ชื่อ ธีราภรณ์ รติธรรมกุล (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.)          
ประวัติการศึกษา
ปริญญาตรี อ.บ. เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง (ภาษาอังกฤษ, จุฬาฯ)
ปริญญาโท M.A. (Linguistics, U. of Illinois at Urbana-Champaign)
ปริญญาเอก Ph.D. (Linguistics, U. of Illinois at Urbana-Champaign)
สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ ภาษาศาสตร์จิตวิทยา, การรับภาษา, วากยสัมพันธ์
ความสนใจ
ผลงานวิชาการ (บางส่วน
ติดต่อ โทร: 0-2218-4694
E-mail: Theeraporn.R@chula.ac.th