ปัจจุบันภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดการเรียนการสอน 2 หลักสูตร

ระดับปริญญาตรี

หลักสูตรอักษรศาสตร์บัณฑิต วิชาเอกสารนิเทศศึกษา

การรับเข้าศึกษา: เมื่อนิสิตสอบเข้าศึกษาได้ในหลักสูตรอักษรศาสตร์บัณฑิต นิสิตจะต้องทำการเลือกวิชาเอกในปีที่ 2 และเริ่มเรียนวิชาเอกในภาคต้น

ระดับบัณฑิตศึกษา

หลักสูตรอักษรศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์

การรับเข้าศึกษา: รับเฉพาะภาคต้นเท่านั้น

ประเภทของหลักสูตร: ปกติ (เรียนนอกเวลาราชการ)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-218-4817 โทรสาร 02-218-4818 อีเมล์ sorakom.d@chula.ac.th