การร่วมเรียนในรายวิชาของภาควิชาภาษาศาสตร์ ภาคต้น ปีการศึกษา 2562

บุคคลภายนอกสามารถเข้าร่วมเรียนในรายวิชาที่เปิดในหลักสูตรปกติของภาควิชาภาษาศาสตร์ได้ ทั้งระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาละไม่เกิน 2 รายวิชา (ดูรายวิชาที่เปิดให้บุคคลภายนอกเข้าร่วมเรียนในภาคต้น ปีการศึกษา 2562 ที่นี่)

 

การประเมินผล

สามารถประเมินผลการเรียนได้ 3 แบบ

  • แบบปกติ (A, B+, B, C+, C, D+, D, และ F) หรือ
  • แบบผ่านไม่ผ่าน (S/U) หรือ
  • แบบร่วมฟังบรรยายเท่านั้น (V/W)

รายวิชาระดับบัณฑิตศึกษาที่ได้ผลการประเมินตั้งแต่ B ขึ้นไป หรือได้ผลการประเมินเป็น S และศึกษามาแล้วไม่เกิน 5 ปี สามารถใช้ยกเว้นรายวิชาเมื่อเข้าเรียนในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของภาควิชาภาษาศาสตร์ได้

 

อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา

คิดค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่ายต่อภาคการศึกษา

ปริญญาตรี บัณฑิตศึกษา
อัตราคนไทย 8,500 บาท 11,500 บาท
อัตราชาวต่างประเทศ 15,375 บาท 40,000 บาท

กรณีที่ต้องลงทะเบียนเรียนสายไม่ว่าด้วยสาเหตุใด ผู้เข้าร่วมเรียนจะต้องชำระเงินค่าปรับให้สำนักทะเบียนในอัตราสัปดาห์แรก 300 บาท  สัปดาห์ที่สอง 600 บาท

 

การสมัครเข้าร่วมเรียน

ผู้ประสงค์ขอเข้าร่วมเรียนในภาคต้น ปีการศึกษา 2562 (13 สิงหาคม 2562 – 18 ธันวาคม 2562) กรุณากรอกใบสมัครออนไลน์ได้ ภายในวันที่ 28 มิถุนายน 2562 โปรดเตรียมสำเนา Transcript สำหรับอัพโหลดเพื่อประกอบการพิจารณาด้วย ภาควิชาฯ จะพิจารณาอนุมัติตามเกณฑ์ต่อไปนี้

  • ผู้สมัครสามารถมาเรียนในเวลาที่ภาควิชากำหนดได้(ดูเวลาเรียนของแต่ละรายวิชาได้ที่นี่)
  • ผู้สมัครมีความรู้พื้นฐานที่จำเป็นสำหรับเรียนวิชาที่เลือก
  • ความสนใจของผู้เรียนสอดคล้องกับเนื้อหาและวัตถุประสงค์ของรายวิชา
  • รายวิชาที่เลือกยังมีผู้เรียนไม่เต็มจำนวนที่กำหนดไว้

ภาควิชาฯ จะแจ้งผลการพิจารณาให้ท่านทราบภายในสัปดาห์ที่ 2 ของเดือนกรกฎาคม 2562 ผู้ผ่านการพิจารณาจะต้องยื่นเอกสารเพิ่มเติมเพื่อขอรับการอนุมัติจากมหาวิทยาลัยต่อไป

รายวิชาที่เปิดให้บุคคลภายนอกเข้าร่วมเรียน ภาคต้น ปีการศึกษา 2562

รายวิชาภาควิชาภาษาศาสตร์ที่เปิดให้บุคคลภายนอกเข้าร่วมเรียน ภาคต้น ปีการศึกษา 2562

รายวิชาระดับปริญญาตรี

2209370 ภาษากับความคิด (Language and Mind)

ในวิชานี้เราจะพยายามตอบคำถามเกี่ยวกับกระบวนการในการเรียนรู้ เข้าใจ และผลิตภาษาของมนุษย์ เราจะศึกษาว่าความสามารถทางภาษาของมนุษย์และสัตว์เหมือนและต่างกันอย่างไร เด็กเรียนรู้ภาษาได้อย่างไร เรารับรู้เสียงพูด เข้าใจภาษา และผลิตภาษาได้อย่างไร การเรียนรู้ภาษาที่สองมีกระบวนการอย่างไร และมีปัจจัยอะไรที่สำคัญบ้าง การทำงานของสมองที่เกี่ยวข้องกับภาษามีธรรมชาติอย่างไร ภาษา ความคิด และวัฒนธรรมมีความสัมพันธ์กันอย่างไร เหมาะสำหรับผู้ที่มีความรู้ภาษาศาสตร์เบื้องต้นมาก่อน

เวลาเรียน: วันพุธ  9.30 – 12.30 น.

