาจารย์ ดร.ทรงศักดิ์ หมัดสะและ ภาควิชาภาษาตะวันออก
  ได้รับเชิญให้เข้าร่วมการสัมมนาวิชาการและเสนอผลงานวิชาการ
  ระหว่างวันที่ 9-11 กันยายน 2557 ณ โรงแรม ซี.เอส. จังหวัดปัตตานี
 • อาจารย์ ดร.หนึ่งหทัย แรงผลสัมฤทธิ์ ภาควิชาภาษาตะวันตก
  ได้รับเชิญจากสำนักงานเลขาธิการ สภาผู้แทนราษฎร
  เป็นวิทยากรการฝึกปฏิบัติหน้าที่ล่ามโดยวิธีการแปลแบบฉับพลัน
  ให้แก่นักวิเทศสัมพันธ์ของสำนักภาษาต่างประเทศ จำนวน 6 คน
  เมื่อวันพุธที่ 13 และวันศุกร์ที่ 15 สิงหาคม 2557 เวลา 13.00-16.00 น.
  ณ ห้องปฏิบัติการภาษาและล่าม (ห้อง 705) อาคารมหาจักรีสิรินธร คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • อาจารย์ ดร.หนึ่งหทัย แรงผลสัมฤทธิ์ ภาควิชาภาษาตะวันตก
  ได้รับเชิญจากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
  เป็นวิทยากรในโครงการฝึกอบรมล่ามแปลสำหรับระบบงานยุติธรรมและกฎหมาย เพื่อคุ้มครองสิทธินักท่องเที่ยว
  ในหัวข้อเรื่อง “เทคนิคการเป็นล่าม” เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2557 เวลา 13.30-16.30 น.
  ณ บ้านอัมพวารีสอร์ทแอนด์สปา อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
 • อาจารย์ ดร.วิโรจน์ โกศลฤทธิชัย ภาควิชาภาษาตะวันตก
  ได้รับเชิญจากสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยบูรพา เป็นอาจารย์พิเศษสอนรายวิชาภาษาอังกฤษ
  ให้แก่นิสิตระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา ทั้งภาคปกติและภาคพิเศษ
  ตั้งแต่วันพุธที่ 13 สิงหาคม ถึงวันจันทร์ที่ 22 ธันวาคม 2557
 • อาจารย์อัคร เช้าฉ้อง ภาควิชาภาษาตะวันตก
  ได้รับเชิญจากห้างหุ้นส่วนจำกัด เยอรมัน บุ๊ค เซ็นเตอร์
  เป็นวิทยากรร่วมบรรยายในหัวข้อ “ทำไมภาษาเยอรมัน (ยัง) มีความสำคัญในไทย”
  เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2557 เวลา 11.00-12.00 น.
  ณ เวทีงานมหกรรมหนังสือภาคอีสานครั้งที่ 2 ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์รำไพ เปรมสมิทธ์ ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์
  ได้รับเชิญจากมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นผู้ทรงคุณวุฒิในการวิพากษ์หลักสูตรของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 • รองศาสตราจารย์สุรภีพรรณ ฉัตราภรณ์ ภาควิชาภาษาอังกฤษ
  ได้รับเชิญจากกรมควบคุมโรค สำนักงานความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงสาธารณสุข
  เป็นวิทยากรและฝึกปฏิบัติการเรื่อง “การเจรจาต่อรองและการนำเสนองาน”
  เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าร่วมประชุมระหว่างประเทศ แก่แพทย์และบุคลากรทางการแพทย์
  ระหว่างวันที่ 12-13 มิถุนายน 2557 ณ โรงแรมพักพิงอิงทาง จังหวัดนนทบุรี
 • รองศาสตราจารย์สุรภีพรรณ ฉัตราภรณ์ ภาควิชาภาษาอังกฤษ
  ได้รับเชิญจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  เป็นพิธีกรดำเนินรายการในการเปิดการอบรมหลักสูตร “ภูมิพลังแผ่นดิน” สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 3
  ซึ่งประกอบด้วยข้าราชการ ทหาร ตำรวจ และพลเรือนระดับสูง รวมทั้ง ผู้บริหารภาคเอกชน
  เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2557 ระหว่างเวลา 13.00-21.00 น.
  ณ อาคารมหาจุฬาลงกรณ์ โดยมีศาสตราจารย์ นพ.ภิรมย์ กมลรัตนกุล อธิการบดี เป็นผู้ให้การต้อนรับผู้เข้ารับการอบรม
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คารินา โชติรวี ภาควิชาภาษาอังกฤษ
  ได้รับเชิญจากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  เป็นวิทยากรบรรยายในงานสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติ “ศิลปศาสตร์วิชาการ ครั้งที่ 1”
  โดยบรรยายในหัวข้อ “Reading Dystopian Novel in Utopian Society”
  เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2557 เวลา 9.00-9.50 น.
  ณ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์รำไพ เปรมสมิทธ์ ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์
  ได้รับการแต่งตั้งจากสำนักหอสมุดแห่งชาติ เป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการฝ่ายวิชาการ
  ในคณะกรรมการจัดการประชุมสภาบรรณารักษ์แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ครั้งที่ 1
  Appointment of the committee to the 16th Congress of Southeast Asia Librarians (CONSAL XVI)
  ที่จะจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 10-13 มิถุนายน 2557 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค (BITEC)
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์จินดารัตน์ เบอรพันธุ์ ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์
  ได้รับเชิญจากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
  เป็นผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาคุณภาพตำราเรื่อง "บริการสารสนเทศ" แต่งโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัญญ์นิชดา รุ่งวิชานิวัฒน์
 • อาจารย์ ดร.ทรงพันธ์ เจิมประยงค์ ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์
  ได้รับเชิญจากคณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
  เป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ "แนวโน้มวิชาชีพบรรณารักษ์ห้องสมุดและแหล่งบริการสารสนเทศในอนาคต"
  ในโครงการสัมมนาวิชาการเรื่อง "บรรณารักษ์ในยุคอิเล็คทรอนิกส์"
  เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2557 เวลา 13.00-17.30 น.
  ณ ห้องประชุม Auditorium 2 อาคารศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น
  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริพร ภักดีผาสุข ภาควิชาภาษาไทย
  ได้รับเชิญจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
  เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง “ทิศทางการศึกษาวิจัยคติชนไทย”
  เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2557 ณ อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม
  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
 • รองศาสตราจารย์ ดร.ตรีศิลป์ บุญขจร ภาควิชาวรรณคดีเปรียบเทียบ
  ได้รับเชิญจากวิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษในรายวิชา มธ.110 สหวิทยาการ มนุษยศาสตร์ ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557
  ณ วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง จังหวัดลำปาง
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฬิศพงศ์ จุฬารัตน์ ภาควิชาประวัติศาสตร์
  ได้รับเชิญจากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
  เป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ “ประวัติศาสตร์กรุงสุโขทัย”
  เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2557 เวลา 9.00-16.00 น.
  ณ ห้อง 202 ชั้น 2 อาคารเทพรัตน์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 • อาจารย์ ดร.วิโรจน์ โกศลฤทธิชัย ภาควิชาภาษาตะวันตก
  ได้รับเชิญจากสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยบูรพา
  เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง “โครงการอบรมภาษาอังกฤษสำหรับทหารเรือ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี”
  ในวันที่ 25 สิงหาคม 2557 เวลา 9.00-16.00 น.
  ณ ศูนย์ฝึกทหารใหม่ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ จังหวัดชลบุรี
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประพจน์ อัศววิรุฬหการ คณบดีคณะอักษรศาสตร์
  ได้รับการแต่งตั้งจากสภากาชาดไทย เป็นที่ปรึกษาของคณะกรรมการดำเนินงาน
  ในโครงการชุมนุมกาชาด ครั้งที่ 11 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย
  ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 “สภากาชาดไทย: การพัฒนาระบบอาสาสมัครเพื่อขับเคลื่อนจิตอาสาในสังคมไทย”
 • อาจารย์ ดร.นูรีดา หะยียะโกะ ภาควิชาภาษาตะวันออก
  ได้รับเชิญจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นวิทยากรบรรยายแก่นักศึกษาของโครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา
  รายวิชาภาษามาเลเซียระดับต้น 1 และภาษามาเลเซียระดับกลาง 1 ในภาคการศึกษาที่ 1/2557
  ณ คณะศิลปศาตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
 • รองศาสตราจารย์สุรภีพรรณ ฉัตราภรณ์ ภาควิชาภาษาอังกฤษ
  ได้รับเชิญจากกรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
  เป็นวิทยากรบรรยายและอบรมเชิงปฏิบัติการ ให้แก่ข้าราชการระดับสูงของกรมพัฒนาที่ดิน
  ในหัวข้อ “การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในด้านการเข้าร่วมประชุมระหว่างประเทศ การต้อนรับอาคันตุกะ การร่างและการกล่าวคำปราศรัย และการนำเสนองาน”
  ระหว่างวันที่ 31 มีนาคม ถึง 4 เมษายน 2557 ณ โรงแรมซิตี้บีช รีสอร์ท หัวหิน
 • รองศาสตราจารย์สุรภีพรรณ ฉัตราภรณ์ ภาควิชาภาษาอังกฤษ
  ได้รับเชิญเป็นกรรมการดำเนินการประกวดรางวัลวรรณกรรมสร้างสรรค์แห่งอาเซียนสำหรับนักเขียนรุ่นใหม่
  (ASEAN Young Writers Award)
  และได้รับเชิญเป็นผู้แถลงข่าวแก่สื่อมวลชนร่วมกับคุณชมัยภร แสงกระจ่าง คุณบินหลา สันกาลาคีรี และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิลักษณ์ เกษมผลกุล
  เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2557 ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรรณี ชีวินศิริวัฒน์ ภาควิชาภูมิศาสตร์
  ได้รับเชิญจากสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  เป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ “GIS Modeling for Human Settlement และ GIS Modeling for Environment”
  เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2557 เวลา 9.00-12.00 น. ณ ห้องฝึกอบรม ชั้น 3 อาคาร สทอภ.
 • อาจารย์ ดร.อนันต์ เหล่าเลิศวรกุล ภาควิชาภาษาไทย
  ได้รับเชิญจากกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
  ให้เข้าร่วมประชุมคณะทำงานจัดทำ พจนานุกรมศัพท์การแพทย์แผนจีน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ครั้งที่ 8
  ระหว่างวันที่ 8-10 กรกฎาคม 2557 ณ โรงแรมแคนทารี เบย์ ระยอง จังหวัดระยอง
 • รองศาสตราจารย์จารุณี หงส์จารุ ภาควิชาศิลปการละคร
  ได้รับเชิญจากองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.)
  เป็นวิทยากรโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ดำเนินรายการเครือข่ายสื่อสาธารณะ รุ่นที่ 1
  เมื่อวันเสาร์ที่ 19 กรกฎาคม 2557 เวลา 13.30-16.30 น.
  ณ องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย
 • สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ
  ให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประพจน์ อัศววิรุฬหการ คณบดีคณะอักษรศาสตร์
  ตามเสด็จเยือนสาธารณรัฐมอลตา ระหว่างวันที่ 24-28 สิงหาคม 2557
 • รองศาสตราจารย์ ดร.กนกวรรณ เลาหบูรณะกิจ คะตะกิริ
  อาจารย์ Kiyomi Iketani
  และอาจารย์ ดร.อัษฎายุทธ ชูศรี ภาควิชาภาษาตะวันออก
  ได้รับเชิญเข้าร่วมการประชุม Asia Future Conference ครั้งที่ 2
  ระหว่างวันที่ 22-24 สิงหาคม 2557 ณ Inna Grand Bali Beach Hotel
  และ Udayana University ประเทศอินโดนีเซีย
  โดยรองศาสตราจารย์ ดร.กนกวรรณ อาจารย์ Kiyomi และคณะ นําเสนอผลงาน
  เรื่อง “The Process of Adaptation of Native Japanese Language Teachers to Meet Communication Demands in Teaching Settings with Thai Teachers: From Interview Data of the Japanese Teachers Working in Universities in Thailand”
  และอาจารย์ ดร.อัษฎายุทธ นําเสนอผลงานเรื่อง “Recognizing the acceptance of Japanese culture through the Japanese loanwords in Thai language”
 • อาจารย์ ดร.ชุติมณฑน์ เกษมณี ภาควิชาภาษาตะวันออก
  ได้รับเชิญให้เข้าร่วมสัมมนาโครงการปจฉิมนิเทศ ปฐมนิเทศนิสิตใหม่
  และวิพากษ์งานหัวข้อวิทยานิพนธ์ของนิสิต ประจําปีการศึกษา 2557
  หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเกาหลีศึกษา (สหสาขา/หลักสูตรนานาชาติ)
  ระหว่างวันที่ 23-24 สิงหาคม 2557 ณ โรงแรม เดอะ ไทด์รีสอร์ท จังหวัดชลบุรี
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประพจน์ อัศววิรุฬหการ คณบดีคณะอักษรศาสตร์
  ได้รับเชิญจากสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว
  เป็นวิทยากรปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ “เล่าเรื่ององคมนตรี มล.จิรายุ นพวงศ์”
  งานกิจกรรมสนับสนุนการดำเนินงานของพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร พิพิธภัณฑ์บ้านจิรายุ-พูนทรัพย์”
  ในวันอาทิตย์ที่ 27 กรกฎาคม 2557 เวลา 10.00-12.00 น.
