เวทีสนทนาภาษาศาตร์

ภาควิชาภาษาศาสตร์ ขอเชิญรับฟังผลงานของนิสิตภาษาศาสตร์ในงาน “เวทีสนทนาภาษาศาสตร์”

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.30-15.30 น.
ห้อง 401/17 อาคารมหาจักรีสิรินธร

 

Abstracts

Metaphors in U.S. SameSex Marriage Discourse: A Corpus-Based Study

Pongbodin Amarinthnukrowh

Through an integration of cognitive linguistics and corpus-assisted discourse analysis, this paper aims to investigate metaphorical expressions used in web-based news articles regarding the legalization of same-sex marriage in the United States. 172 news articles on the topic in question from January to June 2015 extracted from the NOW (News on the Web) corpus (Davies 2013) constitute the data of this study. After compiling the corpus, the USAS semantic tagger embedded in Wmatrix (Rayson 2008) was utilized to help find metaphorical expressions. Central to the U.S. same-sex marriage discourse is the war/conflict metaphor which was found to have conceptual links to other types of conventional metaphors being identified. Besides the conventional ones, novel metaphors also contribute to the construction of ideas in this discourse. In this light, a mixed, adaptive method combining ‘Conceptual Metaphor Theory’ with ‘Conceptual Blending Theory’ was employed to broaden the scope of analysis to cover both conventional and novel metaphorical expressions and gain better insights into metaphorical strategies used in this discourse.

 

Divergence and Convergence in Early Written Thai

Watit Pumyoo

COMING SOON

 

Devoicing of Voiced Obstruents in Siamese as attested in Chinese sources

Shinnakrit Tangsiriwattanakul

Devoicing of Voiced Obstruents (DVO) and the later tonal split and mergers form a transformative series of sound changes that affected all Tai languages. Although previous studies show that they occurred before the 17th century (Harris, 1992; Pittayawat 2016), their precise dating is still unclear. While Brown (1965) and Chamberlain (1991) hold that DVO occurred prior to 13th Century, Shintani (1974) and Gedney (1989) place it around 14th-17th Century. To arrive at the chronology of the sound change, I examine transcriptions of Siamese words in Míng Shí Lù(Chinese: 明實錄), an almost 3 centuries Dynastic annals of the Ming dynasty. All the data are taken from the following address and its related pages: http://www.epress.nus.edu.sg/msl/introduction, an online open access of the English translation of the MSL by Geoff Wade, with glossary provided along. An examination of MSL reveals that most cases of voiced stops in Siamese personal names were transcribed with Chinese characters with initial unaspirated stops prior to 1440, e.g. Nài Sīwù Luózhě(Chinese: 柰斯勿羅者) for Nāy Smut Rājā(Siamese: นายสมุทรราชา). After 1470, this pattern was replaced by one that uses characters with aspirated onsets, e.g. Kūn Tiē Xiètí(Chinese: ) for Khun Dēp Sētthī (ขุนเทพเศรษฐี) , suggesting that DVO took place between 1440 – 1470.

 

 

ตารางสอน ภาคปลาย ปีการศึกษา 2561

ตารางสอนภาคปลาย ปีการศึกษา 2561

วิชาภาควิชาภาษาศาสตร์เปิดให้บริการแก่นิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยทั้งในและนอกคณะอักษรศาสตร์ บุคคลภายนอกที่สนใจเข้าร่วมเรียนรายวิชาสามารถดูรายละเอียดได้ที่นี่

การร่วมเรียนในรายวิชาของภาควิชาภาษาศาสตร์ ภาคปลาย ปีการศึกษา 2561

บุคคลภายนอกสามารถเข้าร่วมเรียนในรายวิชาที่เปิดในหลักสูตรปกติของภาควิชาภาษาศาสตร์ได้ ทั้งระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาละไม่เกิน 2 รายวิชา (ดูตารางสอนภาคปลาย ปีการศึกษา 2561 ที่นี่)

 

การประเมินผล

สามารถประเมินผลการเรียนได้ 3 แบบ

  • แบบปกติ (A, B+, B, C+, C, D+, D, และ F) หรือ
  • แบบผ่านไม่ผ่าน (S/U) หรือ
  • แบบร่วมฟังบรรยายเท่านั้น (V/W)

