การบรรยายพิเศษชุด “เทิดพระคุณอาจริยา อมรา-สุดาพร”

ภาควิชาภาษาศาสตร์ ร่วมกับศิษย์เก่าภาษาศาสตร์ ขอเรียนเชิญผู้ที่สนใจทั่วไปเข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษชุด “เทิดพระคุณอาจริยา อมรา-สุดาพร”

      

วันเสาร์ที่ 14 กรกฎาคม 2561

ห้อง 105 อาคารมหาจุฬาลงกรณ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

08.30-09.00   ลงทะเบียน

08.45-09.00   เปิดงานโดยหัวหน้าภาควิขาภาษาศาสตร์

09.00-10.00    “บนเส้นทางการวิจัยทางภาษาศาสตร์สังคมและภาษาศาสตร์ชาติพันธุ์” โดย ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร. อมรา  ประสิทธิ์รัฐสินธุ์

10.00-10.15   รับประทานอาหารว่าง

10.15-11.15   “เทคโนโลยีวจนะ (Speech technology)” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุดาพร ลักษณียนาวิน

หลังจบการบรรยายขอเชิญกัลยาณมิตรของศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร. อมรา  ประสิทธิ์รัฐสินธุ์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุดาพร ลักษณียนาวิน ร่วมแสดงมุทิตาจิตแด่ทั้งสองท่านในโอกาสที่อายุครบ 72 ปี

ลงชื่อเข้าฟังได้ที่ https://goo.gl/forms/pFvp50gewQOYfYBZ2

ประชุมวิชาการระดับชาติ “ศาสตร์แห่งภาษา” ในโอกาสครบรอบ 42 ปีแห่งการก่อตั้งภาควิชาภาษาศาสตร์

ภาควิชาภาษาศาสตร์ ร่วมกับศิษย์เก่าภาษาศาสตร์ ขอเชิญอาจารย์ นักวิชาการ นิสิตนักศึกษา และผู้สนใจทั่วไปเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ “ศาสตร์แห่งภาษา”

 

วันศุกร์ที่ 13 กรกฎาคม 2561
ณ ห้อง 304 อาคารมหาจักรีสิรินธร คณะอักษรศาสตร์
ดูรายละเอียดและกรอกใบสมัครเข้าร่วมฟังได้ที่ http://www.arts.chula.ac.th/ling/sciencelangconf/

เนื่องในโอกาสที่คณะอักษรศาสตร์ย่างเข้าสู่ศตวรรษที่ 2 และในโอกาสครบรอบ 42 ปีแห่งการก่อตั้งภาควิชาภาษาศาสตร์ อักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียนและมีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ ปีการศึกษา 2561

ประกาศจากภาควิชาภาษาศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์
เรือง แจ้งรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียนและมีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าศึกษาในระดับปริญญาเอกและปริญญาโท ปีการศึกษา 2561

ระดับมหาบัณฑิต
ระดับดุษฎีบัณฑิต

คืนสู่เหย้า 42 ปี ภาษาศาสตร์ จุฬาฯ 2561

ภาควิชาภาษาศาสตร์และศิษย์เก่าภาษาศาสตร์ ขอเรียนเชิญชาวภาษาศาสตร์ จุฬาฯ ทุกท่านร่วมงานคืนสู่เหย้าในวันที่ 14 กรกฎาคม 2561 และร่วมกิจกรรมอื่นๆ ที่ภาควิชาและกลุ่มศิษย์เก่าร่วมกันจัดขึ้นเนื่องในโอกาส  42 ปี การก่อตั้งภาควิชาภาษาศาสตร์

สามารถติดตามความคืบหน้าและกรอกข้อมูลศิษย์เก่าได้ที่ https://goo.gl/eKLLrx

A syntactic universal in a contact language: The story of Singlish “already”

The Department of Linguistics, Faculty of Arts, Chulalongkorn University cordially invites you to a special lecture:

 

A syntactic universal in a contact language: The story of Singlish “already”

By Michael Yoshitaka Erlewine (National University of Singapore)

Friday 30 March 2018, 13.30 – 14.30

Room 401/17 Maha Chakri Sirindhorn Building, Faculty of Arts, Chulalongkorn University

 

Abstract

In this talk, I discuss the synchronic syntax/semantics of sentence-final already in Singlish (also: Colloquial Singapore English), a contact language with significant Chinese substrate influence, and implications for the nature of the Final-over-Final Constraint (FOFC) (Biberauer, Holmberg, and Roberts 2014, a.o.) and Spell-Out. I begin by largely adopting and refining Bao’s (2005) proposal that already is the result of a relexification process (Lefebvre 1998) in the development of Singlish, pairing the syntax/semantics of the Chinese sentence-final article le/liao/laa with the English surface form “already.” I then show that the semantic scope of Singlish already shows that it unambiguously attaches high to its host clause, above TP (Cheong 2016), whereas Chinese cognate particles le/liao/laa unambiguously attach clause-medially, between VP and TP (Erlewine 2017). This situation leaves us with a puzzle: Why is Singlish already at the clause edge, unlike its substrate cognate le/liao/laa? (Note that, due to its sentence-final position, word order is uninformative or at least under-informative for the language learner.) I propose that this discrepancy in height is explained by an interaction between the Final-over-Final Constraint, enforced over Spell-Out domains (Erlewine 2017), and verbal inflection suspending Spell-Out at vP in Singlish but not Chinese languages.

