ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการข้อเขียนและมีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์

ภาควิชาภาษาศาสตร์ขอประกาศรายชื่อผู้มีรายชื่อผู้ผ่านการข้อเขียนและมีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ ปีการศึกษา 2562 ดังนี้

หลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต

1. นายก้องเวหา อินทรนุช
2. นางสาวจารวี วีระทอง
3. นายณัฏฐเกียรติ นกน้อย
4. นางสาวณัฐภัสสร เลิศรัตนชัย
5. นายธัญธร ศรีไสว
6. นางสาววลัยรัตน์ สวัสดี
7. นางสาววิชุดา โอภาสโศภณ
8. นางสาวสุมิตรา โอกิ
9. นางสาวอภิญญา สิงโสภา

หลักสูตรอักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิต

1. นาย KAI YAO
2. นายธนพล สุวรรณพงษ์
3. นางนภัทร สถิตย์เทวากุล
4.นางสาวนฤมล จิรพนากร
5. นายสิทธิเชศวร์ เจนเรื่อย
6. นางสาวสุพรรณี อาศัยราช

หากท่านยังไม่มีคะแนนภาษาอังกฤษ หรือมีคะแนนไม่ถึง 60 จะไม่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ในวันเสาร์ ที่ 11 พฤษภาคม 2562 เวลา 9.00-12.00 น. ณ ห้อง 601/28 ผู้สมัครนั่งรอห้อง 601/29   ชั้น 6 อาคารมหาจักรีสิรินธร คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

**โปรดแต่งกายสุภาพในวันสัมภาษณ์

ภาควิชาภาษาศาสตร์เปิดรับสมัครเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2562 – Applications 2019 are now open for our graduate programs

รับสมัครนิสิตเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรปริญญาโทและปริญญาเอกสาขาวิชาภาษาศาสตร์ หมดเขตรับสมัครวันที่ 31 มีนาคม 2562

สามารถหารายละเอียดการสมัครได้ที่  www.grad.chula.ac.th

International applicants are invited to apply at http://www.arts.chula.ac.th/libsci/ma-phd/?page_id=338

รายละเอียดหลักสูตรปริญญาโท M.A. Program Curriculum  http://www.arts.chula.ac.th/ling/curriculum/ma/ma61/

รายละเอียดหลักสูตรปริญญาเอก Ph.D. Program Curriculum http://www.arts.chula.ac.th/ling/curriculum/phd/phd61/

 

อักษรพาที: “อิทธิพลของภาษาต่อการรับรู้ชื่อแบรนด์”

เชิญรับฟังรายการ “อักษรพาที” ย้อนหลังในหัวข้อ “อิทธิพลของภาษาต่อการรับรู้ชื่อแบรนด์” โดย อ. ดร.ศุจิณัฐ​ จิตวิริยนนท์ (ออกอากาศวันที่ 24 พฤศจิกายน 2561) ได้ที่ http://www.curadio.chula.ac.th/Radio-Demand.php?program=201811240730

รับฟังรายการ “อักษรพาที” สบายๆ ยามเช้า ทุกวันเสาร์เวลา 7.30-7.55 น. ได้ที่วิทยุจุฬา 101.5 MHz

จัดโดยฝ่ายส่งเสริมผลงานวิชาการ คณะอักษรศาสตร์

อักษรพาที: “ความเป็นชาติกับการเลือกใช้ภาษาในประเทศสิงคโปร์”

เชิญรับฟังรายการ “อักษรพาที” ย้อนหลังในหัวข้อ “ความเป็นชาติกับการเลือกใช้ภาษาในประเทศสิงคโปร์” โดย อ. ดร.ภาวดี สายสุวรรณ (ออกอากาศวันที่ 17 พฤศจิกายน 2561) ได้ที่ http://www.curadio.chula.ac.th/Radio-Demand.php?program=201811170730

รับฟังรายการ “อักษรพาที” สบายๆ ยามเช้า ทุกวันเสาร์เวลา 7.30-7.55 น. ได้ที่วิทยุจุฬา 101.5 MHz

จัดโดยฝ่ายส่งเสริมผลงานวิชาการ คณะอักษรศาสตร์

“ศาสตร์แห่งภาษา: ในวาระครบรอบ 42 ภาควิชาภาษาศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย”

ภาควิชาภาษาศาสตร์ และศิษย์เก่าภาษาศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ภูมิใจนำเสนอผลงานวิชาการล่าสุดของภาควิชา หนังสือ “ศาสตร์แห่งภาษา: ในวาระครบรอบ 42 ภาควิชาภาษาศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย” รวบรวมบทความอันทรงคุณค่าของปูชณียาจารย์ภาควิชาภาษาศาสตร์ที่เคยตีพิมพ์แล้ว หลายบทความเป็นบทความภาษาอังกฤษที่ได้รับการแปลเป็นภาษาไทย บทความที่รวบรวมไว้มีดังนี้

1. การปรากฏตัวของความหมายเชิงสัญชาณ: การศึกษาคากริยาแสดงการเคลื่อนที่แบบมีการบ่งชี้ในภาษาทิเบต (On the emergence of epistemic meanings: A study of Tibetan deictic motion verbs)
กฤษดาวรรณ เมธาวิกุล (หงศ์ลดารมภ์) เขียน
จันทิมา อังคพณิชกิจ แปล

2. ภูมิศาสตร์วรรณยุกต์ในภาษาไทยถิ่น (Thai Tone Geography)
ม.ร.ว. กัลยา ติงศภัทิย์ เขียน
พิณรัตน์ อัครวัฒนากุล แปล

3. การเรียงกริยาในฐานะวิธีแสดงเหตุการณ์ซับซ้อนในภาษาไทย (Verb Serialization as a Means of Expressing Complex Events in Thai)
กิ่งกาญจน์ เทพกาญจนา เขียน
วิภาส โพธิแพทย์ แปล

4. คุณสมบัติน้ำเสียงในภาษาตระกูลมอญ-เขมร (Phonation Types in Mon-Khmer Languages)
ธีระพันธ์ เหลืองทองคำ เขียน
ธีระพันธ์ เหลืองทองคำ แปล

5. อำนาจและความสนิทสนม: ขั้วตรงข้ามทางความหมายในบุรุษสรรพนาม “เรา” ในภาษาไทย (Power and Intimacy: A Contradiction in a Thai Personal Pronoun)
ปราณี กุลละวณิชย์ เขียน
สัณห์ธวัช ธัญวงษ์ และอภิชญา แก้วอุทัย แปล

6. การแปรทางสัทวิทยาและความหมายเชิงทัศคติ: กรณีศึกษาดัชนีปริจเฉทในภาษาไทย (Phonological Variation and Attitudinal Meaning: A Case Study of Discourse Markers in Thai)
เพียรศิริ เอกนิยม (วงศ์วิภานนทน์) เขียน
ธนศักดิ์ ศิริคะเณรัตน์ และสิรีมาศ มาศพงศ์ แปล

7. ภูมิศาสตร์คำศัพท์ภาษาถิ่นจังหวัดนครราชสีมา
วิจินตน์ ภาณุพงศ์ เขียน

8. คำซ้าอุจจารณวิลาส: อีกแง่หนึ่งของระบบเสียงและระบบความหมายในภาษาไทย
สุดาพร ลักษณียนาวิน เขียน

9.คำคุณศัพท์เป็นคำกริยาในภาษาไทย (Adjectives as Verbs in Thai)
อมรา ประสิทธิ์รัฐสินธุ์ เขียน
นัทธ์ชนัน นาถประทาน แปล

นอกจากบทความทั้ง 9 เรื่องแล้ว ผู้อ่านหนังสือ “ศาสตร์แห่งภาษา” ยังจะได้อ่านข้อเขียนสั้นๆ ที่แสดงความคิดของผู้เขียนที่หวนคำนึงถึงบทความของแต่ละท่านด้วย

บรรณาธิการ:  รศ. ดร.พิทยาวัฒน์ พิทยาภรณ์ (ภาควิชาภาษาศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) ผศ. ดร.วิภาส โพธิแพทย์ (ภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) และ อ. ดร.คเชนทร์ ตัญศิริ (ภาควิชาภาษาศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)

