นิสิต ป.โท และอาจารย์ที่ปรึกษาคว้ารางวัล Best Paper Award ที่ ICADL 2014

นิสิต ป.โท และอาจารย์ที่ปรึกษาคว้ารางวัล Best Paper Award ที่ ICADL 2014

นางสาวธนพรรณ ธนันทา นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ และอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ดร.ทรงพันธ์ เจิมประยงค์ ได้รับรางวัล Best Paper Award จากการนำเสนอผลงานทางวิชาการ เรื่อง Search Effectiveness and Efficiency of Facet-Based Online Catalog: A Crossover Study of Novice Users ในการประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติ 16th International Conference on Asia-Pacific Digital Libraries (ICADL) ที่จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2557 ที่ผ่านมา