การร่วมเรียนในรายวิชาของภาควิชาภาษาศาสตร์ ภาคต้น ปีการศึกษา 2562

บุคคลภายนอกสามารถเข้าร่วมเรียนในรายวิชาที่เปิดในหลักสูตรปกติของภาควิชาภาษาศาสตร์ได้ ทั้งระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาละไม่เกิน 2 รายวิชา (ดูรายวิชาที่เปิดให้บุคคลภายนอกเข้าร่วมเรียนในภาคต้น ปีการศึกษา 2562 ที่นี่)

 

การประเมินผล

สามารถประเมินผลการเรียนได้ 3 แบบ

  • แบบปกติ (A, B+, B, C+, C, D+, D, และ F) หรือ
  • แบบผ่านไม่ผ่าน (S/U) หรือ
  • แบบร่วมฟังบรรยายเท่านั้น (V/W)

รายวิชาระดับบัณฑิตศึกษาที่ได้ผลการประเมินตั้งแต่ B ขึ้นไป หรือได้ผลการประเมินเป็น S และศึกษามาแล้วไม่เกิน 5 ปี สามารถใช้ยกเว้นรายวิชาเมื่อเข้าเรียนในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของภาควิชาภาษาศาสตร์ได้

 

อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา

คิดค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่ายต่อภาคการศึกษา

ปริญญาตรี บัณฑิตศึกษา
อัตราคนไทย 8,500 บาท 11,500 บาท
อัตราชาวต่างประเทศ 15,375 บาท 40,000 บาท

กรณีที่ต้องลงทะเบียนเรียนสายไม่ว่าด้วยสาเหตุใด ผู้เข้าร่วมเรียนจะต้องชำระเงินค่าปรับให้สำนักทะเบียนในอัตราสัปดาห์แรก 300 บาท  สัปดาห์ที่สอง 600 บาท

 

การสมัครเข้าร่วมเรียน

ผู้ประสงค์ขอเข้าร่วมเรียนในภาคต้น ปีการศึกษา 2562 (13 สิงหาคม 2562 – 18 ธันวาคม 2562) กรุณากรอกใบสมัครออนไลน์ได้ ภายในวันที่ 28 มิถุนายน 2562 โปรดเตรียมสำเนา Transcript สำหรับอัพโหลดเพื่อประกอบการพิจารณาด้วย ภาควิชาฯ จะพิจารณาอนุมัติตามเกณฑ์ต่อไปนี้

  • ผู้สมัครสามารถมาเรียนในเวลาที่ภาควิชากำหนดได้(ดูเวลาเรียนของแต่ละรายวิชาได้ที่นี่)
  • ผู้สมัครมีความรู้พื้นฐานที่จำเป็นสำหรับเรียนวิชาที่เลือก
  • ความสนใจของผู้เรียนสอดคล้องกับเนื้อหาและวัตถุประสงค์ของรายวิชา
  • รายวิชาที่เลือกยังมีผู้เรียนไม่เต็มจำนวนที่กำหนดไว้

ภาควิชาฯ จะแจ้งผลการพิจารณาให้ท่านทราบภายในสัปดาห์ที่ 2 ของเดือนกรกฎาคม 2562 ผู้ผ่านการพิจารณาจะต้องยื่นเอกสารเพิ่มเติมเพื่อขอรับการอนุมัติจากมหาวิทยาลัยต่อไป

รายวิชาที่เปิดให้บุคคลภายนอกเข้าร่วมเรียน ภาคต้น ปีการศึกษา 2562

รายวิชาภาควิชาภาษาศาสตร์ที่เปิดให้บุคคลภายนอกเข้าร่วมเรียน ภาคต้น ปีการศึกษา 2562

รายวิชาระดับปริญญาตรี

2209370 ภาษากับความคิด (Language and Mind)

