การเรียนรายวิชา 2206352 วิชาชีพบรรณาธิการ
ภาคต้น ปีการศึกษา 2560 (สิงหาคม – ธันวาคม 2560)
*** สำหรับบุคคลภายนอก ***

1. ผู้สนใจทำจดหมายถึงหัวหน้าภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ แจ้งความประสงค์ ต้องการศึกษา รายวิชา 2206352 วิชาชีพบรรณาธิการ โดยประเมินผลการเรียนเป็น S/U ระบุ ชื่อ นามสกุล ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และอีเมลให้ชัดเจน พร้อมแนบเอกสารประกอบการสมัคร ดังนี้

1) รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป (เขียนชื่อและนามสกุลหลังรูป)
2) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง)
3) สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง)
4) สำเนาใบรับรองผลการศึกษา จำนวน 1 ฉบับ (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง)

ผู้สนใจกรุณาส่งจดหมายและเอกสารประกอบการสมัครเรียนมาที่:

ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์
คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
(กรุณาวงเล็บมุมซอง “สมัครเรียน รายวิชาวิชาชีพบรรณาธิการ”)

หรือนำส่งด้วยตนเองที่:

คุณมนัสชยา ชนะประเสริฐ
ห้องธุรการภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ (ห้อง 823)
ชั้น 8 อาคารบรมราชกุมารี
คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เวลา 9.00 – 16.00 น. (เว้นวันหยุดราชการ)

ภายในวันที่ 19 กรกฎาคม 2560
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 02-218-4817

2. ภาควิชาฯ แจ้งเลขประจำตัว พร้อมรหัสผ่านสำหรับการลงทะเบียนเรียน ผ่านทางอีเมลที่แจ้งไว้ (ประมาณปลายเดือนกรกฎาคม 2560)  เพื่อให้ผู้เรียนดำเนินการลงทะเบียนเรียนผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ของสำนักงานการทะเบียนและประมวลผล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

(www.reg.chula.ac.th –> เข้าสู่ระบบ –> ลงทะเบียนเรียน / ข้อมูลส่วนบุคคล)

3. ผู้สนใจจ่ายค่าเล่าเรียนจำนวน 8,500 บาท
ที่งานคลัง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ณ อาคารจามจุรี 5
(ภายในสัปดาห์แรกของการเรียน)
4. กำหนดการเรียนและข้อมูลเกี่ยวกับรายวิชา

4.1 กำหนดการเรียนประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2560
– วันศุกร์ เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ ห้อง 401/16 อาคารมหาจักรีสิรินธร คณะอักษรศาสตร์

4.2 เนื้อหารายวิชา
– หลักเบื้องต้นในการทำงานบรรณาธิการ ทักษะการทำงานบรรณาธิการสาขาต่าง ๆ ได้แก่ บรรณาธิการต้นฉบับ บรรณาธิการต้นฉบับแปล บรรณาธิการฝ่ายศิลป์ บรรณาธิการรูปเล่ม บรรณาธิการบริหาร บรรณาธิการหนังสือ บรรณาธิการวารสารและนิตยสาร และบรรณาธิการสื่ออิเล็กทรอนิกส์

4.3 วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม
– อธิบายหลักเบื้องต้นในการทำงานบรรณาธิการ
– อธิบายขั้นตอนและเทคนิคในการผลิตสิ่งพิมพ์และประสานงานกับผู้พิมพ์
– อธิบายหลักการบริหารสำนักพิมพ์
– ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะบรรณาธิการสาขาต่าง ๆ ตามโครงงานที่กำหนด

4.4 ตัวอย่างกำหนดการเรียนประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2560

ครั้งที่ หัวข้อ / เนื้อหาที่เรียน
1 แนะนำรายวิชา มอบหมายงาน หนังสืออ่านประกอบ
2 ความรู้พื้นฐานเบื้องต้นที่สำคัญและจำเป็นสำหรับบรรณาธิการสาขาต่างๆ
3 บรรณาธิการในโครงสร้างระบบหนังสือ และความสำคัญวิชาชีพ
4 การเรียนรู้ในวิชาชีพบรรณาธิการ และบรรณาธิการบริหาร
5 บรรณาธิการต้นฉบับ และบรรณาธิการต้นฉบับแปล
6 บรรณาธิการฝ่ายศิลป์ บรรณาธิการรูปเล่ม ความรู้เรื่องความงามของหนังสือ
7 บรรณาธิการหนังสือ บรรณาธิการนิตยสารและวารสาร
8 จริยธรรมวิชาชีพ มาตรฐานบรรณาธิการวิชาชีพและความรับผิดชอบต่อสังคม
9 บรรณาธิการหนังสือ และบรรณาธิการสื่ออิเล็กทรอนิกส์
10 ทักษะการตรวจแก้ต้นฉบับ
11 ทักษะการพิจารณาองค์ประกอบของหนังสือ
12 ทักษะและความถนัดเพื่อเลือกสาขาวิชาชีพ

สรุป นิสิตออกข้อสอบ เสนอข้อสอบ อภิปรายข้อสอบ

 

 

Download the PDF file .

รายวิชา 2206352 วิชาชีพบรรณาธิการ ภาคต้น ปีการศึกษา 2560 สำหรับบุคคลภายนอก

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.