หน้าแรก
คณะกรรมการ  
อาจารย์ผู้สอน
หลักสูตร
รายวิชาที่เปิด
เนื้อหา  
ตารางสอน  
สื่อการสอน
สิ่งพิมพ์
 
 
 
เนื้อหา
คำอธิบายรายวิชา

2200183


อารยธรรมไทย 
วิวัฒนาการของสังคมไทยในด้านชีวิตความเป็นอยู่ ความคิด ความเชื่อ และการแสดงออกด้านวัฒนธรรมและด้านศิลปกรรม ซึ่งก่อให้เกิดบูรณาการของอารยธรรมไทยในด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ตลอดจนในด้านลักษณะความคิด ความเชื่อ ภูมิปัญญา และงานสร้างสรรค์
Thai Civilization
THAI CIV
The development of Thai society: ways of life, ideas, beliefs, cultural and artistic expression, which have contributed to the political, economic and social integration as well as the ideological, intellectual and artistic integration of Thai civilization.

3(3-0-6


     

2200185


ปริทัศน์ศิลปะโบราณวัตถุสถานในประเทศไทย
ศิลปะและโบราณวัตถุสถานที่สำคัญในประเทศไทย การวิเคราะห์สุนทรียลักษณ์ในเชิงศิลปะและเชิงช่างที่สะท้อนวิถีชีวิต สังคม ความคิด ความเชื่อ การรับและการถ่ายทอดมโนทัศน์ทางศิลปะและวิทยาการ ความหมายและอรรถประโยชน์ในมิติทางอารยธรรม
Survey of Artifacts and Archaeological Sites in Thailand
SURV ART ARCH THAI
Principal artifacts and archaeological sites in Thailand; analysis of aesthetic values as seen from their artistic and technical forms that reflect ways of life, society, thoughts and beliefs; acquisition and transfer of art concepts and technical methods, meanings and utility in civilization dimension.

3(2-4-3)


     

2200221วิธีวิทยาการวิจัยอารยธรรมไทย     
แนวคิดพื้นฐานและวิธีการวิจัย การเก็บข้อมูลจากหลักฐานประเภทต่าง ๆ ในลักษณะสหวิทยาการ เพื่อนำมาวิเคราะห์และสังเคราะห์การศึกษาอารยธรรมไทย
Research Methodology in Thai Civilization
RES METH TH CIV
Basic concepts and research methods; collecting different kinds of evidence through an inter-disciplinary approach in order to analyze and synthesize the study of Thai civilization.

3(3-0-6)     

2200222
สถาปัตยกรรมพื้นถิ่นกับสังคมไทย
ความหมาย ประเภท และเอกลักษณ์ของงานสถาปัตยกรรมไทยพื้นถิ่น ความสัมพันธ์ระหว่างศิลปะและงานช่างกับวิถีชีวิต สังคม ความคิด และความเชื่อ บทบาทของสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นที่มีต่ออารยธรรมไทย
Vernacular Architecture and Thai Society
VERN ARCH TH SOC
Meanings, categories and uniqueness of Thai vernacular architecture; relationship between art and crafts and ways of life, society, thoughts, and beliefs; roles of vernacular architecture in Thai civilization.

3(3-0-6)
     

2200223จิตรกรรมกับสังคมไทย
พัฒนาการของจิตรกรรมไทย ความสัมพันธ์ของคติความเชื่อ ความคิด และสภาพแวดล้อมในสังคมไทย การสร้างสรรค์งานจิตรกรรมไทยประเพณีและจิตรกรรมไทยร่วมสมัย
Painting and Thai Society
PNTG TH SOC
Development of Thai painting; relationship between spiritual beliefs, thoughts and environment in Thai society;  creation of fractional and contemporary Thai paintings.

3(3-0-6)     

2200224

ประณีตศิลป์กับสังคมไทย ความคิดและเทคนิคการสร้างสรรค์งานประณีตศิลป์เพื่อศาสนา ราชสำนัก และสามัญชน งานประณีตศิลป์ในฐานะส่วนหนึ่งของอารยธรรมไทย
Decorative Arts and Thai Society
DEC ARTS TH SOCThoughts and techniques in the creation of decorative arts for religion, royal court and conman people; decorative arts as part of Thai civilization

3(3-0-6)

     

2200225


ศิลปะพื้นบ้านไทย
ความหมาย ประเภท และเอกลักษณ์ของศิลปะพื้นบ้านไทย ความสัมพันธ์ระหว่างศิลปะพื้นบ้านกับวิถีชีวิต สังคม ความคิด ความเชื่อ และภูมิปัญญาไทย
Thai Folk Art
TH FOLK ART Meaning, categories and uniqueness of Thai folk art; relation between folk art and Thais ways of life, society, thoughts, beliefs and wisdom.