ในวิชานี้เราจะพยายามตอบคำถามเกี่ยวกับกระบวนการในการเรียนรู้ เข้าใจ และผลิตภาษาของมนุษย์ เราจะศึกษาว่าความสามารถทางภาษาของมนุษย์และสัตว์เหมือนและต่างกันอย่างไร เด็กเรียนรู้ภาษาได้อย่างไร เรารับรู้เสียงพูด เข้าใจภาษา และผลิตภาษาได้อย่างไร การเรียนรู้ภาษาที่สองมีกระบวนการอย่างไร และมีปัจจัยอะไรที่สำคัญบ้าง การทำงานของสมองที่เกี่ยวข้องกับภาษามีธรรมชาติอย่างไร ภาษา ความคิด และวัฒนธรรมมีความสัมพันธ์กันอย่างไร เหมาะสำหรับผู้ที่มีความรู้ภาษาศาสตร์เบื้องต้นมาก่อน

เวลาเรียน: วันพุธ  9.30 – 12.30 น.

อาจารย์ผู้สอน: ผศ. ดร.ธีราภรณ์ รติธรรมกุล

 

รายวิชาระดับบัณฑิตศึกษา

2209501 สัทศาสตร์ (Phonetics)

รู้จักเสียงในภาษาอย่างลึกซึ้ง ตั้งแต่การทำงานของอวัยวะต่างๆและกลไกในการผลิตเสียง คลื่นเสียงพูด การได้ยินและการรับรู้เสียง เมื่อได้เรียนวิชานี้แล้ว จะทำให้เข้าใจปรากฏการณ์เกี่ยวกับเสียงพูดที่พบเจอในชีวิตประจำวัน อธิบายเหตุผลได้ รวมถึงสามารถนำไปต่อยอดเพื่อทำวิจัย หรือหาคำตอบของสิ่งที่สงสัยได้อย่างเป็นวิทยาศาสตร์ เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการปูพื้นฐานทางภาษาศาสตร์ ไม่จำเป็นต้องเรียนภาษาศาสตร์มาก่อน

เวลาเรียน: วันจันทร์  13.00 – 16.00 น.

ผู้สอน: อ. ดร.ศุจิณัฐ จิตวิริยนนท์

 

2209511 สัทวิทยา (Phonology)

วิชานี้เป็นพื้นฐานสำหรับนักภาษาศาสตร์ทุกคน เริ่มต้นจากการวิเคราะห์หาหน่วยเสียงในภาษา จากนั้นจึงวิเคราะห์ว่าหน่วยเสียงเหล่านั้นรวมกันขึ้นเป็นระบบเสียงอย่างไร โดยจะวิเคราะห์ทั้งกระบวนการทางเสียงและข้อจำกัด ภายในระบบเสียง ผู้เรียนจะได้รู้จักปรากฏการณ์ทางเสียงที่สำคัญ เช่น โครงสร้างพยางค์ การเน้น วรรณยุกต์ ทำนองเสียง รวมทั้งได้เรียนรู้แนวคิดและการวิเคราะห์ตามแนวทฤษฎีต่างๆ เช่น ภาษาศาสตร์โครงสร้าง (Structural linguistics) สัทวิทยาเพิ่มพูนแบบดั้งเดิม (Classical Generative Phonology) สัทวิทยาอัตวิภาค (Autosegmental Phonology) และทฤษฎีอุตมผล (Optimality) เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการปูพื้นฐานภาษาศาสตร์ ไม่จำเป็นต้องเรียนภาษาศาสตร์มาก่อน แต่หากมีความรู้เรื่องสัทศาสตร์หรือสัทวิทยาเบื้องต้นช่วยให้เข้าใจได้เร็วขึ้น

เวลาเรียน: วันพฤหัสบดี  13.00 – 16.00 น.