  ณ พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร “พิพิธภัณฑ์บ้านจิรายุ-พูนทรัพย์ เขตพระโขนง
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประพจน์ อัศววิรุฬหการ คณบดีคณะอักษรศาสตร์
  ได้รับเชิญจากสำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ
  เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “เอกลักษณ์และมรดกของชาติ” ให้แก่คณะเยาวชนไทย
  ในโครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์ ประจำปี 2557
  เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2557 เวลา 8.30-10.30 น.
  ณ วีเทรน อินเตอร์เนชั่นแนล เฮ้าส์ กรุงเทพฯ
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประพจน์ อัศววิรุฬหการ คณบดีคณะอักษรศาสตร์
  ได้รับเชิญจากศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  เป็นวิทยากรบรรยาย หัวข้อ “เอกกษัตริย์ผู้บริหารแผ่นดิน แผ่นน้ำ แผ่นฟ้า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในฐานะนักบริหารเหนือนักบริหาร”
  หลักสูตร “ภูมิพลังแผ่นดิน” สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 3
  เมื่อวันอังคารที่ 8 กรกฎาคม 2557
  เวลา 13.30-15.30 น. ณ ห้อง 105 อาคารมหาจุฬาลงกรณ์
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ ศรีบริสุทธิ์สกุล ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์
  ได้รับเชิญเป็นผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการ Veridian E-Journal
  มหาวิทยาลัยศิลปากร ฉบับมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ ปีที่ 7 เดือนกันยายน - ธันวาคม 2557 จำนวน 1 เรื่อง
 • อาจารย์ ดร.ทรงพันธ์ เจิมประยงค์ ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์
  ได้รับเชิญจากสำนักวิชาทรัพยากรการเกษตร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  เป็นวิทยากรโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ "การปริทัศน์วรรณกรรมอย่างเป็นระบบ (Systematic Review)"
  ระหว่างวันที่ 30-31 กรกฎาคม 2557 เวลา 9.00-17.00 น. ณ ห้อง 1234 ชั้น 12 อาคารวิทยกิตติ์
 • อาจารย์ ดร.ทรงพันธ์ เจิมประยงค์ ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์
  ได้รับเชิญจากหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล
  เป็นวิทยากรในการสัมมนาวิชาการในหัวข้อ "บริการห้องสมุดตอบโจทย์รุ่นใหญ่ Gen X & BB"
  ในวันพฤหัสบดีที่ 7 สิงหาคม 2557 เวลา 13.00-16.00 น.
  ณ ห้องประชุมประชาสังคมอุดมพัฒน์ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล (ศาลายา)
 • รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐมา พงศ์ไพโรจน์ ภาควิชาภาษาอังกฤษ
  ได้เข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติ
  2014 International Symposium on Language, Linguistics, Literature and Education (ISLLLE 2014)
  โดยบรรยายในหัวข้อ “L2 English Article Omissions with Pre-modified and Postmodified NP Referents: A case of L2 Non-target-like Syntactic Representation”
  ระหว่างวันที่ 22-24 กรกฎาคม 2557 ณ เมืองซัปโปโร ประเทศญี่ปุ่น
 • อาจารย์ ดร.หทัย แซ่เจี่ย ภาควิชาภาษาตะวันออก
  ได้รับการแต่งตั้ง จากสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
  เป็นคณะกรรมการดำเนินงานด้านภาษาจีน สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2557-2560
 • รองศาสตราจารย์สุกัญญา สุจฉายา ผู้อำนวยการศูนย์คติชนวิทยา
  และรองศาสตราจารย์พรรัตน์ ดำรุง ภาควิชาศิลปการละคร
  ได้รับการแต่งตั้งจากกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม
  เป็นคณะกรรมการพัฒนากฎหมายว่าด้วยมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้
  และเข้าร่วมประชุม ในวันศุกร์ที่ 19 กรกฎาคม 2557
 • รองศาสตราจารย์สุกัญญา สุจฉายา ผู้อำนวยการศูนย์คติชนวิทยา
  ได้รับเชิญจากโครงการวิจัยเพลงพื้นบ้านภาคกลาง กองส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
  เป็นผู้เสวนา หัวข้อ “เพลงพื้นบ้านภาคกลาง : มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของประเทศไทยและของโลก”
  เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2557 เวลา 08.00-10.30 น.
  ณ ศูนย์ภูมิปัญญาไทย บ้านแม่ขวัญจิต ศรีประจันต์ อ.เมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์รำไพ เปรมสมิทธ์ ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์
  ได้รับเชิญจากสำนักบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
  เป็นประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศาสตร์
  เมื่อวันจันทร์ที่ 26 พฤษภาคม 2557 เวลา 9.00-12.00 น.
  ณ ห้องประชุมสาขาวิชาศิลปศาสตร์ 6130 อาคารวิชาการ 3 ชั้น 6 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์รำไพ เปรมสมิทธ์ ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์
  ได้รับเชิญจากกรมการค้าภายใน เป็นวิทยากรบรรยายในการสัมมนา
  เรื่อง "การเตรียมความพร้อมด้านสารสนเทศเพื่อรองรับการเข้าสู่ AEC"
  เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2557 ณ สถานพักฟื้นและพักผ่อนกองทัพบก (หาดเจ้าสำราญ) จังหวัดเพชรบุรี
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์รำไพ เปรมสมิทธ์ ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์
  ได้รับเชิญจากสำนักหอสมุดแห่งชาติ ให้เข้าร่วมประชุมด้านวิชาการ ครั้งที่ 2/2557
  เพื่อเตรียมการจัดประชุมสภาบรรณารักษ์แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ครั้งที่ 16 ปี 2558
  เมื่อวันจันทร์ที่ 2 มิถุนายน 2557 ณ ห้องประชุม 2203 อาคาร 2 ชั้น 2 สำนักหอสมุดแห่งชาติ
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์รำไพ เปรมสมิทธ์ ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์
  ได้รับเชิญจากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
  เป็นผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบแบบสอบถามเพื่อการวิจัย
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์รำไพ เปรมสมิทธ์ ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์
  ได้รับเชิญจากสำนักหอสมุดแห่งชาติ เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง "การพัฒนาห้องสมุดสู่ประชาคมอาเซียน"
  เมื่อวันอังคารที่ 1 กรกฎาคม 2557 เวลา 9.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักหอสมุดแห่งชาติ
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์รำไพ เปรมสมิทธ์
  และอาจารย์ ดร.ทรงพันธ์ เจิมประยงค์ ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์
  ได้รับเชิญจากธนาคารแห่งประเทศไทย
  เป็นวิทยากรโครงการศูนย์การเรียนรู้สร้างสรรค์และนันทนาการ ธนาคารแห่งประเทศไทย
  (Creative Learning and Recreation Center, Bank of Thailand)
  หัวข้อ "นวัตกรรมการบริการ เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ BOT Knowledge Center : กรณีศึกษา Subject Specialist สำนักวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย"
  เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2557 เวลา 9.30-11.30 น. ห้องอมรพิทยะ อาคาร 7 ชั้น 7
 • อาจารย์ ดร.ทรงพันธ์ เจิมประยงค์ ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์
  ได้รับเชิญจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  เป็นผู้ทรงคุณวุฒิตรวจอ่านและพิจารณาบทความวิจัยของมหาวิทยาลัยขอนแก่น สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 • รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐมา พงศ์ไพโรจน์ ภาควิชาภาษาอังกฤษ
  ได้รับเชิญจากโรงเรียนประภามนตรี - เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ "ก้าวแรกสู่คณะในฝัน"
  ในกิจกรรม "วันประภามนตรีเปิดประตูสู่รั้วมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1"
  เมื่อวันเสาร์ที่ 5 กรกฎาคม 2557 เวลา 10.15-12.15 น. ณ โรงเรียนประภามนตรี 2 จังหวัดสมุทรปราการ
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรันธรา ศรีอุทัย ภาควิชาภาษาอังกฤษ
  ได้รับเชิญจากสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  เป็นกรรมการสอบวิทยานิพนธ์นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ
  เมื่อวันจันทร์ที่ 30 มิถุนายน 2557 เวลา 10.00 น.
  ณ ห้องประชุมชั้น 1 ตึกศูนย์ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เดือนเต็ม กฤษดาธานนท์ ภาควิชาภาษาตะวันออก
  ได้รับเชิญจากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
  เป็นกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ของนักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
  สาขาวิชาการสื่อสารและวัฒนธรรมญี่ปุ่น ภาคปกติ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จำนวน 3 คน
  ในวันที่ 9 กรกฎาคม 2557 เวลา 9.00-15.00 น.
  ณ ห้องประชุม 1 อาคารสยามบรมราชกุมารี ชั้น 13 คณะภาษาและการสื่อสาร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • อาจารย์แม่ชีวิมุตติยา (รศ.ดร.สุภาพรรณ ณ บางช้าง) ประธานหอพระไตรปิฎกนานาชาติ
  ได้รับเชิญจากวิทยาลัยประชากรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  ให้เข้าร่วมประชุมจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ กรุงเทพมหานคร ระยะที่ 1 พ.ศ. 2557-2560
  ในวันอังคารที่ 1 กรกฎาคม 2557 เวลา 9.00-12.00 น.
  ณ ห้อง 301 อาคารวิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ
 • อาจารย์ ดร.ธนกร แก้ววิภาส ภาควิชาภาษาตะวันตก
  ได้รับเชิญจากสถาบันเกอเธ่ ประเทศไทย เป็นวิทยากรอบรมสัมมนา
  ในหัวข้อเกี่ยวกับธรรมเนียมประเพณีในประเทศเยอรมนี สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2-5
  เมื่อวันที่ 19-20 มิถุนายน 2557 และเป็นวิทยากรอบรมสัมมนา
  ในหัวข้อวิธีการสอนความรู้เกี่ยวกับประเทศเยอรมนี เช่น วัฒนธรรม ประเพณีเยอรมัน ฯลฯ
  สำหรับอาจารย์สาขาวิชาภาษาเยอรมัน เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2557
  ณ มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว กรุงเวียงจันทน์
 • รองศาสตราจารย์ ดร.มนธิรา ราโท ภาควิชาภาษาตะวันออก
  เป็นวิทยากรอบรม "โครงการพัฒนาผู้นำยุคใหม่เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ AEC"
  ให้แก่ผู้บริหารระดับกลางขึ้นไปของกระทรวงการคลัง
  ระหว่างวันที่ 17-18 และ 22 กรกฏาคม 2557 ณ โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว ฟอร์จูน กรุงเทพฯ
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชมนาด ศีติสาร ภาควิชาภาษาตะวันออก
  เป็นวิทยากรบรรยาย หัวข้อ "Cross Culture Awareness"
  ในการปฐมนิเทศให้แก่พนักงานชาวญี่ปุ่น บริษัทอีซูซุ โกลบอล ซีวี เอ็นจิเนียริง เซ็นเตอร์
  ในเครืออีซูซุ กรุ๊ป ในวันที่ 20 มิถุนายน 2557 เวลา 9.00-11.00 น.
  และวันที่ 24 มิถุนายน 2557 เวลา 9.00-11.00 น.
 • รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐมา พงศ์ไพโรจน์ ภาควิชาภาษาอังกฤษ
  ได้รับเชิญจากโครงการปริญญาเอก ภาควิชาภาษาศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “ปัญหาและสาเหตุของปัญหาที่เกี่ยวเนื่องกับการรับภาษาที่สอง: ประเด็นโต้แย้งที่ยังไร้บทสรุป”
  ในวันจันทร์ที่ 30 มิถุนายน 2557 เวลา 9.30-15.00 น.
