อาจารย์นำเสนอผลงานด้านการรู้สารสนเทศ

อาจารย์นำเสนอผลงานด้านการรู้สารสนเทศ

อาจารย์ ดร.อรนุช เศวตรัตนเสถียร เดินทางไปนำเสนอผลงานทางวิชาการ เรื่อง The Implementation of Web 2.0 Technology for Information Literacy Instruction in Thai University Libraries ในการประชุมวิชาการนานาชาติ 8th International Conference on e-Learning 2014 ณ กรุงลิสบอน ประเทศโปรตุเกส ระหว่างวันที่ 15 – 18 กรกฎาคม 2557