โครงการประชุมทางวิชาการ เรื่อง “มนุษยสารสนเทศ: พรมแดนการวิจัย”

ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ จะจัดโครงการประชุมทางวิชาการ เรื่อง “มนุษยสารสนเทศ: พรมแดนการวิจัย” เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับงานวิจัยด้านมนุษยสารสนเทศ และเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น และประสบการณ์ระหว่างอาจารย์ บรรณารักษ์ ผู้ปฏิบัติงานสารสนเทศ นักวิชาการ นิสิตนักศึกษา และผู้สนใจ เพื่อการพัฒนาและดำเนินงานวิจัยด้านมนุษยสารสนเทศ ในวันศุกร์ที่ 7 สิงหาคม 2558 เวลา 9.00 – 12.00 น. ณ ห้อง 304 ชั้น 3 อาคารมหาจักรีสิรินธร คณะอักษรศาสตร์