  ณ ตึกคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
 • รองศาสตราจารย์ ดร.สุภาพรรณ ณ บางช้าง (อาจารย์แม่ชีวิมุตติยา) หอพระไตรปิฎกนานาชาติ
  ได้รับการแต่งตั้ง จากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารชมรมบาลีสันสกฤต คณะอักษรศาสตร์
  เป็นประธานชมรมตั้งแต่วันที่ 16 มิถุนายน 2557 เป็นต้นไป
 • รองศาสตราจารย์ ดร.มนธิรา ราโท ภาควิชาภาษาตะวันออก
  ได้รับเชิญจากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
  เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “ภาษาและวรรณกรรมเวียดนาม”
  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านภาษาและวัฒนธรรมเวียดนาม สำหรับอาจารย์และเจ้าหน้าที่
  ในวันที่ 21 กรกฎาคม 2557 เวลา 13.00-16.00 น.
  ณ ห้อง LA 301 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รักสงบ วิจิตรโสภณ ภาควิชาภาษาอังกฤษ
  ได้รับเชิญจากสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  เป็นกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ให้กับนักศึกษาปริญญาโท สาขาวิขาภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ
  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 5 มิถุนายน 2557 เวลา 9.00 น.
  ณ ห้องประชุมชั้น 1 ตึกศูนย์ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
 • ศาสตราจารย์ ดร.ชลดา เรืองรักษ์ลิขิต ภาควิชาภาษาไทย
  ได้รับเชิญจากราชบัณฑิตยสถาน เป็นวิทยากรโครงการอบรม
  “ครูภาษาไทยสู่อาเซียน” บรรยายเรื่อง “วรรณคดีไทย วรรณคดีอาเซียน” 2 ครั้ง ดังนี้
  1. วันพฤหัสบดีที่ 22 พฤษภาคม 2557 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จังหวัดลำปาง
  2. วันพฤหัสบดีที่ 12 มิถุนายน 2557 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 • อาจารย์ ดร.ใกล้รุ่ง อามระดิษ ภาควิชาภาษาไทย
  ได้รับเชิญจากราชบัณฑิตยสถาน ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
  เป็นวิทยากรโครงการอบรม “ครูภาษาไทยสู่อาเซียน”
  บรรยายเรื่อง “ความสัมพันธ์ภาษาไทย-ภาษาเขมร”
  ในวันศุกร์ที่ 13 มิถุนายน 2557 ณ ห้องประชุม GA 104
  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรันธรา ศรีอุทัย ภาควิชาภาษาอังกฤษ
  ได้รับเชิญจากสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  เป็นกรรมการสอบวิทยานิพนธ์นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ
  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 1 พฤษภาคม 2557 เวลา 13.30 น.
  ณ ห้องประชุม สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
 • อาจารย์แม่ชีวิมุตติยา (รองศาสตราจารย์ ดร.สุภาพรรณ ณ บางช้าง) หอพระไตรปิฎกนานาชาติ
  ได้รับการแต่งตัง0 จากวิทยาลัยประชากรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  เป็นผู้ทรงคุณวุฒิจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุกรุงเทพมหานคร ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2557-2560)
 • รองศาสตราจารย์สุกัญญา สุจฉายา ผู้อำนวยการศูนย์คติชนวิทยา
  ได้รับเชิญจากกรมศิลปากร เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง “ข้าวคอยฝน : พิธีกรรมเพื่อการกินดีอยู่ดี”
  ในงานสัมมนาทางวิชาการประวัติศาสตร์และจารีตประเพณีเรื่อง “ข้าววิถีวัฒนธรรมอาเซียน”
  เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2557 เวลา 13.00-14.00 น. ณ หอสมุดแห่งชาติ พระนคร
 • รองศาสตราจารย์สุกัญญา สุจฉายา ผู้อำนวยการศูนย์คติชนวิทยา
  ได้รับเชิญจากสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)
  ให้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำคำขอสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) เรื่อง “ผ้าย้อมครามสกลนคร”
  ระหว่างวันที่ 4-6 มิถุนายน 2557 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จังหวัดสกลนคร
 • รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐมา พงศ์ไพโรจน์
  อาจารย์สมจิต จิระนันทิพร
  ดร.ปรีณา แข่งขัน
  และอาจารย์จิลล์ เม็ตคาฟ ภาควิชาภาษาอังกฤษ
  ได้รับเชิญจากโรงเรียนอัสสัมชัญ เขตบางรัก เป็นวิทยากรในการจัดอบรมให้แก่ผู้สอนชาวต่างประเทศ
  ในหัวข้อ “Thai Students’ English Grammatical, Reading, and Pronunciation Problems and How to Motivate Thai Students to Learn English”
  เมื่อวันพุธที่ 14 และ วันศุกร์ที่ 16 พฤษภาคม 2557
  ณ ห้อง Conference ชั้น 3 อาคารนักบุญหลุยส์-มารีย์ โรงเรียนอัสสัมชัญ เขตบางรัก กรุงเทพฯ
 • รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐมา พงศ์ไพโรจน์ ภาควิชาภาษาอังกฤษ
  ได้รับเชิญจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (ส.ก.ว.)
  เป็นผู้ทรงคุณวุฒิให้ข้อเสนอแนะแก่นักศึกษาผู้รับทุนมหาบัณฑิต ส.ก.ว.
  ในหัวข้อ “การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษที่มีประสิทธิภาพ”
  เมื่อวันเสาร์ที่ 24 พฤษภาคม 2557 เวลา 11.00-12.00 น.
 • อาจารย์ ดร.ทรงพันธ์ เจิมประยงค์ ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์
  ได้รับเชิญจากสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
  เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง “การให้บริการห้องสมุดสมัยใหม่ : แนวโน้มในปัจจุบันและความท้าทายในอนาคต
  (Library Development : Current Trends and Future Challenges)”
  ในวันศุกร์ที่ 5 กันยายน 2557 เวลา 8.30-10.00 น.
  ณ ห้องควีนส์ปาร์ค 1-2 ชั้น 2 โรงแรมอิมพีเรียล ควีนส์ปาร์ค
 • รองศาสตราจารย์สุรภีพรรณ ฉัตราภรณ์ ภาควิชาภาษาอังกฤษ
  ได้รับเชิญจากกรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
  เป็นวิทยากรบรรยายและอบรมเชิงปฏิบัติการ ให้แก่ข้าราชการระดับสูงของกรมพัฒนาที่ดิน
  ในหัวข้อ “การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในด้านการเข้าร่วมประชุมระหว่างประเทศ การต้อนรับอาคันตุกะ การร่างและการกล่าวคำปราศรัย และการนำเสนองาน”
  ระหว่างวันที่ 31 มีนาคม ถึง 4 เมษายน 2557 ณ โรงแรมซิตี้บีท รีสอร์ท หัวหิน
 • รองศาสตราจารย์สุรภีพรรณ ฉัตราภรณ์ ภาควิชาภาษาอังกฤษ
  ได้รับเชิญเป็นกรรมการดำเนินการประกวดรางวัลวรรณกรรมสร้างสรรค์แห่งอาเซียนสำหรับนักเขียนรุ่นใหม่
  (ASEAN Young Writers Award) และได้รับเชิญเป็นผู้แถลงข่าวแก่สื่อมวลชน
  ร่วมกับคุณชมัยภร แสงกระจ่าง คุณบินหลา สันกาลาคีรี และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิลักษณ์ เกษมผลกุล
  เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2557 ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
 • อาจารย์ ดร.อัษฎายุทธ ชูศรี ภาควิชาภาษาตะวันออก
  ได้รับเชิญจากศูนย์การศึกษาทั่วไป จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ "Interactive Learning ประสบการณ์จากการใช้ Clicker"
  ในวันจันทร์ที่ 2 มิถุนายน 2557 เวลา 9.45-10.30 น.
  ณ ห้องบอลล์รูมบี ชั้น M โรงแรมปทุมวันปริ้นเซส กรุงเทพฯ
 • รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐมา พงศ์ไพโรจน์ ภาควิชาภาษาอังกฤษ
  ได้รับแต่งตั้งจากบัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  เป็นรองผู้อำนวยการหลักสูตรศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต/ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเป็นภาษานานาชาติ (สหสาขาวิชา/หลักสูตรนานาชาติ)
  ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2557 ถึง 31 ธันวาคม 2558
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรันธรา ศรีอุทัย ภาควิชาภาษาอังกฤษ
  ได้รับแต่งตั้งจากบัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  เป็นประธานแขนงวิชาภาษาศาสตร์ภาษาอังกฤษ หลักสูตรศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต/ดุษฎีบัณฑิต
  สาขาวิชาภาษาอังกฤษเป็นภาษานานาชาติ (สหสาขาวิชา/หลักสูตรนานาชาติ)
  ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2557 ถึง 31 ธันวาคม 2558
 • อาจารย์ ดร.ปรีณา แข่งขัน ภาควิชาภาษาอังกฤษ
  ได้รับแต่งตั้งจากบัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  เป็นผู้ประสานงานแขนงวิชาภาษาศาสตร์ภาษาอังกฤษ หลักสูตรศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต/ดุษฎีบัณฑิต
  สาขาวิชาภาษาอังกฤษเป็นภาษานานาชาติ (สหสาขาวิชา/หลักสูตรนานาชาติ)
  ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2557 ถึง 31 ธันวาคม 2558
 • อาจารย์ ดร.ทรงพันธ์ เจิมประยงค์ ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์
  ได้รับเชิญจากธนาคารแห่งประเทศไทย
  ให้เป็นที่ปรึกษาแนะนำการพัฒนาแผนงานในระหว่างปี 2557-2558
  ของโครงการเรียนรู้สร้างสรรค์ธนาคารแห่งประเทศไทย (Creative Learning Center, Bank of Thailand) ประกอบด้วย หอสมุด พิพิธภัณฑ์ และหอจดหมายเหตุ
  เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และศึกษาค้นคว้าด้านเศรษฐกิจการเงินของประเทศ
 • ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.อําภา โอตระกูล ภาควิชาภาษาตะวันตก
  ได้รับเชิญให้ไปบรรยายทางวิชาการ ณ ประเทศเยอรมัน 3 แห่งดังนี้
  1. ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2557 บรรยายเรื่อง “ข้าวในสุภาษิต และสำนวนไทย” ในงานประชุมสัมมนาเกี่ยวกับข้าว จัดโดยสมาคมเยอรมัน -ไทย ณ เมือง Stuttgart
  2. ในวันที่ 16 พฤษภาคม 2557 บรรยายเรื่อง “Von Auto zu Auto – Kommunikation und Selbstdarstellung im Strassenverkehr mit Aufklebern an Taxis und Lastwagen.” ณ คณะวิชาอาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยฮุโบลท์ กรุงเบอร์ลิน
  3. ในวันที่ 20 พฤษภาคม 2557 บรรยายเรื่อง “Thai – Deutsche Begegnung in Heidelberg” ณ คณะประวัติศาสตร์เอเชีย มหาวิทยาลัยไฮเดลแบรก์
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์รำไพ เปรมสมิทธ์ ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์
  ได้รับเชิญจากสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิต
  เป็นผู้ทรงคุณวุฒิประจำวารสารรังสิตสารสนเทศ
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์รำไพ เปรมสมิทธ์ ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์
  ได้รับเชิญจากสำนักหอสมุดแห่งชาติ เป็นที่ปรึกษาโครงการประชุมสภาบรรณารักษศาสตร์แห่งเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ ครั้งที่ 16 ในปี 2558 (The 16th Congress of Southeast Asian Librarians - CONSAL XVI 2015)
  ระหว่างวันที่ 10-13 มิถุนายน 2558 เพื่อความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิกเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ ในการพัฒนาห้องสมุดของประเทศสมาชิก
  รวม 10 ประเทศ ได้แก่ บรูไนดารุสซาลาม พม่า กัมพูชา อินโดนีเซีย มาเลเซีย ลาว ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไทย และเวียดนาม
 • อาจารย์ ดร.ทรงพันธ์ เจิมประยงค์ ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์
  ได้รับเชิญจากสถาบันเอเซียศึกษา สำนักเลขานุการสถาบันจุฬาฯ
  เป็นวิทยากร บรรยายการอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ "การใช้โปรแกรม Endnote"
  ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารประชาธิปก-รำไพพรรณี
  เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2557 เวลา 9.00 -11.00 น.
