Faculty of Arts อาจารย์-บุคลากร
นิสิตปัจจุบัน
ผู้ที่ต้องการเข้าศึกษา
ศิษย์เก่า
 
Home | Download |
about us

 

 

 

 

 

หน้าแรก เกี่ยวกับคณะอักษรศาสตร์  คณะผู้บริหาร

คณะผู้บริหาร ปรัชญา ปณิธาน พันธกิจและยุทธศาสตร์

คณบดีคณะอักษรศาสตร์
รองศาสตราจารย์ ดร. กิ่งกาญจน์  เทพกาญจนา

 

รองคณบดี
 

รองศาสตราจารย์ ดร. วิโรจน์ อรุณมานะกุล
รับผิดชอบงานวางแผนและพัฒนาทรัพยากรและงานประกันคุณภาพ
 


รองศาสตราจารย์ ดร. กนกวรรณ เลาหบูรณะกิจ คะตะกิริ
 รับผิดชอบงานบริหารจัดการทรัพยากรและงานประกันคุณภาพหลักสูตร


อาจารย์ดังกมล ณ ป้อมเพชร

รับผิดชอบงานกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์

 


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุรเดช โชติอุดมพันธ์
รับผิดชอบงานพัฒนาความเป็นนานาชาติและส่งเสริมภาพลักษณ์องค์กร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วาสนา วงศ์สุรวัฒน์
รับผิดชอบงานส่งเสริมผลงานวิชาการ


อาจารย์ ดร. ทรงพันธ์ เจิมประยงค์
รับผิดชอบงานพัฒนาหลักสูตร พัฒนาการเรียนการสอน และบริการวิชาการ


ผู้ช่วยคณบดี
 

รองศาสตราจารย์ ดร. อรรถยา สุวรรณระดา
รับผิดชอบงานบริหารและวิชาการ

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชัญญพร จาวะลา
รับผิดชอบงานบริหารและวิชาการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นิรดา จิตรกร
รับผิดชอบงานพัฒนาความเป็นนานาชาติและส่งเสริมภาพลักษณ์องค์กร

อาจารย์ ดร. วรรณชัย คำภีระ
รับผิดชอบงานกายภาพ หน่วยโสตทัศนศึกษา และอาคารมหาจักรีสิรินธร


อาจารย์ ดร. ตุลย์ อิศรางกูร ณ อยุธยา
รับผิดชอบงานส่งเสริมผลงานวิชาการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศิรประภา ชวะนะญาณ
รับผิดชอบงานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร


 

อาจารย์ ดร. วริตตา ศรีรัตนา
รับผิดชอบงานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร (ผู้ช่วย)


อาจารย์ ดร. เพิ่มทิพย์ บัวเพ็ชร์
เลขานุการคณะกรรมการบริหารคณะฯ  


 

นางบุษกร ธรณี
ผู้ช่วยเลขานุการ

วิสัยทัศน์
คณะอักษรศาสตร์จะดำรงความเป็นเลิศทางวิชาการในระดับชาติและพัฒนาสู่ระดับนานาชาติ

ปรัชญา/ ปณิธาน
คณะอักษรศาสตร์เป็นผู้นำในการสร้างและถ่ายทอดความรู้ทางมนุษยศาสตร์และศาสตร์ที่เกี่ยวข้องเพื่อความก้าวหน้าทางวิชาการและภูมิปัญญาของสังคม

พันธกิจ
คณะอักษรศาสตร์เป็นสถาบันวิชาการขั้นสูงที่มุ่งบุกเบิก ค้นคว้า พัฒนา ถ่ายทอดและเผยแพร่องค์ความรู้ทางมนุษยศาสตร์และศาสตร์ที่เกี่ยวข้องเพื่อสนองความต้องการของสังคมทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ  และเป็นกลไกสร้างสมดุลในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน 

วัตถุประสงค์

  • ผลิตบัณฑิตทุกระดับที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านอักษรศาสตร์เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ สามารถคิดและวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ มีคุณธรรมและจริยธรรม สามารถเป็นผู้นำสังคมได้ มีโลกทัศน์กว้าง สามารถประยุกต์ความรู้และปรับตนให้เข้ากับพลวัตของการเปลี่ยนแปลงในทุกๆ ด้าน
  • สร้างองค์ความรู้และผลิตงานวิชาการที่มีคุณภาพในระดับนานาชาติ
  • ให้บริการทางวิชาการด้านมนุษยศาสตร์และศาสตร์ที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาบุคคลและองค์กรในสังคม
  • สืบสานและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

