วารสารบรรณารักษศาสตร์

วารสารบรรณารักษศาสตร์ (ISSN 0125-8060) เป็นวารสารราย 6 เดือน ผลิดและเผยแพร่โดยภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นช่องทางการสื่อสารประเด็นปัญหาที่เกี่ยวข้องทางด้านบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ตลอดจนเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกลุุ่มนักวิชาการและผู้ปฏิบัติงานสารสนเทศ

Library Science Journal (ISSN 0125-8060) is a Thai periodiocal published every 6 months by Department of Library Science, Faculty of Arts, Chulalongkorn University.  It aims to serve as a communication channel on issues related to library and information science.  It also helps exchange knowledge among scholars and practitions in library and information industry.


อาคารมหาวชิราวุธ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ที่มา: Flickr โดย Zoonabar

Vol 33, No 1 (2013)

Table of Contents

Editorial (บทบรรณาธิการ)

บทบรรณาธิการ PDF
วารสารบรรณารักษศาสตร์ กองบรรณาธิการ I

Research Articles (บทความวิจัย)

การบริหารความเสี่ยงในห้องสมุดมหาวิทยาลัย (Risk Management in University Libraries) PDF
กนกวรรณ จันทร, พิมพ์รำไพ เปรมสมิทธ์ 1-22
ความคาดหวังของผู้บริหารห้องสมุดมหาวิทยาลัยต่อสมรรถนะเฉพาะตำแหน่งของบรรณารักษ์ PDF
พ้นพันธ์ ปิลกศิริ, พิมพ์รำไพ เปรมสมิทธ์ 23-36
ความต้องการกิจกรรมพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารนิเทศและการสื่อสารของบรรณารักษ์ห้องสมุดมหาวิทยาลัย (University Librarians’ Needs for Staff Development Activities on Information and Communication Technology) PDF
วรรณยา เฉลยปราชญ์, อรนุช เศวตรัตนเสถียร 37-66
การจัดการคลังสถาบันในห้องสมุดมหาวิทยาลัย (Institutional Repository Management in University Libraries) PDF
อนุรักษ์ อยู่วัง, พิมพ์รำไพ เปรมสมิทธ์ 67-84

Book Reviews (บทวิจารณ์หนังสือ)

บทวิจารณ์หนังสือ Systematic Approaches to a Successful Literature Review (Andrew Booth, Diana Papaioannou and Anthea Sutton) PDF
สมศักดิ์ ศรีบริสุทธิ์สกุล 85-90


วารสารบรรณารักษศาสตร์ ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนศาสตราจารย์สุทธิลักษณ์ อำพันวงษ์ เงินบอกรับวารสารจากสมาชิก และคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ในปี พ.ศ. 2558 วารสารบรรณารักษศาสตร์จะเริ่มบริการเป็นวารสารที่สามารถเข้าถึงได้อย่างเสรี (Open Access Journal) เต็มรูปแบบ ท่านสามารถเข้าถึงวารสารโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น หากท่านใดมีความประสงค์จะบริจาคช่วยเหลือกิจการด้านวารสารของภาควิชาสามารถติดต่อได้ดีคุณสรคม ดิสสะมาน ได้ที่อีเมล์ sorakom.d [at] chula [dot] ac [dot] th หรือหมายเลขโทรศัพท์ 02-218-4810