ภาควิชาภาษาศาสตร์ขอประกาศรายชื่อผู้มีรายชื่อผู้ผ่านการข้อเขียนและมีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ ปีการศึกษา 2562 ดังนี้

หลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต

1. นายก้องเวหา อินทรนุช
2. นางสาวจารวี วีระทอง
3. นายณัฏฐเกียรติ นกน้อย
4. นางสาวณัฐภัสสร เลิศรัตนชัย
5. นายธัญธร ศรีไสว
6. นางสาววลัยรัตน์ สวัสดี
7. นางสาววิชุดา โอภาสโศภณ
8. นางสาวสุมิตรา โอกิ
9. นางสาวอภิญญา สิงโสภา

หลักสูตรอักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิต

1. นาย KAI YAO
2. นายธนพล สุวรรณพงษ์
3. นางนภัทร สถิตย์เทวากุล
4.นางสาวนฤมล จิรพนากร
5. นายสิทธิเชศวร์ เจนเรื่อย
6. นางสาวสุพรรณี อาศัยราช

หากท่านยังไม่มีคะแนนภาษาอังกฤษ หรือมีคะแนนไม่ถึง 60 จะไม่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ในวันเสาร์ ที่ 11 พฤษภาคม 2562 เวลา 9.00-12.00 น. ณ ห้อง 601/28 ผู้สมัครนั่งรอห้อง 601/29   ชั้น 6 อาคารมหาจักรีสิรินธร คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

**โปรดแต่งกายสุภาพในวันสัมภาษณ์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *