หน้าแรก
คณะกรรมการ  
อาจารย์ผู้สอน
หลักสูตร
รายวิชาที่เปิด
เนื้อหา  
ตารางสอน  
สื่อการสอน
สิ่งพิมพ์
 
 
 
รายวิชาที่เปิด ปีการศึกษา 2562
  
รายวิชา
ชื่อรายวิชา
ชื่อย่อรายวิชา
กำหนดการสอน
2200183 อารยธรรมไทย

THAI CIV

ปลาย: พุธ 13.00 - 16.00 น.
2200185 ปริทัศน์ศิลปะโบราณวัตถุสถานในประเทศไทย    

SURV ART ARCH THAI

ต้น: พฤ 13.00-16.00 น.
2200220 อารยธรรมไทย THAI CIV ต้น: อังคาร 9.30 -12.30 น.
2200222

สถาปัตยกรรมพื้นถิ่นกับสังคมไทย

VERN ARCH TH SOC ต้น: พุธ 13.00-16.00 น.
2200223 จิตรกรรมกับสังคมไทย

PNTG TH SOC

ปลาย: อังคาร 9.30 - 12.30 น.
2200224 ประณีตศิลป์กับสังคมไทย

DEC ARTS TH SOC

ต้น: พฤ 16.00 - 19.00 น.
2200225 ศิลปะพื้นบ้านไทย TH FOLK ART ต้น: พฤ 13.00-16.00 น.
2200226 ดนตรีพื้นเมืองในสังคมไทย FOLK MUS TH SOC ต้น: อังคาร 13.00 - 16.00 น.
2200387 โบราณคดีในประเทศไทย

ARCHAEO THAI

ปลาย: พฤ 13.00 -16.00 น.
2200388 สถาปัตยกรรมเชิงโบราณคดี ARCHAEO ARCH ปลาย: อังคาร 13.00 -16.00 น.
2200389 ประติมานวิทยา

ICONOGRAPHY

ปลาย: พุธ 9.30 - 12.30 น.
2200395 ราชประเพณีและพระราชพิธีในราชสำนักไทย

ROY TRAD / CERE

ปลาย: พฤ 16.00 - 19.00 น.
2296225 ศิลปะพื้นบ้านไทย TH FOLK ART ปลาย: อังคาร 13.00 -16.00 น.
       
 
> Links

 

     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
     
     

หน่วยบริหารวิชาอารยธรรมไทย คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ / โทรสาร 02-2184643