3(3-0-6)


     

2200226

ดนตรีพื้นเมืองในสังคมไทย
ความเป็นมาของการร้องรำในสังคมไทย บูรณาการคติความเชื่อ วิถีชีวิต และสภาพแวดล้อมที่มีอิทธิพลต่อการสร้างสรรค์ดนตรีและการฟ้อนรำพื้นเมืองลักษณะต่าง ๆ แรงบันดาลใจ  การสร้างสรรค์ และวิธีการแสดงดนตรีและการฟ้อนรำในแต่ละท้องถิ่น
Folk Music in Thai Society
FOLK MUS TH SOC
Background of Thai folk music and dances; integration of spiritual beliefs, ways of life and environment that influence the creation of Thai folk music and dances; presentations, motivations and creation of music and dances in different regions. 

3(3-0-6)

     

2200227นาฏยสังคีตศิลป์ไทย
ประวัติ พัฒนาการ และความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับนาฏยศิลป์และสังคีตศิลป์ไทยประเภทต่าง ๆ  ความสัมพันธ์กับสังคมไทย
Thai Classical Music and Dramatic Art
TH CL MUS DRAM
History, development, and basic knowledge about different types of Thai classical music and dramatic arts; their relations with Thai society.

3(3-0-6)     

2200387

โบราณคดีในประเทศไทย
วิธีการและทฤษฎีทางโบราณคดี ความสัมพันธ์ระหว่างโบราณคดีกับศิลปะและสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง การตีความศิลปวัตถุและโบราณสถานตั้งแต่ยุคสมัยก่อนประวัติศาสตร์จนถึงสมัยรัตนโกสินทร์ แนวทางการอนุรักษ์ศิลปะและหลักฐานทางโบราณคดีในประเทศไทย
Archaeology in Thailand
ARCHAEO THAI
Methods and theories of archaeology; relationship between archaeology, art and other related fields; interpretation of artifacts and architectural remains from the pre-historical period to the Rattanakosin Era; approaches in the conservation of art and archaeological evidence in Thailand.

3(2-4-3)

     

2200388
สถาปัตยกรรมเชิงโบราณคดี
หลักการ ความคิด และวิธีการทางโบราณคดีในการศึกษาสถาปัตยกรรมและศิลปะที่เกี่ยวข้อง การวิเคราะห์และตีความศิลปะและสถาปัตยกรรมที่สัมพันธ์กับวิถีชีวิต ศาสนา และความเชื่อในสังคมไทย
Archaeological Architecture
ARCHAEO ARCH
Archaeological principles, thoughts and approaches in the study of architecture and other related arts; analysis and interpretation of art and architecture related to ways of life, religions, and beliefs in Thai society.   

3(2-4-3)
     

2200389


ประติมานวิทยา  
ตำนาน และคติความเชื่อในพระพุทธศาสนาและศาสนาฮินดูที่เกี่ยวข้องกับประติมานวิทยา ได้แก่  รูปเคารพ งานประติมากรรมเพื่อประดับตกแต่ง การวิเคราะห์และตีความ รวมทั้งรูปแบบการถ่ายทอดมโนทัศน์ทางศิลปวิทยาการผ่านกระบวนการสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรม ประติมากรรม และสถาปัตยกรรมในสังคมไทย
Iconography
ICONOGRAPHY
Legends and spiritual beliefs in Buddhism and Hinduism relating to iconography: sacred images, and decorative sculptures; analysis and interpretation of the meanings and ways of expressing intellectual concepts through the creation of paintings, sculptures and architectural works in Thai society. 

