วิชาภาษามนุษย์ ปีการศึกษา 2561

รายละเอียดวิชาการศึกษาทั่วไป ภาคปลาย ปีการศึกษา 2561

2296200 ภาษามนุษย์ (HUMAN LANG)
จันทร์ 13:00-16:00 น.
อาจารย์ผู้สอน ผศ. ดร.ธีราภรณ์ รติธรรมกุล
เป็นวิชาการศึกษาทั่วไปกลุ่ม 21st Gened หมวดมนุษยศาสตร์ (วิธีการวัดผล S/U)

เนื้อหารายวิชา
นิยามของภาษา วิวัฒนาการของภาษา ลักษณะของภาษามนุษย์ มโนทัศน์พื้นฐานเกี่ยวกับเสียง ระบบเสียง คำ โครงสร้างประโยค และความหมาย การวิเคราะห์ภาษาตามแนวภาษาศาสตร์ ระบบการเขียน การเปลี่ยนแปลงของภาษา ภาษากับสมอง ภาษากับสังคม

เวทีสนทนาภาษาศาตร์

ภาควิชาภาษาศาสตร์ ขอเชิญรับฟังผลงานของนิสิตภาษาศาสตร์ในงาน “เวทีสนทนาภาษาศาสตร์”

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.30-15.30 น.
ห้อง 401/17 อาคารมหาจักรีสิรินธร

 

Abstracts

Metaphors in U.S. SameSex Marriage Discourse: A Corpus-Based Study

Pongbodin Amarinthnukrowh

Through an integration of cognitive linguistics and corpus-assisted discourse analysis, this paper aims to investigate metaphorical expressions used in web-based news articles regarding the legalization of same-sex marriage in the United States. 172 news articles on the topic in question from January to June 2015 extracted from the NOW (News on the Web) corpus (Davies 2013) constitute the data of this study. After compiling the corpus, the USAS semantic tagger embedded in Wmatrix (Rayson 2008) was utilized to help find metaphorical expressions. Central to the U.S. same-sex marriage discourse is the war/conflict metaphor which was found to have conceptual links to other types of conventional metaphors being identified. Besides the conventional ones, novel metaphors also contribute to the construction of ideas in this discourse. In this light, a mixed, adaptive method combining ‘Conceptual Metaphor Theory’ with ‘Conceptual Blending Theory’ was employed to broaden the scope of analysis to cover both conventional and novel metaphorical expressions and gain better insights into metaphorical strategies used in this discourse.

 

Divergence and Convergence in Early Written Thai

Watit Pumyoo

งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาเปรียบเทียบภาษาเขียนของไทยในยุคต้นจากคลังข้อมูลจารึกภาษาไทยช่วงก่อนพุทธศตวรรษที่ ๒๑ ซึ่งมีขนาดประมาณ ๕๐,๐๐๐ คำ พบว่าหลักฐานภาษาเขียนของไทยแรกเริ่มนั้นกำหนดอายุได้ราวปลายพุทธศตวรรษที่ ๑๙ ในบริเวณเขตเมืองเก่าสุโขทัยและพื้นที่ใกล้เคียง ต่อมาในตอนต้นพุทธศตรวรรษที่ ๒๐ ปรากฏหลักฐานภาษาเขียนในพื้นที่อื่นในเขตภาคกลางและภาคเหนือ อย่างไรก็ตามภาษาเขียนที่เก่าที่สุดที่พบนอกเขตสุโขทัยนั้นมีรูปเขียนและคำศัพท์ใกล้เคียงกับภาษาเขียนที่สุโขทัย ต่อมาเมื่อเวลาผ่านไปราวครึ่งศตวรรษในเขตภาคเหนือหรือล้านนา จึงได้ปรากฏหลักฐานตัวเขียนแบบใหม่ที่ต่างไปจากสุโขทัย แต่ในระยะต้นนั้นพบการแปรของการสะกดคำและใช้คำศัพท์ทั้งที่เหมือนและต่างจากสุโขทัย โดยภาษาเขียนที่มีความสัมพันธ์กับชนชั้นสูงมีแนวโน้มการสะกดคำและใช้คำศัพท์เหมือนกับสุโขทัยมากกว่า อย่างไรก็ตามเมื่อถึงตอนปลายพุทธศตวรรษที่ ๒๐ พบว่าภาษาเขียนในเขตล้านนาใช้รูปแปรของการเขียนแบบสุโขทัยลดลงและมีแนวโน้มการใช้รูปเขียนแบบท้องถิ่นมากขึ้น ซึ่งเป็นช่วงเวลาเดียวกับที่สุโขทัยได้ตกเป็นเมืองขึ้นของอยุธยา และภาษาเขียนของล้านนาเริ่มแยกออกจากภาษาเขียนของสุโขทัยอย่างชัดเจนเมื่อเข้าสู่ปลายพุทธศตวรรษที่ ๒๐ ส่วนภาษาเขียนของสุโขทัยมีแนวโน้มของการสะกดคำและใช้คำศัพท์ใกล้เคียงกับอยุธยา