รายวิชาระดับบัณฑิตศึกษาที่ได้ผลการประเมินตั้งแต่ B ขึ้นไป หรือได้ผลการประเมินเป็น S และศึกษามาแล้วไม่เกิน 5 ปี สามารถใช้ยกเว้นรายวิชาเมื่อเข้าเรียนในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของภาควิชาภาษาศาสตร์ได้

 

อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา

คิดค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่ายต่อภาคการศึกษา

ปริญญาตรี บัณฑิตศึกษา
อัตราคนไทย 8,500 บาท 11,500 บาท
อัตราชาวต่างประเทศ 15,375 บาท 40,000 บาท

กรณีที่ต้องลงทะเบียนเรียนสายจะต้องชำระเงินค่าปรับ สัปดาห์แรก 300 บาท  สัปดาห์ที่สอง 600 บาท

 

การสมัครเข้าร่วมเรียน

ผู้ประสงค์ขอเข้าร่วมเรียนในภาคปลาย ปีการศึกษา 2561 (มกราคม 2562 – พฤษภาคม 2562) กรุณากรอกใบสมัครออนไลน์ได้ ภายในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 โปรดเตรียมสำเนา Transcript สำหรับอัพโหลดเพื่อประกอบการพิจารณาด้วย ภาควิชาฯ จะพิจารณาอนุมัติตามเกณฑ์ต่อไปนี้

  • ผู้สมัครสามารถมาเรียนในเวลาที่ภาควิชากำหนดได้ (ดู ตารางสอนภาคปลาย ปีการศึกษา 2561)
  • ผู้สมัครมีความรู้พื้นฐานที่จำเป็นสำหรับเรียนวิชาที่เลือก
  • รายวิชาที่เลือกยังมีผู้เรียนไม่เต็มจำนวนที่กำหนดไว้

ภาควิชาฯ จะแจ้งผลการพิจารณาให้ท่านทราบภายในสัปดาห์ที่ 2 ของเดือนพฤศจิกายน 2561 ผู้ผ่านการพิจารณาจะต้องยื่นเอกสารเพิ่มเติมเพื่อขอรับการอนุมัติจากมหาวิทยาลัยต่อไป

ขอแสดงความยินดีแด่รองศาสตราจารย์คนใหม่

ภาควิชาภาษาศาสตร์ขอแสดงความยินดีแด่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทยาวัฒน์ พิทยาภรณ์ ในโอกาสที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย์ในสาขาภาษาศาสตร์

 

รองศาสตราจารย์ ดร.พิทยาวัฒน์ พิทยาภรณ์ เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาศาสตร์เชิงประวัติ สัทวิทยา และภาษาศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะด้านภาษาศาสตร์เชิงประวัติของภาษาไทยและภาษากลุ่มไท และเป็นผู้มีประสบการณ์สูงด้านการทำวิจัยภาษาศาสตร์ภาคสนาม โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาษากลุ่มไทในประเทศจีนและประเทศเวียดนาม ผลงานวิจัยสำคัญ เช่น การสืบสร้างระบบเสียงภาษาไทดั้งเดิมในงานวิจัยเรื่อง “The Phonology of Proto-Tai” และ การสืบสร้างเสียงวรรณยุกต์ในภาษาไทยสมัยอยุธยาในงานวิจัยเรื่อง “Chindamani and reconstruction of Thai tones in the 17th century” เป็นต้น

ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่ 2561

ขอแสดงความยินดีกับอักษรศาสตรมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตใหม่ สาขาวิชาภาษาศาสตร์ ทั้ง 12 คนที่สำเร็จการศึกษาในปีนี้

Congratulations to our 12 new linguistics graduates! We are so proud of you!

อักษรศาสตรมหาบัณฑิต (M.A.)

