ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้าศึกษา รายวิชา 2206352 วิชาชีพบรรณาธิการ สำหรับบุคคลภายนอก

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้าศึกษา รายวิชา 2206352 วิชาชีพบรรณาธิการ สำหรับบุคคลภายนอก

ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ ขอประกาศรายชื่อผู้ได้รับการตอบรับให้เข้าศึกษา รายวิชา 2206352 วิชาชีพบรรณาธิการ สำหรับบุคคลภายนอก