ผู้สอน: รศ. ดร.พิทยาวัฒน์ พิทยาภรณ์

 

2209521 วากยสัมพันธ์ (Syntax)

ทฤษฎีการวิเคราะห์โครงสร้างประโยค วิธีการเขียนกฎทางไวยากรณ์เพื่อทำความเข้าใจภาษาอย่างถูกวิธี เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการปูพื้นฐานทางภาษาศาสตร์ ไม่จำเป็นต้องเรียนภาษาศาสตร์มาก่อน แต่ควรมีความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับโครงสร้างประโยค และสนใจทฤษฎีทางภาษาศาสตร์อย่างเจาะลึก ควรมีความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับโครงสร้างประโยค และสนใจทฤษฎีทางภาษาศาสตร์อย่างเจาะลึก (สามารถดูตำราที่จะใช้ในการสอนได้ที่ https://web.stanford.edu/group/cslipublications/cslipublications/site/1575864002.shtml)

เวลาเรียน: วันศุกร์  9.30 – 12.30 น.

ผู้สอน: อ. ดร.อรรถพล ธำรงรัตนฤทธิ์

 

2209653 ภาษาศาสตร์สังคม (Sociolinguistics)

เรียนเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับสังคม การที่ผู้พูดในสังคมใช้ภาษาไม่เหมือนกันมีความเกี่ยวข้องอย่างไรกับลักษณะทางสังคมของผู้พูด เช่น พื้นเพ อายุ เพศ หรือสถานการณ์แวดล้อม ทำไมบางครั้งผู้พูดถึงใช้ภาษามากกว่าหนึ่งภาษาสลับไปมา รวมถึงความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับสังคมในระดับชาติ เช่น ประเทศต่างๆใช้ภาษาอะไรบ้าง ใช้ทำหน้าที่อะไร กำหนดบทบาทเหล่านั้นอย่างไร ผู้เรียนจะได้เห็นแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องตั้งแต่การศึกษาในสมัยแรกๆ มาจนถึงระยะหลัง รวมถึงตัวอย่างการศึกษาที่เป็นรูปธรรม ไม่จำเป็นต้องเคยเรียนภาษาศาสตร์มาก่อน

เวลาเรียน: วันอังคาร  9.30 – 12.30 น.

ผู้สอน: อ. ดร.ภาวดี สายสุวรรณ 

 

2209655 ภาษาศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Southeast Asian Linguistics)

ทำความรู้จักกับภาษาตระกูลหลักในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทั้ง 5 ตระกูล ได้แก่ ขร้า-ไท จีน-ทิเบต ออสโตรเอเชียติก ออสโตรนีเซียน และม้ง-เมี่ยน ลักษณะเด่นของภาษาแต่ละตระกูล ความสัมพันธ์ระหว่างตระกูลภาษา รวมทั้งลักษณะร่วมของภาษาในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ผู้เรียนต้องมีความรู้พื้นฐานทางทฤษฎีและการวิเคราะห์เสียง ไวยากรณ์ และความหมาย รวมทั้งมีความรู้ทางภาษาศาสตร์เชิงประวัติ สามารถวิเคราะห์ข้อมูลภาษาศาสตร์เชิงประวัติได้ และมีความคุ้นเคยกับระเบียบวิธีเปรียบเทียบ (Comparative Method)

เวลาเรียน: วันอังคาร  13.00 – 16.00 น.

ผู้สอน: รศ. ดร.พิทยาวัฒน์ พิทยาภรณ์

 

2209671 การเขียนโปรแกรมเพื่อการประมวลผลภาษาธรรมชาติ (Programming for Natural Language Processing)

เรียนทักษะการเขียนโปรแกรมเบื้องต้นด้วยภาษาไพธอน โดยเน้นให้ไปใช้กับการวิเคราะห์ข้อมูลทางภาษา ไม่จำเป็นต้องมีความรู้พื้นฐานด้านภาษาศาสตร์หรือการเขียนโปรแกรมมาก่อน ผู้เรียนควรมีคอมพิวเตอร์แล็ปท็อปส่วนตัวที่สามารถนำมาเรียนได้ทุกครั้ง

เวลาเรียน: วันพฤหัสบดี  9.30 – 12.30 น.