 

Devoicing of Voiced Obstruents in Siamese as attested in Chinese sources

Shinnakrit Tangsiriwattanakul

Devoicing of Voiced Obstruents (DVO) and the later tonal split and mergers form a transformative series of sound changes that affected all Tai languages. Although previous studies show that they occurred before the 17th century (Harris, 1992; Pittayawat 2016), their precise dating is still unclear. While Brown (1965) and Chamberlain (1991) hold that DVO occurred prior to 13th Century, Shintani (1974) and Gedney (1989) place it around 14th-17th Century. To arrive at the chronology of the sound change, I examine transcriptions of Siamese words in Míng Shí Lù(Chinese: 明實錄), an almost 3 centuries Dynastic annals of the Ming dynasty. All the data are taken from the following address and its related pages: http://www.epress.nus.edu.sg/msl/introduction, an online open access of the English translation of the MSL by Geoff Wade, with glossary provided along. An examination of MSL reveals that most cases of voiced stops in Siamese personal names were transcribed with Chinese characters with initial unaspirated stops prior to 1440, e.g. Nài Sīwù Luózhě(Chinese: 柰斯勿羅者) for Nāy Smut Rājā(Siamese: นายสมุทรราชา). After 1470, this pattern was replaced by one that uses characters with aspirated onsets, e.g. Kūn Tiē Xiètí(Chinese: ) for Khun Dēp Sētthī (ขุนเทพเศรษฐี) , suggesting that DVO took place between 1440 – 1470.

 

 

ตารางสอน ภาคปลาย ปีการศึกษา 2561

ตารางสอนภาคปลาย ปีการศึกษา 2561

วิชาภาควิชาภาษาศาสตร์เปิดให้บริการแก่นิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยทั้งในและนอกคณะอักษรศาสตร์ บุคคลภายนอกที่สนใจเข้าร่วมเรียนรายวิชาสามารถดูรายละเอียดได้ที่นี่

สามารถอ่านคำอธิบายรายวิชาที่เปิดสอนในภาคปลายได้ด้านล่าง และสามารถอ่านคำอธิบายรายวิชาอื่น ๆ ที่เปิดสอนโดยภาควิชาได้ที่นี่


คำอธิบายรายวิชา 

Course Description

 

คำอธิบายรายวิชาระดับปริญญาตรี

2209161     ภาษาทัศนา       3 (3-0- 9)

นิยามและขอบเขตของภาษาศาสตร์ ลักษณะของภาษามนุษย์ มโนทัศน์พื้นฐานเกี่ยวกับเสียงในภาษา  ระบบเสียง โครงสร้างคำไวยากรณ์ ความหมาย ระบบการเขียน การเปลี่ยนแปลงของภาษาภาษากับสังคม  และการเรียนรู้ภาษา การวิเคราะห์ภาษาตามแนวภาษาศาสตร์ การตีความข้อมูลทางภาษาเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ

Introduction to Language

INTRO LANG

Definition and scope of linguistics; characteristics of human language; basic concepts about speech sounds, sound system, word structure, grammar, meaning, writing system, language change, language and society, and language learning; linguistic analysis of languages; interpretation of qualitative and quantitative language data.

