Faculty of Arts อาจารย์-บุคลากร
นิสิตปัจจุบัน
ผู้ที่ต้องการเข้าศึกษา
ศิษย์เก่า
 
Home | Download |
about us

 

 

 

 

 

หน้าแรก นิสิตปัจจุบัน  นิสิตปริญญาโท-เอก

การจัดทำหนังสือขอความร่วมมือในการวิจัย

ขั้นตอนการจัดทำหนังสือขอความร่วมมือในการวิจัย
1. นิสิตขอรับแบบฟอร์มคำร้องขอความร่วมมือในการวิจัยที่งานบริการการศึกษา อาคารมหาวชิราวุธ เพื่อกรอกรายละเอียดในแบบฟอร์ม
2. นิสิตนำคำร้องดังกล่าวไปเสนอขอความเห็นชอบและลงนามจากอาจารย์ที่ปรึกษา และหัวหน้าภาควิชาพิจารณาลงนาม
3. หลังจากนั้นนิสิตนำแบบฟอร์มคำร้องขอความร่วมมือในการวิจัยที่ได้ดำเนินการแล้ว ส่งที่งานบริการการศึกษา อาคารมหาวชิราวุธ
4. เจ้าหน้าที่งานบัณฑิตศึกษาจะนัดให้นิสิตมารับหนังสือขอความร่วมมือในการวิจัยหลังจากยื่น แบบฟอร์ม 7 วันทำการ

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

 

 
 
นิสิตปริญญาตรี
 
นิสิตปริญญาโท-เอก
 
See Also
(จากเว็บไซต์จุฬาฯ)