อาจารย์ผู้สอน: ผศ. ดร.ธีราภรณ์ รติธรรมกุล

 

รายวิชาระดับบัณฑิตศึกษา

2209501 สัทศาสตร์ (Phonetics)

รู้จักเสียงในภาษาอย่างลึกซึ้ง ตั้งแต่การทำงานของอวัยวะต่างๆและกลไกในการผลิตเสียง คลื่นเสียงพูด การได้ยินและการรับรู้เสียง เมื่อได้เรียนวิชานี้แล้ว จะทำให้เข้าใจปรากฏการณ์เกี่ยวกับเสียงพูดที่พบเจอในชีวิตประจำวัน อธิบายเหตุผลได้ รวมถึงสามารถนำไปต่อยอดเพื่อทำวิจัย หรือหาคำตอบของสิ่งที่สงสัยได้อย่างเป็นวิทยาศาสตร์ เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการปูพื้นฐานทางภาษาศาสตร์ ไม่จำเป็นต้องเรียนภาษาศาสตร์มาก่อน

เวลาเรียน: วันจันทร์  13.00 – 16.00 น.

ผู้สอน: อ. ดร.ศุจิณัฐ จิตวิริยนนท์

 

2209511 สัทวิทยา (Phonology)

วิชานี้เป็นพื้นฐานสำหรับนักภาษาศาสตร์ทุกคน เริ่มต้นจากการวิเคราะห์หาหน่วยเสียงในภาษา จากนั้นจึงวิเคราะห์ว่าหน่วยเสียงเหล่านั้นรวมกันขึ้นเป็นระบบเสียงอย่างไร โดยจะวิเคราะห์ทั้งกระบวนการทางเสียงและข้อจำกัด ภายในระบบเสียง ผู้เรียนจะได้รู้จักปรากฏการณ์ทางเสียงที่สำคัญ เช่น โครงสร้างพยางค์ การเน้น วรรณยุกต์ ทำนองเสียง รวมทั้งได้เรียนรู้แนวคิดและการวิเคราะห์ตามแนวทฤษฎีต่างๆ เช่น ภาษาศาสตร์โครงสร้าง (Structural linguistics) สัทวิทยาเพิ่มพูนแบบดั้งเดิม (Classical Generative Phonology) สัทวิทยาอัตวิภาค (Autosegmental Phonology) และทฤษฎีอุตมผล (Optimality) เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการปูพื้นฐานภาษาศาสตร์ ไม่จำเป็นต้องเรียนภาษาศาสตร์มาก่อน แต่หากมีความรู้เรื่องสัทศาสตร์หรือสัทวิทยาเบื้องต้นช่วยให้เข้าใจได้เร็วขึ้น

เวลาเรียน: วันพฤหัสบดี  13.00 – 16.00 น.

ผู้สอน: รศ. ดร.พิทยาวัฒน์ พิทยาภรณ์

 

2209521 วากยสัมพันธ์ (Syntax)

ทฤษฎีการวิเคราะห์โครงสร้างประโยค วิธีการเขียนกฎทางไวยากรณ์เพื่อทำความเข้าใจภาษาอย่างถูกวิธี เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการปูพื้นฐานทางภาษาศาสตร์ ไม่จำเป็นต้องเรียนภาษาศาสตร์มาก่อน แต่ควรมีความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับโครงสร้างประโยค และสนใจทฤษฎีทางภาษาศาสตร์อย่างเจาะลึก ควรมีความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับโครงสร้างประโยค และสนใจทฤษฎีทางภาษาศาสตร์อย่างเจาะลึก (สามารถดูตำราที่จะใช้ในการสอนได้ที่ https://web.stanford.edu/group/cslipublications/cslipublications/site/1575864002.shtml)

เวลาเรียน: วันศุกร์  9.30 – 12.30 น.