ผู้สนใจสามารถซื้อหนังสือศาสตร์แห่งภาษาได้ที่
1) โครงการเผยแพร่ผลงานวิชาการ คณะอักษรศาสตร์
2) ศูนย์หนังสือจุฬาฯ
3) ร้านหนังสือออนไลน์ (http://lingchulabookstore.lnwshop.com/)
ตั้งแต่เดือนมกราคม 2562 เป็นต้นไป

สำหรับผู้เข้าร่วมงานประชุมวิขาการ “ศาสตร์แห่งภาษา” เมื่อเดือนกรกฎาคม 2561 ที่ผ่านมาจะได้รับหนังสือ “ศาสตร์แห่งภาษา” ทางไปรษณีย์หรือมารับได้ด้วยตนเองที่ภาควิชาภาษาศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตามที่ได้ระบุไว้ตอนลงทะเบียนงานประชุมวิชาการ (ไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม)

อักษรพาที: “การเรียนการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศในคณะอักษรศาสตร์”

เชิญรับฟังรายการ “อักษรพาที” ย้อนหลังในหัวข้อ “การเรียนการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศในคณะอักษรศาสตร์” โดย ผศ. ดร.ธีราภรณ์ รติธรรมกุล และ ผศ.ดร.หนึ่งหทัย แรงผลสัมฤทธิ์ (ผู้อำนวยการศูนย์ภาษาไทยเป็นภาษาต่างประเทศ คณอักษรศาสตร์) (ออกอากาศวันที่ 15 ธันวาคม 2561) ได้ที่ http://www.curadio.chula.ac.th/Radio-Demand.php?program=201812010730

รับฟังรายการ “อักษรพาที” สบายๆ ยามเช้า ทุกวันเสาร์เวลา 7.30-7.55 น. ได้ที่วิทยุจุฬา 101.5 MHz

จัดโดยฝ่ายส่งเสริมผลงานวิชาการ คณะอักษรศาสตร์

วิชาภาษามนุษย์ ปีการศึกษา 2561

รายละเอียดวิชาการศึกษาทั่วไป ภาคปลาย ปีการศึกษา 2561

2296200 ภาษามนุษย์ (HUMAN LANG)
จันทร์ 13:00-16:00 น.
อาจารย์ผู้สอน ผศ. ดร.ธีราภรณ์ รติธรรมกุล
เป็นวิชาการศึกษาทั่วไปกลุ่ม 21st Gened หมวดมนุษยศาสตร์ (วิธีการวัดผล S/U)

เนื้อหารายวิชา
นิยามของภาษา วิวัฒนาการของภาษา ลักษณะของภาษามนุษย์ มโนทัศน์พื้นฐานเกี่ยวกับเสียง ระบบเสียง คำ โครงสร้างประโยค และความหมาย การวิเคราะห์ภาษาตามแนวภาษาศาสตร์ ระบบการเขียน การเปลี่ยนแปลงของภาษา ภาษากับสมอง ภาษากับสังคม

เวทีสนทนาภาษาศาตร์

ภาควิชาภาษาศาสตร์ ขอเชิญรับฟังผลงานของนิสิตภาษาศาสตร์ในงาน “เวทีสนทนาภาษาศาสตร์”

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.30-15.30 น.
ห้อง 401/17 อาคารมหาจักรีสิรินธร

 

Abstracts

Metaphors in U.S. SameSex Marriage Discourse: A Corpus-Based Study

Pongbodin Amarinthnukrowh

Through an integration of cognitive linguistics and corpus-assisted discourse analysis, this paper aims to investigate metaphorical expressions used in web-based news articles regarding the legalization of same-sex marriage in the United States. 172 news articles on the topic in question from January to June 2015 extracted from the NOW (News on the Web) corpus (Davies 2013) constitute the data of this study. After compiling the corpus, the USAS semantic tagger embedded in Wmatrix (Rayson 2008) was utilized to help find metaphorical expressions. Central to the U.S. same-sex marriage discourse is the war/conflict metaphor which was found to have conceptual links to other types of conventional metaphors being identified. Besides the conventional ones, novel metaphors also contribute to the construction of ideas in this discourse. In this light, a mixed, adaptive method combining ‘Conceptual Metaphor Theory’ with ‘Conceptual Blending Theory’ was employed to broaden the scope of analysis to cover both conventional and novel metaphorical expressions and gain better insights into metaphorical strategies used in this discourse.

