บทความใหม่: การสื่อสารทางวิชาการในอาเซียน

บทความใหม่: การสื่อสารทางวิชาการในอาเซียน

“Capturing Scholarly Communication in Southeast Asia: A Bibliometric Perspective” บทความปริทัศน์ของ อาจารย์ ดร.ทรงพันธ์ เจิมประยงค์ ได้รับการตีพิมพ์ในหนังสือ ชื่อ Library and Information Science Research in Asia-Oceania: Theory and Practice