ผู้สอน: อ. ดร.อรรถพล รัตนธำรงฤทธิ์

 

2209673 ภาษาศาสตร์คลังข้อมูล (Corpus Linguistics)

การออกแบบและการสร้างคลังข้อมูลภาษา การใช้คลังข้อมูลภาษาในการวิจัยทางภาษาศาสตร์และการวิจัยวรรณกรรม เครื่องมือและวิธีการที่จำเป็นในการสร้าง ค้นคืน และวิเคราะห์คลังข้อมูลภาษา

เวลาเรียน: วันพุธ  9.30 – 12.30 น.

ผู้สอน: รศ. ดร.วิโรจน์ อรุณมานะกุล

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการข้อเขียนและมีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์

ภาควิชาภาษาศาสตร์ขอประกาศรายชื่อผู้มีรายชื่อผู้ผ่านการข้อเขียนและมีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ ปีการศึกษา 2562 ดังนี้

หลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต

1. นายก้องเวหา อินทรนุช
2. นางสาวจารวี วีระทอง
3. นายณัฏฐเกียรติ นกน้อย
4. นางสาวณัฐภัสสร เลิศรัตนชัย
5. นายธัญธร ศรีไสว
6. นางสาววลัยรัตน์ สวัสดี
7. นางสาววิชุดา โอภาสโศภณ
8. นางสาวสุมิตรา โอกิ
9. นางสาวอภิญญา สิงโสภา

หลักสูตรอักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิต

1. นาย KAI YAO
2. นายธนพล สุวรรณพงษ์
3. นางนภัทร สถิตย์เทวากุล
4.นางสาวนฤมล จิรพนากร
5. นายสิทธิเชศวร์ เจนเรื่อย
6. นางสาวสุพรรณี อาศัยราช

หากท่านยังไม่มีคะแนนภาษาอังกฤษ หรือมีคะแนนไม่ถึง 60 จะไม่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ในวันเสาร์ ที่ 11 พฤษภาคม 2562 เวลา 9.00-12.00 น. ณ ห้อง 601/28 ผู้สมัครนั่งรอห้อง 601/29   ชั้น 6 อาคารมหาจักรีสิรินธร คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

**โปรดแต่งกายสุภาพในวันสัมภาษณ์

การบรรยายภาษาศาสตร์สู่สาธารณะครั้งที่ 4 “Put Humanities in AI”

ภาควิชาภาษาศาสตร์ ร่วมกับภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญผู้สนใจเข้าฟังการบรรยายภาษาศาสตร์สู่สาธารณะครั้งที่ 4 ในหัวข้อ “Put Humanities in AI”

 

วิทยากร
รศ. ดร.วิโรจน์ อรุณมานะกุล (ภาควิชาภาษาศาสตร์)
รศ. ดร. พิทยาวัฒน์ พิทยาภรณ์ (ภาควิชาภาษาศาสตร์)
ผศ. ดร.ทรงพันธ์ เจิมประยงค์ (ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์)
อ. ดร.อรรถพล ธำรงรัตนฤทธิ์ (ภาควิชาภาษาศาสตร์)
คุณภัทราวุธ ซื่อสัตยาศิลป์ (Chief Technology Officer ของ Wongnai)

ณ ศูนย์ศิลปการละครสดใส พันธุมโกมล ชั้น 6 อาคารมหาจักรีสิรินธร คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในวันศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2562 เวลา 13:30-15:30 น.

ขณะนี้ที่นั่งภายในศูนย์ศิลปการละครสดใส พันธุมโกมลเต็มแล้ว ผู้ที่สนใจสามารถชมการบรรยายผ่าน Facebook Live ได้ที่ Facebook ของภาควิชา “Dept. of Linguistics, Chulalongkorn University” หรือชมการถ่ายทอด Facebook Live ได้ที่ห้อง 401/5-7 ชั้น 4 อาคารมหาจักรีสิรินธร คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หากท่านสนใจชมการถ่ายทอด Facebook Live ที่ห้อง 401/5-7 ชั้น 4 อาคารมหาจักรีสิรินธร กรุณากรอกข้อมูลที่ https://goo.gl/forms/UStw5jDT5oPNblQq2 เพื่อสำรองที่นั่ง