Noun phrase word order across languages reflects simplicity and naturalness

The Department of Linguistics, Faculty of Arts, Chulalongkorn University cordially invites you to a special lecture:

Noun phrase word order across languages reflects simplicity and naturalness” by Jennifer Culbertson (The University of Edinburgh)

Date:  March 16, 2018 at 13.30-14.30

Venue: 401/17 Maha Chakri Sirindhorn Building, Faculty of Arts, Chulalongkorn University

 

Abstract:

Looking across the world’s languages, we can often see that not all possible linguistic patterns are equally common. Explaining why this is the case is a topic of longstanding debate in cognitive science. In this talk, I will focus on one well-studied example, the order of elements in the noun phrase. I will argue that two very general forces–simplicity and naturalness–can largely explain why some noun phrase orders are much more common than others. Simplicity pushes languages to maintain a consistent order of the head noun with respect to different modifying elements (e.g., demonstratives, adjectives, numerals). Naturalness favors alignment between linear order and underlying semantic or conceptual structure. I will outline a series of experiments aimed at confirming the behavioral effects of these forces, and report a cross-linguistic quantitative analysis of corpus data exploring how the semantic representations underlying naturalness in this domain might emerge during development.

Sustaining community through language preservation

ติดตามมุมมองเกี่ยวกับการส่งเสริมความยั่งยืนของชุมชนด้วยการอนุรักษ์ภาษาที่ผศ.ดร.ทรงพันธ์ เจิมประยงค์ (ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ) ได้จากประสบการณ์การออกภาคสนามภาษามอแกลน ที่บ้านบางสัก อ.ตะกั่วป่า จังหวัดพังงา ร่วมกับคณะนักวิจัยภาควิชาภาษาศาสตร์ ได้ที่ /iz/

Read Dr. Songphan Choemprayong (Department of Library Sciences, Faculty of Arts)’ s view on sustaining community through language preservation, based on his fieldwork experience with the research team from the Department of Linguistics at Bang Sak Village, Takua Pa District, Phang-nga Province.

ขอบพระคุณชุมชนมอแกลนบางสักและสถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นอย่างสูง

Special thanks to the Bang Sak Moklen community and the CU Social Research Institute

Sustaining community through language preservation

เรียนวิจัยภาษา ไม่เป็นอาจารย์ แล้วทำงานอะไร?

ฝ่ายสนับสนุนวิชาการ ร่วมกับ ภาควิชาภาษาศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญนิสิตเข้าร่วมฟังการเสวนาหัวข้อ

“เรียนวิจัยภาษา ไม่เป็นอาจารย์ แล้วทำงานอะไร?”
ในวันศุกร์ที่ 16 มีนาคม 2561 เวลา 14.30 – 15.30 น.
ณ ห้อง 401/17 อาคารมหาจักรีสิรินธร คณะอักษรศาสตร์
ร่วมพูดคุยกับศิษย์เก่าจากภาควิชาภาษาศาสตร์
คุณอมรสิริ บุญสิทธิ์ (พี่จ๋า) บรรณาธิการบริหาร/กร
รมการผู้จัดการ Numéro Thailand & The Thailanders

อาจารย์พิมลพรรณ์ วงศ์อร่าม (พี่ปุ้ม) อาจารย์ประจำภาควิชาภาษาตะวันตก คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ครูสอนทักษะการออกเสียง และนักร้องอิสระ

สำรองที่นั่งได้ที่ กลุ่มภารกิจงานวิจัยและพัฒนาวิชาการ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โทร. 02-218-4923

ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมฟังการเสวนา

การใช้ Microsoft Excel เพื่อการทำวิจัยทางภาษา

ฝ่ายวิชาการ ร่วมกับภาควิชาภาษาศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ ขอเชิญนิสิตอักษรศาสตร์ที่สนใจเข้าร่วมอบรม “การใช้ Microsoft Excel เพื่อการทำวิจัยทางภาษา” โดย อ. ดร.ชนกพร พัวพัฒนกุล ภาคคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ในวันพฤหัสบดีที่ 15 ก.พ. 2561 เวลา 13.30 – 15.30 น. ณ ห้อง 501/7 อาคารมหาจักรีสิรินธร

*รับผู้เข้าร่วมอบรมไม่เกิน 30 คน
เพื่อประโยชน์สูงสุด ขอให้ผู้เข้าร่วมอบรมนำอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของตนเองมาด้วย

ไม่มีค่าใช้จ่ายในการอบรม
สำรองที่นั่งได้ที่ งานบริการการศึกษา คณะอักษรศาสตร์ โทร. 02-218-4923

Search news from Department of Linguisitics:
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Filter by Categories
Conference
Lectures
News
Uncategorized