 • อาจารย์ ดร.ยุพวรรณ โสภติ วุฒิพงศ์
  และอาจารย์ ดร.ชมนาด ศิติสาร ภาควิชาภาษาตะวันออก
  ได้รับเชิญจาก บริษัท อีซูซุมอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
  เป็นวิทยากรบรรยาย Cross Culture Awareness
  ในวันอังคารที่ 29 เมษายน 2557 เวลา 9.30-15.30 น.
  ณ ห้องประชุม ME-02 บริษัท อีซูซุมอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
 • อาจารย์ ดร.ธนกร แก้ววิภาส
  และอาจารย์ ดร. Antje Streit ภาควิชาภาษาตะวันตก
  ได้รับเชิญจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่นักเรียน
  ที่เข้าร่วมโครงการภาษาเยอรมันโอลิมปิกวิชาการ ครั้งที่ 9 ระหว่างวันที่ 10-21 มีนาคม 2557
  ณ ห้องเรียนรวม ห้อง 44 ตึก 1 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
 • อาจารย์ ดร.ธนกร แก้ววิภาส ภาควิชาภาษาตะวันตก
  ได้รับเชิญจากสมาคมครูภาษาเยอรมันในประเทศไทย
  เป็นวิทยากรให้ความรู้ภาษาเยอรมันแก่นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมค่ายภาษาเยอรมันครั้งที่ 9
  ในหัวข้อ "Auf Deutsch gesagt!" (มาพูดภาษาเยอรมันกันเถอะ)
  ระหว่างวันที่ 25-27 มีนาคม 2557 ณ โรงแรมไอบิส อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
 • รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐมา พงศ์ไพโรจน์ ภาควิชาภาษาอังกฤษ
  ได้รับเชิญจากสายวิชาภาษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
  เป็นวิทยากรในการจัดอบรมให้แก่นักศึกษา หลักสูตรบัณฑิตศึกษาและคณาจารย์ของคณะศิลปศาสตร์
  ในหัวข้อ "English articles: The first thing to learn, the last thing to acquire, if at all"
  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 มีนาคม 2557 เวลา 13.30-15.30 น.
  ณ ห้องประชุม SoLA 905 ชั้น 9 อาคารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 • อาจารย์ ดร.ปรีณา แข่งขัน ภาควิชาภาษาอังกฤษ
  ได้รับเชิญจากสายวิชาภาษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
  เป็นวิทยากรในการจัดอบรมให้แก่นักศึกษาหลักสูตรบัณฑิตศึกษาและคณาจารย์ของคณะศิลปศาสตร์
  ในหัวข้อ "Language, Culture, and Identity"
  เมื่อวันเสาร์ที่ 29 มีนาคม 2557 เวลา 13.30-15.30 น.
  ณ ห้องประชุม SoLA 905 ชั้น 9 อาคารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (พิเศษ) ไซมอน เจ. พี. ไรท์ ภาควิชาภาษาอังกฤษ
  ได้รับเชิญจากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
  เป็นวิทยากรในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ "2014 English Language Studies in the Context of ASEAN"
  ในหัวข้อ "Breathing Life into Shakespeare” เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2557 เวลา 13.00-14.00 น.
 • รองศาสตราจารย์สุกัญญา สุจฉายา ผู้อำนวยการศูนย์คติชนวิทยา
  ได้รับเชิญจากสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ
  ให้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำคำขอสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI)
  เรื่อง "น้ำหมากเม่าสกลนคร" และ "ผ้าย้อมครามสกลนคร"
  ระหว่างวันที่ 27-28 มีนาคม 2557 ณ ศาลากลางจังหวัดสกลนคร
 • รองศาสตราจารย์สุกัญญา สุจฉายา ภาควิชาภาษาไทย
  ได้รับเชิญจากวิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  เป็นประธานกรรมการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายวิทยานิพนธ์หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
  ในวันที่ 11 เมษายน 2557 เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ ศรีบริสุทธิ์สกุล ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์
  ได้รับเชิญจากสํานักบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
  เป็นกรรมการสอบโครงการดุษฎีนิพนธ์ของนักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาศิลปศาสตร์
  เมื่อวันอังคารที่ 25 มีนาคม 2557 เวลา 13.30-16.30 น.
  ณ ห้องประชุม 2604/1 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์รำไพ เปรมสมิทธ์ ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์
  เป็นผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบเครื่องมือวิจัยของนิสิตหลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
  ภาควิชานโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา
 • รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐมา พงศ์ไพโรจน์ ภาควิชาภาษาอังกฤษ
  ได้รับเชิญจากโครงการบัณฑิตศึกษา สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  เป็นกรรมการสอบวิทยานิพนธ์นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ
  เมื่อวันพุธที่ 5 มีนาคม 2557 เวลา 9.00-12.00 น.
  ณ ห้อง 1124 อาคารบรมราชกุมารี คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • รองศาสตราจารย์สุรภีพรรณ ฉัตราภรณ์
  และรองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐมา พงศ์ไพโรจน์ ภาควิชาภาษาอังกฤษ
  ได้รับเชิญจากภาควิชาภาษาอังกฤษ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
  เป็นวิทยากรในหัวข้อ "การจัดการหลักสูตรและเนื,อหาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาภาษาอังกฤษ"
  เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2557 เวลา 9.00-12.00 น.
  ณ ห้อง อ 36-203 อาคาร 36 ปี คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จ.นครปฐม
 • รองศาสตราจารย์สุกัญญา สุจฉายา ผู้อำนวยการศูนย์คติชนวิทยา
  ได้รับเชิญจากคณะอนุกรรมาธิการศึกษา ส่งเสริม และฟื้นฟูประเพณีไทย
  เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในโครงการประกวดภาพยนต์สั้นเพื่อส่งเสริมประเพณีไทย
  ของคณะกรรมาธิการศาสนา คุณธรรม จริยธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม วุฒิสภา
 • รองศาสตราจารย์สุกัญญา สุจฉายา ผู้อำนวยการศูนย์คติชนวิทยา
  ได้รับทุนวิจัยจากสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)
  ให้จัดทำโครงการสารานุกรมภูมิปัญญาท้องถิ่น (ความงามด้วยภูมิปัญญาไทย)
  เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เนื่องในวโรกาสพระชนมายุครบ 5 รอบ
  เป็นเงิน 1,500,000 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน)
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์รำไพ เปรมสมิทธ์
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์จินดารัตน์ เบอรพันธุ์ และ
  อาจารย์ ดร.ทรงพันธ์ เจิมประยงค์ ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์
  ได้รับเชิญจากสำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  ในโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนานักวิชาชีพสารสนเทศ
  เรื่อง "เสริมศักยภาพนักวิชาชีพสารสนเทศ"
  ในวันจันทร์ที่ 24 ถึงวันพุธที่ 26 มีนาคม 2557
  และวันศุกร์ที่ 28 มีนาคม 2557 เวลา 9.00-16.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 7 สำนักงานวิทยทรัพยากร
 • อาจารย์ ดร.อัษฎายุทธ ชูศรี ภาควิชาภาษาตะวันออก
  เป็นวิทยากรพิเศษบรรยายในหัวเรื่อง "การอ่าน"
  ในวันพุธที่ 23 เมษายน 2557 เวลา 13.00-16.10 น. ณ เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ
 • อาจารย์ Michiko IMAI ภาควิชาภาษาตะวันออก
  เป็นวิทยากรพิเศษบรรยายในหัวเรื่อง "การสนทนา"
  ในวันพฤหัสบดีที่ 24 เมษายน 2557 เวลา 8.45-11.55 น. ณ เจแปนฟาวน์เดชชั่น กรุงเทพฯ
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประพจน์ อัศววิรุฬหการ คณบดีคณะอักษรศาสตร์
  และรองศาสตราจารย์ สุรภีพรรณ ฉัตราภรณ์ รองคณบดีฝ่ายวิรัชกิจ
  ได้รับเชิญจากมหาวิทยาลัย Hiroshima ประเทศญี่ปุ่น
  ไปประชุม AIMS-HU Kickoff Meeting
  ณ มหาวิทยาลัย Hiroshima
  ร่วมกับมหาวิทยาลัยคู่สัญญาอีก 3 มหาวิทยาลัย จาก 3 ประเทศ
  เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินงาน
  การแลกเปลี่ยนนักศึกษามหาวิทยาลัย Hiroshima กับนักศึกษาในประเทศกลุ่มอาเซียน
  ซี่งโครงการนี้เป็นส่วนขยายของโครงการ AIMS ในกลุ่มประเทศอาเซียน
  โดยมีรัฐบาลญี่ปุ่นรับผิดชอบค่าใช้จ่าย ระหว่างวันที่ 5-8 มีนาคม 2557
  แต่เนื่องจากคณบดีติดภารกิจ จึงมีคำสั่งให้อาจารย์ ดร.อัษฎายุทธ ชูศรี ภาควิชาภาษาตะวันออก เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้
 • รองศาสตราจารย์สุกัญญา สุจฉายา ภาควิชาภาษาไทย
  ได้รับเชิญจากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
  เป็นวิทยากรร่วมเสวนาเรื่อง “พญากง-พญาพาน จากตำนานสู่การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม”
  เมื่อวันพุธที่ 19 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 15.00-16.00 น.
  ณ อาคารศูนย์เรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
 • รองศาสตราจารย์สุกัญญา สุจฉายา ผู้อำนวยการศูนย์คติชนวิทยา
  ได้รับเชิญจากวิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง “เศรษฐกิจสร้างสรรค์กับการจัดการทรัพยากรทางวัฒนธรรม”
  ให้แก่นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารงานวัฒนธรรม รุ่น MCT 14
  เมื่อวันเสาร์ 1 มีนาคม 2557 เวลา 10.00-12.00 น. ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
 • อาจารย์ ดร.อัษฎายุทธ ชูศรี ภาควิชาภาษาตะวันออก
  เป็นวิทยากรในงาน "JAPAN EDUCATION FAIR" งานแนะแนวศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่นครั้งที่ 24
  จัดโดยศูนย์แนะแนวศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่นเจเอ็ดดูเคชั่น
  บรรยายในหัวข้อ "เส้นทางสู่การเป็นนักศึกษาปริญญาโทและเจาะลึกการเขียนแผนงานวิจัย"
  ในวันเสาร์ที่ 15 มีนาคม 2557 ตั้งแต่เวลา 14.00-16.00 น.
 • อาจารย์ ดร.มานพ อาดัม ภาควิชาภาษาตะวันออก
  ได้รับเชิญจากโรงเรียนบ้านเกษมสุข
  เป็นประธานจัดงาน "สานสัมพันธ์ 40 ปี เกษมสุข"
  ในวันเสาร์ที่ 29 มีนาคม 2557 เวลา 15.00 น.