East Asian Relatives Revisited: On the Disunity between Gapped & Gapless Relatives

The Department of Linguistics, Faculty of Arts, Chulalongkorn University cordially invites you to a special lecture:

East Asian Relatives Revisited: On the Disunity between Gapped & Gapless Relatives

By Prof.Kazuhiko Fukushima

Kansai Gaidai University

Wednesday 20 March 2019, 10:00 – 11:30

Room 408  Boromrachakumari Building


Abstract

Relative clauses in Japanese, Korean, and Chinese have been controversial since a mixture of gapped and ‘gapless’ relatives are found throughout. The central issue in this domain has been how best to characterize the two kinds of relatives. Syntactic approaches mainly deal with the former and treat the latter peripheral, while pragmatic ones offer a uniform account. In any case, the past research focused on the properties of relative clauses per se without paying much attention to those of head nouns. Drawing mostly on Japanese data, this paper proposes a new approach focusing on the properties of head nounsthe division and the account hinge not merely on the presence of a gap but on its obligatoriness vis-à-vis the properties of head nouns. Specifically, the former type is treated as a regular filler-gap construction and the latter as an appositive construction.


Kazuhiko (‘kaz’) Fukushima currently works at the Dept of Foreign Languages, Kansai Gaidai University. Kaz does research in Morphology, Syntax and Semantics. His current project is ‘Compositionality in morphology’ and ‘Composition in Japanese V-V Compounds’.

https://scholar.google.com/citations?user=rBh8UeoAAAAJ&hl=en

The difference between speech and voice ー Computational description and control of sentiment information embedded in speech ー

>>>>>>>   Presentation Slides  <<<<<<<<

The Department of Linguistics, Faculty of Arts, Chulalongkorn University cordially invites you to a special lecture:

The difference between speech and voice :
Computational description and control of sentiment information embedded in speech 

By Prof. Yoshinori Sagisaka

Applied Mathematics Department, Global Information and Telecommunication Institute and Language and Speech Science Research Labs., Waseda University.

Tuesday 5 March 2019, 10.00 – 11.30

Room 501/5-7 Maha Chakri Sirindhorn Building, Faculty of Arts, Chulalongkorn University

Abstract

In this talk, recent research activities are introduced in sentiment correlation analyses among speech, language and color studied at our research laboratory. Following the findings of fundamental correlations between communicative speech prosody and its impressions expressed by language, communicative F0 pattern is calculated. Using Japanese sentences consisting of adverbs showing magnitude, adjectives and final particles, the possibility of F0 control for communicative speech synthesis is shown. The other experimental trial is also introduced to show that this sentiment mapping between impression (language) and prosody (speech) can also be observed between speech and color. These two research studies provide a new paradigm of cross-modal computational modeling of sentiment information processing between speech, language and image. Furthermore, they indicate a new possibility of redefinition of “linguistic information” to define the difference between voice and speech, which enables computational treatment of linguistic notions such as lexicon and semantics.

 


Yoshinori Sagisaka has been a professor of Waseda University since 2001. He has been working in speech and language science and engineering field for more than forty years. During this period, he has worked at NTT Electrical Communication Res. Labs. (1975-1986), ATR (1986-2007), Edinburgh University CSTR (1988), AT&T Bell Labs. (1993), Kobe University (1997-2001), NICT (2007-2012) and Waseda University (2000- ). His research interests cover speech synthesis, prosody modeling, speech recognition, speech perception and language processing. He has been engaged in quite a few international research activities including IEEE Signal Processing Society Committee Member (1990-1994), Speech Communication Journal Editorial Board (1993-2009), France Telecom CNET(Centre Nationale d’Etudes des Telecommunications) Conseiller Scientifique (1993), KTH (Royal Institute of Stockholm University) CTT (Speech Technology Center) International Advisory Committee Member (1993-), Computer Speech and Language Journal Editorial Board (1994-2009), Natural Language Engineering Journal Editorial Board (1994-2004), Permanent Council of International Conferences on Spoken Language Processing Member (1998-), Speech Communication Journal Chief Co-Editor(2001-2004), International Speech Communication Association Board (2007-2011), International Congress of Phonetic Science Board (2007-2015) and contributed as an international scientific committee member of many speech related conferences and workshops. In 2008, he initiated AESOP (Asian English Speech cOrpus Project) research consortium to promote research on the 2nd language studies and collaborations among Asian countries. He is continuing his research on scientific understanding of prosody control and cross-modal information expression reflecting human sentiment characteristics.

