ในโอกาสที่คณะอักษรศาสตร์ย่างเข้าสู่ศตวรรษที่ 2 และในโอกาสครบรอบ 42 ปีแห่งการก่อตั้งภาควิชาภาษาศาสตร์ อักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในพุทธศักราช 2561 นี้

ภาควิชาภาษาศาสตร์ ร่วมกับศิษย์เก่าภาษาศาสตร์ ขอเชิญอาจารย์ นักวิชาการ นิสิตนักศึกษา และผู้สนใจทั่วไปเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ “ศาสตร์แห่งภาษา”

การประชุมวิชาการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้และพัฒนาการศึกษาวิจัยทางภาษาและภาษาศาสตร์ในประเทศไทย และเพื่อสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์และความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกันของผู้ที่สนใจศึกษาภาษาศาสตร์ในประเทศไทย


คณะกรรมการ

 1. คณบดีคณะอักษรศาสตร์                                                            ที่ปรึกษา
  (รองศาสตราจารย์ ดร. กิ่งกาญจน์ เทพกาญจนา)
 2. รองคณบดีคณะอักษรศาสตร์                                                    ที่ปรึกษา
  (รองศาสตราจารย์ ดร. วิโรจน์ อรุณมานะกุล)
 3. ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.ธีระพันธ์ เหลืองทองคำ               ที่ปรึกษา
 4. ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.ปราณี กุลละวณิชย์                       ที่ปรึกษา
 5. ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.อมรา ประสิทธิ์รัฐสินธุ์                  ที่ปรึกษา
 6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ม.ร.ว.กัลยา ติงศภัทิย์                      ที่ปรึกษา
 7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เพียรศิริ เอกนิยม                               ที่ปรึกษา
 8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุดาพร ลักษณียนาวิน                     ที่ปรึกษา
 9. หัวหน้าภาควิชาภาษาศาสตร์                                                   ประธานกรรมการ
  (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พิทยาวัฒน์ พิทยาภรณ์)
 10. รองศาสตราจารย์ ดร.ผณินทรา ธีรานนท์                              กรรมการ
  (คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา)
 11. รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริพร ปัญญาเมธีกุล                         กรรมการ
  (คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาศรีนครินทรวิโรฒน์)
 12. รองศาสตราจารย์ ดร.สรบุศย์ รุ่งโรจน์สุวรรณ                       กรรมการ
  (สำนักวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง)
 13. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทิมา อังคพณิชกิจ                       กรรมการ
  (คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)
 14. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชมนาด อินทจามรรักษ์                    กรรมการ
  (คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร)
 15. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธีราภรณ์ รติธรรมกุล                        กรรมการ
 16. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิณรัตน์ อัครวัฒนากูล                     กรรมการ
  (วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยพายัพ)
 17. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธาสินี ปิยพสุนทร                           กรรมการ
  (คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาธรรมศาสตร์)
 18. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวรรณา เพ็ชรกิจ                             กรรมการ
  (สถาบันภาษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
 19. อาจารย์ ดร.คเชนทร์ ตัญศิริ                                                       กรรมการ
  (คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)
 20. อาจารย์ ดร.นัทธ์ชนัน นาถประทาน                                          กรรมการ
  (คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)
 21. อาจารย์ ดร.ภาวดี สายสุวรรณ                                                   กรรมการ
 22. อาจารย์ ดร.ศุจิณัฐ จิตวิริยนนท์                                                 กรรมการ
 23. นางปัทมา ฮอว์กินส์                                                                     เลขานุการ
 24. นางสาวรวิวรรณ ไชยภูมิสกุล                                                    ผู้ช่วยเลขานุการ