3(3-0-6)


     

2200390


อิทธิพลวัฒนธรรมต่างชาติในศิลปะไทย
การรับและบูรณาการวัฒนธรรมต่างชาติในสังคมไทย อิทธิพลของวัฒนธรรมอินเดีย ลังกา เขมร จีน โลกมุสลิม และโลกตะวันตกในการสร้างสรรค์ศิลปะไทย
Influences of Foreign Cultures on Thai Art
FOR CULT TH ARTAcquisition and integration of foreign cultures in Thai society; influences of Indian, Sinhalese, Khmer, Chinese, Islamic, and Western cultures on the creation of Thai art

3(3-0-6)


     

2200391
ศิลปะร่วมสมัยกับสังคมไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ความหมาย ประเภท และเอกลักษณ์ของศิลปะร่วมสมัยในสังคมไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ความสัมพันธ์ระหว่างสุนทรียลักษณ์ศิลปะร่วมสมัยกับวิถีชีวิต สังคม ความคิด และความเชื่อในสังคมไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
Contemporary Art and Thai and Southeast Asian Societies
CONT ART TH SEAMeanings, categories and uniqueness of contemporary art in Thai and Southeast Asian societies; relationship between the aesthetics of contemporary art and ways of life, society, thoughts and beliefs in Thai and Southeast Asian societies.

3(3-0-6)
     

2200392

ศิลปะโบราณในสยามและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ วิวัฒนาการของศิลปะอันสัมพันธ์กับหลักฐานทางโบราณคดี ภายหลังการเผยแพร่วัฒนธรรมอินเดียและลังกาสู่กลุ่มวัฒนธรรมฟูนัน ทวารวดี ศรีวิชัย ชวา มอญ เขมร จาม พยู พม่า สยาม และลาว ตลอดจนปฏิสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมที่ปรากฏตามหลักฐานทางโบราณคดี
Ancient Art in Siam and Southeast Asia
ANC ART SIAM SEA
The evolution of art in relation to the archaeological evidence after the expansion of the Indian and Singhalese cultures to the cultural groups of Funun, Dvaravati, Srivijaya, Java, Mon, Khmer, Cham, Pyu, Myanmar, Siam and Laos; cultural interrelations as appeared in the archaeological evidence.

3(3-0-6)

     

2200393ภาษาและวัฒนธรรมเพื่อศิลปะและโบราณคดี
คำศัพท์ และสำนวนไทยที่ใช้ในงานศิลปะ สถาปัตยกรรม และโบราณคดี  ความหมายและความสัมพันธ์กับวัฒนธรรม
Language and Culture for Art and Archaeology
LANG / CULT ART
Study of Thai vocabulary and idioms used in fine art, architecture, and archaeology; meanings and relationship with culture.

3(3-0-6)     

2200394


ประเพณีและเทศกาลในสังคมไทย
ความสำคัญของประเพณีและเทศกาลในสังคมไทย หน้าที่ของประเพณีและเทศกาลต่อวิถีชีวิต คติความเชื่อ ค่านิยม และภูมิปัญญาไทย ประเพณีและเทศกาลประจำปีในสังคมไทย
Customs and Festivals in Thai Society
CUST / FEST TH SOCThe significance of customs and festivals in Thai society; their functions in Thai ways of life, spiritual beliefs, values and wisdom; annual customs and festivals in Thai society

3(3-0-6)


     

2200395
ราชประเพณีและพระราชพิธีในราชสำนักไทย ความหมายและหน้าที่ของราชประเพณีและพระราชพิธีในประเทศไทย พัฒนาการของราชประเพณีและพระราชพิธีในประวัติศาสตร์ไทย ราชประเพณีและพระราชพิธีสำคัญในราชสำนักไทย
Royal Traditions and State Ceremonies in Thai Royal Court
ROY TRAD / CERE
Meanings and functions of royal traditions and state ceremonies in Thailand; their development in Thai history; significant traditions and state ceremonies in Thai Royal Court. 

3(3-0-6)
     

2200396

ศาสนพิธีในสังคมไทย
ความหมายและหน้าที่ของพิธีกรรมทางศาสนาในสังคมไทย พิธีกรรมทางพุทธศาสนาและศาสนาพราหมณ์ในสังคมไทย ความสัมพันธ์ระหว่างศาสนากับพิธีกรรม วิถีชีวิต ความเชื่อ ค่านิยม ภูมิปัญญา และการสร้างสรรค์พิธีกรรมในสังคมไทย
Religious Rituals in Thai Society
REL RIT TH SOC
Meanings and functions of religious rituals in Thai society; Buddhist and Hindu rituals in Thai society; relationship between religions and rituals, ways of life,  beliefs, values, wisdom, and  creation of rituals in Thai society.

3(3-0-6)

 
 
> Links
 


 
     
   

หน่วยบริหารวิชาอารยธรรมไทย คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ / โทรสาร 02-2184643