In search for a perception-production link from an individual difference perspective: Two case studies

The Department of Linguistics, Faculty of Arts, Chulalongkorn University cordially invites you to a special lecture:

 

In search for a perception-production link from an individual difference perspective: Two case studies

By Alan Yu (University of Chicago)

Friday 1 March 2019, 13.30 – 14.30

Room 401/5-7 Maha Chakri Sirindhorn Building, Faculty of Arts, Chulalongkorn University

 

Abstract

Recent studies have highlighted tremendously individual variability in speech perception and production alike. While some studies found a positive correlation between individual perception and production behaviors, others either failed to observe a relationship or found inconsistencies across tasks. In this talk, I report two case studies (tone perception and production among Chinese and South Asian speakers of Hong Kong Cantonese and sibilant-vowel coarticulation among speakers of American English), illustrating the nuance nature of the perception-production link and discussing how individual variation might be modeled within current theories of speech perception and production. Ramifications of this study for theories of sound change will also be discussed.

ภาควิชาภาษาศาสตร์เปิดรับสมัครเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2562 – Applications 2019 are now open for our graduate programs

รับสมัครนิสิตเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรปริญญาโทและปริญญาเอกสาขาวิชาภาษาศาสตร์ หมดเขตรับสมัครวันที่ 31 มีนาคม 2562

สามารถหารายละเอียดการสมัครได้ที่  www.grad.chula.ac.th

International applicants are invited to apply at http://www.arts.chula.ac.th/libsci/ma-phd/?page_id=338

รายละเอียดหลักสูตรปริญญาโท M.A. Program Curriculum  http://www.arts.chula.ac.th/ling/curriculum/ma/ma61/

รายละเอียดหลักสูตรปริญญาเอก Ph.D. Program Curriculum http://www.arts.chula.ac.th/ling/curriculum/phd/phd61/

 

อักษรพาที: “อิทธิพลของภาษาต่อการรับรู้ชื่อแบรนด์”

เชิญรับฟังรายการ “อักษรพาที” ย้อนหลังในหัวข้อ “อิทธิพลของภาษาต่อการรับรู้ชื่อแบรนด์” โดย อ. ดร.ศุจิณัฐ​ จิตวิริยนนท์ (ออกอากาศวันที่ 24 พฤศจิกายน 2561) ได้ที่ http://www.curadio.chula.ac.th/Radio-Demand.php?program=201811240730

รับฟังรายการ “อักษรพาที” สบายๆ ยามเช้า ทุกวันเสาร์เวลา 7.30-7.55 น. ได้ที่วิทยุจุฬา 101.5 MHz

จัดโดยฝ่ายส่งเสริมผลงานวิชาการ คณะอักษรศาสตร์

อักษรพาที: “ความเป็นชาติกับการเลือกใช้ภาษาในประเทศสิงคโปร์”

เชิญรับฟังรายการ “อักษรพาที” ย้อนหลังในหัวข้อ “ความเป็นชาติกับการเลือกใช้ภาษาในประเทศสิงคโปร์” โดย อ. ดร.ภาวดี สายสุวรรณ (ออกอากาศวันที่ 17 พฤศจิกายน 2561) ได้ที่ http://www.curadio.chula.ac.th/Radio-Demand.php?program=201811170730

รับฟังรายการ “อักษรพาที” สบายๆ ยามเช้า ทุกวันเสาร์เวลา 7.30-7.55 น. ได้ที่วิทยุจุฬา 101.5 MHz

จัดโดยฝ่ายส่งเสริมผลงานวิชาการ คณะอักษรศาสตร์