ผู้สอน: อ. ดร.อรรถพล ธำรงรัตนฤทธิ์

 

2209653 ภาษาศาสตร์สังคม (Sociolinguistics)

เรียนเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับสังคม การที่ผู้พูดในสังคมใช้ภาษาไม่เหมือนกันมีความเกี่ยวข้องอย่างไรกับลักษณะทางสังคมของผู้พูด เช่น พื้นเพ อายุ เพศ หรือสถานการณ์แวดล้อม ทำไมบางครั้งผู้พูดถึงใช้ภาษามากกว่าหนึ่งภาษาสลับไปมา รวมถึงความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับสังคมในระดับชาติ เช่น ประเทศต่างๆใช้ภาษาอะไรบ้าง ใช้ทำหน้าที่อะไร กำหนดบทบาทเหล่านั้นอย่างไร ผู้เรียนจะได้เห็นแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องตั้งแต่การศึกษาในสมัยแรกๆ มาจนถึงระยะหลัง รวมถึงตัวอย่างการศึกษาที่เป็นรูปธรรม ไม่จำเป็นต้องเคยเรียนภาษาศาสตร์มาก่อน

เวลาเรียน: วันอังคาร  9.30 – 12.30 น.

ผู้สอน: อ. ดร.ภาวดี สายสุวรรณ 

 

2209655 ภาษาศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Southeast Asian Linguistics)

ทำความรู้จักกับภาษาตระกูลหลักในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทั้ง 5 ตระกูล ได้แก่ ขร้า-ไท จีน-ทิเบต ออสโตรเอเชียติก ออสโตรนีเซียน และม้ง-เมี่ยน ลักษณะเด่นของภาษาแต่ละตระกูล ความสัมพันธ์ระหว่างตระกูลภาษา รวมทั้งลักษณะร่วมของภาษาในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ผู้เรียนต้องมีความรู้พื้นฐานทางทฤษฎีและการวิเคราะห์เสียง ไวยากรณ์ และความหมาย รวมทั้งมีความรู้ทางภาษาศาสตร์เชิงประวัติ สามารถวิเคราะห์ข้อมูลภาษาศาสตร์เชิงประวัติได้ และมีความคุ้นเคยกับระเบียบวิธีเปรียบเทียบ (Comparative Method)

เวลาเรียน: วันอังคาร  13.00 – 16.00 น.

ผู้สอน: รศ. ดร.พิทยาวัฒน์ พิทยาภรณ์

 

2209671 การเขียนโปรแกรมเพื่อการประมวลผลภาษาธรรมชาติ (Programming for Natural Language Processing)

เรียนทักษะการเขียนโปรแกรมเบื้องต้นด้วยภาษาไพธอน โดยเน้นให้ไปใช้กับการวิเคราะห์ข้อมูลทางภาษา ไม่จำเป็นต้องมีความรู้พื้นฐานด้านภาษาศาสตร์หรือการเขียนโปรแกรมมาก่อน ผู้เรียนควรมีคอมพิวเตอร์แล็ปท็อปส่วนตัวที่สามารถนำมาเรียนได้ทุกครั้ง

เวลาเรียน: วันพฤหัสบดี  9.30 – 12.30 น.

ผู้สอน: อ. ดร.อรรถพล รัตนธำรงฤทธิ์

 

2209673 ภาษาศาสตร์คลังข้อมูล (Corpus Linguistics)

การออกแบบและการสร้างคลังข้อมูลภาษา การใช้คลังข้อมูลภาษาในการวิจัยทางภาษาศาสตร์และการวิจัยวรรณกรรม เครื่องมือและวิธีการที่จำเป็นในการสร้าง ค้นคืน และวิเคราะห์คลังข้อมูลภาษา

เวลาเรียน: วันพุธ  9.30 – 12.30 น.