 

2209212     ภาษามนุษย์     3 (3-0-6)

นิยามของภาษาวิวัฒนาการของภาษา ลักษณะของภาษามนุษย์ มโนทัศน์พื้นฐานเกี่ยวกับเสียง ระบบเสียง ระบบคำ โครงสร้างประโยคและความหมาย การวิเคราะห์ภาษาตามแนวภาษาศาสตร์ ระบบการเขียน การเปลี่ยนแปลงของภาษา ภาษากับสังคม ภาษากับสมอง

Human Language

HUMAN LANG

Definition of language; language evolution; characteristics of human language; basic concepts about sounds, sound systems, sentence structures and meanings; linguistic analysis; writing systems; language change; language and society; language and the brain.

 

2209305     ความหมายในภาษา     3 (3-0-6)

นิยามของความหมายในภาษา ความหมายประเภทต่างๆในระดับคำแนวทางการกำหนดความหมายของคำ วงความหมาย ความหมายเหมือน ความหมายตรงกันข้ามและการพ้องรูปพ้องเสียง

Meaning in Language

MEANING LANG

Definition of linguistic meaning; different types of lexical meaning; approaches in determining lexical meaning; semantic fields; synonymy, antonymy, and homonymy.

 

2209344     ภาษาศาสตร์กับการแปล     3 (3-0-6)

ความรู้เรื่องลักษณะและปรากฏการณ์ต่างๆ ที่มีอยู่ในภาษาซึ่งได้จากการศึกษาทางภาษาศาสตร์อันเป็นพื้นฐานสำหรับการแปล

Linguistics and Translation

LING TRANSL

Knowledge of characteristics and phenomena in language derived from linguistic studies serving as a foundation for translation.

 

2209371     ภาษาศาสตร์ภาษาโรมานซ์เบื้องต้น     3 (3-0-6)

นิยามกลุ่มภาษาโรมานซ์ ความหลากหลายของภาษาในกลุ่มโรมานซ์ ลักษณะสำคัญของภาษากลุ่มโรมานซ์ พัฒนาการของภาษากลุ่มโรมานซ์จากภาษาละติน สถานการณ์ทางภาษาของภาษากลุ่มโรมานซ์ในโลกปัจจุบัน

Introduction to Romance Linguistics

INTRO ROMANCE LING

Definition of the Romance language family; diversity of Romance languages; characteristics of Romance languages; development from Latin into Romance languages; current linguistic situation of Romance languages.

 

2209372      ภาษาศาสตร์คอมพิวเตอร์เบื้องต้น         3 (306)

แนวคิดและทฤษฎีพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับการประมวลผลภาษาธรรมชาติ ระบบการประมวลผลภาษาธรรมชาติแบบใช้กฎ แบบอิงสถิติ และแบบเครือข่ายนิวรอล การประยุกต์ใช้งานการประมวลผลภาษาธรรมชาติในงานต่าง ๆ

Introduction to Computational Linguistics

INTRO COMPU LING

Basic concepts and theories related to natural language processing; rule-based, statistical-based, and neural network approaches; applications of natural language processing.

 

2209378     ภาษากับการสื่อสารทางการตลาด     3 (3-0-6)

มโนทัศน์สําคัญทางภาษาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารทางการตลาด องค์ประกอบทางเสียงคําและความหมายของชื่อตราสินค้าที่สัมพันธ์กับการรับรู้คุณลักษณะสินค้า บทบาทของโครงสร้างและการใช้ภาษาในกลยุทธ์การสื่อสารทางการตลาด

Language and Marketing Communications

LANG MKTG COM

Major linguistic concepts relating to marketing communications; sound, wordand meaning components of brand names relating to the perception of product attributes;roles of linguistic structure and use in marketing communications strategy.

 

2209379     ภาษากับเพศ     3 (3-0-6)

มโนทัศน์สําคัญทางภาษาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ของภาษากับเพศทั้งเพศสรีระเพศสภาวะและเพศวิถี การแปรของภาษาตามเพศ การใช้ภาษาเพื่อบ่งชี้เพศ การสร้างและแสดงตัวตนทางเพศผ่านภาษา บทบาทของภาษาที่เกี่ยวข้องกับความหลากหลายทางเพศในสังคม

Language and Sex

LANG SEX

Major linguistic concepts relating to the relationship between language andsex/gender/sexuality; linguistic variation and sex/gender/sexuality; use of language to indexsex/gender/sexuality; construction and presentation of sex/gender/sexuality; of the self throughlanguage; roles of language as related gender/sex/sexual diversity in society.

