Faculty of Arts อาจารย์-บุคลากร
นิสิตปัจจุบัน
ผู้ที่ต้องการเข้าศึกษา
ศิษย์เก่า
 
Home | Download |
about us

 

 

 

 

 

หน้าแรก นิสิตปัจจุบัน  นิสิตปริญญาโท-เอก

การขอเปลี่ยนอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์

ขั้นตอนการขอเปลี่ยนอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
1. นิสิตขอรับแบบฟอร์มคำร้องขอเปลี่ยนอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ที่งานบริการการศึกษา อาคารมหาวชิราวุธ เพื่อกรอกรายละเอียดในแบบฟอร์ม
2. นิสิตนำคำร้องดังกล่าวเสนอขอความเห็นชอบและลงนามจากอาจารย์ที่ปรึกษา คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ และหัวหน้าภาควิชาพิจารณาลงนาม
3. หลังจากนั้นนิสิตนำแบบฟอร์มคำร้องขอเปลี่ยนอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ที่ได้ดำเนินการแล้ว ส่งที่งานบริการการศึกษา อาคารมหาวชิราวุธ เพื่อนำเสนอคณะกรรมการประจำคณะอักษรศาสตร์พิจารณาอนุมัติ
4. เมื่อคณะกรรมการประจำคณะอักษรศาสตร์อนุมัติแล้ว งานบริการการศึกษาจัดทำประกาศการขอเปลี่ยนอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ส่งให้นิสิตตามที่อยู่ที่ให้ไว้

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

 

 
 
นิสิตปริญญาตรี
 
นิสิตปริญญาโท-เอก
 
See Also
(จากเว็บไซต์จุฬาฯ)