หน้าแรก
คณะกรรมการ  
อาจารย์ผู้สอน
หลักสูตร
รายวิชาที่เปิด
เนื้อหา  
ตารางสอน  
สื่อการสอน
สิ่งพิมพ์
 
 
 
ภารกิจ

          หน่วยบริหารวิชาอารยธรรมไทย คณะอักษรศาสตร์ มีภาระหน้าที่ในการดำเนินการจัดสอนรายวิชาที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับอารยธรรมไทย และจัดกิจกรรมทั้งในส่วนของการเรียนการสอนและบริการวิชาการเพื่อเอื้อประโยชน์แก่สังคม 

 
 
> Links

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
     
     

หน่วยบริหารวิชาอารยธรรมไทย คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ / โทรสาร 02-2184643