ชื่อ วิโรจน์ อรุณมานะกุล (รองศาสตราจารย์ ดร.)  
ประวัติการศึกษา
ปริญญาตรี วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์, จุฬาฯ)
ปริญญาโท อ.ม. (ภาษาศาสตร์, จุฬาฯ)
ปริญญาเอก Ph.D. (Linguistics, Georgetown U.)
สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ วากยสัมพันธ์, อรรถศาสตร์, ภาษาศาสตร์คอมพิวเตอร์, ภาษาศาสตร์คลังข้อมูล
ความสนใจ สนใจการสร้างคลังข้อมูลภาษาไทยขนาดใหญ่เพื่อใช้ในงานภาษาศาสตร์  การประมวลผลภาษา  และการเรียนการสอนภาษา  การกำกับข้อมูลภาษา

พัฒนาเครื่องมือพื้นฐานในการประมวลผลภาษา เช่น โปรแกรมตัดคำ โปรแกรมถอดอักษรไทยเป็นโรมัน

ผลงานวิชาการ (บางส่วน) ดู http://pioneer.chula.ac.th/~awirote/
ติดต่อ โทร: 0-2218-4696
E-mail: awirote@gmail.com