ผู้สอน: รศ. ดร.วิโรจน์ อรุณมานะกุล

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการข้อเขียนและมีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์

ภาควิชาภาษาศาสตร์ขอประกาศรายชื่อผู้มีรายชื่อผู้ผ่านการข้อเขียนและมีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ ปีการศึกษา 2562 ดังนี้

หลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต

1. นายก้องเวหา อินทรนุช
2. นางสาวจารวี วีระทอง
3. นายณัฏฐเกียรติ นกน้อย
4. นางสาวณัฐภัสสร เลิศรัตนชัย
5. นายธัญธร ศรีไสว
6. นางสาววลัยรัตน์ สวัสดี
7. นางสาววิชุดา โอภาสโศภณ
8. นางสาวสุมิตรา โอกิ
9. นางสาวอภิญญา สิงโสภา

หลักสูตรอักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิต

1. นาย KAI YAO
2. นายธนพล สุวรรณพงษ์
3. นางนภัทร สถิตย์เทวากุล
4.นางสาวนฤมล จิรพนากร
5. นายสิทธิเชศวร์ เจนเรื่อย
6. นางสาวสุพรรณี อาศัยราช

หากท่านยังไม่มีคะแนนภาษาอังกฤษ หรือมีคะแนนไม่ถึง 60 จะไม่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ในวันเสาร์ ที่ 11 พฤษภาคม 2562 เวลา 9.00-12.00 น. ณ ห้อง 601/28 ผู้สมัครนั่งรอห้อง 601/29   ชั้น 6 อาคารมหาจักรีสิรินธร คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

**โปรดแต่งกายสุภาพในวันสัมภาษณ์

ภาควิชาภาษาศาสตร์เปิดรับสมัครเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2562 – Applications 2019 are now open for our graduate programs

รับสมัครนิสิตเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรปริญญาโทและปริญญาเอกสาขาวิชาภาษาศาสตร์ หมดเขตรับสมัครวันที่ 31 มีนาคม 2562

สามารถหารายละเอียดการสมัครได้ที่  www.grad.chula.ac.th

International applicants are invited to apply at http://www.arts.chula.ac.th/libsci/ma-phd/?page_id=338

รายละเอียดหลักสูตรปริญญาโท M.A. Program Curriculum  http://www.arts.chula.ac.th/ling/curriculum/ma/ma61/

รายละเอียดหลักสูตรปริญญาเอก Ph.D. Program Curriculum http://www.arts.chula.ac.th/ling/curriculum/phd/phd61/

 

อักษรพาที: “อิทธิพลของภาษาต่อการรับรู้ชื่อแบรนด์”

เชิญรับฟังรายการ “อักษรพาที” ย้อนหลังในหัวข้อ “อิทธิพลของภาษาต่อการรับรู้ชื่อแบรนด์” โดย อ. ดร.ศุจิณัฐ​ จิตวิริยนนท์ (ออกอากาศวันที่ 24 พฤศจิกายน 2561) ได้ที่ http://www.curadio.chula.ac.th/Radio-Demand.php?program=201811240730

รับฟังรายการ “อักษรพาที” สบายๆ ยามเช้า ทุกวันเสาร์เวลา 7.30-7.55 น. ได้ที่วิทยุจุฬา 101.5 MHz

จัดโดยฝ่ายส่งเสริมผลงานวิชาการ คณะอักษรศาสตร์

อักษรพาที: “ความเป็นชาติกับการเลือกใช้ภาษาในประเทศสิงคโปร์”

เชิญรับฟังรายการ “อักษรพาที” ย้อนหลังในหัวข้อ “ความเป็นชาติกับการเลือกใช้ภาษาในประเทศสิงคโปร์” โดย อ. ดร.ภาวดี สายสุวรรณ (ออกอากาศวันที่ 17 พฤศจิกายน 2561) ได้ที่ http://www.curadio.chula.ac.th/Radio-Demand.php?program=201811170730

รับฟังรายการ “อักษรพาที” สบายๆ ยามเช้า ทุกวันเสาร์เวลา 7.30-7.55 น. ได้ที่วิทยุจุฬา 101.5 MHz

จัดโดยฝ่ายส่งเสริมผลงานวิชาการ คณะอักษรศาสตร์

“ศาสตร์แห่งภาษา: ในวาระครบรอบ 42 ภาควิชาภาษาศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย”