 

Divergence and Convergence in Early Written Thai

Watit Pumyoo

งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาเปรียบเทียบภาษาเขียนของไทยในยุคต้นจากคลังข้อมูลจารึกภาษาไทยช่วงก่อนพุทธศตวรรษที่ ๒๑ ซึ่งมีขนาดประมาณ ๕๐,๐๐๐ คำ พบว่าหลักฐานภาษาเขียนของไทยแรกเริ่มนั้นกำหนดอายุได้ราวปลายพุทธศตวรรษที่ ๑๙ ในบริเวณเขตเมืองเก่าสุโขทัยและพื้นที่ใกล้เคียง ต่อมาในตอนต้นพุทธศตรวรรษที่ ๒๐ ปรากฏหลักฐานภาษาเขียนในพื้นที่อื่นในเขตภาคกลางและภาคเหนือ อย่างไรก็ตามภาษาเขียนที่เก่าที่สุดที่พบนอกเขตสุโขทัยนั้นมีรูปเขียนและคำศัพท์ใกล้เคียงกับภาษาเขียนที่สุโขทัย ต่อมาเมื่อเวลาผ่านไปราวครึ่งศตวรรษในเขตภาคเหนือหรือล้านนา จึงได้ปรากฏหลักฐานตัวเขียนแบบใหม่ที่ต่างไปจากสุโขทัย แต่ในระยะต้นนั้นพบการแปรของการสะกดคำและใช้คำศัพท์ทั้งที่เหมือนและต่างจากสุโขทัย โดยภาษาเขียนที่มีความสัมพันธ์กับชนชั้นสูงมีแนวโน้มการสะกดคำและใช้คำศัพท์เหมือนกับสุโขทัยมากกว่า อย่างไรก็ตามเมื่อถึงตอนปลายพุทธศตวรรษที่ ๒๐ พบว่าภาษาเขียนในเขตล้านนาใช้รูปแปรของการเขียนแบบสุโขทัยลดลงและมีแนวโน้มการใช้รูปเขียนแบบท้องถิ่นมากขึ้น ซึ่งเป็นช่วงเวลาเดียวกับที่สุโขทัยได้ตกเป็นเมืองขึ้นของอยุธยา และภาษาเขียนของล้านนาเริ่มแยกออกจากภาษาเขียนของสุโขทัยอย่างชัดเจนเมื่อเข้าสู่ปลายพุทธศตวรรษที่ ๒๐ ส่วนภาษาเขียนของสุโขทัยมีแนวโน้มของการสะกดคำและใช้คำศัพท์ใกล้เคียงกับอยุธยา

 

Devoicing of Voiced Obstruents in Siamese as attested in Chinese sources

Shinnakrit Tangsiriwattanakul

Devoicing of Voiced Obstruents (DVO) and the later tonal split and mergers form a transformative series of sound changes that affected all Tai languages. Although previous studies show that they occurred before the 17th century (Harris, 1992; Pittayawat 2016), their precise dating is still unclear. While Brown (1965) and Chamberlain (1991) hold that DVO occurred prior to 13th Century, Shintani (1974) and Gedney (1989) place it around 14th-17th Century. To arrive at the chronology of the sound change, I examine transcriptions of Siamese words in Míng Shí Lù(Chinese: 明實錄), an almost 3 centuries Dynastic annals of the Ming dynasty. All the data are taken from the following address and its related pages: http://www.epress.nus.edu.sg/msl/introduction, an online open access of the English translation of the MSL by Geoff Wade, with glossary provided along. An examination of MSL reveals that most cases of voiced stops in Siamese personal names were transcribed with Chinese characters with initial unaspirated stops prior to 1440, e.g. Nài Sīwù Luózhě(Chinese: 柰斯勿羅者) for Nāy Smut Rājā(Siamese: นายสมุทรราชา). After 1470, this pattern was replaced by one that uses characters with aspirated onsets, e.g. Kūn Tiē Xiètí(Chinese: ) for Khun Dēp Sētthī (ขุนเทพเศรษฐี) , suggesting that DVO took place between 1440 – 1470.

