Faculty of Arts อาจารย์-บุคลากร
นิสิตปัจจุบัน
ผู้ที่ต้องการเข้าศึกษา
ศิษย์เก่า
 
Home | Download |
about us

 

 

 

 

 

หน้าแรก นิสิตปัจจุบัน  นิสิตปริญญาโท-เอก

ข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการทำวิทยานิพนธ์

1. การยื่นแบบเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์
    1.1 กรอกหรือพิมพ์ แบบ บ. 18 ก.ข., บ. 19 ก.ข. ให้ครบถ้วนด้วยตัวพิมพ์ดีดหรือคอมพิวเตอร์ นิสิตอาจพิมพ์ แบบ บ. 18 ก. ข. ขึ้นเองได้ ในกรณีดังกล่าวให้พิมพ์ส่วนที่เป็นการกรอกข้อความด้วยตัวเข้มหรือขีดเส้นใต้
    1.2 ให้อาจารย์ที่ปรึกษาลงนามในแบบ บ. 18 ก.ข., บ. 19 ก.ข.
    1.3 เสนอแบบ บ. 18 ก. ข., บ. 19 ก.ข. ต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเพื่อให้ความเห็นชอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ผ่านหัวหน้าภาควิชาในกรณีที่เป็นหลักสูตรไม่สังกัดภาควิชาโดยเฉพาะ ให้ประธานหลักสูตรลงนามแทนหัวหน้าภาควิชา
    1.4 ให้นิสิตทำสำเนาแบบ บ. 18 ก.ข.,บ. 19 ก.ข. ที่กรอกข้อมูลแล้ว นิสิตและอาจารย์ที่ปรึกษาลงนาม คณะกรรมการบริหารหลักสูตรให้ความเห็นชอบผ่านหัวหน้าภาควิชาแล้ว มอบให้อาจารย์ที่ปรึกษาด้วยก่อนดำเนินการตาม ข้อ 1.5 ต่อไป
    1.5 ให้นิสิตยื่นต้นฉบับแบบ บ. 18 ก.ข., บ. 19 ก.ข. ทั้งชุดที่งานบริการการศึกษา คณะอักษรศาสตร์ โดยนิสิตจะต้องทำสำเนาแบบ บ. 18 ข., บ. 19 ข. จำนวน 10 ชุด แนบมาด้วย

2. การขอเปลี่ยนแปลงหัวข้อวิทยานิพนธ์
    2.1 นิสิตที่ประสงค์จะเปลี่ยนแปลงหัวข้อวิทยานิพนธ์ที่มีผลกระทบต่อเนื้อหา หรือวัตถุประสงค์ หรือแนวเหตุผลหรือขอบเขตการศึกษาของวิทยานิพนธ์ ใน ระดับปริญญาโท นิสิตต้องยื่นคำร้องต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตรอย่างน้อย 2 เดือน ก่อนการสอบวิทยานิพนธ์ ใน ระดับปริญญาเอก นิสิตต้องยื่นคำร้องอย่างน้อย 4 เดือน ก่อนการสอบวิทยานิพนธ์ โดยดำเนินการดังนี้
         2.1.1) นิสิตขอแบบฟอร์มคำร้องขอเปลี่ยนหัวข้อวิทยานิพนธ์ เพื่อกรอกรายละเอียดในแบบฟอร์ม แล้วนำไปเสนอขอความเห็นชอบและลงนามจากอาจารย์ที่ปรึกษา คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ และหัวหน้าภาควิชาพิจารณา ลงนาม หลังจากนั้นนิสิตนำแบบฟอร์มคำร้องขอเปลี่ยนหัวข้อวิทยานิพนธ์ ที่ได้ดำเนินการแล้ว ส่งที่งานบริการการศึกษา
         2.1.2) เมื่อที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะอักษรศาสตร์อนุมัติแล้ว งานบริการการศึกษาจัดทำประกาศการเปลี่ยนเแปลงหัวข้อวิทยานิพนธ์ส่งให้นิสิตตามที่อยู่ที่ให้ไว้
         * ในกรณีสุดวิสัยไม่สามารถดำเนินการตามกำหนดดังกล่าวได้ ให้นิสิตทำบันทึกอธิบายเหตุผลความจำเป็นแก่อาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อเสนอหัวหน้าภาควิชา / ผู้อำนวยการศูนย์ / ผู้มีตำแหน่งเทียบเท่าที่ดูแลหลักสูตร ทำบันทึกรายงานคณบดีคณะอักษรศาสตร์ ส่งที่งานบริการการศึกษา
    2.2 ในกรณีที่ขยายชื่อวิทยานิพนธ์ให้ครอบคลุมเนื้อหาเพิ่มขึ้น โดยไม่เปลี่ยนวัตถุประสงค์หรือสมมติฐาน นิสิต
ต้องแจ้งอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อเสนอภาควิชา / สาขาวิชาให้คณะกรรมการบริหารหลักสูตรเป็นผู้อนุมัติและทำบันทึกอธิบายเหตุผลความจำเป็นแก่คณบดีคณะอักษรศาสตร์ ส่งที่งานบริการการศึกษา
    2.3 ในกรณีที่การเปลี่ยนแปลงชื่อวิทยานิพนธ์ โดยไม่กระทบต่อเนื้อหา หรือวัตถุประสงค์ หรือแนวเหตุผล หรือขอบเขตการศึกษาของวิทยานิพนธ์ นิสิตต้องทำบันทึกอธิบายเหตุผลความจำเป็นแก่อาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อเสนอภาควิชา /สาขาวิชาเพื่อขออนุมัติคณะกรรมการบริหารหลักสูตรหรือถ้าตรวจพบข้อผิดพลาดดังกล่าวในการสอบปากเปล่า ให้คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์เป็นผู้พิจารณาและทำบันทึกรายงานคณบดีคณะอักษรศาสตร์ ส่งที่งานบริการการศึกษา
    2.4 ในกรณีที่มีการปรับสมมติฐานหรือวัตถุประสงค์ของวิทยานิพนธ์ นิสิตต้องทำบันทึกอธิบายเหตุผลความจำเป็นแก่อาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อเสนอภาควิชา/สาขาวิชา หากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรห็นชอบ ให้ทำบันทึกรายงานคณบดีคณะอักษรศาสตร์ส่งที่งานบริการการศึกษา

