ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการข้อเขียนและมีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์

ภาควิชาภาษาศาสตร์ขอประกาศรายชื่อผู้มีรายชื่อผู้ผ่านการข้อเขียนและมีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ ปีการศึกษา 2562 ดังนี้

หลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต

1. นายก้องเวหา อินทรนุช
2. นางสาวจารวี วีระทอง
3. นายณัฏฐเกียรติ นกน้อย
4. นางสาวณัฐภัสสร เลิศรัตนชัย
5. นายธัญธร ศรีไสว
6. นางสาววลัยรัตน์ สวัสดี
7. นางสาววิชุดา โอภาสโศภณ
8. นางสาวสุมิตรา โอกิ
9. นางสาวอภิญญา สิงโสภา

หลักสูตรอักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิต

1. นาย KAI YAO
2. นายธนพล สุวรรณพงษ์
3. นางนภัทร สถิตย์เทวากุล
4.นางสาวนฤมล จิรพนากร
5. นายสิทธิเชศวร์ เจนเรื่อย
6. นางสาวสุพรรณี อาศัยราช

หากท่านยังไม่มีคะแนนภาษาอังกฤษ หรือมีคะแนนไม่ถึง 60 จะไม่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ในวันเสาร์ ที่ 11 พฤษภาคม 2562 เวลา 9.00-12.00 น. ณ ห้อง 601/28 ผู้สมัครนั่งรอห้อง 601/29   ชั้น 6 อาคารมหาจักรีสิรินธร คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

**โปรดแต่งกายสุภาพในวันสัมภาษณ์

การบรรยายภาษาศาสตร์สู่สาธารณะครั้งที่ 4 “Put Humanities in AI”

ภาควิชาภาษาศาสตร์ ร่วมกับภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญผู้สนใจเข้าฟังการบรรยายภาษาศาสตร์สู่สาธารณะครั้งที่ 4 ในหัวข้อ “Put Humanities in AI”

 

วิทยากร
รศ. ดร.วิโรจน์ อรุณมานะกุล (ภาควิชาภาษาศาสตร์)
รศ. ดร. พิทยาวัฒน์ พิทยาภรณ์ (ภาควิชาภาษาศาสตร์)
ผศ. ดร.ทรงพันธ์ เจิมประยงค์ (ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์)
อ. ดร.อรรถพล ธำรงรัตนฤทธิ์ (ภาควิชาภาษาศาสตร์)
คุณภัทราวุธ ซื่อสัตยาศิลป์ (Chief Technology Officer ของ Wongnai)

ณ ศูนย์ศิลปการละครสดใส พันธุมโกมล ชั้น 6 อาคารมหาจักรีสิรินธร คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในวันศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2562 เวลา 13:30-15:30 น.

ขณะนี้ที่นั่งภายในศูนย์ศิลปการละครสดใส พันธุมโกมลเต็มแล้ว ผู้ที่สนใจสามารถชมการบรรยายผ่าน Facebook Live ได้ที่ Facebook ของภาควิชา “Dept. of Linguistics, Chulalongkorn University” หรือชมการถ่ายทอด Facebook Live ได้ที่ห้อง 401/5-7 ชั้น 4 อาคารมหาจักรีสิรินธร คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หากท่านสนใจชมการถ่ายทอด Facebook Live ที่ห้อง 401/5-7 ชั้น 4 อาคารมหาจักรีสิรินธร กรุณากรอกข้อมูลที่ https://goo.gl/forms/UStw5jDT5oPNblQq2 เพื่อสำรองที่นั่ง

East Asian Relatives Revisited: On the Disunity between Gapped & Gapless Relatives

The Department of Linguistics, Faculty of Arts, Chulalongkorn University cordially invites you to a special lecture:

East Asian Relatives Revisited: On the Disunity between Gapped & Gapless Relatives

By Prof.Kazuhiko Fukushima

Kansai Gaidai University

Wednesday 20 March 2019, 10:00 – 11:30

Room 408  Boromrachakumari Building


Abstract

Relative clauses in Japanese, Korean, and Chinese have been controversial since a mixture of gapped and ‘gapless’ relatives are found throughout. The central issue in this domain has been how best to characterize the two kinds of relatives. Syntactic approaches mainly deal with the former and treat the latter peripheral, while pragmatic ones offer a uniform account. In any case, the past research focused on the properties of relative clauses per se without paying much attention to those of head nouns. Drawing mostly on Japanese data, this paper proposes a new approach focusing on the properties of head nounsthe division and the account hinge not merely on the presence of a gap but on its obligatoriness vis-à-vis the properties of head nouns. Specifically, the former type is treated as a regular filler-gap construction and the latter as an appositive construction.