ข้อตกลงการปฏิบัติงาน: ผลสัมฤทธิ์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ของคณบดีคณะอักษรศาสตร์

ผลลัพธ์ น้ำหนัก
ผลลัพธ์ (%)
ตัวชี้วัด (KPIs) น้ำหนัก
KPI(%)
หน่วยนับ เป้าหมาย
ปีบัญชี 2557
1.เป็นองค์กรแห่งปัญญาที่มีความเป็นเลิศด้านการวิจัย Research Excellence 25 KPI 3 จำนวนดุษฎีบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาและมีผลงานตีพิมพ์ในระดับนานาชาติ  
ก. จำนวนดุษฎีบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาและมีผลงานตีพิมพ์ในระดับนานาชาติ (SCOPUS/ISI) 5 คน 0
KPI 5 จำนวนผลงานวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูล ISI/SCOPUS, PubMed และ TCI 10 เรื่อง 2
KPI 6 จำนวนการอ้างอิงผลงานวิจัยต่อผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับนานาชาติ(citation/paper)ที่ปรากฏในฐานข้อมูล ISI/SCOPUS ในรอบ 5 ปี 10 ครั้ง/paper 2.75
2. เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำที่มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับโลก Reputation and Recognition 15 KPI 1 ระดับความสำเร็จของการบรรลุค่าเป้าหมายในดัชนีสำคัญที่วัดความเป็นที่ยอมรับ ระดับสากล (8 KPIs เป็นตัววัด) (benchmarked with Tokyo/Seoul/Peking) ระบุเป้าหมายที่ KPI ย่อย (KPI 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 5(ก), 5.1, 8)
KPI 1.1 จำนวนอาจารย์/นักวิจัยชาวต่างประเทศที่ปฏิบัติงานเต็มเวลา 3 เดือนขึ้นไป เพิ่มขึ้นต่อปี 2.5 คน 1
KPI 1.2 จำนวนอาจารย์/นักวิจัยแลกเปลี่ยน (inbound-outbound) 2.5 คน 24
KPI 1.3 จำนวนนิสิตต่างประเทศเต็มเวลา 3 เดือนขึ้นไป 2.5 คน 70
KPI 1.4 จำนวนนิสิตแลกเปลี่ยน (inbound-outbound) 2.5 คน 100
KPI 5 (ก) จำนวนผลงานวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับนานาชาติ ที่ปรากฏในฐานข้อมูล ISI/SCOPUS 2 เรื่อง 2
KPI 5.1 ร้อยละของ paper ที่ตีพิมพ์ซึ่งมีความร่วมมือกับต่างประเทศ 1 ร้อยละ 10
KPI 8 จำนวนเงินทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก 2 ล้านบาท 32.66
3. เป็นมหาวิทยาลัยที่มีบทบาท และความรับผิดชอบต่อประเทศ Roles of the university 10 KPI 7 จำนวนโครงการวิจัย/บริการวิชาการที่ตอบปัญหาสังคม สิ่งแวดล้อม และตอบโจทย์ให้ประเทศ 5 โครงการ 5
KPI 22 จำนวนชุมชนหรือโครงการที่จุฬาฯ เข้าไปช่วยเหลือทางวิชาการ 5 โครงการ 1
4. เป็นมหาวิทยาลัยที่มีการเสริมสร้างศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ ทั้งคณาจารย์ นิสิต และบุคลากร ให้เป็นบุคคลที่มีสมรรถนะสูงเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย Reinforce CU-People 15 KPI 10 จำนวนนิสิตที่ผ่านกระบวนการพัฒนาให้เป็นคนดีและมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ โดยการเรียนรายวิชาและการทำกิจกรรม  
KPI 10.1 จำนวนนิสิตที่ผ่านกระบวนการพัฒนาให้เป็นคนดีและมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ โดยการเรียนรายวิชาและการทำกิจกรรมในหลักสูตรและเสริมหลักสูตร 2.5 คน 1,200
