เอกสารชิ้นนี้เป็นส่วนหนึ่งของตำราประกอบการเรียนการสอนรายวิชา ทักษะการค้นคว้าและการใช้คอมพิวเตอร์ ซึ่งเป็นวิชาบังคับของหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต พุทธศักราช 2561 ครอบคลุม ความหมายและลักษณะของการอ้างอิง การอ้างอิงในเนื้อหา การเขียนรายการบรรณานุกรม/รายการอ้างอิงตอนท้าย ประกอบไปด้วยคำอธิบาย หลักเกณฑ์ และตัวอย่างประกอบ

เอกสารชิ้นนี้ปรับปรุงจากเอกสารชื่อการเขียนรายงาน การรวบรวมบรรณานุกรม และการอ่านและการบันทึกจากตำรา การค้นคว้าและการเขียนรายงาน (พิมพ์ครั้งที่ 12) พ.ศ. 2556 และได้ปรับใช้แบบแผนการอ้างอิงจาก Publication manual of the American Psychological Association (APA) ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 6 (6th ed.)

อนึ่ง การเลือกใช้รูปแบบการอ้างอิงนั้นควรพิจารณาจากชุมชนวิชาการ สาขาวิชา และความเข้าใจของผู้อ่านเป็นสำคัญ รูปแบบการอ้างอิงที่ปรากฎในเอกสารชิ้นนี้จึงใช้เฉพาะการเรียนการสอนภายในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเท่านั้น หากบุคคลภายนอกต้องการจะนำรูปแบบการอ้างอิงดังกล่าวไปใช้งาน จึงควรพิจารณาให้แน่ชัดก่อนการใช้งาน

ข้อมูลสำหรับการอ้างอิงเอกสารฉบับนี้

อรนุช เศวตรัตนเสถียร. (2562). บทที่ 6 การอ้างอิง. ใน เสาวภา หลิมวิจิตร (บรรณาธิการ), ทักษะการค้นคว้าและการใช้คอมพิวเตอร์ (หน้า 103-165). กรุงเทพมหานคร: ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

ลิขสิทธิ์ของงานชิ้นนี้เป็นของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

referencestyle2019

ดาวน์โหลดเอกสาร