 

 

ตารางสอน ภาคปลาย ปีการศึกษา 2561

ตารางสอนภาคปลาย ปีการศึกษา 2561

วิชาภาควิชาภาษาศาสตร์เปิดให้บริการแก่นิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยทั้งในและนอกคณะอักษรศาสตร์ บุคคลภายนอกที่สนใจเข้าร่วมเรียนรายวิชาสามารถดูรายละเอียดได้ที่นี่

สามารถอ่านคำอธิบายรายวิชาที่เปิดสอนในภาคปลายได้ด้านล่าง และสามารถอ่านคำอธิบายรายวิชาอื่น ๆ ที่เปิดสอนโดยภาควิชาได้ที่นี่


คำอธิบายรายวิชา 

Course Description

 

คำอธิบายรายวิชาระดับปริญญาตรี

2209161     ภาษาทัศนา       3 (3-0- 9)

นิยามและขอบเขตของภาษาศาสตร์ ลักษณะของภาษามนุษย์ มโนทัศน์พื้นฐานเกี่ยวกับเสียงในภาษา  ระบบเสียง โครงสร้างคำไวยากรณ์ ความหมาย ระบบการเขียน การเปลี่ยนแปลงของภาษาภาษากับสังคม  และการเรียนรู้ภาษา การวิเคราะห์ภาษาตามแนวภาษาศาสตร์ การตีความข้อมูลทางภาษาเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ

Introduction to Language

INTRO LANG

Definition and scope of linguistics; characteristics of human language; basic concepts about speech sounds, sound system, word structure, grammar, meaning, writing system, language change, language and society, and language learning; linguistic analysis of languages; interpretation of qualitative and quantitative language data.

 

2209212     ภาษามนุษย์     3 (3-0-6)

นิยามของภาษาวิวัฒนาการของภาษา ลักษณะของภาษามนุษย์ มโนทัศน์พื้นฐานเกี่ยวกับเสียง ระบบเสียง ระบบคำ โครงสร้างประโยคและความหมาย การวิเคราะห์ภาษาตามแนวภาษาศาสตร์ ระบบการเขียน การเปลี่ยนแปลงของภาษา ภาษากับสังคม ภาษากับสมอง

Human Language

HUMAN LANG

Definition of language; language evolution; characteristics of human language; basic concepts about sounds, sound systems, sentence structures and meanings; linguistic analysis; writing systems; language change; language and society; language and the brain.

 

2209305     ความหมายในภาษา     3 (3-0-6)

นิยามของความหมายในภาษา ความหมายประเภทต่างๆในระดับคำแนวทางการกำหนดความหมายของคำ วงความหมาย ความหมายเหมือน ความหมายตรงกันข้ามและการพ้องรูปพ้องเสียง

Meaning in Language

MEANING LANG

Definition of linguistic meaning; different types of lexical meaning; approaches in determining lexical meaning; semantic fields; synonymy, antonymy, and homonymy.

 

2209344     ภาษาศาสตร์กับการแปล     3 (3-0-6)

ความรู้เรื่องลักษณะและปรากฏการณ์ต่างๆ ที่มีอยู่ในภาษาซึ่งได้จากการศึกษาทางภาษาศาสตร์อันเป็นพื้นฐานสำหรับการแปล

Linguistics and Translation

LING TRANSL

Knowledge of characteristics and phenomena in language derived from linguistic studies serving as a foundation for translation.

 

2209371     ภาษาศาสตร์ภาษาโรมานซ์เบื้องต้น     3 (3-0-6)

นิยามกลุ่มภาษาโรมานซ์ ความหลากหลายของภาษาในกลุ่มโรมานซ์ ลักษณะสำคัญของภาษากลุ่มโรมานซ์ พัฒนาการของภาษากลุ่มโรมานซ์จากภาษาละติน สถานการณ์ทางภาษาของภาษากลุ่มโรมานซ์ในโลกปัจจุบัน

Introduction to Romance Linguistics

INTRO ROMANCE LING

Definition of the Romance language family; diversity of Romance languages; characteristics of Romance languages; development from Latin into Romance languages; current linguistic situation of Romance languages.