KPI 10.2 จำนวนนิสิตที่ผ่านกระบวนการพัฒนาให้เป็นคนดีและมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ โดยการทำกิจกรรมนอกหลักสูตร 2.5 คน 1,200
KPI 10.3 ร้อยละพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต  
ก. ร้อยละของจำนวนบัณฑิตที่ได้รับการประเมินคุณภาพโดยผู้ใช้บัณฑิตและ/หรือสถานศึกษาที่รับบัณฑิตเข้าศึกษาต่อ (เกณฑ์มาตรฐานของสมศ. ตัวบ่งชี้ที่ 2) 2.5 ร้อยละ 25
ข. ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตและ/หรือสถานศึกษาที่รับบัณฑิตเข้าศึกษาต่อ (เกณฑ์มาตรฐานของสมศ. ตัวบ่งชี้ที่ 2) 2.5 ร้อยละ 85
KPI 11 จำนวนรางวัลในระดับชาติและนานาชาติของนิสิต คณาจารย์ และบุคลากรในด้านวิชาการ กีฬา คุณธรรม จริยธรรมและอื่นๆ /ปี  
ก.จำนวนรางวัลของนิสิตระดับปริญญาบัณฑิตและบัณฑิตศึกษาที่ได้รับในระดับชาติหรือนานาชาติ ในด้านวิชาการ กีฬา คุณธรรม จริยธรรม และอื่นๆ ในปีงบฯ 2557 2.5 รางวัล 50
ข. จำนวนรางวัลของคณาจารย์ และบุคลากร ที่ได้รับในระดับชาติหรือนานาชาติ ในด้านวิชาการ วิจัย บริการวิชาการ ศิลปวัฒนธรรม และอื่นๆ ในปีงบฯ 2557 2.5 รางวัล 2
5. เป็นมหาวิทยาลัยที่มีความมั่นคงทางการเงิน Revenue Sustainability 20 ไม่ถ่ายทอดสู่ส่วนงาน ส่วนงานสามารถเสนอ ตัวชี้วัด (KPIs) ยุทธศาสตร์ของส่วนงานเองได้ หรือจะกระจายน้ำหนักไปยังผลลัพธ์อื่นๆ แล้วแต่ที่ส่วนงานมุ่งเน้น
5. เป็นแหล่งอ้างอิงด้านความเป็นไทยและด้านศิลปวัฒนธรรม และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม    
    KPI ARTS 1 การจัดตั้งห้องสมุดภาษาตะวันออกและภาษาอาเซียน : จำนวนทรัพยากรที่จัดหาเข้าห้องสมุดในแต่ละปี 5 รายการ 150
KPI ARTS 2 จำนวนโครงการที่มีการพัฒนาขึ้นและได้รับการยกย่องว่าเป็นแหล่งอ้างอิงด้านความเป็นไทยและด้านศิลปวัฒนธรรม 5 โครงการ 1
KPI ARTS 3 จำนวนครั้งของกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทย 5 ครั้ง 10
KPI ARTS 4 จำนวนครั้งของกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมอื่นๆ 5 ครั้ง 40
6. เป็นมหาวิทยาลัยที่สามารถดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ และสามารถถ่ายทอดนโยบายลงสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล Realization of key policy 15 KPI 26 ความสำเร็จของการเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว (achievement of Green University) พิจารณาจาก KPI 26.1, KPI 26.2 และ KPI 26.3
KPI 26.1 ร้อยละของปริมาณขยะเหลือทิ้ง จากปริมาณขยะทั้งหมด 2.5 ร้อยละ 65
KPI 26.2 ร้อยละค่าสาธารณูปโภคต่อรายได้ 2.5 ร้อยละ 2.7
KPI 26.3 ร้อยละพื้นที่สีเขียวและพื้นที่ซึมน้ำต่อพื้นที่เปิดโล่ง 5 ร้อยละ 34
KPI 27 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนมหาวิทยาลัยดิจิตอล (achievement of Digital University)  
KPI 27.1 ร้อยละของจำนวนรายวิชาทั้งหมดที่มีการใช้งานระบบ Learning Management System (Ratio of courses using LMS) 5 ร้อยละ 15
รวม 100   100