กิ่งกาญจน์ เทพกาญจนา (ศาสตราจารย์ ดร.)
Kingkarn Thepkanjana (Professor Dr.)

การศึกษา
อ.บ. เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง (จุฬาฯ), M.A., Ph.D. (U. of Michigan)
สาขาที่เชี่ยวชาญ
วากยสัมพันธ์ อรรถศาสตร์ ภาษาศาสตร์ปริชาน แบบลักษณ์ภาษา
ติดต่อ
โทร: 0-2218-4690 E-mail: Kingkarn.T@chula.ac.th

 

ธีราภรณ์ รติธรรมกุล (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.)
Theeraporn Ratitamkul (Assistant Professor Dr.)

การศึกษา
อ.บ. เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง (จุฬาฯ), M.A., Ph.D. (U. of Illinois at Urbana-Champaign)
สาขาที่เชี่ยวชาญ
ภาษาศาสตร์จิตวิทยา การรับภาษา วากยสัมพันธ์
ติดต่อ
โทร: 0-2218-4694 E-mail: Theeraporn.R@chula.ac.th

 

พิทยาวัฒน์  พิทยาภรณ์ (รองศาสตราจารย์ ดร., หัวหน้าภาควิชา)
Pittayawat Pittayaporn (Associate Professor Dr., Department Chair)

การศึกษา
อ.บ.เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง (จุฬาฯ), M.A. (Cornell U.), Ph.D. (Cornell U.)
สาขาที่เชี่ยวชาญ
ภาษาศาสตร์เปรียบเทียบเชิงประวัติ,สัทวิทยา, ภาษาศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ติดต่อ
โทร: 0-2218-4694 E-mail: Pittayawat.P@chula.ac.th

 

ภาวดี สายสุวรรณ (อาจารย์ ดร.)
Pavadee Saisuwan (Dr.)

การศึกษา
อ.บ.เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง (จุฬาฯ), M.Sc. (Edinburgh U.), Ph.D. (Queen Mary U. of London)
สาขาที่เชี่ยวชาญ
ภาษาศาสตร์สังคม ภาษากับเพศสภาพ
ติดต่อ
โทร: 0-2218-4696 E-mail: Pavadee.sai@gmail.com

 

วิโรจน์ อรุณมานะกุล (รองศาสตราจารย์ ดร.)
Wirote Aroonmanakun (Associate Professor Dr.)

การศึกษา
วศ.บ. (จุฬาฯ), อ.ม. (จุฬาฯ), Ph.D. (Georgetown U.)
สาขาที่เชี่ยวชาญ
วากยสัมพันธ์ อรรถศาสตร์ ภาษาศาสตร์คอมพิวเตอร์ ภาษาศาสตร์คลังข้อมูล
ติดต่อ
โทร: 0-2218-4696 E-mail: awirote@gmail.com

 

ศุจิณัฐ จิตวิริยนนท์ (อาจารย์ ดร.)
Sujinat Jitwiriyanont (Dr.)

การศึกษา
ศศ.บ. (มหิดล), อ.ด. (จุฬาฯ)
สาขาที่เชี่ยวชาญ
สัทศาสตร์เชิงทดลอง, นิติภาษาศาสตร์ ภาษากับการสื่อสารการตลาด
ติดต่อ
โทร: 0-2218-4696 E-mail: sujinat.j@gmail.com

 

อรรถพล ธำรงรัตนฤทธิ์ (อาจารย์ ดร.)
Attapol Thamrongrattanarit (Dr.)

การศึกษา
B.S. (Stanford), M.S. (Stanford), M.A. (Princeton), M.A.(Brandeis), Ph.D. (Brandeis)
สาขาที่เชี่ยวชาญ
Natural Language Processing, Data Science, Computational Discourse
ติดต่อ
E-mail: attapolrutherford@gmail.com