 

คำอธิบายรายวิชาระดับบัณฑิตศึกษา

2209531        อรรถศาสตร์        3 (3-0-9)

สัญญะและการสื่อสัญญะ ประเภทและระดับของความหมายและความกำกวม ความสัมพันธ์ระดับคำศัพท์และระดับประโยค เงื่อนไขความจริงและคำจำกัดความ การจัดประเภทและลำดับชั้นของประเภท ความหมายเชิงไวยากรณ์ ความหมายเชิงเปรียบเทียบ ความหลากหลายและการเปลี่ยนแปลงทางความหมาย

Semantics

SEMANTICS

Signs and modes of signification; types and levels of meaning and ambiguity; lexical and sentential relations; truth conditions and definitions; categorization and hierarchy of categories; grammatical meanings; figurative meanings; semantic variation and change.

 

2209611     ภาษาศาสตร์เชิงประวัติ     3(3-0-9)

คำอธิบายการเปลี่ยนแปลงทางภาษา วิธีการทางภาษาศาสตร์เชิงประวัติในการวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงทางภาษา ประเด็นคัดสรรทางทฤษฎีภาษาศาสตร์เชิงประวัติ

Historical Linguistics

HIST LING

Explanations for language change; historical linguistics methods in analyzing language change; selected theoretical issues in historical linguistics.

 

2209621     ทฤษฎีภาษาศาสตร์     3(3-0-9)

พัฒนาการของทฤษฎีภาษาศาสตร์ มโนทัศน์และหลักการของสำนักคิดต่างๆ ปัจจัยที่นำไปสู่การเสนอทฤษฎีเหล่านี้

Linguistic Theories

LING THEORIES

Development of linguistic theories; concepts and principles of different schools; factors contributing to emergence of these theories.

 

2209631     กลสัทศาสตร์     3(3-0-9)

คลื่นเสียงในลักษณะองค์ประกอบเชิงกลของระดับเสียงสูงต่ำ ความดังค่อย ความสั้นยาว และสัทสมบัติอื่นๆที่ได้ยิน ความสัมพันธ์ระหว่างกลสัทศาสตร์กับกลไกในการเปล่งเสียงและการรับรู้เสียงพูด

Acoustic Phonetics

ACOUS PHONETICS

Sound waves as the acoustic correlates of pitch, loudness, length, and other auditory qualities; aspects of acoustic as related to the production and perception of speech sounds.

 

2209649      ภาษากับปริชาน       3(3-0-9) 

การวิวัฒน์ของภาษากับวิวัฒนาการของสมอง ปริชาน และ วัฒนธรรมของมนุษย์ พัฒนาการของภาษาและปริชานในเด็กทารก ผัสสะ การหมายรู้ และอรรถศาสตร์ การวิจัยข้ามภาษาเกี่ยวกับภาษากับปริชาน

Language and Cognition

LANG COGNITION

The emergence of language and the evolution of human brain, cognition, and culture; early language and cognitive development; senses, perception, and semantics; cross-language research on language and cognition.

 

2209654     ภาษาศาสตร์จิตวิทยา     3(3-0-9)

พฤติกรรมทางภาษาในแง่ที่สัมพันธ์กับปัจจัยทางจิตวิทยา การเรียนรู้และพัฒนาการทางภาษาการรู้จำและการแสดงออกทางภาษา

Psycholinguistics

PSYCHO LING

Linguistic behavior in relation to psychological factors; language acquisition and development; language recognition and production.

