ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์รำไพ เปรมสมิทธ์ “บุคคลดีเด่นในวิชาชีพบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ประจำปี 2557”

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์รำไพ เปรมสมิทธ์ “บุคคลดีเด่นในวิชาชีพบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ประจำปี 2557”

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์รำไพ เปรมสมิทธ์ ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ ได้รับคัดเลือกจากสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ ให้เป็น “บุคคลดีเด่นในวิชาชีพบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ประจำปี 2557” และได้เข้ารับประทานเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติจากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ในการประชุมใหญ่สามัญประจำปีและประชุมวิชาการ สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2558 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ กรุงเทพฯ

[เวทีบัณฑิตศึกษา] การทำวิจัยหลังปริญญาเอก (postdoc research): มุมมองจากสาขามนุษยศาสตร์และสาขาวิทยาศาสตร์

ฝ่ายวิชาการ ร่วมกับภาควิชาภาษาศาสตร์และภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญผู้สนใจ และนิสิตบัณฑิตศึกษาร่วมฟังการอภิปรายรายการ “เวทีบัณฑิตศึกษา” ครั้งที่ 5 เรื่อง “การทำวิจัยหลังปริญญาเอก (postdoc research): มุมมองจากสาขามนุษยศาสตร์และสาขาวิทยาศาสตร์” ในวันศุกร์ที่ 20 มีนาคม 2558 ณ ห้อง 401/18 อาคารมหาจักรีสิรินธร เวลา 9.30-12.00 น.

บรรยาย: อดีต ปัจจุบัน และอนาคตของการอ่าน

ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ ร่วมกับสาขาวิชาภาษาสเปน คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมฟังบรรยายทางวิชาการ เรื่อง อดีต ปัจจุบัน และอนาคตของการอ่าน: มุมมองจากสำนักพิมพ์ โดยได้รับเกียรติจาก Mr. José Manuel Gómez ประเทศสเปน (บรรยายเป็นภาษาอังกฤษ) ในวันพุธที่ 25 มีนาคม 2558 เวลา 13.30 น. – 15.30 น. ณ ห้อง 708 ชั้น 7 อาคารบรมราชกุมารี