Kazuhiko (‘kaz’) Fukushima currently works at the Dept of Foreign Languages, Kansai Gaidai University. Kaz does research in Morphology, Syntax and Semantics. His current project is ‘Compositionality in morphology’ and ‘Composition in Japanese V-V Compounds’.

https://scholar.google.com/citations?user=rBh8UeoAAAAJ&hl=en

The difference between speech and voice ー Computational description and control of sentiment information embedded in speech ー

>>>>>>>   Presentation Slides  <<<<<<<<

The Department of Linguistics, Faculty of Arts, Chulalongkorn University cordially invites you to a special lecture:

The difference between speech and voice :
Computational description and control of sentiment information embedded in speech 

By Prof. Yoshinori Sagisaka

Applied Mathematics Department, Global Information and Telecommunication Institute and Language and Speech Science Research Labs., Waseda University.

Tuesday 5 March 2019, 10.00 – 11.30

Room 501/5-7 Maha Chakri Sirindhorn Building, Faculty of Arts, Chulalongkorn University

Abstract

In this talk, recent research activities are introduced in sentiment correlation analyses among speech, language and color studied at our research laboratory. Following the findings of fundamental correlations between communicative speech prosody and its impressions expressed by language, communicative F0 pattern is calculated. Using Japanese sentences consisting of adverbs showing magnitude, adjectives and final particles, the possibility of F0 control for communicative speech synthesis is shown. The other experimental trial is also introduced to show that this sentiment mapping between impression (language) and prosody (speech) can also be observed between speech and color. These two research studies provide a new paradigm of cross-modal computational modeling of sentiment information processing between speech, language and image. Furthermore, they indicate a new possibility of redefinition of “linguistic information” to define the difference between voice and speech, which enables computational treatment of linguistic notions such as lexicon and semantics.

 


Yoshinori Sagisaka has been a professor of Waseda University since 2001. He has been working in speech and language science and engineering field for more than forty years. During this period, he has worked at NTT Electrical Communication Res. Labs. (1975-1986), ATR (1986-2007), Edinburgh University CSTR (1988), AT&T Bell Labs. (1993), Kobe University (1997-2001), NICT (2007-2012) and Waseda University (2000- ). His research interests cover speech synthesis, prosody modeling, speech recognition, speech perception and language processing. He has been engaged in quite a few international research activities including IEEE Signal Processing Society Committee Member (1990-1994), Speech Communication Journal Editorial Board (1993-2009), France Telecom CNET(Centre Nationale d’Etudes des Telecommunications) Conseiller Scientifique (1993), KTH (Royal Institute of Stockholm University) CTT (Speech Technology Center) International Advisory Committee Member (1993-), Computer Speech and Language Journal Editorial Board (1994-2009), Natural Language Engineering Journal Editorial Board (1994-2004), Permanent Council of International Conferences on Spoken Language Processing Member (1998-), Speech Communication Journal Chief Co-Editor(2001-2004), International Speech Communication Association Board (2007-2011), International Congress of Phonetic Science Board (2007-2015) and contributed as an international scientific committee member of many speech related conferences and workshops. In 2008, he initiated AESOP (Asian English Speech cOrpus Project) research consortium to promote research on the 2nd language studies and collaborations among Asian countries. He is continuing his research on scientific understanding of prosody control and cross-modal information expression reflecting human sentiment characteristics.

In search for a perception-production link from an individual difference perspective: Two case studies

The Department of Linguistics, Faculty of Arts, Chulalongkorn University cordially invites you to a special lecture:

 

In search for a perception-production link from an individual difference perspective: Two case studies

By Alan Yu (University of Chicago)

Friday 1 March 2019, 13.30 – 14.30

Room 401/5-7 Maha Chakri Sirindhorn Building, Faculty of Arts, Chulalongkorn University

 

Abstract

Recent studies have highlighted tremendously individual variability in speech perception and production alike. While some studies found a positive correlation between individual perception and production behaviors, others either failed to observe a relationship or found inconsistencies across tasks. In this talk, I report two case studies (tone perception and production among Chinese and South Asian speakers of Hong Kong Cantonese and sibilant-vowel coarticulation among speakers of American English), illustrating the nuance nature of the perception-production link and discussing how individual variation might be modeled within current theories of speech perception and production. Ramifications of this study for theories of sound change will also be discussed.