 

2209894     สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต

Doctoral Dissertation Seminar

 

การร่วมเรียนในรายวิชาของภาควิชาภาษาศาสตร์ ภาคปลาย ปีการศึกษา 2561

บุคคลภายนอกสามารถเข้าร่วมเรียนในรายวิชาที่เปิดในหลักสูตรปกติของภาควิชาภาษาศาสตร์ได้ ทั้งระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาละไม่เกิน 2 รายวิชา (ดูตารางสอนภาคปลาย ปีการศึกษา 2561 ที่นี่)

 

การประเมินผล

สามารถประเมินผลการเรียนได้ 3 แบบ

  • แบบปกติ (A, B+, B, C+, C, D+, D, และ F) หรือ
  • แบบผ่านไม่ผ่าน (S/U) หรือ
  • แบบร่วมฟังบรรยายเท่านั้น (V/W)

รายวิชาระดับบัณฑิตศึกษาที่ได้ผลการประเมินตั้งแต่ B ขึ้นไป หรือได้ผลการประเมินเป็น S และศึกษามาแล้วไม่เกิน 5 ปี สามารถใช้ยกเว้นรายวิชาเมื่อเข้าเรียนในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของภาควิชาภาษาศาสตร์ได้

 

อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา

คิดค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่ายต่อภาคการศึกษา

ปริญญาตรี บัณฑิตศึกษา
อัตราคนไทย 8,500 บาท 11,500 บาท
อัตราชาวต่างประเทศ 15,375 บาท 40,000 บาท

กรณีที่ต้องลงทะเบียนเรียนสายจะต้องชำระเงินค่าปรับ สัปดาห์แรก 300 บาท  สัปดาห์ที่สอง 600 บาท

 

การสมัครเข้าร่วมเรียน

ผู้ประสงค์ขอเข้าร่วมเรียนในภาคปลาย ปีการศึกษา 2561 (มกราคม 2562 – พฤษภาคม 2562) กรุณากรอกใบสมัครออนไลน์ได้ ภายในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 โปรดเตรียมสำเนา Transcript สำหรับอัพโหลดเพื่อประกอบการพิจารณาด้วย ภาควิชาฯ จะพิจารณาอนุมัติตามเกณฑ์ต่อไปนี้

  • ผู้สมัครสามารถมาเรียนในเวลาที่ภาควิชากำหนดได้ (ดู ตารางสอนภาคปลาย ปีการศึกษา 2561)
  • ผู้สมัครมีความรู้พื้นฐานที่จำเป็นสำหรับเรียนวิชาที่เลือก
  • รายวิชาที่เลือกยังมีผู้เรียนไม่เต็มจำนวนที่กำหนดไว้

ภาควิชาฯ จะแจ้งผลการพิจารณาให้ท่านทราบภายในสัปดาห์ที่ 2 ของเดือนพฤศจิกายน 2561 ผู้ผ่านการพิจารณาจะต้องยื่นเอกสารเพิ่มเติมเพื่อขอรับการอนุมัติจากมหาวิทยาลัยต่อไป

ขอแสดงความยินดีแด่รองศาสตราจารย์คนใหม่

ภาควิชาภาษาศาสตร์ขอแสดงความยินดีแด่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทยาวัฒน์ พิทยาภรณ์ ในโอกาสที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย์ในสาขาภาษาศาสตร์

 

รองศาสตราจารย์ ดร.พิทยาวัฒน์ พิทยาภรณ์ เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาศาสตร์เชิงประวัติ สัทวิทยา และภาษาศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะด้านภาษาศาสตร์เชิงประวัติของภาษาไทยและภาษากลุ่มไท และเป็นผู้มีประสบการณ์สูงด้านการทำวิจัยภาษาศาสตร์ภาคสนาม โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาษากลุ่มไทในประเทศจีนและประเทศเวียดนาม ผลงานวิจัยสำคัญ เช่น การสืบสร้างระบบเสียงภาษาไทดั้งเดิมในงานวิจัยเรื่อง “The Phonology of Proto-Tai” และ การสืบสร้างเสียงวรรณยุกต์ในภาษาไทยสมัยอยุธยาในงานวิจัยเรื่อง “Chindamani and reconstruction of Thai tones in the 17th century” เป็นต้น

ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่ 2561

ขอแสดงความยินดีกับอักษรศาสตรมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตใหม่ สาขาวิชาภาษาศาสตร์ ทั้ง 12 คนที่สำเร็จการศึกษาในปีนี้

Congratulations to our 12 new linguistics graduates! We are so proud of you!