กุสุมา ทองเนียม
Kusuma Thongniam
อิทธิพลของเพศทางไวยากรณ์ต่อระบบปริชานของผู้พูดสองภาษารัสเซีย-อังกฤษเปรียบเทียบกับผู้พูดภาษารัสเซียและผู้พูดภาษาอังกฤษเพียงภาษาเดียว
The Effect of Grammatical Gender on Cognition of Russian-English Bilinguals Compared with Russian Monolinguals and English Monolinguals
ฉัตรชนก จันทร์แย้ม
Chatchanok Chanyeam
ความสัมพันธ์ระหว่างระบบความหมายของกลุ่มคำกริยา “ตัด” กับระบบปริชานของผู้พูดภาษาอังกฤษและผู้พูดภาษากะเหรี่ยงสะกอเหนือ: การทดสอบสมมติฐานภาษาสัมพัทธ์
The Relationship between The Semantic System of “Cutting” Terms and The Cognition of English Speakers and Northern Sgaw Karen Speakers: A Test of The Linguistic Relativity Hypothesis
รัตนสุวรรณ ระวรรณ
Rattanasuwan Rawan
ปรากฏการณ์การรับรู้เสียงสระแทรกในพยัญชนะควบกล้ำของผู้พูดภาษาไทยเป็นภาษาแม่
Perceptual Epenthesis in Consonant Clusters in Native Thai Speakers
อิสรภาพ ล้อรัตนไชยยงค์
Isaraparb Lorattanachaiyong
การสร้างคลังศัพท์บอกความรู้สึกในภาษาไทยจากบทวิจารณ์ออนไลน์
Generating Thai Sentiment Lexicon from Online Reviews

อักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิต (Ph.D.)

จักรภพ เอี่ยมดะนุช
Jakrabhop Iamdanush
หน่วยสร้างการีตในภาษาออสโตรนีเซียนภาคพื้นทวีปที่พูดในบริเวณภาคใต้ของประเทศไทย
Causative Constructions in Mainland Austronesian Languages Spoken in Southern Thailand
ณัฐพงษ์ วงษ์อำไพ
Natthapong Wong-ampai
จังหวะการพูดภาษาไทยของผู้พูดภาษามลายูถิ่นปัตตานีเป็นภาษาแม่ที่มีสมรรถภาพในการพูดภาษาไทยต่างกัน: การศึกษาตามแนวจารีตและแนวแบบจำลองการเกาะกลุ่มภาษา
Rhythm in Thai Speech Produced by Native Pattani Malay Speakers with Different Proficiency Levels in Spoken Thai: The Traditional Temporal Approach and The Rhythm Metrics Approach
ภัทณิดา โสดาบัน
Pattanida Sodabun
การศึกษาลักษณ์ทางภาษาและรูปแบบของคำให้การจริงและคำให้การเท็จในภาษาไทย
A Study of Linguistic Features and Patterns in Thai True and False Statements
รัชนี เดอร์ซิงห์
Rachanee Dersingh
การเลือกภาษาและการธำรงภาษาของคนไทยซิกข์ในกรุงเทพมหานคร
Language Choice and Language Maintenance among Thai-Sikhs in Bangkok
ศศิทร นพประไพ
Sasithorn Noppraphai
จังหวะในการพูดของเด็กไทยในช่วงอายุ 3-9 ปี
Speech Rhythm in Thai Children Aged 3-9 Years
ศุภรักษ์ เตชะเจริญรุ่งเรือง
Suparak Techachareonrungrueang
การถ่ายโอนความหมายเชิงอารมณ์ความรู้สึกที่สื่อผ่านอุปลักษณ์ข้ามประสาทสัมผัสจากการแปลนวนิยายภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยและจากนวนิยายภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ
The Transfer of Expressive Meanings Conveyed by Synesthetic Metaphors in The Translation of English Novels into Thai and Thai Novels into English
ศุภวัจน์ แต่รุ่งเรือง
Supawat Taerungruang
การตรวจเทียบภายนอกหาการลักลอบในงานวิชาการโดยใช้แบบจำลองซัพพอร์ตเวกเตอร์แมชชีนและการวัดค่าความละม้ายของข้อความ
Extrinsic Plagiarism Detection in Academic Texts Using A Support Vector Machine Model and Text Similarity Measurement

 

 

การทำงานวิจัยข้ามศาสตร์กรณีศึกษา: ภาษาศาสตร์กับภูมิศาสตร์

ภาควิชาภาษาศาสตร์ และหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีภาษาและสารสนเทศ คณะอักษรศาสตร์ ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมฟังบรรยายพิเศษ

