หน้าแรก
คณะกรรมการ  
อาจารย์ผู้สอน
หลักสูตร
รายวิชาที่เปิด
เนื้อหา  
ตารางสอน  
สื่อการสอน
สิ่งพิมพ์
 
 
 
บุคลากรหน่วยบริหารวิชาอารยธรรมไทย
   
อาจารย์สถาพร อรุณวิลาศ
ประธานคณะกรรมการหน่วยบริหารวิชาอารยธรรมไทย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ดินาร์ บุญธรรม
อาจารย์ประจำ

ภัสรียา จิรวงศานนท์
เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา (วิชาการศึกษา) 
 
> Links

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
     
     

หน่วยบริหารวิชาอารยธรรมไทย คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ / โทรสาร 02-2184643