ประวัติความเป็นมา
 

 

     คลังพระไตรปิฎกนานาชาติ ได้รับการก่อตั้งขึ้นจากกองทุนสนทนาธรรมนำสุข
ในพระสังฆราชูปถัมภ์ ซึ่งท่านผู้หญิง ม.ล.มณีรัตน์ บุนนาค ได้มอบเป็นธรรมบรรณาการ
แก่คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อจัดตั้งเป็นหอพระไตรปิฎกนานาชาติ
สำหรับรวบรวมพระธรรมวินัยของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและเพื่อเป็นการสืบทอด
กุศลเจตนาในการสร้างศรัทธาและปัญญาในพระพุทธศาสนาเถรวาทของ
ท่านผู้หญิง ม.ล.มณีรัตน์ บุนนาค อดีตผู้แทนนิสิตหญิงคณะอักษรศาสตร์
และอักษรศาสตรบัณฑิต จุฬาฯ ปี ๒๔๙๐
ซึ่งได้จัดตั้งกองทุนนี้ขึ้น
โดยท่านผู้หญิงดำรงตำแหน่งเป็นประธานกองทุนสนทนาธรรมนำสุข ในพระสังฆราชูปถัมภ์
ได้มอบพระคัมภีร์พระไตรปิฎกนานาชาติซึ่งเป็นสมบัติส่วนตัวของ พันตรีสุรธัช บุนนาค
บุตรของท่านผู้หญิง ม.ล.มณีรัตน์ บุนนาค เพื่อเป็นธรรมบรรณาการแก่คณะอักษรศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาที่ท่านผู้หญิง ม.ล.มณีรัตน์ บุนนาค
เคยศึกษาและผูกพันตลอดมา

     หอพระไตรปิฎกนานาชาติ เป็นแหล่งรวบรวมพระคัมภีร์พระไตรปิฎกที่บันทึกด้วย
อักษรของชาติต่างๆพร้อมพระคัมภีร์บริวารครบชุดรวมทั้งสิ้นเป็นจำนวนไม่น้อยกว่า ๒,๐๐๐ เล่ม
ซึ่งประกอบด้วยพระคัมภีร์พระไตรปิฎก พร้อมด้วยพระคัมภีร์อรรถกถา ฎีกา
และพระคัมภีร์ปกรณ์พิเศษต่างๆ พระคัมภีร์พระไตรปิฎกภาษาบาลีอักษรนานาชาติ
และภาคแปลภาษานานาชาติ พระคัมภีร์พระไตรปิฎกใบลานเก่าแก่ และพระคัมภีร์พระไตรปิฎก
ใบลานฉบับหายาก

     หอพระไตรปิฎกนานาชาตินี้ตั้งอยู่ ณ อาคารมหาจุฬาลงกรณ์ ชั้น ๒ นับเป็นศูนย์กลาง
การค้นคว้าและวิจัยด้านพระไตรปิฎกที่สมบูรณ์ที่สุดแห่งหนึ่ง ซึ่งจะทำหน้าที่
เผยแผ่การศึกษาพระไตรปิฎกอันเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนาเถรวาทที่สืบทอด
อยู่ในแผ่นดินไทย ตลอดจนเป็นการส่งเสริมการศึกษาค้นคว้าวิจัยด้านมนุษยศาสตร์
โดยเฉพาะในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาเถรวาท
ทั้งนี้ได้มีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการ โดยสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช
สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จทรงเป็นประธานในพิธีประดิษฐานคลังพระไตรปิฎก
นานาชาติ เมื่อวันพุธที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๔๓ ณ อาคารมหาจุฬาลงกรณ์์
ซึ่งก่อนหน้าพิธีประดิษฐานคลังพระไตรปิฎกนานาชาติ
รองศาสตราจารย์ ดร.ธัชชัย สุมิตร อธิการบดีได้เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศล
สมโภชคลังพระไตรปิฎกนานาชาติ เนื่องจากในวันนี้เป็นวันตรงกับ
วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
รัชกาลที่ ๕ และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล รัชกาลที่ ๘

      หอพระไตรปิฎกนานาชาติ จัดกิจกรรมเป็นประจำทุกสัปดาห์ในรูปแบบต่างๆ
การบรรยายพิเศษ การสนทนา การอภิปรายในหัวข้อที่เกี่ยวกับพระพุทธศาสนา
ซึ่งเปิดกว้างให้สาธารณชนได้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรม และการสอนรายวิชา "พระไตรปิฎกกับวิถีชีวิต"
ให้แก่นิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

หอพระไตรปิฎกนานาชาติ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ชั้น ๒ อาคารมหาจุฬาลงกรณ์ ถนนอังรีดูนังต์ พญาไท กทม. ๑๐๓๓๐

โทรศัพท์ / โทรสาร   ๐ - ๒๒๑๘ - ๔๙๑๖
E-mail : inter_tipitaka@chula.ac.th

page hit counter