  ณ โรงเรียนบ้านเกษมสุข ตำบลเทพนิมิต อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด
 • อาจารย์ ดร.สิริวรรณ จุฬากรณ์ ภาควิชาภาษาตะวันตก
  ได้รับเชิญจากมูลนิธิส่งเสริมวิปัสสนากรรมฐานในพระสังฆราชูปถัมภ์
  เป็นวิทยากรดำเนินการอบรมวิปัสสนากรรมฐาน ระหว่างวันที่ 4-16 มีนาคม 2557
  ณ ศูนย์วิปัสสนากรรมฐานธรรมสุวรรณา จังหวัดขอนแก่น
 • รองศาสตราจารย์ ดร. พัชนี ตั้งยืนยง ภาควิชาภาษาตะวันออก
  ได้รับเชิญจาก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นวิทยากร
  ในหัวข้อ "วาทกรรมธรรมรัฐ ธรรมราชาใน เจินกวานเจิ้งเย่า : ราชันวิทยาแห่งราชวงศ์ถัง"
  เวลา 13.00-13.45 น. ในวันศุกร์ที่ 7 มีนาคม 2557
  ณ ห้องประชุมประกอบ หุตะสิงห์ ชั้น 3 อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
 • รองศาสตราจารย์ ดร.สิริมนพร สุริยะวงศ์ไพศาล ภาควิชาภาษาตะวันออก
  ได้รับเชิญจากโรงเรียนราชินีบน เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่นักเรียน ในวิชาภาษาญี่ปุ่น
  โดยเริ่มวันพฤหัสบดีที่ 15 พฤษภาคม ถึงเดือนกันยายน 2557
  และวันอาทิตย์ที่ 4 ของเดือนตุลาคม 2557 ถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2558
  ทุกวันพฤหัสบดี เวลา 8.30-10.10 น. ณ โรงเรียนราชินีบน
 • อาจารย์ ดร.ทรงพันธ์ เจิมประยงค์ ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์
  ได้รับเชิญจากหลักสูตรอักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวรรณคดีและวรรณคดีเปรียบเทียบ ศูนย์วรรณคดีศึกษา คณะอักษรศาสตร์
  เป็นวิทยากรบรรยายในโครงการพัฒนาศักยภาพบัณฑิตในการใช้สื่อสารสนเทศ
  เมื่อวันอังคารที่ 25 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 9.00-12.00 น. ณ ห้อง 708 อาคารบรมราชกุมารี
 • อาจารย์ปิยะวัฒน์ ธรรมกุลางกูร ภาควิชาศิลปการละคร
  ได้รับคัดเลือกจากมูลนิธิญี่ปุ่น (Japan Foundation) สำนักงานใหญ่ ณ กรุงโตเกียว
  ให้เป็นตัวแทนประเทศไทย เข้าร่วมการประชุมศิลปการแสดงนานาชาติ
  ร่วมกับตัวแทนศิลปิน, ผู้อำนวยการแสดง, ผู้จัดงานเทศกาล ฯลฯ จากประเทศญี่ปุ่น และประเทศต่างๆ ทั่วโลก
  ณ Yokohama Creativecity Center (YCC) เมืองโยโกฮาม่า ประเทศญี่ปุ่น (International Performing Arts Meeting in Yokohama: TPAM 2014)
  ระหว่างวันที่ 10-16 กุมภาพันธ์ 2557 โดยในการประชุมดังกล่าว อาจารย์ปิยะวัฒน์ ได้ดูแลจัดการประชุมกลุ่มย่อย (Group Meeting) จำนวน 2 ครั้ง
  เพื่อแนะนำ ศูนย์ศิลปการละครสดใส พันธุมโกมล ให้เป็นที่รู้จัก รวมถึง เป็นการสร้างเครือข่าย ระหว่างจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กับผู้เชี่ยวชาญในสายงานศิลปการแสดงแขนงต่างๆ ในระดับนานาชาติ
 • รองศาสตราจารย์ ดร.มนธิรา ราโท ภาควิชาภาษาตะวันออก
  เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษในหัวข้อ "ภาษาเวียดนามและวัฒนธรรมในชีวิตประจำวัน"
  ในวันศุกร์ที่ 25 เมษายน 2557 เวลา 8.30-11.20 น. และเวลา 13.30-16.20 น.
  ณ ห้อง LNG 506 ชั้น 5 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัญญพร ปริญญาวุฒิชัย ภาควิชาภาษาตะวันออก
  เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษในหัวข้อ "ภาษาจีนและวัฒนธรรมในชีวิตประจำวัน"
  ในวันศุกร์ที่ 4 เมษายน 2557 เวลา 8.30-11.20 น. และ เวลา 13.30-16.20 น.
  ณ ห้อง LNG 506 ชั้น 5 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ … ศรีบริสุทธิส… กุล ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์
  ได้รับเชิญจากคณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม
  เป็นผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือวิจัย ของอาจารย์ ดร.ผุสดี ดอกพรม อาจารย์คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
 • รองศาสตราจารย์ ดร.สิริมนพร สุริยะวงศ์ไพศาล ภาควิชาภาษาตะวันออก
  ได้รับเชิญเป็นวิทยากรให้โรงเรียนราชินีบน
  วิชาเสริมทักษะภาษาญี่ปุ่น รหัส ญ 33202 และ ญ 33204 ตลอดปีการศึกษา 2557
  โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2557 ทุกวันพฤหัสบดี เวลา 8.30-10.10 น.
 • รองศาสตราจารย์สุกัญญา สุจฉายา ภาควิชาภาษาไทย
  ได้รับเชิญจากสาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
  เป็นวิทยากรโครงการสัมมนาวิชาการเรื่อง “ท้าวฮุ่งท้าวเจือง: ภาษาและวรรณกรรมของคนอาเซียน”
  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 6 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 8.00-16.00 น.
  ณ ห้องประชุมสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม อาคาร 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
 • รองศาสตราจารย์สุกัญญา สุจฉายา ภาควิชาภาษาไทย
  ได้รับเชิญจากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
  ร่วมเป็นวิทยากรงานเสวนา “เล่าขานตำนานศาลายา” ครั้งที่ 8
  ตอน พญากง-พญาพาน: สืบสานตำนาน สานความรู้ สู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์
  ในวันพุธที่ 19 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 15.00-16.00 น.
  ณ ห้องมินิเธียเตอร์ ชั้น 3 อาคารศูนย์การเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ ศรีบริสุทธิ์สกุล ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์
  ได้รับเชิญให้เป็นกรรมการพิจารณาหัวข้อวิทยานิพนธ์
  ให้กับนักศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาสนเทศศาสตร์เพื่อการศึกษา
  เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2557 ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัยศิลปากร นครปฐม
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประพจน์ อัศววิรุฬหการ คณบดีคณะอักษรศาสตร์
  และรองศาสตราจารย์ สุรภีพรรณ ฉัตราภรณ์ รองคณบดีฝ่ายวิรัชกิจ
  ได้รับเชิญจากมหาวิทยาลัย Waseda ประเทศญี่ปุ่น ไปประชุม First Joint Meeting of AIMS Faculty and Staff
  ณ มหาวิทยาลัย Waseda ร่วมกับมหาวิทยาลัยคู่สัญญาอีก 6 มหาวิทยาลัย จาก 5 ประเทศ
  เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินงานการแลกเปลี่ยนนักศึกษามหาวิทยาลัย Waseda
  กับนักศึกษาในประเทศกลุ่มอาเซียน ซึ่งโครงการนี้เป็นส่วนขยายของโครงการ AIMS ในกลุ่มประเทศอาเซียน
  โดยมีรัฐบาลญี่ปุ่นรับผิดชอบค่าใช้จ่าย ระหว่างวันที่ 24-26 มกราคม 2557 แต่เนื่องจากคณบดีติดภารกิจ
  จึงมีคำสั่งให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เดือนเต็ม กฤษดาธานนท์ ภาควิชาภาษาตะวันออก เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์รำไพ เปรมสมิทธ์ ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์
  ได้รับเชิญเป็นผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบเครื่องมือวิจัยของนิสิตหลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
  ภาควิชานโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประพจน์ อัศววิรุฬหการ คณบดีคณะอักษรศาสตร์
  ได้รับเชิญจากสำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ กรมศิลปากร
  เป็นวิทยากรเสวนาหัวข้อ “ภาษางดงามในกามนิต” ในงานเสวนาทางวิชาการ 125 ปี พระยาอนุมานราชธน”
  เนื่องในวาระคล้ายวันเกิดครบรอบ 125 ปี ของพระยาอนุมานราชธน (ยง เสฐียรโกเศศ)
  เมื่อวันศุกร์ที่ 13 ธันวาคม 2556 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมหอสมุดแห่งชาติ
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประพจน์ อัศววิรุฬหการ คณบดีคณะอักษรศาสตร์
  ได้รับเชิญจากสำนักงานศึกษาธิการภาค 3 เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง ภาษาไทยสอนง่าย
  ในงานประชุมวิชาการ “สืบสานภาษาไทย เทิดไท้องค์ราชันย์ สานฝันเครือข่ายครูภาษาไทย”
  เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2557 ณ โรงแรมลพบุรีอินน์ รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ ศรีบริสุทธิ์สกุล ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์
  ได้รับเชิญให้เป็นวิทยากร บรรยายพิเศษของหลักสูตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสนเทศศาสตร์เพื่อการศึกษา
  รายวิชา 101 561 การจัดการความรู้ ในวันเสาร์ที่ 18 มกราคม 2557 เวลา 9.00-12.00 น.
  ณ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร ชั้น 7 อาคาร 50 ปี มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ นครปฐม
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รักสงบ วิจิตรโสภณ ภาควิชาภาษาอังกฤษ
  ได้รับเชิญจากสำนักวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
  เป็นอาจารย์พิเศษสอนในรายวิชาสัมพันธสารวิเคราะห์ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
  สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาวิชาชีพ
  ทุกวันเสาร์-อาทิตย์ ตั้งแต่วันที่ 30 พฤศจิกายน ถึงวันที่ 22 ธันวาคม 2556
  เวลา 9.00-16.00 น. ณ ห้อง C2-215 ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รักสงบ วิจิตรโสภณ ภาควิชาภาษาอังกฤษ
  ได้รับเชิญจากภาควิชาภาษาอังกฤษ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษหัวข้อ English Discourse Analysis
  วิชา อ.610 : Applied Linguistics in English Language Studies ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2556
  ให้แก่นักศึกษาโครงการ MA-PhD in English Language Studies
  ในวันอาทิตย์ที่ 5 และ 12 มกราคม 2557 เวลา 9.00-12.00 น.
  ณ ห้อง 209 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
 • รองศาสตราจารย์ ดร.พัชนี ตั้งยืนยง ภาควิชาภาษาตะวันออก
  ได้รับเชิญจากสถาบันไทย-จีนศึกษา มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
  เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษในหัวข้อ “ธรรมราชาในคติจีน”
  ในโครงการเสวนาเรื่อง “คุณธรรม จริยธรรม วัฒนธรรม : มุมมองจากเรื่องเล่าเปาบุ้นจิ้น”
  เมื่อวันอังคารที่ 24 ธันวาคม 2556 เวลา 13.00-15.00 น.
  ณ หอประชุมใหญ่มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (บางพลี)
 • อาจารย์ ดร.ทรงพันธ์ เจิมประยงค์ ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์
  ได้รับเชิญจากภาควิชานาฏยศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  เป็นวิทยากรแก่นิสิตรายวิชา 3504318 การวิจัยนาฏศิลป์ 1
  ระหว่างวันจันทร์ที่ 16 และวันจันทร์ที่ 23 ธันวาคม 2556 เวลา 9.00-12.00 น.
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประพจน์ อัศววิรุฬหการ คณบดีคณะอักษรศาสตร์
  และรองศาสตราจารย์ สุรภีพรรณ ฉัตราภรณ์ รองคณบดีฝ่ายวิรัชกิจ
  ได้รับเชิญจาก Faculty of Literature and Linguistics
  มหาวิทยาลัย University of Social Sciences and Humanities of Ho Chi Minh City ประเทศเวียดนาม
  ไปเยือนมหาวิทยาลัย เพื่อเจรจาความร่วมมือระหว่างคณะอักษรศาสตร์ และ Faculty of Literature and Linguistics
  ระหว่างวันที่ 19-24 ธันวาคม 2556
  เนื่องจากคณบดีติดภารกิจ คณบดีจึงได้มอบหมายให้ รองศาสตราจารย์สุรภีพรรณ ฉัตราภรณ์
  เป็นผู้เจรจาตกลงในรายละเอียดความร่วมมือระหว่างทั้งสองคณะ
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์รำไพ เปรมสมิทธ์
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์จินดารัตน์ เบอร์พันธุ์ และ
  อาจารย์ ดร.ทรงพันธ์ เจิมประยงค์ ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์
  ได้รับเชิญจากสำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  เป็นวิทยากรบรรยายในโครงการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการเพื่อพัฒนานักวิชาชีพสารสนเทศ ของสำนักงานวิทยทรัพยากร
  เรื่อง "เสริมศักยภาพนักวิชาชีพสารสนเทศ" ระหว่างวันที่ 16-17 มกราคม 2557 เวลา 09.00-16.00 น.
