หน้าแรก
คณะกรรมการ  
อาจารย์ผู้สอน
หลักสูตร
รายวิชาที่เปิด
เนื้อหา  
ตารางสอน  
สื่อการสอน
สิ่งพิมพ์
 
 
 
คณะกรรมการบริหารหน่วยวิชาอารยธรรมไทย
1. คณบดีคณะอักษรศาสตร์  ที่ปรึกษา
2. รองคณบดี (รศ. ดร. วิลิตา ศรีอุฬารพงศ)์     ที่ปรึกษา
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อารดา กีระนันทน์ ที่ปรึกษา
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปณิธิ หุ่นแสวง     ที่ปรึกษา
5. อาจารย์สถาพร อรุณวิลาศ ประธานกรรมการ
6. ศาสตราจารย์ ดร. สถาพร ทิพยศักดิ์ กรรมการ
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ดินาร์ บุญธรรม กรรมการ
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ฐิติรัตน์ ปั้นบำรุงกิจ กรรมการ
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทองทิพย์ พูลลาภ กรรมการ
10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธานีรัตน์ จัตุทะศรี กรรมการ
11. อาจารย์ ดร. ปาจรีย์ ทาชาติ กรรมการ
12. อาจารย์ ดร. นยา สุจฉายา กรรมการ
13. อาจารย์กิตติพงศ์ บุญเกิด กรรมการ
14. อาจารย์ ดร. มณรดา ศิลปบรรเลง กรรมการ
15. นางวิภา หอมศิริ กรรมการ
16. นางสาวภัสรียา จิรวงศานนท์       กรรมการและเลขานุการ
 
 
> Links

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
     

หน่วยบริหารวิชาอารยธรรมไทย คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ / โทรสาร 02-2184643