ข่าวหอพระไตรปิฎกนานาชาติ คณะอักษรศาสตร์
 
กราบบังคมทูลเสนอบทความในงานพระราชทานน้ำสงกรานต์แก่อาจารย์อาวุโสในชมรมบาลี – สันสกฤต
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานน้ำสงกรานต์แก่อาจารย์อาวุโสในชมรมบาลี – สันสกฤต วันศุกร์ที่ ๑๕ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๕๔. ในการนี้ อาจารย์แม่ชีวิมุตติยา  (รศ.ดร.สุภาพรรณ  ณ บางช้าง)  ประธานหอพระไตรปิฎกนานาชาติ ได้กราบบังคมทูลเสนอบทความเรื่อง "พระอุปคุปต์ และ พระอุปคุตต์ : สาระที่แตกต่างกันในคัมภีร์สันสกฤตฝ่ายสรวาสติวาทิน กับ คัมภีร์บาลีฝ่ายเถรวาท"
 
 
เชิญชวนคนไทยร่วมถวายสัตย์ปฏิญาณ พัฒนาเมตตาธรรม สามัคคีธรรม สุจริตธรรม เที่ยงธรรม ให้มั่นคงสถาพรทั้งแผ่นดิน 

อาจารย์แม่ชีวิมุตติยา (รองศาสตราจารย์ ดร.สุภาพรรณ ณ บางช้าง) ประธานหอพระไตรปิฎกนานาชาติ ร่วมเป็นคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ซึ่งมีนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ผลงานแรกอันเป็นโครงการเร่งด่วน คือ การเชิญชวนให้คนไทยทั้งประเทศ ร่วมถวายสัตย์ปฏิญาณในวันที่ 5 ธันวาคม ศกนี้  ว่าจะพร้อมเพรียงกันปฏิบัติคุณธรรม 4 ประการ คือ เมตตาธรรม สามัคคีธรรม สุจริตธรรม เที่ยงธรรม  ตามพระราชดำรัสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้มีพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานแก่ปวงชนชาวไทยในวโรกาสฉลองการครองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2549

 

รายการ “มหัศจรรย์สุวรรณภูมิ  ตอน พระไตรปิฎก แก่นแท้แห่งพระพุทธศาสนา” 

หอพระไตรปิฎกนานาชาติขอเชิญชวนชมรายการ “มหัศจรรย์สุวรรณภูมิ  ตอน พระไตรปิฎก แก่นแท้แห่งพระพุทธศาสนา”  ซึ่งส่วนหนึ่งของรายการได้สัมภาษณ์และถ่ายทำ ณ หอพระไตรปิฎกนานาชาติ  วันอังคารที่ 8 ธันวาคม 2552 เวลา 21.10 – 22.00 น. ทางสถานีโทรทัศน์ทีวีไทย หรือติดตามชมภายหลังได้ในวันเสาร์ เวลา 11.00 - 12.00 น.

 

การอัญเชิญพระไตรปิฎกฉบับไทยใหญ่
วันที่ 15 ตุลาคม 2552  คณะชาวไทยใหญ่ร่วมอัญเชิญพระไตรปิฎกฉบับไทยใหญ่  ต้นฉบับตัวเขียนพับสาอันเป็นฉบับเก่าแก่หายาก  และฉบับจัดพิมพ์ด้วยอักษรไทยใหญ่ซึ่งมีการจัดพิมพ์เพียงครั้งเดียวในโลก ประดิษฐาน ณ หอพระไตรปิฎกนานาชาติ
 

การสวดพระปริตรชัยมงคลคาถา  ถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
วันที่ 21 กันยายน  2552 หอพระไตรปิฎกนานาชาติ ได้จัดสวดพระปริตรชัยมงคลคาถา  ถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ให้ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์
 

ประธานหอพระไตรปิฎกนานาชาติ ได้เข้ารับพระราชทาน รางวัล “ เสาเสมาธรรมจักร ” ประจำปี ๒๕๕๑
วันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๑ อาจารย์แม่ชีวิมุตติยา (รองศาสตราจารย์ ดร.สุภาพรรณ ณ บางช้าง) ประธานหอพระไตรปิฎกนานาชาติ ได้เข้ารับพระราชทาน รางวัล “ เสาเสมาธรรมจักร ” ประจำปี ๒๕๕๑ จาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในฐานะผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาด้านการสร้างสรรค์ผลงานวิชาการที่ดีเด่นและเป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมการศึกษาพระพุทธศาสนาแก่พระภิกษุสงฆ์ นักวิชาการ และประชาชนทั่วไป

อาจารย์แม่ชีวิมุตติยาได้ สร้างสรรค์ผลงานวิชาการทางพระพุทธศาสนา ด้านภาษาวรรณคดีบาลี ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมประเพณี และการพัฒนาสังคม ในรูปหนังสือ ผลงานวิจัย และบทความ รวม ๔๗ เรื่อง ผลงานเหล่านี้เป็นมาตรฐานสำหรับศึกษาและอ้างอิง เป็นประโยชน์ต่อการศึกษาของพระภิกษุสงฆ์ นักวิชาการ และฆราวาสทั่วไปอย่างกว้างขวาง อีกทั้ง เป็นการวางรากฐานการศึกษาพระไตรปิฎกและพระพุทธศาสนาอย่างยั่งยืน

ปัจจุบัน หอพระไตรปิฎกนานาชาติ คณะอักษรศาสตร์ ได้เป็นหลักด้านความรู้พระไตรปิฎก เป็นศูนย์ส่งเสริมความรู้และการศึกษาวิจัยด้านพระพุทธศาสนาแก่นักวิชาการ อาจารย์ นิสิตนักศึกษา และผู้สนใจ ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ

   
 

หอพระไตรปิฎกนานาชาติ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ชั้น ๒ อาคารมหาจุฬาลงกรณ์ ถนนอังรีดูนังต์ พญาไท กทม. ๑๐๓๓๐

โทรศัพท์ / โทรสาร   ๐ - ๒๒๑๘ - ๔๙๑๖
E-mail : inter_tipitaka@chula.ac.th

page hit counter