 

2209372      ภาษาศาสตร์คอมพิวเตอร์เบื้องต้น         3 (306)

แนวคิดและทฤษฎีพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับการประมวลผลภาษาธรรมชาติ ระบบการประมวลผลภาษาธรรมชาติแบบใช้กฎ แบบอิงสถิติ และแบบเครือข่ายนิวรอล การประยุกต์ใช้งานการประมวลผลภาษาธรรมชาติในงานต่าง ๆ

Introduction to Computational Linguistics

INTRO COMPU LING

Basic concepts and theories related to natural language processing; rule-based, statistical-based, and neural network approaches; applications of natural language processing.

 

2209378     ภาษากับการสื่อสารทางการตลาด     3 (3-0-6)

มโนทัศน์สําคัญทางภาษาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารทางการตลาด องค์ประกอบทางเสียงคําและความหมายของชื่อตราสินค้าที่สัมพันธ์กับการรับรู้คุณลักษณะสินค้า บทบาทของโครงสร้างและการใช้ภาษาในกลยุทธ์การสื่อสารทางการตลาด

Language and Marketing Communications

LANG MKTG COM

Major linguistic concepts relating to marketing communications; sound, wordand meaning components of brand names relating to the perception of product attributes;roles of linguistic structure and use in marketing communications strategy.

 

2209379     ภาษากับเพศ     3 (3-0-6)

มโนทัศน์สําคัญทางภาษาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ของภาษากับเพศทั้งเพศสรีระเพศสภาวะและเพศวิถี การแปรของภาษาตามเพศ การใช้ภาษาเพื่อบ่งชี้เพศ การสร้างและแสดงตัวตนทางเพศผ่านภาษา บทบาทของภาษาที่เกี่ยวข้องกับความหลากหลายทางเพศในสังคม

Language and Sex

LANG SEX

Major linguistic concepts relating to the relationship between language andsex/gender/sexuality; linguistic variation and sex/gender/sexuality; use of language to indexsex/gender/sexuality; construction and presentation of sex/gender/sexuality; of the self throughlanguage; roles of language as related gender/sex/sexual diversity in society.

 

คำอธิบายรายวิชาระดับบัณฑิตศึกษา

2209531        อรรถศาสตร์        3 (3-0-9)

สัญญะและการสื่อสัญญะ ประเภทและระดับของความหมายและความกำกวม ความสัมพันธ์ระดับคำศัพท์และระดับประโยค เงื่อนไขความจริงและคำจำกัดความ การจัดประเภทและลำดับชั้นของประเภท ความหมายเชิงไวยากรณ์ ความหมายเชิงเปรียบเทียบ ความหลากหลายและการเปลี่ยนแปลงทางความหมาย

Semantics

SEMANTICS

Signs and modes of signification; types and levels of meaning and ambiguity; lexical and sentential relations; truth conditions and definitions; categorization and hierarchy of categories; grammatical meanings; figurative meanings; semantic variation and change.

 

2209611     ภาษาศาสตร์เชิงประวัติ     3(3-0-9)

คำอธิบายการเปลี่ยนแปลงทางภาษา วิธีการทางภาษาศาสตร์เชิงประวัติในการวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงทางภาษา ประเด็นคัดสรรทางทฤษฎีภาษาศาสตร์เชิงประวัติ

Historical Linguistics

HIST LING

Explanations for language change; historical linguistics methods in analyzing language change; selected theoretical issues in historical linguistics.

 

2209621     ทฤษฎีภาษาศาสตร์     3(3-0-9)

พัฒนาการของทฤษฎีภาษาศาสตร์ มโนทัศน์และหลักการของสำนักคิดต่างๆ ปัจจัยที่นำไปสู่การเสนอทฤษฎีเหล่านี้

Linguistic Theories

LING THEORIES

Development of linguistic theories; concepts and principles of different schools; factors contributing to emergence of these theories.

 

2209631     กลสัทศาสตร์     3(3-0-9)

คลื่นเสียงในลักษณะองค์ประกอบเชิงกลของระดับเสียงสูงต่ำ ความดังค่อย ความสั้นยาว และสัทสมบัติอื่นๆที่ได้ยิน ความสัมพันธ์ระหว่างกลสัทศาสตร์กับกลไกในการเปล่งเสียงและการรับรู้เสียงพูด

Acoustic Phonetics

ACOUS PHONETICS

Sound waves as the acoustic correlates of pitch, loudness, length, and other auditory qualities; aspects of acoustic as related to the production and perception of speech sounds.