การทำงานวิจัยข้ามศาสตร์กรณีศึกษา: ภาษาศาสตร์กับภูมิศาสตร์

วิทยากร: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัลยา ติงศภัทิย์ (ภาควิชาภาษาศาสตร์) และรองศาสตราจารย์ ดร.ศิริวิไล ธีระโรจนารัตน์ (ภาควิชาภูมิศาสตร์)

วันที่: วันศุกร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.30-15.30

สถานที่: ห้อง 401/17 อาคารมหาจักรีสิรินธร คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

ทุนสนับสนุนการนำเสนอผลงานทางวิชาการระดับนานาชาติ ปีการศึกษา 2561

เพื่อส่งเสริมให้นิสิตภาษาศาสตร์ได้มีโอกาสนำผลงานงานวิจัยไปเสนอในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ภาควิชาภาษาศาสตร์จึงขอเชิญชวนนิสิตภาษาศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยทุกระดับชั้นสมัครเข้ารับทุนสนับสนุนการนำเสนอผลงานวิชาการ สามารถดูรายละเอียดและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่นี่

บัณฑิตภาษาศาสตร์ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น

ภาควิชาภาษาศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับนายพิรุฬห์ ปิยมหพงศ์ และนางสาวสิรีมาศ มาศพงศ์ มหาบัณฑิตของภาษาศาสตร์ที่ได้รับผลงานวิจัยสำหรับนิสิตระดับปริญญาโท กองทุนรัชดาภิเษกสมโภช ประจำปี 2560

 

พิรุฬห์ ปิยมหพงศ์

ชื่อวิทยานิพนธ์: คุณสมบัติทางวากยสัมพันธ์และอรรถศาสตร์ของตัวบ่งชี้ผู้รับประโยชน์ “เพื่อ” และ “ให้” ในภาษาไทย (Syntactic and semantic properties of benefactive markers ‘phuea’ and ‘hai’ in Thai)

อาจารย์ที่ปรึกษา:  ศ. ดร.กิ่งกาญจน์ เทพกาญจนา

สำเร็จการศึกษา:  2560

ในภาษาไทย คำว่า “เพื่อ” หรือ “ให้” เป็นคำที่ใช้บ่งชี้ผู้รับประโยชน์ การศึกษาครั้งนี้เสนอว่าคำทั้งสองมีหน้าที่บ่งชี้ผู้รับประโยชน์เช่นเดียวกัน แต่มีคุณสมบัติที่ต่างกันทั้งในด้านไวยากรณ์และความหมาย คำบ่งชี้ “เพื่อ” และ “ให้” มีความแตกต่างด้านไวยากรณ์ 3 ประการ ได้แก่ 1) การปรากฏร่วมกับนามวลีแสดงผู้รับประโยชน์ 2) การย้ายนามวลีแสดงผู้รับประโยชน์ไว้หน้าประโยค และ 3) การปรากฏร่วมกับคำบุพบทอื่น  นอกจากนี้คำบ่งชี้ทั้งสองยังแตกต่างกันในด้านความหมายอีก 2 ประการ กล่าวคือ 1) การปรากฏร่วมกับคำนามที่เป็นผู้รับประโยชน์ทางตรงหรือทางอ้อม และ 2) แตกต่างกันที่แนวโน้มของคำกริยาที่กฎร่วม การศึกษาครั้งนี้แสดงให้เห็นว่า ความแตกต่างของ “เพื่อ” หรือ “ให้” เป็นผลมาจากหน้าที่ทางไวยากรณ์และความหมายดั้งเดิมที่แตกต่างกัน

 

สิรีมาศ มาศพงศ์ (Sireemas Maspong)

ชื่อวิทยานิพนธ์: ความต่างที่มีความสำคัญด้านความสั้นยาวในภาษาไทยสมัยสุโขทัย (Vowel Length Contrast in the Thai Language of Sukhothai Period)