 • อาจารย์ ดร.ทรงพันธ์ เจิมประยงค์ ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์
  ได้เข้าร่วมจัดตั้งและดำรงตำแหน่ง ประธานคนแรกของ Asia Pacific Chapter ของ Association of Information Science and Technology (ASIS&T)
  ซึ่งเป็นสมาคมวิชาชีพชั้นนำทางด้านสารสนเทศศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
  โดยกลุ่มย่อยเอเชียแปซิฟิค เป็นกลุ่มย่อยในระดับสากลลำดับที่ 3 ของ ASIS&T
  มีสมาชิกร่วมก่อตั้งจากหลายประเทศในภูมิภาค ได้แก่ อินเดีย ออสเตรเลีย สิงคโปร์ จีน ญี่ปุ่น อินโดนีเซีย ฮ่องกง ฟิลิปปินส์ และไทย
 • รองศาสตราจารย์ ดร.กนกวรรณ เลาหบุรณะกิจ คะตะกิริ ภาควิชาภาษาตะวันออก
  ได้รับเชิญเป็นทีมวิทยากรพิเศษ บรรยายในหัวข้อเรื่อง "รูปและสำนวนในระดับต้นที่พบเจอในการสื่อสาร: การใช้ภาษาญี่ปุ่นของชาวไทย"
  ระหว่างวันที่ 18-19 มกราคม 2557 ตั้งแต่เวลา 09.00-16.00 น.
  จัดโดยฝ่ายภาษาญี่ปุ่น เจแปนฟาวน์เดชชั่น กรุงเทพฯ
 • อาจารย์ ดร.วิโรจน์ โกศลฤทธิชัย ภาควิชาภาษาตะวันตก
  ได้รับเชิญจากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  เป็นอาจารย์พิเศษสอนวิชา ฝศ.748 หัวข้อเฉพาะทางภาษาศาสตร์ฝรั่งเศส
  ให้แก่นิสิตระดับปริญญาโท เมื่อวันอังคารที่ 12 พฤศจิกายน 2556 เวลา 9.30-12.30 น.
  ณ ห้องบรรยาย ศศ.601 ตึกคณะศิลปศาสตร์ ท่าพระจันทร์
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์รำไพ เปรมสมิทธ์ ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์
  ได้รับเชิญจากสำนักบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
  ให้เป็นกรรมการสอบโครงการดุษฎีนิพนธ์ของนักศึกษา ระดับปริญญาเอก
  สาขาวิชาศิลปศาสตร์ ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2556
  เมื่อวันจันทร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2556 เวลา 13.30-16.30 น.
  ณ ห้องประชุมสาขาวิชาศิลปศาสตร์ 6130 อาคารวิชาการ 3 ชั้น 6
  และในวันศุกร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2556 เวลา 9.30-12.30 น.
  ณ ห้อง 2604 อาคารวิชาการ 1 ชั้น 6 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์รำไพ เปรมสมิทธ์ ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์
  ได้รับเชิญจากศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
  ให้ร่วมเป็นคณะกรรมการที่ปรึกษาศูนย์ฯ เพื่อทำหน้าที่ให้คำปรึกษา แนะนำในเชิงนโยบาย และการบริหารจัดการ
 • อาจารย์สถาพร อรุณวิลาศ หัวหน้าหน่วยบริหารวิชาอารยธรรมไทย
  ได้รับเชิญจากหลักสูตรมหาบัณฑิต สาขารัฐประศาสนศาสตร์ คณะรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
  เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ (ภาคสนาม) วิชา 596 สัมมนารัฐประศาสนศาสตร์
  ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน 2556 เวลา 9.00-16.00 น.
  และวันที่ 1 ธันวาคม 2556 เวลา 9.00-12.00 น. ณ จังหวัดกำแพงเพชร จังหวัดสุโขทัย และจังหวัดพิษณุโลก
 • รองศาสตราจารย์สุรภีพรรณ ฉัตราภรณ์ ภาควิชาภาษาอังกฤษ
  ได้รับมอบหมายจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  ให้เข้าร่วมประชุม The 6th Reviewing Meeting of the ASEAN International Mobility for Students (AIMS) Programme
  ร่วมกับผู้แทนจากมหาวิทยาลัยในอาเซียนและ SEAMEO RIHED
  ระหว่างวันที่ 22-23 พฤศจิกายน 2556 ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิริยะดิศ มานิตย์ ภาควิชาภาษาตะวันตก
  ได้รับเชิญจากคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  เป็นอาจารย์พิเศษสอนรายวิชาในระดับปริญญาตรี
  วิชา 01374221 ประวัติวรรณคดีฝรั่งเศส (History of French Literature)
  ตั้งแต่วันที่ 6 พฤศจิกายน 2556 ถึงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 13.00 -16.00 น. ณ ห้อง ศร.2-202 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • อาจารย์ ดร.สิริวรรณ จุฬากรณ์ ภาควิชาภาษาตะวันตก
  ได้รับเชิญจากคณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
  เป็นอาจารย์พิเศษสอนรายวิชา 413 266-45 Business French ตลอดภาคปลาย ปีการศึกษา 2556
  ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม
 • อาจารย์ ดร.ธนกร แก้ววิภาส ภาควิชาภาษาตะวันตก
  ได้รับเชิญจากสาขาวิชาภาษาเยอรมันในฐานะภาษาต่างประเทศ มหาวิทยาลัยเทคนิคแห่งเดรสเดิน
  ให้ไปแสดงปาฐกถา เรื่อง "การเรียนการสอนภาษาเยอรมันในฐานะภาษาต่างประเทศในประเทศไทย"
  ในการประชุมระดับนานาชาติเพื่อพบปะศิษย์เก่าด้านภาษาเยอรมันในฐานะภาษาต่างประเทศ
  ระหว่างวันที่ 4-9 พฤศจิกายน 2556 ณ เมืองเดรสเดิน ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
 • อาจารย์ ดร.ธนกร แก้ววิภาส ภาควิชาภาษาตะวันตก
  ได้รับเชิญจากคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
  เป็นอาจารย์พิเศษสอนรายวิชา GM 212: German Structure and Usage IV กลุ่ม B01
  ให้แก่นิสิตระดับปริญญาตรี ตลอดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 ณ อาคารคณะ มนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 • รองศาสตราจารย์สุรภีพรรณ ฉัตราภรณ์ ภาควิชาภาษาอังกฤษ
  ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการวิชาการ
  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ)
  วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ตั้งแต่ พ.ศ. 2556-2557
 • อาจารย์แม่ชีวิมุตติยา (รองศาสตราจารย์ ดร.สุภาพรรณ ณ บางช้าง)
  ประธานหอพระไตรปิฎกนานาชาติ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง "ชาวพุทธไทยกับพระไตรปิฎก"
  ในรายการระเบียงบุญทางไทยทีวีสีช่อง 3 ในวันอาทิตย์ที่ 17 พฤศจิกายน 2556 เวลา 4.45-5.10 น.
 • อาจารย์ ดร.ภาสุรี ลือสกุล ภาควิชาภาษาตะวันตก
  ได้เดินทางไปประชุมและเสนอผลงานทางวิชาการ
  เรื่อง La reescritura "femenina" de las "crónicas" militares en dos novelas históricas de María Rosa Lojo
  ในการประชุม The 55th Annual Midwest Modern Language Association Convention
  ณ Milwaukee, Wisconsin ประเทศสหรัฐอเมริกา ระหว่างวันที่ 7-10 พฤศจิกายน 2556
 • อาจารย์ ดร.รมย์ ภิรมนตรี ผู้อำนวยการศูนย์รัสเซียศึกษาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  ได้รับเชิญจากผู้อำนวยการบริหารมูลนิธิ "รุสกีมีร์" (Russkiy Mir foundation)
  ศาสตราจารย์ ดร.เวียเชสลาฟ นิคานอฟ (Prof. Dr. Vyacheslav Nikonov)
  ให้เข้าร่วมประชุมสัมมนานานาชาติประจำปีครั้งที่ 7 ของมูลนิธิ "รุสกีมีร์"
  ในวันที่ 3-4 พฤศจิกายน 2556 ที่นครเซนต์ปีเตอร์ สเบิร์ก ประเทศรัสเซีย
 • รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐมา พงศ์ไพโรจน์ ภาควิชาภาษาอังกฤษ
  ได้รับเชิญจากโครงการบัณฑิตศึกษา สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  เป็นกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์นักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา
  สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ
  เมื่อวันอังคารที่ 1 ตุลาคม 2556 เวลา 9.30 น. ณ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รักสงบ วิจิตรโสภณ ภาควิชาภาษาอังกฤษ
  ได้รับเชิญจากโครงการบัณฑิตศึกษา สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  เป็นกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์นักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา
  สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ
  เมื่อวันอังคารที่ 1 ตุลาคม 2556 เวลา 13.00 น. ณ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • อาจารย์ ดร.วรรณชัย คำภีระ ภาควิชาภาษาตะวันตก
  ได้รับเชิญจากสถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย
  เป็นวิทยากรอบรมนักเรียน นิสิต อาจารย์ ที่จะไปศึกษาในประเทศฝรั่งเศส
  เมื่อวันศุกร์ที่ 27 กันยายน 2556 เวลา 14.00-17.00 น. ณ สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศส กรุงเทพฯ
 • อาจารย์ ดร.ธนกร แก้ววิภาส ภาควิชาภาษาตะวันตก
  ได้รับเชิญจากสถาบันเกอเธ่ ประเทศไทย
  เป็นวิทยากรในหัวข้อเรื่อง "การเรียนการสอนความรู้เกี่ยวกับประเทศที่พูดภาษาเยอรมัน"
  เพื่อให้ความรู้แก่คณะครูและอาจารย์ผู้สอนภาษาเยอรมันจากทั่วประเทศ
  เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2556 เวลา 9.00-17.00 น.
  และวันที่ 10 ตุลาคม 2556 เวลา 8.30-14.00 น. ณ หอประชุม สถาบันเกอเธ่ ประเทศไทย
 • อาจารย์ ดร.ศศรักษ์ เพชรเชิดชู ภาควิชาภาษาตะวันออก
  ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ ของภาควิชาภาษาจีนธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
 • อาจารย์ ดร.นูรีดา หะยียะโกะ ภาควิชาภาษาตะวันออก
  ได้รับเชิญจากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  เป็นวิทยากรบรรยายให้แก่นักศึกษาโครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา คณะศิลปศาสตร์
  ทุกวันอังคาร ตั้งแต่วันที่ 4 พฤศจิกายน 2556 ถึงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 9.30-12.00 น. ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • อาจารย์แม่ชีวิมุตติยา (รศ.ดร.สุภาพรรณ ณ บางช้าง) ประธานหอพระไตรปิฎกนานาชาติ
  ได้รับเชิญจากสถาบันดำรงราชานุภาพ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย และสถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง "ธรรมะในการทำงานของผู้บริหาร" ในโครงการอบรมหลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.)
  เมื่อวันจันทร์ที่ 16 กันยายน 2556 เวลา 13.00-16.00 น. ณ วิทยาลัยมหาดไทย อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
  มีผู้บริหารระดับสูงจากหน่วยงานต่างๆ ในทุกจังหวัดเข้ารับการอบรม จำนวน 120 คน
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ ศรีบริสุทธิ์สกุล ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์
  ได้รับเชิญจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์
  ให้เป็นผู้ทรงคุณวุฒิในการนำเสนอโครงร่างงานวิจัยทางด้านบรรณารักษศาสตร์ของนักศึกษาสาขาวิชาสนเทศศาสตร์เพื่อการศึกษา
  เมื่อวันอาทิตย์ที่ 1 กันยายน 2556 เวลา 9.00-12.00 น.
  ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 7 อาคาร 50 ปี มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์
 • รองศาสตราจารย์สุรภีพรรณ ฉัตราภรณ์ ภาควิชาภาษาอังกฤษ
  ได้รับเชิญจากคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  เป็นวิทยากรบรรยาย ในหัวข้อ "การใช้เสียงในการอ่านและตีความบทกวีนิพนธ์ภาษาอังกฤษ" แก่นิสิตเอกวิชาวรรณคดี
  และนิสิตที่จะเข้าแข่งขันการอ่านบทกวีนิพนธ์ภาษาอังกฤษ
  เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2556 เวลา 16.00-19.00 น.
  ณ อาคารจุฬาภรณ์พิศาลศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
 • รองศาสตราจารย์สุรภีพรรณ ฉัตราภรณ์ ภาควิชาภาษาอังกฤษ
  ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายและอบรมเชิงปฏิบัติการ
  ในหัวข้อ "Presentations in English at international conferences and meetings"
  ให้แก่แพทย์และบุคลากรสายการแพทย์และสาธารณสุขของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
  ระหว่างวันที่ 17-19 กรกฎาคม 2556 ณ โรงแรมไมด้า จังหวัดนนทบุรี
 • รองศาสตราจารย์ ดร.มนธิรา ราโท ภาควิชาภาษาตะวันออก
  เป็นวิทยากรเสวนาทางวิชาการ เรื่อง "ทิศทางการท่องเที่ยวประเทศไทยของนักท่องเที่ยวชาวเวียดนาม"
  ในวันที่ 7 กันยายน 2556 เวลา 09.00-12.00 น.
