หน้าแรก
คณะกรรมการ  
อาจารย์ผู้สอน
หลักสูตร
รายวิชาที่เปิด
เนื้อหา  
ตารางสอน  
สื่อการสอน
สิ่งพิมพ์
 
 
 
หลักสูตร

วิชาโทอารยธรรมไทย
(Minor: Thai Civilization)

1.  หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยบริหารวิชาอารยธรรมไทย คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2.  อาจารย์ผู้สอน

อาจารย์ประจำ:
1.  อาจารย์สถาพร  อรุณวิลาศ
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดินาร์  บุญธรรม
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฬิศพงศ์  จุฬารัตน์
5.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธานีรัตน์ จัตุทะศรี

อาจารย์พิเศษ:
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โชติมา  จตุรวงศ์
2. อาจารย์วงศ์ฉัตร ฉัตรกุล ณ อยุธยา
3. อาจารย์สุธีรา  สัตยพันธ์
4. อาจารย์มณรดา ศิลปบรรเลง

3.  วัตถุประสงค์ของการศึกษา
เพื่อให้ความรู้และความเข้าใจอย่างกว้างขวาง ลึกซึ้ง เกี่ยวกับการศึกษาค้นคว้าวิจัยด้านศิลปะ โบราณคดี สถาปัตยกรรม นาฏยดุริยางคศิลป์ ศาสนา ภาษา และสังคมไทย รวมทั้งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้มรดกทางวัฒนธรรมของประเทศในภูมิภาคเอเชียอาคเนย์

4.  ข้อกำหนดของการศึกษา
จำนวนหน่วยกิตรวมวิชาโท สำหรับนิสิตที่เรียนวิชาเอกสาขาอื่นทั้งในคณะและนอกคณะ
                                สำหรับนิสิตคณะอักษรศาสตร์        จำนวน  21  หน่วยกิต
- รายวิชาบังคับ                    จำนวน    3  หน่วยกิต
- รายวิชาเลือก                      จำนวน  18  หน่วยกิต       
                                สำหรับนิสิตนอกคณะ                       จำนวน  15  หน่วยกิต
- รายวิชาบังคับ                    จำนวน    6  หน่วยกิต
- รายวิชาเลือก                      จำนวน    9  หน่วยกิต
1.  นิสิตคณะอักษรศาสตร์ที่เลือกวิชาโทอารยธรรมไทยจะต้องศึกษารายวิชาจำนวน 21 หน่วยกิต โดยเรียนวิชาบังคับรวม 3 หน่วยกิต และรายวิชาเลือก 18 หน่วยกิต ทั้งนี้จะต้องศึกษารายวิชา 2200220 อารยธรรมไทยมาก่อน จึงจะลงทะเบียนรายวิชา 2200221 วิธีวิจัยอารยธรรมไทยได้
2.  นิสิตนอกคณะในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่เลือกวิชาโทอารยธรรมไทยจะต้องศึกษารายวิชาจำนวน 15 หน่วยกิต โดยเรียนวิชาบังคับรวม 6 หน่วยกิต และรายวิชาเลือก 9 หน่วยกิต

รายวิชา

วิชาบังคับ
สำหรับนิสิตคณะอักษรศาสตร์  3  หน่วยกิต                
2200221               วิธีวิทยาการวิจัยอารยธรรมไทย                                           3(3-0-6)
                               Research Methodology in Thai Civilization
ทั้งนี้ จะต้องศึกษารายวิชา 2200220 อารยธรรมไทยมาก่อน จึงจะลงทะเบียนรายวิชา 2200221 วิธีวิจัยอารยธรรมไทยได้
สำหรับนิสิตนอกคณะ  6  หน่วยกิต
2200183                อารยธรรมไทย                                                               3(3-0-6)
                                Thai Civilization
2200221               วิธีวิทยาการวิจัยอารยธรรมไทย                                           3(3-0-6)
                                Research Methodology in Thai Civilization

รายวิชาเลือก 
สำหรับนิสิตคณะอักษรศาสตร์  18  หน่วยกิต
                สำหรับนิสิตนอกคณะ  9  หน่วยกิต

ให้นิสิตเลือกเรียนได้จากรายวิชาต่อไปนี้
2200185             ปริทัศน์ศิลปะโบราณวัตถุสถานในประเทศไทย                         3(2-4-3)
                             Survey of Artifacts and Archaeological Sites in Thailand

2200222             สถาปัตยกรรมพื้นถิ่นกับสังคมไทย                                            3(3-0-6)
                             Vernacular Architecture and Thai Society

2200223             จิตรกรรมกับสังคมไทย                                                         3(3-0-6)
                              Painting and Thai Society

2200224             ประณีตศิลป์กับสังคมไทย                                                      3(3-0-6)
                             Decorative Arts and Thai Society

2200225             ศิลปะพื้นบ้านไทย                                                               3(3-0-6)
                             Thai Folk Art

2200226             ดนตรีพื้นเมืองในสังคมไทย                                                    3(3-0-6)
                             Folk Music in Thai Society

2200227             นาฏยสังคีตศิลป์ไทย                                                            3(3-0-6)
                             Thai Classical Music and Dramatic Art

2200387             โบราณคดีในประเทศไทย                                                      3(2-4-3)
                             Archaeology in Thailand

2200388             สถาปัตยกรรมเชิงโบราณคดี                                                   3(2-4-3)
                             Archaeological Architecture

2200389            ประติมานวิทยา                                                                 3(3-2-4)
                              Iconography

2200390             อิทธิพลวัฒนธรรมต่างชาติในศิลปะไทย                                  3(3-0-6)
                              Influences of Foreign Cultures on Thai Art

2200391             ศิลปะร่วมสมัยกับสังคมไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้         3(3-0-6)
                             Contemporary Art and Thai and Southeast Asian Societies

2200392             ศิลปะโบราณในสยามและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้                 3(3-0-6)
                             Ancient Art in Siam and Southeast Asia

2200393             ภาษาและวัฒนธรรมเพื่อศิลปะและโบราณคดี                         3(3-0-6)
                              Language and Culture for Art and Archaeology

2200394             ประเพณีและเทศกาลในสังคมไทย                                         3(3-0-6)
                             Customs and Festivals in Thai Society

2200395             ราชประเพณีและพระราชพิธีในราชสำนักไทย                         3(3-0-6)
                             Royal Traditions and State Ceremonies in Thai Royal Court

2200396             ศาสนพิธีในสังคมไทย                                                           3(3-0-6)
                             Religious Rituals in Thai Society

   

 


 
 
> Links

 
     
     

หน่วยบริหารวิชาอารยธรรมไทย คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ / โทรสาร 02-2184643