อาจารย์ที่ปรึกษา:  ผศ. ดร.พิทยาวัฒน์ พิทยาภรณ์

สำเร็จการศึกษา:  2559

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ศึกษาภาษาไทยสมัยสุโขทัยที่ใช้กันอยู่เมื่อกว่า 500 ปีที่แล้ว โดยมุ่งศึกษาความต่างที่มีนัยสำคัญด้านความสั้นยาวของสระ ผ่านระบบเขียนในจารึกสุโขทัย 30 หลัก งานวิจัยนี้เสนอว่าภาษาไทยสมัยสุโขทัยได้มีคู่สระที่มีความต่างด้านความสั้นยาวมากเพิ่มขึ้นจากภาษาไทตะวันตกเฉียงใต้ดั้งเดิม ซึ่งเป็นภาษาบรรพบุรุษ ได้แก่ /e-eː/ /ɤ-ɤː/และ /o-oː/ แต่ยังน้อยกว่าภาษาไทยปัจจุบัน ที่มี /ɛ-ɛː/ and /ɔ-ɔː/ ด้วย ลักษณะเช่นนี้ทำให้เสันนิษฐานได้ว่าภาษาไทยสมัยสุโขทัยเป็นภาษาช่วงเปลี่ยนผ่านระหว่างภาษาไทตะวันตกเฉียงใต้ดั้งเดิมและภาษาไทยปัจจุบัน

สื่อการเรียนรู้แบบ Augmented Reality เรื่องการผลิตเสียงพูดได้รับรางวัล

อาจารย์ ดร.ศุจิณัฐ จิตวิริยนนท์ ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติบุคลากรแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จากผลงานสื่อการเรียนรู้สามมิติเรื่อง “กลไกการผลิตเสียงในภาษา” สื่อการเรียนรู้นี้เป็นสื่อการเรียนรู้ที่ใช้เทคโนโลยี Augmented reality (AR) ซึ่งแสดงกลไกในภาษาแบบเสมือนจริงของ 4 กระบวนการที่ทำงานสัมพันธ์กันต่อเนื่อง คือ กระบวนการกระแสลม (airstream process) กระบวนการเปล่งเสียง (phonation process) กระบวนการโอษฐ์-นาสิก (oro-nasal process) และกระบวนการฐานกรณ์ (articulatory process) ผู้เรียนสามารถมองเห็นการทำงานของอวัยวะในกระบวนการต่างๆ แบบเสมือนจริง รวมถึงมองเห็นการเคลื่อนไหวของอวัยวะได้จากทุกมุม ทำให้สามารถเข้าใจกระบวนการที่สัมพันธ์กันอย่างซับซ้อนได้ดีขึ้น

 

สื่อเรียนรู้สามมิตินี้ช่วยกระตุ้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมและเรียนรู้ด้วยตัวเองได้มากขึ้น นับเป็นสื่อการเรียนรู้ที่ผสานเทคโนโลยีสมัยใหม่สำหรับการเรียนอักษรศาสตร์ในศตวรรษที่ 21 และนับเป็นนวัตกรรมการสอนด้านสรีระสัทศาสตร์ (articulatory phonetics) ชิ้นแรกในประเทศไทยที่ใช้เทคโนโลยี AR ได้รับรางวัล Silver Award ในการประชุมวิชาการและประกวดนวัตกรรมแห่งชาติ ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติดิเอ็มเพรส โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่ วันที่ 17-18 สิงหาคม 2560

ดูสาธิตการใช้สื่อสามมิติ “กลไกการผลิตเสียงในภาษา” ในการสอนวิชาภาษาทัศนา ซึ่งเป็นวิชาพื้นฐานในหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิตได้ที่นี่

ขอแสดงความยินดีแด่ศาสตราจารย์คนใหม่

ภาควิชาภาษาศาสตร์ขอแสดงความยินดีแด่ รองศาสตราจารย์ ดร.กิ่งกาญจน์ เทพกาญจนา ในโอกาสที่ได้รับโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ในสาขาภาษาศาสตร์
 
ศาสตราจารย์ ดร.กิ่งกาญจน์ เทพกาญจนา เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านวากยสัมพันธ์ อรรถศาสตร์ ภาษาศาสตร์ปริชาน และแบบลักษณ์ภาษา มีผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะด้าน serial verb constructions ผลงานที่สำคัญชิ้นหนึ่งคือ หนังสือเรื่อง “การกลายเป็นรูปไวยากรณ์” ซึ่งเป็นหนังสือภาษาไทยที่ผู้สนใจศึกษาการกลายเป็นรูปไวยากรณ์ (grammaticalization) ควรอ่าน