 

2209649      ภาษากับปริชาน       3(3-0-9) 

การวิวัฒน์ของภาษากับวิวัฒนาการของสมอง ปริชาน และ วัฒนธรรมของมนุษย์ พัฒนาการของภาษาและปริชานในเด็กทารก ผัสสะ การหมายรู้ และอรรถศาสตร์ การวิจัยข้ามภาษาเกี่ยวกับภาษากับปริชาน

Language and Cognition

LANG COGNITION

The emergence of language and the evolution of human brain, cognition, and culture; early language and cognitive development; senses, perception, and semantics; cross-language research on language and cognition.

 

2209654     ภาษาศาสตร์จิตวิทยา     3(3-0-9)

พฤติกรรมทางภาษาในแง่ที่สัมพันธ์กับปัจจัยทางจิตวิทยา การเรียนรู้และพัฒนาการทางภาษาการรู้จำและการแสดงออกทางภาษา

Psycholinguistics

PSYCHO LING

Linguistic behavior in relation to psychological factors; language acquisition and development; language recognition and production.

 

2209894     สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต

Doctoral Dissertation Seminar

 

การร่วมเรียนในรายวิชาของภาควิชาภาษาศาสตร์ ภาคปลาย ปีการศึกษา 2561

บุคคลภายนอกสามารถเข้าร่วมเรียนในรายวิชาที่เปิดในหลักสูตรปกติของภาควิชาภาษาศาสตร์ได้ ทั้งระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาละไม่เกิน 2 รายวิชา (ดูตารางสอนภาคปลาย ปีการศึกษา 2561 ที่นี่)

 

การประเมินผล

สามารถประเมินผลการเรียนได้ 3 แบบ

  • แบบปกติ (A, B+, B, C+, C, D+, D, และ F) หรือ
  • แบบผ่านไม่ผ่าน (S/U) หรือ
  • แบบร่วมฟังบรรยายเท่านั้น (V/W)

รายวิชาระดับบัณฑิตศึกษาที่ได้ผลการประเมินตั้งแต่ B ขึ้นไป หรือได้ผลการประเมินเป็น S และศึกษามาแล้วไม่เกิน 5 ปี สามารถใช้ยกเว้นรายวิชาเมื่อเข้าเรียนในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของภาควิชาภาษาศาสตร์ได้

 

อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา

คิดค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่ายต่อภาคการศึกษา

ปริญญาตรี บัณฑิตศึกษา
อัตราคนไทย 8,500 บาท 11,500 บาท
อัตราชาวต่างประเทศ 15,375 บาท 40,000 บาท

กรณีที่ต้องลงทะเบียนเรียนสายจะต้องชำระเงินค่าปรับ สัปดาห์แรก 300 บาท  สัปดาห์ที่สอง 600 บาท

 

การสมัครเข้าร่วมเรียน

ผู้ประสงค์ขอเข้าร่วมเรียนในภาคปลาย ปีการศึกษา 2561 (มกราคม 2562 – พฤษภาคม 2562) กรุณากรอกใบสมัครออนไลน์ได้ ภายในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 โปรดเตรียมสำเนา Transcript สำหรับอัพโหลดเพื่อประกอบการพิจารณาด้วย ภาควิชาฯ จะพิจารณาอนุมัติตามเกณฑ์ต่อไปนี้

  • ผู้สมัครสามารถมาเรียนในเวลาที่ภาควิชากำหนดได้ (ดู ตารางสอนภาคปลาย ปีการศึกษา 2561)
  • ผู้สมัครมีความรู้พื้นฐานที่จำเป็นสำหรับเรียนวิชาที่เลือก
  • รายวิชาที่เลือกยังมีผู้เรียนไม่เต็มจำนวนที่กำหนดไว้

ภาควิชาฯ จะแจ้งผลการพิจารณาให้ท่านทราบภายในสัปดาห์ที่ 2 ของเดือนพฤศจิกายน 2561 ผู้ผ่านการพิจารณาจะต้องยื่นเอกสารเพิ่มเติมเพื่อขอรับการอนุมัติจากมหาวิทยาลัยต่อไป