  ณ ห้องทองกวาว ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพอุดรราชภัฏ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
 • อาจารย์ ดร.สิริวรรณ จุฬากรณ์ ภาควิชาภาษาตะวันตก
  ได้รับเชิญจากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
  เป็นคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันพูดสุนทรพจน์ภาษาฝรั่งเศส
  เมื่อวันศุกร์ที่ 30 สิงหาคม 2556 ณ ห้อง 1-301 อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์
 • อาจารย์ ดร.หนึ่งหทัย แรงผลสัมฤทธิ์ ภาควิชาภาษาตะวันตก
  ได้รับเชิญจากสำนักงานศาลยุติธรรม เป็นวิทยากรในการอภิปรายเรื่อง
  "การปฏิบัติงานล่าม: เทคนิคการเป็นล่าม"
  เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2556 เวลา 9.15-12.15 น. ณ โรงแรมสยาม เซ็นเตอร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
 • อาจารย์ ดร.ธนกร แก้ววิภาส ภาควิชาภาษาตะวันตก
  ได้รับเชิญจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
  เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการภาษาเยอรมันโอลิมปิกวิชาการ ครั้งที่ 8
  เมื่อวันที่ 13-19 สิงหาคม 2556
  และวันที่ 27-29 สิงหาคม 2556 ณ ห้องเรียนรวมห้อง 44 ตึก 1 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
 • รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐมา พงศ์ไพโรจน์ ภาควิชาภาษาอังกฤษ
  ได้รับการแต่งตั้งจากภาควิชาภาษาอังกฤษ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  ให้เป็นกรรมการกองบรรณาธิการวารสาร Journal of English Studies, Volume 8, 2013)
 • อาจารย์สมจิต จิระนันทิพร ภาควิชาภาษาอังกฤษ
  ได้รับเชิญจากภาควิชาภาษาไทย เป็นวิทยากรในโครงการพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ
  เมื่อวันเสาร์ที่ 3 สิงหาคม และวันอาทิตย์ที่ 18 สิงหาคม 2556
  โดยผู้เข้ารับการอบรมเป็นนิสิตสังกัดภาควิชาภาษาไทยระดับปริญญาตรี โท และเอก
 • ศาสตราจารย์ ดร.ศิราพร ณ ถลาง
  รองศาสตราจารย์สุกัญญา สุจฉายา ภาควิชาภาษาไทย
  และรองศาสตราจารย์พรรัตน์ ดำรุง ภาควิชาศิลปการละคร
  ได้รับแต่งตั้งจากกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม
  เป็นคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิอำนวยการขึ้นทะเบียนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ปีพ.ศ. 2556
  เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2556
 • รองศาสตราจารย์สุกัญญา สุจฉายา ภาควิชาภาษาไทย
  ได้รับเชิญจากโครงการปริญญาเอกหลักสูตรศิลปวัฒนธรรมวิจัย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
  เป็นอาจารย์พิเศษสอนวิชา RA 824 Wisdom and Folk Art
  ในหัวข้อ "มรดกวัฒนธรรมทางภูมิปัญญา"
  เมื่อวันเสาร์ที่ 10 สิงหาคม 2556 ตั้งแต่เวลา 9.00-16.00 น.
  ณ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
 • รองศาสตราจารย์สุกัญญา สุจฉายา ภาควิชาภาษาไทย
  ได้รับเชิญจากวิทยาลัยนวัตกรรมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง "เศรษฐกิจสร้างสรรค์กับการจัดการวัฒนธรรม" ให้แก่นิสิตมหาบัณฑิต
  เมื่อวันเสาร์ที่ 24 สิงหาคม 2556 ตั้งแต่เวลา 10.00-12.00 น. ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
 • รองศาสตราจารย์ ดร.พัชนี ตั้งยืนยง ภาควิชาภาษาตะวันออก
  ได้รับเชิญจากโรงเรียนเทพศิรินทร์
  เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษในหัวข้อ "ภาษาจีน : บันไดสู่มหาวิทยาลัยในประเทศไทยและต่างประเทศสำหรับนักเรียนมัธยมไทย"
  เมื่อวันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม 2556 เวลา 9.00-11.00 น.
  ณ ห้องประชุมเทิดพระเกียรติ อาคารเทิดพระเกียรติ ชั้น 2 โรงเรียนเทพศิรินทร์
 • อาจารย์ ดร.ธนกร แก้ววิภาส ภาควิชาภาษาตะวันตก
  ได้รับเชิญจากสมาคมครูภาษาเยอรมันนานาชาติ ให้เป็นตัวแทนของผู้สอนภาษาเยอรมันจากประเทศไทย
  เพื่อเข้าร่วมการสัมมนานานาชาติด้านวัฒนธรรมศึกษาของประเทศที่ใช้ภาษาเยอรมัน
  เรื่อง "Sprachräume erfahren" ระหว่างวันที่ 8-27 กรกฎาคม 2556
  ณ ประเทศที่ใช้ภาษาเยอรมันทั้ง 4 ประเทศได้แก่ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี สมาพันธรัฐสวิส ราชรัฐลิกเตนสไตน์ และสาธารณรัฐออสเตรีย ตามลำดับ
 • อาจารย์ ดร.ธนกร แก้ววิภาส ภาควิชาภาษาตะวันตก
  ได้เข้าร่วมประชุมครูผู้สอนภาษาเยอรมันระดับนานาชาติครั้งที่ 15 (IDT 2013)
  และเสนอผลงานวิชาการในหัวข้อเรื่อง "Vergleichende Stilanalyse: Nominalstil im Deutschen und Nominalisierungstendenz im Thai"
  เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2556 ณ เมืองโบลซาโน (Bolzano) สาธารณรัฐอิตาลี
 • รองศาสตราจารย์ชูศรี มีวงศ์อุโฆษ
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หนึ่งฤดี โลหผล
  อาจารย์ ดร.หนึ่งหทัย แรงผลสัมฤทธิ์
  และอาจารย์ไรซา ซาไนวา ภาควิชาภาษาตะวันตก
  ได้รับเชิญจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
  เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในการสอบคัดเลือกมัคคุเทศก์ดีเด่น ประจำปี 2556
  เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2556 ณ สำนักงานใหญ่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
 • ศาสตราจารย์ถนอมนวล โอเจริญ ภาควิชาภาษาตะวันตก
  ได้รับเชิญจากคณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
  เป็นผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาโครงการวิจัย เรื่อง "ปัญหาในการแปลเพลงลูกทุ่งไทยเป็นภาษาเยอรมัน"
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรุณี อุดมศิลป ภาควิชาภาษาตะวันตก
  ได้รับเชิญจากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง "อีกครั้งกับ เรื่องสั้นตะวันออก : เรื่องเล่าจากกรีซ"
  ในงานสัมมนาทางวิชาการด้านฝรั่งเศสศึกษา และการแปล (Journée 2013: etudes françaises et traduction)
  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 14.30-15.30 น.
  ณ ห้อง ศศ.301 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์สรรควัฒน์ ประดิษฐพงษ์ ภาควิชาภาษาตะวันตก
  ได้รับเชิญจากกระทรวงการต่างประเทศ
  เป็นวิทยากรภาษาอิตาเลียนในหลักสูตรเร่งรัด (Intensive Pre-Posting Course) ในเดือนกุมภาพันธ์ 2556
  ณ กระทรวงการต่างประเทศ อาคารถนนศรีอยุธยา
 • อาจารย์ ดร.หนึ่งหทัย แรงผลสัมฤทธิ์ ภาควิชาภาษาตะวันตก
  ได้รับเชิญจากสำนักป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้าหญิงและเด็ก
  เป็นวิทยากรการฝึกอบรมล่ามสำหรับการคุ้มครองสวัสดิภาพผู้ที่ตกเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์ (ภาษาพม่า)
  ระหว่างวันที่ 26-28 กรกฎาคม 2556 ณ โรงแรมแกรมด์ ไชน่า ปริ๊นเซส กรุงเทพฯ
 • อาจารย์ ดร.ธนกร แก้ววิภาส ภาควิชาภาษาตะวันตก
  ได้รับเชิญจากสมาคมครูภาษาเยอรมันในประเทศไทย
  เป็นวิทยากรกิจกรรมค่ายภาษาเยอรมันนานาชาติ
  ระหว่างวันที่ 12-18 พฤษภาคม 2556
  ณ โรงแรมเฟิร์ส ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ กรุงเทพมหานคร และ ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ อำเภอเมือง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์รำไพ เปรมสมิทธ์ ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์
  ได้รับเชิญจากสำนักบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
  เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ "การวิจัยทางสารสนเทศศาสตร์" และ "ระเบียบวิธีวิจัยทางสารสนเทศศาสตร์"
  ในการสัมมนาเข้มชุดวิชา 13902 การวิจัยและระเบียบวิธีวิจัยขั้นสูงทางสารสนเทศศาสตร์
  สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาศิลปศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2556
  เมื่อวันที่ 20-21 กรกฎาคม 2556 เวลา 9.00-16.00 น. ณ ห้อง 232 อาคารสัมมนา 2 ชั้น 2 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์รำไพ เปรมสมิทธ์ ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์
  ได้รับเชิญจากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
  เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ "การประกันคุณภาพกับห้องสมุด"
  ในการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาห้องสมุดสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
  สำหรับครูบรรณารักษ์ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
  เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2556 เวลา 13.00-16.00 น. ณ สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา
 • รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐมา พงศ์ไพโรจน์ ภาควิชาภาษาอังกฤษ
  ได้รับเชิญจากโครงการบัณฑิตศึกษา สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  เป็นกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์นักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ
  เมื่อวันอังคารที่ 16 กรกฎาคม 2556 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริวิไล ธีระโรจนารัตน์
  และอาจารย์ชนิตา ดวงยิหวา ภาควิชาภูมิศาสตร์
  ได้รับเชิญให้เข้าร่วมนำเสนอบทความวิจัย
  ในหัวข้อเรื่อง "A GIS---based Network Analysis for Planning Travel Routes: a Case of Ban Rai District, Uthai Thani Province and Dan Chang District, Suphan Buri Province, Thailand."
  ในงานสัมนาวิชาการนานาชาติ "International Academic Conference on Social Sciences (IACSS)"
  ณ ประเทศตุรกี ระหว่างวันที่ 27-28 กรกฎาคม 2556
 • อาจารย์แม่ชีวิมุตติยา (รศ.ดร.สุภาพรรณ ณ บางช้าง) ประธานหอพระไตรปิฎกนานาชาติ
  ได้รับเชิญแสดงปาฐกถาเรื่อง "การจัดเตรียมต้นฉบับพระไตรปิฎกฉบับรัชกาลที่ 5"
  ในการประชุมวิชาการทางพระพุทธศาสนา "วิธีตรวจชำระคัมภีร์ใบลานให้ได้มาตรฐานสากล"
  โครงการจัดประชุมร่วมระหว่างหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาพุทธศาสนศึกษา (นานาชาติ) มหาวิทยาลัยมหิดล,
  บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และวิทยาลัยพุทธศาสน์นานาชาติ
  ในวันที่ 1 สิงหาคม 2556 ณ โรงแรม เอส.ดี. อเวนิว
 • รองศาสตราจารย์สุกัญญา สุจฉายา ผู้อำนวยการศูนย์คติชนวิทยา
  ได้รับเชิญจากหลักสูตรการออกแบบอุตสาหกรรมบัณฑิต คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง "มรดกภูมิปัญญาไทยด้านเครื่องรางของขลัง" ให้แก่นิสิตระดับปริญญาตรี
  เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2556 เวลา 13.00-16.00 น.