ภาควิชาภาษาศาสตร์เปิดรับสมัครเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2562 – Applications 2019 are now open for our graduate programs

รับสมัครนิสิตเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรปริญญาโทและปริญญาเอกสาขาวิชาภาษาศาสตร์ หมดเขตรับสมัครวันที่ 31 มีนาคม 2562

สามารถหารายละเอียดการสมัครได้ที่  www.grad.chula.ac.th

International applicants are invited to apply at http://www.arts.chula.ac.th/libsci/ma-phd/?page_id=338

รายละเอียดหลักสูตรปริญญาโท M.A. Program Curriculum  http://www.arts.chula.ac.th/ling/curriculum/ma/ma61/

รายละเอียดหลักสูตรปริญญาเอก Ph.D. Program Curriculum http://www.arts.chula.ac.th/ling/curriculum/phd/phd61/

 

อักษรพาที: “อิทธิพลของภาษาต่อการรับรู้ชื่อแบรนด์”

เชิญรับฟังรายการ “อักษรพาที” ย้อนหลังในหัวข้อ “อิทธิพลของภาษาต่อการรับรู้ชื่อแบรนด์” โดย อ. ดร.ศุจิณัฐ​ จิตวิริยนนท์ (ออกอากาศวันที่ 24 พฤศจิกายน 2561) ได้ที่ http://www.curadio.chula.ac.th/Radio-Demand.php?program=201811240730

รับฟังรายการ “อักษรพาที” สบายๆ ยามเช้า ทุกวันเสาร์เวลา 7.30-7.55 น. ได้ที่วิทยุจุฬา 101.5 MHz

จัดโดยฝ่ายส่งเสริมผลงานวิชาการ คณะอักษรศาสตร์

อักษรพาที: “ความเป็นชาติกับการเลือกใช้ภาษาในประเทศสิงคโปร์”

เชิญรับฟังรายการ “อักษรพาที” ย้อนหลังในหัวข้อ “ความเป็นชาติกับการเลือกใช้ภาษาในประเทศสิงคโปร์” โดย อ. ดร.ภาวดี สายสุวรรณ (ออกอากาศวันที่ 17 พฤศจิกายน 2561) ได้ที่ http://www.curadio.chula.ac.th/Radio-Demand.php?program=201811170730

รับฟังรายการ “อักษรพาที” สบายๆ ยามเช้า ทุกวันเสาร์เวลา 7.30-7.55 น. ได้ที่วิทยุจุฬา 101.5 MHz

จัดโดยฝ่ายส่งเสริมผลงานวิชาการ คณะอักษรศาสตร์

“ศาสตร์แห่งภาษา: ในวาระครบรอบ 42 ภาควิชาภาษาศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย”

ภาควิชาภาษาศาสตร์ และศิษย์เก่าภาษาศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ภูมิใจนำเสนอผลงานวิชาการล่าสุดของภาควิชา หนังสือ “ศาสตร์แห่งภาษา: ในวาระครบรอบ 42 ภาควิชาภาษาศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย” รวบรวมบทความอันทรงคุณค่าของปูชณียาจารย์ภาควิชาภาษาศาสตร์ที่เคยตีพิมพ์แล้ว หลายบทความเป็นบทความภาษาอังกฤษที่ได้รับการแปลเป็นภาษาไทย บทความที่รวบรวมไว้มีดังนี้

1. การปรากฏตัวของความหมายเชิงสัญชาณ: การศึกษาคากริยาแสดงการเคลื่อนที่แบบมีการบ่งชี้ในภาษาทิเบต (On the emergence of epistemic meanings: A study of Tibetan deictic motion verbs)
กฤษดาวรรณ เมธาวิกุล (หงศ์ลดารมภ์) เขียน
จันทิมา อังคพณิชกิจ แปล

2. ภูมิศาสตร์วรรณยุกต์ในภาษาไทยถิ่น (Thai Tone Geography)
ม.ร.ว. กัลยา ติงศภัทิย์ เขียน
พิณรัตน์ อัครวัฒนากุล แปล

3. การเรียงกริยาในฐานะวิธีแสดงเหตุการณ์ซับซ้อนในภาษาไทย (Verb Serialization as a Means of Expressing Complex Events in Thai)
กิ่งกาญจน์ เทพกาญจนา เขียน
วิภาส โพธิแพทย์ แปล