อักษรศาสตรมหาบัณฑิต (M.A.)

กุสุมา ทองเนียม
Kusuma Thongniam
อิทธิพลของเพศทางไวยากรณ์ต่อระบบปริชานของผู้พูดสองภาษารัสเซีย-อังกฤษเปรียบเทียบกับผู้พูดภาษารัสเซียและผู้พูดภาษาอังกฤษเพียงภาษาเดียว
The Effect of Grammatical Gender on Cognition of Russian-English Bilinguals Compared with Russian Monolinguals and English Monolinguals
ฉัตรชนก จันทร์แย้ม
Chatchanok Chanyeam
ความสัมพันธ์ระหว่างระบบความหมายของกลุ่มคำกริยา “ตัด” กับระบบปริชานของผู้พูดภาษาอังกฤษและผู้พูดภาษากะเหรี่ยงสะกอเหนือ: การทดสอบสมมติฐานภาษาสัมพัทธ์
The Relationship between The Semantic System of “Cutting” Terms and The Cognition of English Speakers and Northern Sgaw Karen Speakers: A Test of The Linguistic Relativity Hypothesis
รัตนสุวรรณ ระวรรณ
Rattanasuwan Rawan
ปรากฏการณ์การรับรู้เสียงสระแทรกในพยัญชนะควบกล้ำของผู้พูดภาษาไทยเป็นภาษาแม่
Perceptual Epenthesis in Consonant Clusters in Native Thai Speakers
อิสรภาพ ล้อรัตนไชยยงค์
Isaraparb Lorattanachaiyong
การสร้างคลังศัพท์บอกความรู้สึกในภาษาไทยจากบทวิจารณ์ออนไลน์
Generating Thai Sentiment Lexicon from Online Reviews

อักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิต (Ph.D.)

จักรภพ เอี่ยมดะนุช
Jakrabhop Iamdanush
หน่วยสร้างการีตในภาษาออสโตรนีเซียนภาคพื้นทวีปที่พูดในบริเวณภาคใต้ของประเทศไทย
Causative Constructions in Mainland Austronesian Languages Spoken in Southern Thailand
ณัฐพงษ์ วงษ์อำไพ
Natthapong Wong-ampai
จังหวะการพูดภาษาไทยของผู้พูดภาษามลายูถิ่นปัตตานีเป็นภาษาแม่ที่มีสมรรถภาพในการพูดภาษาไทยต่างกัน: การศึกษาตามแนวจารีตและแนวแบบจำลองการเกาะกลุ่มภาษา
Rhythm in Thai Speech Produced by Native Pattani Malay Speakers with Different Proficiency Levels in Spoken Thai: The Traditional Temporal Approach and The Rhythm Metrics Approach
ภัทณิดา โสดาบัน
Pattanida Sodabun
การศึกษาลักษณ์ทางภาษาและรูปแบบของคำให้การจริงและคำให้การเท็จในภาษาไทย
A Study of Linguistic Features and Patterns in Thai True and False Statements
รัชนี เดอร์ซิงห์
Rachanee Dersingh
การเลือกภาษาและการธำรงภาษาของคนไทยซิกข์ในกรุงเทพมหานคร
Language Choice and Language Maintenance among Thai-Sikhs in Bangkok
ศศิทร นพประไพ
Sasithorn Noppraphai
จังหวะในการพูดของเด็กไทยในช่วงอายุ 3-9 ปี
Speech Rhythm in Thai Children Aged 3-9 Years
ศุภรักษ์ เตชะเจริญรุ่งเรือง
Suparak Techachareonrungrueang
การถ่ายโอนความหมายเชิงอารมณ์ความรู้สึกที่สื่อผ่านอุปลักษณ์ข้ามประสาทสัมผัสจากการแปลนวนิยายภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยและจากนวนิยายภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ
The Transfer of Expressive Meanings Conveyed by Synesthetic Metaphors in The Translation of English Novels into Thai and Thai Novels into English
ศุภวัจน์ แต่รุ่งเรือง
Supawat Taerungruang
การตรวจเทียบภายนอกหาการลักลอบในงานวิชาการโดยใช้แบบจำลองซัพพอร์ตเวกเตอร์แมชชีนและการวัดค่าความละม้ายของข้อความ
Extrinsic Plagiarism Detection in Academic Texts Using A Support Vector Machine Model and Text Similarity Measurement