ภาควิชาภาษาศาสตร์ และศิษย์เก่าภาษาศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ภูมิใจนำเสนอผลงานวิชาการล่าสุดของภาควิชา หนังสือ “ศาสตร์แห่งภาษา: ในวาระครบรอบ 42 ภาควิชาภาษาศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย” รวบรวมบทความอันทรงคุณค่าของปูชณียาจารย์ภาควิชาภาษาศาสตร์ที่เคยตีพิมพ์แล้ว หลายบทความเป็นบทความภาษาอังกฤษที่ได้รับการแปลเป็นภาษาไทย บทความที่รวบรวมไว้มีดังนี้

1. การปรากฏตัวของความหมายเชิงสัญชาณ: การศึกษาคากริยาแสดงการเคลื่อนที่แบบมีการบ่งชี้ในภาษาทิเบต (On the emergence of epistemic meanings: A study of Tibetan deictic motion verbs)
กฤษดาวรรณ เมธาวิกุล (หงศ์ลดารมภ์) เขียน
จันทิมา อังคพณิชกิจ แปล

2. ภูมิศาสตร์วรรณยุกต์ในภาษาไทยถิ่น (Thai Tone Geography)
ม.ร.ว. กัลยา ติงศภัทิย์ เขียน
พิณรัตน์ อัครวัฒนากุล แปล

3. การเรียงกริยาในฐานะวิธีแสดงเหตุการณ์ซับซ้อนในภาษาไทย (Verb Serialization as a Means of Expressing Complex Events in Thai)
กิ่งกาญจน์ เทพกาญจนา เขียน
วิภาส โพธิแพทย์ แปล

4. คุณสมบัติน้ำเสียงในภาษาตระกูลมอญ-เขมร (Phonation Types in Mon-Khmer Languages)
ธีระพันธ์ เหลืองทองคำ เขียน
ธีระพันธ์ เหลืองทองคำ แปล

5. อำนาจและความสนิทสนม: ขั้วตรงข้ามทางความหมายในบุรุษสรรพนาม “เรา” ในภาษาไทย (Power and Intimacy: A Contradiction in a Thai Personal Pronoun)
ปราณี กุลละวณิชย์ เขียน
สัณห์ธวัช ธัญวงษ์ และอภิชญา แก้วอุทัย แปล

6. การแปรทางสัทวิทยาและความหมายเชิงทัศคติ: กรณีศึกษาดัชนีปริจเฉทในภาษาไทย (Phonological Variation and Attitudinal Meaning: A Case Study of Discourse Markers in Thai)
เพียรศิริ เอกนิยม (วงศ์วิภานนทน์) เขียน
ธนศักดิ์ ศิริคะเณรัตน์ และสิรีมาศ มาศพงศ์ แปล

7. ภูมิศาสตร์คำศัพท์ภาษาถิ่นจังหวัดนครราชสีมา
วิจินตน์ ภาณุพงศ์ เขียน

8. คำซ้าอุจจารณวิลาส: อีกแง่หนึ่งของระบบเสียงและระบบความหมายในภาษาไทย
สุดาพร ลักษณียนาวิน เขียน

9.คำคุณศัพท์เป็นคำกริยาในภาษาไทย (Adjectives as Verbs in Thai)
อมรา ประสิทธิ์รัฐสินธุ์ เขียน
นัทธ์ชนัน นาถประทาน แปล

นอกจากบทความทั้ง 9 เรื่องแล้ว ผู้อ่านหนังสือ “ศาสตร์แห่งภาษา” ยังจะได้อ่านข้อเขียนสั้นๆ ที่แสดงความคิดของผู้เขียนที่หวนคำนึงถึงบทความของแต่ละท่านด้วย

บรรณาธิการ:  รศ. ดร.พิทยาวัฒน์ พิทยาภรณ์ (ภาควิชาภาษาศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) ผศ. ดร.วิภาส โพธิแพทย์ (ภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) และ อ. ดร.คเชนทร์ ตัญศิริ (ภาควิชาภาษาศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)