3. กำหนดส่งวิทยานิพนธ์ฉบับพร้อมสอบ
    นิสิตต้องส่งวิทยานิพนธ์ฉบับพร้อมสอบให้ภาควิชา/สาขาวิชา ไม่น้อยกว่า 2 สัปดาห์ก่อนวันสอบ ตามระเบียบจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2542 ข้อ 27.1.5/ข้อ 27.2.5 ทั้งนี้ภาควิชา / สาขาวิชาอาจกำหนดวันส่งวิทยานิพนธ์ฉบับพร้อมสอบเอง นิสิตสามารถดูประกาศกำหนดวันส่งวิทยานิพนธ์ฉบับพร้อมสอบได้ที่ ภาควิชา / สาขาวิชา

4. การอนุมัติให้มีการสอบวิทยานิพนธ์
    อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์เป็นผู้เสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและหัวหน้าภาควิชา / สาขาวิชา ว่าวิทยานิพนธ์ฉบับพร้อมสอบมีคุณภาพเพียงพอที่จะจัดให้มีการสอบวิทยานิพนธ์หรือไม่
    กรณีที่อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์มีความเห็นว่าวิทยานิพนธ์ที่นิสิตเสนอสอบไม่มีคุณภาพเพียงพอที่จะดำเนินการสอบได้ นิสิตมีสิทธิยืนยันการขอสอบต่อหัวหน้าภาควิชา ทั้งนี้นิสิตต้องรับผิดชอบต่อการสอบและผลของการสอบ โดยอาจารย์ที่ปรึกษาไม่ต้องรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นในเรื่องนี้
    ในกรณีที่มีอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม อาจารย์ที่ปรึกษาร่วมมีสิทธิที่จะเสนอความคิดเห็นต่อหัวหน้าภาควิชา เกี่ยวกับ คุณภาพของวิทยานิพนธ์ฉบับพร้อมสอบ

5. การสอบวิทยานิพนธ์
    การสอบวิทยานิพนธ์ให้เป็นไปตามระเบียบ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2542 ข้อ 27.1.6 / ข้อ 27.2.7 ดังนี้
นิสิตที่มีความประสงค์จะขอสอบวิทยานิพนธ์ จะต้องกรอกรายละเอียดดังนี้
       1) กรอกแบบฟอร์มตรวจสอบรูปแบบวิทยานิพนธ์ พร้อมแนบตัวเล่มวิทยานิพนธ์ไปเสนอขอความเห็นชอบและลงนามจากอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และนำไปส่งที่งานมาตรฐานการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย ก่อนสอบอย่างน้อย 3 สัปดาห์
       2) กรอกแบบฟอร์มขอความอนุเคราะห์จัดทำหนังสือเชิญกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ไปเสนอขอความเห็นชอบและลงนามจากอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และหัวหน้าภาควิชา / ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และนำไปส่งที่งานบริการการศึกษา ห้อง 112 อาคารมหาวชิราวุธ คณะอักษรศาสตร์ (โทร. 0-2218-4878, 0-2218-4875) ก่อนสอบอย่างน้อย 2 สัปดาห์ เจ้าหน้าที่จะนัดให้มารับจดหมายเชิญ หลังจากส่งแบบฟอร์ม 7 วันทำการ

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

 

 

 
 
นิสิตปริญญาตรี
 
นิสิตปริญญาโท-เอก
 
See Also
(จากเว็บไซต์จุฬาฯ)