 

 

การทำงานวิจัยข้ามศาสตร์กรณีศึกษา: ภาษาศาสตร์กับภูมิศาสตร์

ภาควิชาภาษาศาสตร์ และหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีภาษาและสารสนเทศ คณะอักษรศาสตร์ ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมฟังบรรยายพิเศษ

การทำงานวิจัยข้ามศาสตร์กรณีศึกษา: ภาษาศาสตร์กับภูมิศาสตร์

วิทยากร: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัลยา ติงศภัทิย์ (ภาควิชาภาษาศาสตร์) และรองศาสตราจารย์ ดร.ศิริวิไล ธีระโรจนารัตน์ (ภาควิชาภูมิศาสตร์)

วันที่: วันศุกร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.30-15.30

สถานที่: ห้อง 401/17 อาคารมหาจักรีสิรินธร คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

ทุนสนับสนุนการนำเสนอผลงานทางวิชาการระดับนานาชาติ ปีการศึกษา 2561

เพื่อส่งเสริมให้นิสิตภาษาศาสตร์ได้มีโอกาสนำผลงานงานวิจัยไปเสนอในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ภาควิชาภาษาศาสตร์จึงขอเชิญชวนนิสิตภาษาศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยทุกระดับชั้นสมัครเข้ารับทุนสนับสนุนการนำเสนอผลงานวิชาการ สามารถดูรายละเอียดและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่นี่

บัณฑิตภาษาศาสตร์ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น

ภาควิชาภาษาศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับนายพิรุฬห์ ปิยมหพงศ์ และนางสาวสิรีมาศ มาศพงศ์ มหาบัณฑิตของภาษาศาสตร์ที่ได้รับผลงานวิจัยสำหรับนิสิตระดับปริญญาโท กองทุนรัชดาภิเษกสมโภช ประจำปี 2560

 

พิรุฬห์ ปิยมหพงศ์

ชื่อวิทยานิพนธ์: คุณสมบัติทางวากยสัมพันธ์และอรรถศาสตร์ของตัวบ่งชี้ผู้รับประโยชน์ “เพื่อ” และ “ให้” ในภาษาไทย (Syntactic and semantic properties of benefactive markers ‘phuea’ and ‘hai’ in Thai)

อาจารย์ที่ปรึกษา:  ศ. ดร.กิ่งกาญจน์ เทพกาญจนา

สำเร็จการศึกษา:  2560

ในภาษาไทย คำว่า “เพื่อ” หรือ “ให้” เป็นคำที่ใช้บ่งชี้ผู้รับประโยชน์ การศึกษาครั้งนี้เสนอว่าคำทั้งสองมีหน้าที่บ่งชี้ผู้รับประโยชน์เช่นเดียวกัน แต่มีคุณสมบัติที่ต่างกันทั้งในด้านไวยากรณ์และความหมาย คำบ่งชี้ “เพื่อ” และ “ให้” มีความแตกต่างด้านไวยากรณ์ 3 ประการ ได้แก่ 1) การปรากฏร่วมกับนามวลีแสดงผู้รับประโยชน์ 2) การย้ายนามวลีแสดงผู้รับประโยชน์ไว้หน้าประโยค และ 3) การปรากฏร่วมกับคำบุพบทอื่น  นอกจากนี้คำบ่งชี้ทั้งสองยังแตกต่างกันในด้านความหมายอีก 2 ประการ กล่าวคือ 1) การปรากฏร่วมกับคำนามที่เป็นผู้รับประโยชน์ทางตรงหรือทางอ้อม และ 2) แตกต่างกันที่แนวโน้มของคำกริยาที่กฎร่วม การศึกษาครั้งนี้แสดงให้เห็นว่า ความแตกต่างของ “เพื่อ” หรือ “ให้” เป็นผลมาจากหน้าที่ทางไวยากรณ์และความหมายดั้งเดิมที่แตกต่างกัน