ผู้สนใจสามารถซื้อหนังสือศาสตร์แห่งภาษาได้ที่
1) โครงการเผยแพร่ผลงานวิชาการ คณะอักษรศาสตร์
2) ศูนย์หนังสือจุฬาฯ
3) ร้านหนังสือออนไลน์ (http://lingchulabookstore.lnwshop.com/)
ตั้งแต่เดือนมกราคม 2562 เป็นต้นไป

สำหรับผู้เข้าร่วมงานประชุมวิขาการ “ศาสตร์แห่งภาษา” เมื่อเดือนกรกฎาคม 2561 ที่ผ่านมาจะได้รับหนังสือ “ศาสตร์แห่งภาษา” ทางไปรษณีย์หรือมารับได้ด้วยตนเองที่ภาควิชาภาษาศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตามที่ได้ระบุไว้ตอนลงทะเบียนงานประชุมวิชาการ (ไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม)

อักษรพาที: “การเรียนการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศในคณะอักษรศาสตร์”

เชิญรับฟังรายการ “อักษรพาที” ย้อนหลังในหัวข้อ “การเรียนการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศในคณะอักษรศาสตร์” โดย ผศ. ดร.ธีราภรณ์ รติธรรมกุล และ ผศ.ดร.หนึ่งหทัย แรงผลสัมฤทธิ์ (ผู้อำนวยการศูนย์ภาษาไทยเป็นภาษาต่างประเทศ คณอักษรศาสตร์) (ออกอากาศวันที่ 15 ธันวาคม 2561) ได้ที่ http://www.curadio.chula.ac.th/Radio-Demand.php?program=201812010730

รับฟังรายการ “อักษรพาที” สบายๆ ยามเช้า ทุกวันเสาร์เวลา 7.30-7.55 น. ได้ที่วิทยุจุฬา 101.5 MHz

จัดโดยฝ่ายส่งเสริมผลงานวิชาการ คณะอักษรศาสตร์

วิชาภาษามนุษย์ ปีการศึกษา 2561

รายละเอียดวิชาการศึกษาทั่วไป ภาคปลาย ปีการศึกษา 2561

2296200 ภาษามนุษย์ (HUMAN LANG)
จันทร์ 13:00-16:00 น.
อาจารย์ผู้สอน ผศ. ดร.ธีราภรณ์ รติธรรมกุล
เป็นวิชาการศึกษาทั่วไปกลุ่ม 21st Gened หมวดมนุษยศาสตร์ (วิธีการวัดผล S/U)

เนื้อหารายวิชา
นิยามของภาษา วิวัฒนาการของภาษา ลักษณะของภาษามนุษย์ มโนทัศน์พื้นฐานเกี่ยวกับเสียง ระบบเสียง คำ โครงสร้างประโยค และความหมาย การวิเคราะห์ภาษาตามแนวภาษาศาสตร์ ระบบการเขียน การเปลี่ยนแปลงของภาษา ภาษากับสมอง ภาษากับสังคม

เวทีสนทนาภาษาศาตร์

ภาควิชาภาษาศาสตร์ ขอเชิญรับฟังผลงานของนิสิตภาษาศาสตร์ในงาน “เวทีสนทนาภาษาศาสตร์”

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.30-15.30 น.
ห้อง 401/17 อาคารมหาจักรีสิรินธร

 

Abstracts

Metaphors in U.S. SameSex Marriage Discourse: A Corpus-Based Study

Pongbodin Amarinthnukrowh

Through an integration of cognitive linguistics and corpus-assisted discourse analysis, this paper aims to investigate metaphorical expressions used in web-based news articles regarding the legalization of same-sex marriage in the United States. 172 news articles on the topic in question from January to June 2015 extracted from the NOW (News on the Web) corpus (Davies 2013) constitute the data of this study. After compiling the corpus, the USAS semantic tagger embedded in Wmatrix (Rayson 2008) was utilized to help find metaphorical expressions. Central to the U.S. same-sex marriage discourse is the war/conflict metaphor which was found to have conceptual links to other types of conventional metaphors being identified. Besides the conventional ones, novel metaphors also contribute to the construction of ideas in this discourse. In this light, a mixed, adaptive method combining ‘Conceptual Metaphor Theory’ with ‘Conceptual Blending Theory’ was employed to broaden the scope of analysis to cover both conventional and novel metaphorical expressions and gain better insights into metaphorical strategies used in this discourse.

