ร่วมไว้อาลัย ศาสตราจารย์ Arthur Abramson

ร่วมไว้อาลัย ศาสตราจารย์ Arthur Abramson

  ชาวภาษาศาสตร์ จุฬาฯ รู้สึกเสียใจอย่างสุดซึ้งจากข่าวการจากไปของศาสตราจารย์ Arthur Abramson นักสัทศาสตร์ผู้ยิ่งใหญ่ ครูผู้อุทิศตน และบุคคลอันเป็นที่รัก วิทยานิพนธ์ของอาจารย์เรื่อง “The vowels and tones of Standard Thai: Acoustical measurements and experiments” เมื่อค.ศ. 1962 เป็นการศึกษาภาษาไทยตามแนวสัทศาสตร์สมัยใหม่งานแรกและยังคงมีอิทธิพลอย่างสูง นอกจากนี้ บทความวิจัยเรื่อง “A cross-language study of voicing in initial stops: Acoustical measurements” ซึ่งตีพิมพ์เมื่อปี ค.ศ. 1964 ก็ยังเป็นแนวทางในการวิจัยความก้องของพยัญชนะมาจนถึงทุกวันนี้

อบรม “นำเสนออย่างไรให้ชนะใจผู้ฟัง”

อบรม “นำเสนออย่างไรให้ชนะใจผู้ฟัง”

การนำเสนอผลงานวิชาการเป็นเรื่องสนุก! ภาควิชาภาษาศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญชวนนิสิตภาษาศาสตร์ และนิสิตอักษรศาสตร์อื่นๆ ที่สนใจ เข้าร่วมอบรมเพื่อฝึกทักษะการนำเสนอผลงานทางวิชาการในหัวข้อ “นำเสนออย่างไรให้ชนะใจผู้ฟัง” โดย อาจารย์ ดร.ชนกพร พัวพัฒนกุล (คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล) วันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.30-15.30 น. ณ ห้อง 401/5 อาคารมหาจักรีสิรินธร คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สมัครเข้าอบรมได้ที่ https://goo.gl/forms/Fiwk1SUCmFq0sh1V2 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0-2218-4692 หรือ linguistics.artschula@gmail.com

บรรยายพิเศษ: การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ภายในปริจเฉท แบบอัตโนมัติด้วยการจำแนกคำเชื่อม

บรรยายพิเศษ: การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ภายในปริจเฉท แบบอัตโนมัติด้วยการจำแนกคำเชื่อม

คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมฟังบรรยายพิเศษ เรื่อง “การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ภายในปริจเฉทแบบอัตโนมัติด้วยการจำแนกคำเชื่อม” โดย ดร.อรรถพล ธำรงรัตนฤทธิ์ วันศุกร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.30-14.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้อง 401/5 อาคารมหาจักรีสิรินธร คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0-2218-4692  

อักษรพาที “ภาษาศาสตร์กับการพิสูจน์หลักฐานเสียงพูด”

อักษรพาที “ภาษาศาสตร์กับการพิสูจน์หลักฐานเสียงพูด”

เชิญรับฟังรายการ “อักษรพาที” ย้อนหลังในหัวข้อ “ภาษาศาสตร์กับการพิสูจน์หลักฐานเสียงพูด” โดย อ. ดร. ศุจิณัฐ จิตรวิริยนนท์ (ออกอากาศวันที่ 29 กรกฎาคม 2560) ได้ที่ http://www.curadio.chula.ac.th/Radio-Online/Radio.php?url=2017072907300805 รับฟังรายการ “อักษรพาที” สบายๆ ยามเช้า ทุกวันเสาร์เวลา 7.30-8.05 น. ได้ที่วิทยุจุฬา 101.5 MHz จัดโดยฝ่ายส่งเสริมผลงานวิชาการ คณะอักษรศาสตร์

อักษรพาที “ภาษากับการคอรัปชั่น”

อักษรพาที “ภาษากับการคอรัปชั่น”

เชิญรับฟังรายการ “อักษรพาที” ย้อนหลังในหัวข้อ “ภาษากับการคอรัปชั่น” โดย อ. นฤดล จันทร์จารุ (ออกอากาศวันที่ 22 กรกฎาคม 2560) ได้ที่ http://www.curadio.chula.ac.th/Radio-Online/Radio.php?url=2017072207300805 รับฟังรายการ “อักษรพาที” สบายๆ ยามเช้า ทุกวันเสาร์เวลา 7.30-8.05 น. ได้ที่วิทยุจุฬา 101.5 MHz จัดโดยฝ่ายส่งเสริมผลงานวิชาการ คณะอักษรศาสตร์

แสดงความยินดีแด่อักษรศาสตรบัณฑิตกิตติมศักดิ์และศาสตราจารย์กิตติคุณ

แสดงความยินดีแด่อักษรศาสตรบัณฑิตกิตติมศักดิ์และศาสตราจารย์กิตติคุณ

ภาควิชาภาษาศาสตร์ขอแสดงความยินดีแด่ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร. ปราณีกุลละวณิชย์ ในโอกาสที่ได้รับพระราชทานปริญญาอักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิต และศาสตาจารย์ ดร. ธีระพันธ์ เหลืองทองคำ ในโอกาสที่ได้รับแต่งตั้งเป็นศาสตราจารย์กิตติคุณ ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร. ปราณีกุลละวณิชย์ เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาศาสตร์เชิงประวัติ ภาษาตระกูลไท และวากยสัมพันธ์ ท่านเป็นหนึ่งในอาจารย์ที่ร่วมก่อตั้งภาควิชาภาษาศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ เมื่อปี 2520 ท่านเคยดำรงตำแหน่งคณบดีคณะอักษรศาสตร์ รองอธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสมาชิกสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร. ธีระพันธ์ เหลืองทองคำ เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านสัทศาสตร์และสัทวิทยา ภาษาศาสตร์ภาคสนาม ภาษาศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และภาษาศาสตร์ภาคสนาม ท่านเป็นนักภาษาศาสตร์ไทยเพียงคนเดียวที่ได้รับเลือกเป็นสมาชิกกิตติมศักดิ์ของ Linguistic Society of America ท่านเคยดำรงตำแหน่งคณบดีคณะอักษรศาสตร์

ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่

ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่

ขอแสดงความยินดีกับอักษรศาสตรมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตใหม่ สาขาวิชาภาษาศาสตร์ ทั้ง 14 คนที่สำเร็จการศึกษาในปีนี้ Congratulations to our 14 new linguistics graduates! Great job!   อักษรศาสตรมหาบัณฑิต (M.A.) กันตณัฐ ปริมิตร Kantanat Primitr หน่วยสร้างภาคแสดงพรรณนาเหตุการณ์ตั้งวางและหยิบฉวยวัตถุในภาษาไทย Predicate Constructions Describing Putting and Taking Events in Thai พลวัฒน์ ไหลมนู Ponlawat Laimanoo การตรวจแก้การสะกดผิดแบบเป็นคำจริงในภาษาไทยโดยใช้แบบจำลองไตรแกรม Thai Real-Word Spelling Error

อักษรพาที “ภาษากับการสร้างตัวตนทางเพศของผู้ชายไทยที่ไม่ได้มีพฤติกรรมทางเพศตรงตามแนวทางหลักของสังคม”

อักษรพาที “ภาษากับการสร้างตัวตนทางเพศของผู้ชายไทยที่ไม่ได้มีพฤติกรรมทางเพศตรงตามแนวทางหลักของสังคม”

เชิญรับฟังรายการ “อักษรพาที” ย้อนหลังในหัวข้อ “ภาษากับการสร้างตัวตนทางเพศของผู้ชายไทยที่ไม่ได้มีพฤติกรรมทางเพศตรงตามแนวทางหลักของสังคม” โดย อ. ดร.ภาวดี สายสุวรรณ (ออกอากาศวันที่ 15 กรกฎาคม 2560) ได้ที่ http://www.curadio.chula.ac.th/Radio-Online/Radio.php?url=2017071507300805 รับฟังรายการ “อักษรพาที” สบายๆ ยามเช้า ทุกวันเสาร์เวลา 7.30-8.05 น. ได้ที่วิทยุจุฬา 101.5 MHz จัดโดยฝ่ายส่งเสริมผลงานวิชาการ คณะอักษรศาสตร์

Dlives Forum

Dlives Forum

Dlives Forum 2017 การประชุมฟอรั่มนานาชาติว่าด้วยข้อมูล สารสนเทศ และความรู้เพื่อชีวิตดิจิทัล จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 13-15 พ.ย. 2560 ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย งานนี้เป็นการรวมเอาสองสุดยอดการประชุมระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกมาไว้ในงานเดียว คือ ICADL และ A-LIEP พี่น้องผองเพื่อนในวงการสารสนเทศ ห้องสมุด และสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง ไม่ควรพลาดด้วยประการทั้งปวง โพสต์โดย Dlives Forum บน 16 กันยายน 2017   ภาษาศาสตร์มีบทบาทในชีวิตดิจิทัลมากมาย ไม่ว่าจะเป็นช่วยในการจัดกลุ่มหรือแนะนำสินค้า ผลิตภัณฑ์ หรือข้อมูลความรู้ที่เหมาะสมกับแต่ละคน ตลอดจนช่วยสกัดข้อมูลที่น่าสงสัย รวมไปถึงการวิเคราะห์ข้อมูลในสื่อสังคมออนไลน์ ถ้าอยากรู้ว่าความรู้ด้านภาษาศาสตร์สามารถนำไปประยุกต์กับศาสตร์ด้านอื่น ๆ เพื่อช่วยให้ชีวิตดิจิทัลดีขึ้นได้อย่างไร ร่วมหาคำตอบได้ใน “การประชุมฟอรั่มนานาชาติว่าด้วยข้อมูล

รับสมัครเจ้าหน้าที่สำนักงาน (บริหารงานทั่วไป)

รับสมัครเจ้าหน้าที่สำนักงาน (บริหารงานทั่วไป) จำนวน 1 อัตรา เพื่อปฏิบัติงานในภาควิชาภาษาศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาใดก็ได้ มีทักษะการใช้ภาษาไทยดีมาก มีความรู้ภาษาอังกฤษดี มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบริหารจัดการภายในสำนักงาน ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานและแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้ดี หากสามารถใช้ Photoshop, Illustrator, Word Press และโปรแกรมสำเร็จรูปอื่น ๆ ได้จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ ดูรายละเอียดคุณสมบัติ ลักษณะงาน และหลักฐานการสมัครได้ที่ http://www.recruit.hrm.chula.ac.th/recruitment/documents/announcement/job/900_2755.pdf สมัครผ่านทาง http://www.hrm.chula.ac.th/newhrm/ และสอบถามรายละเอียดได้ที่ฝ่ายบริหาร คณะอักษรศาสตร์ โทร. 0-2218-4869-70 ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 25 กันยายน 2560 ในวันและเวลาทําการ

Search news from Department of Linguisitics:
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Filter by Categories
Lectures
News
Uncategorized