การบรรยายภาษาศาสตร์สู่สาธารณะครั้งที่ 4 “Put Humanities in AI”

ภาควิชาภาษาศาสตร์ ร่วมกับภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญผู้สนใจเข้าฟังการบรรยายภาษาศาสตร์สู่สาธารณะครั้งที่ 4 ในหัวข้อ “Put Humanities in AI”

 

วิทยากร
รศ. ดร.วิโรจน์ อรุณมานะกุล (ภาควิชาภาษาศาสตร์)
รศ. ดร. พิทยาวัฒน์ พิทยาภรณ์ (ภาควิชาภาษาศาสตร์)
ผศ. ดร.ทรงพันธ์ เจิมประยงค์ (ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์)
อ. ดร.อรรถพล ธำรงรัตนฤทธิ์ (ภาควิชาภาษาศาสตร์)
คุณภัทราวุธ ซื่อสัตยาศิลป์ (Chief Technology Officer ของ Wongnai)

ณ ศูนย์ศิลปการละครสดใส พันธุมโกมล ชั้น 6 อาคารมหาจักรีสิรินธร คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในวันศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2562 เวลา 13:30-15:30 น.

ขณะนี้ที่นั่งภายในศูนย์ศิลปการละครสดใส พันธุมโกมลเต็มแล้ว ผู้ที่สนใจสามารถชมการบรรยายผ่าน Facebook Live ได้ที่ Facebook ของภาควิชา “Dept. of Linguistics, Chulalongkorn University” หรือชมการถ่ายทอด Facebook Live ได้ที่ห้อง 401/5-7 ชั้น 4 อาคารมหาจักรีสิรินธร คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หากท่านสนใจชมการถ่ายทอด Facebook Live ที่ห้อง 401/5-7 ชั้น 4 อาคารมหาจักรีสิรินธร กรุณากรอกข้อมูลที่ https://goo.gl/forms/UStw5jDT5oPNblQq2 เพื่อสำรองที่นั่ง

ภาษาศาสตร์สู่สาธารณะครั้งที่ 3: เขมรจากละโว้ เหน่ออโยธยา? ภาษาไทยท่ามกลางความหลากหลายทางภาษาในสังคมอยุธยา

ภาควิชาภาษาศาสตร์ และงานวิจัย คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญผู้สนใจทุกท่านร่วมฟังการบรรยายทางวิชาการภาษาศาสตร์สู่สาธารณะครั้งที่ 3 ในหัวข้อ

 

เขมรจากละโว้ เหน่ออโยธยา? ภาษาไทยท่ามกลางความหลากหลายทางภาษาในสังคมอยุธยา” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทยาวัฒน์ พิทยาภรณ์


ในวันศุกร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.30 – 15.00 น. (เริ่มลงทะเบียนเวลา 13.00 น.)
ณ ห้อง 303 อาคารมหาจักรีสิรินธร คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

 

 

 

สำรองที่นั่งได้ทาง http://bit.ly/2COmmg3 หรือทาง QR code ในโปสเตอร์
ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าฟังการบรรยาย

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการบรรยาย: https://goo.gl/PyWUqm หรือ https://goo.gl/61tbPU 

แบบประเมินการบรรยาย: https://goo.gl/YzW17v

 

ติดตามการบรรยายภาษาศาสตร์สู่สาธารณะครั้งที่ 1 และ 2 ได้ที่ช่อง Lingustics Chula ทาง Youtube