 

Divergence and Convergence in Early Written Thai

Watit Pumyoo

งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาเปรียบเทียบภาษาเขียนของไทยในยุคต้นจากคลังข้อมูลจารึกภาษาไทยช่วงก่อนพุทธศตวรรษที่ ๒๑ ซึ่งมีขนาดประมาณ ๕๐,๐๐๐ คำ พบว่าหลักฐานภาษาเขียนของไทยแรกเริ่มนั้นกำหนดอายุได้ราวปลายพุทธศตวรรษที่ ๑๙ ในบริเวณเขตเมืองเก่าสุโขทัยและพื้นที่ใกล้เคียง ต่อมาในตอนต้นพุทธศตรวรรษที่ ๒๐ ปรากฏหลักฐานภาษาเขียนในพื้นที่อื่นในเขตภาคกลางและภาคเหนือ อย่างไรก็ตามภาษาเขียนที่เก่าที่สุดที่พบนอกเขตสุโขทัยนั้นมีรูปเขียนและคำศัพท์ใกล้เคียงกับภาษาเขียนที่สุโขทัย ต่อมาเมื่อเวลาผ่านไปราวครึ่งศตวรรษในเขตภาคเหนือหรือล้านนา จึงได้ปรากฏหลักฐานตัวเขียนแบบใหม่ที่ต่างไปจากสุโขทัย แต่ในระยะต้นนั้นพบการแปรของการสะกดคำและใช้คำศัพท์ทั้งที่เหมือนและต่างจากสุโขทัย โดยภาษาเขียนที่มีความสัมพันธ์กับชนชั้นสูงมีแนวโน้มการสะกดคำและใช้คำศัพท์เหมือนกับสุโขทัยมากกว่า อย่างไรก็ตามเมื่อถึงตอนปลายพุทธศตวรรษที่ ๒๐ พบว่าภาษาเขียนในเขตล้านนาใช้รูปแปรของการเขียนแบบสุโขทัยลดลงและมีแนวโน้มการใช้รูปเขียนแบบท้องถิ่นมากขึ้น ซึ่งเป็นช่วงเวลาเดียวกับที่สุโขทัยได้ตกเป็นเมืองขึ้นของอยุธยา และภาษาเขียนของล้านนาเริ่มแยกออกจากภาษาเขียนของสุโขทัยอย่างชัดเจนเมื่อเข้าสู่ปลายพุทธศตวรรษที่ ๒๐ ส่วนภาษาเขียนของสุโขทัยมีแนวโน้มของการสะกดคำและใช้คำศัพท์ใกล้เคียงกับอยุธยา

 

Devoicing of Voiced Obstruents in Siamese as attested in Chinese sources

Shinnakrit Tangsiriwattanakul

Devoicing of Voiced Obstruents (DVO) and the later tonal split and mergers form a transformative series of sound changes that affected all Tai languages. Although previous studies show that they occurred before the 17th century (Harris, 1992; Pittayawat 2016), their precise dating is still unclear. While Brown (1965) and Chamberlain (1991) hold that DVO occurred prior to 13th Century, Shintani (1974) and Gedney (1989) place it around 14th-17th Century. To arrive at the chronology of the sound change, I examine transcriptions of Siamese words in Míng Shí Lù(Chinese: 明實錄), an almost 3 centuries Dynastic annals of the Ming dynasty. All the data are taken from the following address and its related pages: http://www.epress.nus.edu.sg/msl/introduction, an online open access of the English translation of the MSL by Geoff Wade, with glossary provided along. An examination of MSL reveals that most cases of voiced stops in Siamese personal names were transcribed with Chinese characters with initial unaspirated stops prior to 1440, e.g. Nài Sīwù Luózhě(Chinese: 柰斯勿羅者) for Nāy Smut Rājā(Siamese: นายสมุทรราชา). After 1470, this pattern was replaced by one that uses characters with aspirated onsets, e.g. Kūn Tiē Xiètí(Chinese: ) for Khun Dēp Sētthī (ขุนเทพเศรษฐี) , suggesting that DVO took place between 1440 – 1470.