4. คุณสมบัติน้ำเสียงในภาษาตระกูลมอญ-เขมร (Phonation Types in Mon-Khmer Languages)
ธีระพันธ์ เหลืองทองคำ เขียน
ธีระพันธ์ เหลืองทองคำ แปล

5. อำนาจและความสนิทสนม: ขั้วตรงข้ามทางความหมายในบุรุษสรรพนาม “เรา” ในภาษาไทย (Power and Intimacy: A Contradiction in a Thai Personal Pronoun)
ปราณี กุลละวณิชย์ เขียน
สัณห์ธวัช ธัญวงษ์ และอภิชญา แก้วอุทัย แปล

6. การแปรทางสัทวิทยาและความหมายเชิงทัศคติ: กรณีศึกษาดัชนีปริจเฉทในภาษาไทย (Phonological Variation and Attitudinal Meaning: A Case Study of Discourse Markers in Thai)
เพียรศิริ เอกนิยม (วงศ์วิภานนทน์) เขียน
ธนศักดิ์ ศิริคะเณรัตน์ และสิรีมาศ มาศพงศ์ แปล

7. ภูมิศาสตร์คำศัพท์ภาษาถิ่นจังหวัดนครราชสีมา
วิจินตน์ ภาณุพงศ์ เขียน

8. คำซ้าอุจจารณวิลาส: อีกแง่หนึ่งของระบบเสียงและระบบความหมายในภาษาไทย
สุดาพร ลักษณียนาวิน เขียน

9.คำคุณศัพท์เป็นคำกริยาในภาษาไทย (Adjectives as Verbs in Thai)
อมรา ประสิทธิ์รัฐสินธุ์ เขียน
นัทธ์ชนัน นาถประทาน แปล

นอกจากบทความทั้ง 9 เรื่องแล้ว ผู้อ่านหนังสือ “ศาสตร์แห่งภาษา” ยังจะได้อ่านข้อเขียนสั้นๆ ที่แสดงความคิดของผู้เขียนที่หวนคำนึงถึงบทความของแต่ละท่านด้วย

บรรณาธิการ:  รศ. ดร.พิทยาวัฒน์ พิทยาภรณ์ (ภาควิชาภาษาศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) ผศ. ดร.วิภาส โพธิแพทย์ (ภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) และ อ. ดร.คเชนทร์ ตัญศิริ (ภาควิชาภาษาศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)

ผู้สนใจสามารถซื้อหนังสือศาสตร์แห่งภาษาได้ที่
1) โครงการเผยแพร่ผลงานวิชาการ คณะอักษรศาสตร์
2) ศูนย์หนังสือจุฬาฯ
3) ร้านหนังสือออนไลน์ (http://lingchulabookstore.lnwshop.com/)
ตั้งแต่เดือนมกราคม 2562 เป็นต้นไป

สำหรับผู้เข้าร่วมงานประชุมวิขาการ “ศาสตร์แห่งภาษา” เมื่อเดือนกรกฎาคม 2561 ที่ผ่านมาจะได้รับหนังสือ “ศาสตร์แห่งภาษา” ทางไปรษณีย์หรือมารับได้ด้วยตนเองที่ภาควิชาภาษาศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตามที่ได้ระบุไว้ตอนลงทะเบียนงานประชุมวิชาการ (ไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม)

อักษรพาที: “การเรียนการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศในคณะอักษรศาสตร์”

เชิญรับฟังรายการ “อักษรพาที” ย้อนหลังในหัวข้อ “การเรียนการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศในคณะอักษรศาสตร์” โดย ผศ. ดร.ธีราภรณ์ รติธรรมกุล และ ผศ.ดร.หนึ่งหทัย แรงผลสัมฤทธิ์ (ผู้อำนวยการศูนย์ภาษาไทยเป็นภาษาต่างประเทศ คณอักษรศาสตร์) (ออกอากาศวันที่ 15 ธันวาคม 2561) ได้ที่ http://www.curadio.chula.ac.th/Radio-Demand.php?program=201812010730

รับฟังรายการ “อักษรพาที” สบายๆ ยามเช้า ทุกวันเสาร์เวลา 7.30-7.55 น. ได้ที่วิทยุจุฬา 101.5 MHz

จัดโดยฝ่ายส่งเสริมผลงานวิชาการ คณะอักษรศาสตร์