 • ศาสตราจารย์ ดร.ศิราพร ณ ถลาง ภาควิชาภาษาไทย และศูนย์ไทยศึกษา
  ได้รับเชิญจากโครงการวัฒนธรรมจีนศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  เป็นผู้บรรยายพิเศษ เสริมองค์ความรู้เรื่อง "การศึกษาวัฒนธรรม" แก่นักศึกษาปริญญาโทหลักสูตรวัฒนธรรมจีนศึกษา
  เมื่อวันเสาร์ที่ 13 กรกฎาคม 2556 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้อง ศศ.206 ตึกคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริพร ภักดีผาสุข
  และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพร พานโพธิท‘อง ภาควิชาภาษาไทย
  ได้รับเชิญจาก The Emancipatory Pragmatics Project - Professor Yoko Fujii
  ให้เข้าร่วมประชุมและเสนอบทความวิชาการ ในการประชุม Tokyo International Workshop on Mr O Corpus Data of Emancipatory
  เมื่อวันที่ 24-28 มีนาคม 2556 ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น
 • อาจารย์ ดร.อาทิตย์ ชีรวณิชย์กุล ภาควิชาภาษาไทย
  ได้รับเชิญจาก The Henry Ginsburg Fund, the Fragile Palm Leaves Foundation (BKK)
  ให้เข้าร่วมประชุมวิชาการ Association for Asian Studies Annual Conference
  และนำเสนอบทความวิจัยเรื่อง "To Compensate bad"
  เมื่อวันที่ 20-27 มีนาคม 2556 ณ Manchester Grand Hyatt Hotel เมืองซานดิเอโก มลรัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนธิรา ราโท ภาควิชาภาษาตะวันออก
  ได้รับเชิญจากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
  เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ "Vietnamese Literature"
  ในวันจันทร์ที่ 5 สิงหาคม 2556 เวลา 12.30-15.30 น. ณ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
 • อาจารย์กมล บุษบรรณ์ ภาควิชาภาษาตะวันออก
  ได้รับเชิญจากหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเกาหลีศึกษา (สหสาขาวิชา) บัณฑิตวิทยาลัย
  ให้เข้าร่วมสัมมนาโครงการปัจฉิมนิเทศ ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ และวิพากษ์งานหัวข้อวิทยานิพนธ์ของนิสิต ประจำปีการศึกษา 2556
  ระหว่างวันที่ 3-4 สิงหาคม 2556 ณ โรงแรม วิลลา พาราดี เขาใหญ่ ปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประพจน์ อัศววิรุฬหการ คณบดีคณะอักษรศาสตร์
  ได้รับเชิญจากคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  เป็นวิทยากรแสดงปาฐกถา เรื่อง "พระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร): ครูผู้สร้างตำราแห่งแผ่นดิน"
  ในการประชุมวิชาการ "สมเด็จพระศรีสวรินทิรา บรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า: ต้นธารการศึกษาของสตรีไทย"
  เมื่อวันศุกร์ที่ 5 กรกฎาคม 2556 เวลา 9.45-10.45 น.
  ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์กิตติคุณ คุณดวงเดือน พิศาลบุตร อาคารประชุมสุข อาชวอำรุง คณะครุศาสตร์
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ † ศรีบริสุทธิส†กุล
  และอาจารย์ ดร.ทรงพันธ์ เจิมประยงค์ ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์
  ได้เข้าร่วมการประชุมสัมมนาทางวิชาการระดับนานาชาติ
  "The 5th International Conference on Asia-Pacific Library and Information Education practice - A-LIEP 2013"
  ระหว่างวันที่ 10-12 กรกฎาคม 2556 ณ โรงแรมพูลแมน ราชาออร์คิด จังหวัดขอนแก่น
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์รำไพ เปรมสมิทธ์ ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์
  ได้รับเชิญจากคณะกรรมการการจัดประชุม A-LIEP 2013 ให้เป็นประธานในการร่วมจัดประชุมสัมมนาทางวิชาการระดับนานาชาติ
  "The 5th International Conference on Asia-Pacific Library and Information Education practice - A-LIEP 2013"
  ระหว่างวันที่ 10-12 กรกฎาคม 2556 และเป็นผู้ดำเนินรายการในหัวข้อ Information Literacy
  เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2556 ณ โรงแรมพูลแมน ราชาออร์คิด จังหวัดขอนแก่น
 • อาจารย์ ดร.ทรงพันธ์ เจิมประยงค์ ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์
  ได้รับเชิญจากสำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  เป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อเรื่อง "การวิเคราะห์การค้นข้อมูลแบบ Single Search"
  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 4 กรกฎาคม 2556 เวลา 13.30-15.30 น.
  ณ ห้องบรรยาย 303 ชั้น 3 ตึกอานันทมหิดล คณะแพทยศาสตร์
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รักสงบ วิจิตรโสภณ ภาควิชาภาษาอังกฤษ
  ได้รับเชิญเป็นอาจารย์พิเศษ สอนรายวิชา English Discourse Analysis
  ของหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาวิชาชีพ (หลักสูตรนานาชาติ)
  ในวันเสาร์ที่ 6, 13, 20, 27 กรกฎาคม 2556
  และวันอาทิตย์ที่ 7, 14, 21 และ 28 กรกฎาคม 2556 เวลา 9.00-16.00 น.
  ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หนึ่งฤดี โลหผล
  อาจารย์ ดร.เปาโล ยูรอน
  และอาจารย์ลูกา เด มอริ ภาควิชาภาษาตะวันตก
  ได้รับเชิญจากราชบัณฑิตยสถาน ให้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการปรับปรุงหลักเกณฑ์การทับศัพท์ภาษาอิตาลี
  ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2556 เป็นต้นไป เวลา 9.00-11.00 น. ณ ห้อง 301 ชั้น 3 ราชบัณฑิตยสถาน
 • อาจารย์ ดร.สิริวรรณ จุฬากรณ์ ภาควิชาภาษาตะวันตก
  ได้รับเชิญจากมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ เป็นกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์
  เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2556 เวลา 17.00 น.
  ณ สำนักงานบัณฑิตศึกษา คณะนิติศาสตร์ อาคารควีนส์ทาวเวอร์ (ตึก Q ชั้น 4) วิทยาเขตหัวหมาก
 • รองศาสตราจารย์ ดร.มนธิรา ราโท ภาควิชาภาษาตะวันออก
  ได้รับเชิญให้เข้าร่วมประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานในหัวข้อ
  "ความท้าทายของแผนงานการสร้างอัตลักษณ์อาเซียนในประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน"
  ในวันจันทร์ที่ 29 กรกฎาคม 2556 เวลา 09.00-17.30 น.
  ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
 • รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐมา พงศ์ไพโรจน์ ภาควิชาภาษาอังกฤษ
  ได้รับเชิญจากหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ (หลักสูตรนานาชาติ) สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  ให้เป็นผู้บรรยายพิเศษ หัวข้อ "Concepts, Trends, and Research on Second Language Acquisition"
  ให้แก่นักศึกษาระดับปริญญาเอก ในวันเสาร์ที่ 22 และ 29 มิถุนายน 2556 เวลา 9.00-12.00 น.
  ณ ห้อง 2A อาคารศูนย์ภาษาอังกฤษ ชั้น 2 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประพจน์ อัศววิรุฬหการ คณบดีคณะอักษรศาสตร์
  ได้รับเชิญจากสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว เป็นวิทยากรปาฐกถาพิเศษ "ภาษามรดกอันล้ำค่าของชาติไทย"
  ในกิจกรรมรำลึก 101 ปี ชาตกาล ศาสตราจารย์ ม.ล.จิรายุ นพวงศ์
  เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2556 เวลา 13.30-15.00 น. ณ ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ "บ้านจิรายุ-พูนทรัพย์"
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประพจน์ อัศววิรุฬหการ คณบดีคณะอักษรศาสตร์
  ได้รับเชิญจาก ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  เป็นวิทยากรกิตติมศักดิ์ บรรยายในหัวข้อ "สถาบันพระมหากษัตริย์กับการพัฒนาประเทศ"
  ในการอบรมหลักสูตร "ภูมิพลังแผ่นดิน" สำหรับผู้บริหารระดับสูงรุ่นที่ 2
  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน 2556 เวลา 14.30-15.30 น. ณ ห้อง 105 อาคารมหาจุฬาลงกรณ์
 • รองศาสตราจารย์สุรภีพรรณ ฉัตราภรณ์ ภาควิชาภาษาอังกฤษ
  ได้รับเชิญจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทำหน้าที่เป็นพิธีกรในพิธีเปิดการอบรมหลักสูตร "ภูมิพลังแผ่นดิน" สำหรับผู้บริหารระดับสูงของประเทศ รุ่นที่ 2
  ซึ่งประกอบด้วยข้าราชการ ทหาร ตำรวจ นักการเมือง และนักธุรกิจ
  เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2556 ณ ห้อง 105 อาคารมหาจุฬาลงกรณ์
 • อาจารย์ ดร.วิลลา วิลัยทอง ภาควิชาประวัติศาสตร์
  ได้รับเชิญจากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ให้กับนิสิตระดับปริญญาโท
  เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2556 เวลา 13.00-16.30 น.
  ณ ห้องประชุม ศศ.302 ตึกคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
 • รองศาสตราจารย์สุรภีพรรณ ฉัตราภรณ์ ภาควิชาภาษาอังกฤษ
  ได้รับเชิญจากกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เป็นวิทยากรบรรยายและฝึกปฏิบัติการ
  ในหัวข้อ "การใช้ภาษาอังกฤษในการติดต่อกับต่างประเทศและในการประชุมวิชาการนานาชาติ"
  ให้แก่แพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ ระหว่างวันที่ 30-31 พฤษภาคม 2556
 • อาจารย์ ดร.ปรีณา แข่งขัน ภาควิชาภาษาอังกฤษ
  ได้รับเชิญจากโครงการบัณฑิตศึกษา สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  เป็นกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ให้แก่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
  เมื่อวันอาทิตย์ที่ 2 มิถุนายน 2556 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
 • รองศาสตราจารย์ ดร.พัชนี ตั้งยืนยง ภาควิชาภาษาตะวันออก
  ได้รับเชิญจากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
  เป็นอาจารย์พิเศษบรรยายในรายวิชา TC 8293 วรรณกรรมแปลและการแปลขั้นสูง
  ทุกวันอาทิตย์ตลอดภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2556
 • อาจารย์ ดร.ทรงพันธ์ เจิมประยงค์ ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์
  ได้รับเชิญจากหอสมุดและคลังความรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล
  เป็นวิทยากรในงานเสวนา เรื่อง "คุยกันเบาๆ กับอาจารย์ บริการห้องแบบโด๊น....โดน (ใจ)"
  ในวันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2556 ณ อาคารหอสมุดและคลังความรู้ มหาวิทยาลัยมหิดลศาลายา จังหวัดนครปฐม
 • รองศาสตราจารย์สุรภีพรรณ ฉัตราภรณ์ ภาควิชาภาษาอังกฤษ
  ได้รับการแต่งตั้งจากสภามหาวิทยาลัยสยาม ให้เป็นกรรมการพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา ประจำปี 2556-2557
 • รองศาสตราจารย์พัชนี ตั้งยืนยง ภาควิชาภาษาตะวันออก
  ได้ร่วมเป็นคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทำหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 • อาจารย์ ดร.นูรีดา หะยียะโกะ ภาควิชาภาษาตะวันออก
  ได้รับเชิญจากโครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
  เป็นผู้บรรยายในรายวิชา SE 482 ภาษามาเลเซียระดับสูง 1 ในภาคการศึกษาที่ 1/2556
  ระหว่างวันที่ 3 มิถุนายน ถึงวันที่ 21 กันยายน 2556 ทุกวันอังคาร เวลา 09.30-12.30 น.
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ ศรีบริสุทธิ์สกุล ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์
  ได้รับเชิญจากบริษัทสถาพรบุ๊คส์ จำกัด ให้เป็นวิทยากร
  งานเสวนา "การจัดเตรียมห้องสมุดและกิจกรรมส่งเสริมการอ่านเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน"
  เมื่อวันอังคารที่ 28 พฤษภาคม 2556 ณ โรงเรียนสตรีศึกษา จังหวัดร้อยเอ็ด
  และวันพฤหัสบดีที่ 30 พฤษภาคม 2556 ณ โรงเรียนนางรองพิทยาคม อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์จินดารัตน์ เบอรพันธุ์ ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์
  ได้รับการแต่งตั้งจากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
  เป็นผู้ทรงคุณวุฒิในโครงการวารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 • อาจารย์ ดร.ทรงพันธ์ เจิมประยงค์ ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์
  ได้รับเชิญจากสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
  เป็นวิทยากรโครงการพัฒนาองค์ความรู้ ให้แก่ข้าราชการ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
  บรรยายในหัวข้อ "เส้นทางสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ : การจัดการข้อมูลเชิงประจักษ์"
  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม 2556 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุม 2702 ชั้น 27 อาคารสุขประพฤติ

« ข่าวเก่า จาก คอลัมน์ "ใคร ทำอะไร ที่ไหน" ใน จดหมายข่าวเทวาลัย