 

สิรีมาศ มาศพงศ์ (Sireemas Maspong)

ชื่อวิทยานิพนธ์: ความต่างที่มีความสำคัญด้านความสั้นยาวในภาษาไทยสมัยสุโขทัย (Vowel Length Contrast in the Thai Language of Sukhothai Period)

อาจารย์ที่ปรึกษา:  ผศ. ดร.พิทยาวัฒน์ พิทยาภรณ์

สำเร็จการศึกษา:  2559

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ศึกษาภาษาไทยสมัยสุโขทัยที่ใช้กันอยู่เมื่อกว่า 500 ปีที่แล้ว โดยมุ่งศึกษาความต่างที่มีนัยสำคัญด้านความสั้นยาวของสระ ผ่านระบบเขียนในจารึกสุโขทัย 30 หลัก งานวิจัยนี้เสนอว่าภาษาไทยสมัยสุโขทัยได้มีคู่สระที่มีความต่างด้านความสั้นยาวมากเพิ่มขึ้นจากภาษาไทตะวันตกเฉียงใต้ดั้งเดิม ซึ่งเป็นภาษาบรรพบุรุษ ได้แก่ /e-eː/ /ɤ-ɤː/และ /o-oː/ แต่ยังน้อยกว่าภาษาไทยปัจจุบัน ที่มี /ɛ-ɛː/ and /ɔ-ɔː/ ด้วย ลักษณะเช่นนี้ทำให้เสันนิษฐานได้ว่าภาษาไทยสมัยสุโขทัยเป็นภาษาช่วงเปลี่ยนผ่านระหว่างภาษาไทตะวันตกเฉียงใต้ดั้งเดิมและภาษาไทยปัจจุบัน

สื่อการเรียนรู้แบบ Augmented Reality เรื่องการผลิตเสียงพูดได้รับรางวัล

อาจารย์ ดร.ศุจิณัฐ จิตวิริยนนท์ ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติบุคลากรแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จากผลงานสื่อการเรียนรู้สามมิติเรื่อง “กลไกการผลิตเสียงในภาษา” สื่อการเรียนรู้นี้เป็นสื่อการเรียนรู้ที่ใช้เทคโนโลยี Augmented reality (AR) ซึ่งแสดงกลไกในภาษาแบบเสมือนจริงของ 4 กระบวนการที่ทำงานสัมพันธ์กันต่อเนื่อง คือ กระบวนการกระแสลม (airstream process) กระบวนการเปล่งเสียง (phonation process) กระบวนการโอษฐ์-นาสิก (oro-nasal process) และกระบวนการฐานกรณ์ (articulatory process) ผู้เรียนสามารถมองเห็นการทำงานของอวัยวะในกระบวนการต่างๆ แบบเสมือนจริง รวมถึงมองเห็นการเคลื่อนไหวของอวัยวะได้จากทุกมุม ทำให้สามารถเข้าใจกระบวนการที่สัมพันธ์กันอย่างซับซ้อนได้ดีขึ้น

 

สื่อเรียนรู้สามมิตินี้ช่วยกระตุ้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมและเรียนรู้ด้วยตัวเองได้มากขึ้น นับเป็นสื่อการเรียนรู้ที่ผสานเทคโนโลยีสมัยใหม่สำหรับการเรียนอักษรศาสตร์ในศตวรรษที่ 21 และนับเป็นนวัตกรรมการสอนด้านสรีระสัทศาสตร์ (articulatory phonetics) ชิ้นแรกในประเทศไทยที่ใช้เทคโนโลยี AR ได้รับรางวัล Silver Award ในการประชุมวิชาการและประกวดนวัตกรรมแห่งชาติ ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติดิเอ็มเพรส โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่ วันที่ 17-18 สิงหาคม 2560

ดูสาธิตการใช้สื่อสามมิติ “กลไกการผลิตเสียงในภาษา” ในการสอนวิชาภาษาทัศนา ซึ่งเป็นวิชาพื้นฐานในหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิตได้ที่นี่

Search news from Department of Linguisitics: [wpdreams_ajaxsearchlite]