การสร้างบัณฑิต / วางรากฐานความรู้พระไตรปิฎก
 
วิชาพระไตรปิฎกกับวิถีชีวิต :
หอพระไตรปิฎกนานาชาติ จัดการเรียนการสอนรายวิชาพระไตรปิฎกกับวิถีชีวิต ให้แก่นิสิตคณะต่างๆ ในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สามารถเลือกเรียนเป็นรายวิชาการศึกษาทั่วไป กลุ่มมนุษยศาสตร์  เริ่มเปิดสอนตั้งแต่ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๔๘ เป็นประจำทุกภาคการศึกษา ทั้งภาคต้น ภาคปลาย และภาคฤดูร้อน
 

การบรรยายพิเศษ :
หอพระไตรปิฎกนานาชาติ ร่วมกับ สถาบันขงจื่อแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดการบรรยายพิเศษ “วิถีสมานฉันท์ทางศาสนาของชาวจีน ๑,๒๐๐ ล้าน” โดย ศาสตราจารย์ ฟู่ เจิงโหย่ว ผู้อำนวยการสถาบันขงจื่อฯ เมื่อวันพุธที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๐ ณ หอพระไตรปิฎกนานาชาติ
 

    หอพระไตรปิฎกนานาชาติจัดการบรรยาย จิตแข็งแรงด้วยปัญญาและสมาธิ ทุกวันพุธ เวลา ๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น.   และการบรรยายตามที่หน่วยงานต่างๆ ขอมา เช่น การบรรยายให้แก่นิสิตที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชา "พุทธธรรมในพระไตรปิฎกบาลี" ๑๐๐ คน นิสิตใหม่สำนักวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา ๑๕๐ คน นิสิตที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชา "บัณฑิตอุดมคติ"
     

    หอพระไตรปิฎกนานาชาติ ร่วมกับ ฝ่ายกิจการนิสิต คณะอักษรศาสตร์ และสาขาวิชาภาษาอิตาเลียน จัดการบรรยายธรรม วิทยากรคือ ท่านอาจารย์ฉันทปาโล เจ้าอาวาสวัดสันตะจิตตาราม ประเทศอิตาลี วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๔๙  ณ หอพระไตรปิฎกนานาชาติ ชั้น ๒ อาคารมหาจุฬาลงกรณ์ ในการนี้ ท่านอาจารย์ฉันทปาโลบรรยายเป็นภาษาอังกฤษให้แก่นิสิตและบุคคลทั่วไป และบรรยายเป็นภาษาอิตาเลียนให้แก่นิสิตที่เรียนสาขาวิชาภาษาอิตาเลียนด้วย

   นิสิตรายวิชาบัณฑิตอุดมคติ ๑ ซึ่งมี ผศ.จิตโสมนัส ศิวดิตถ์ เป็นผู้สอน
รายวิชาบัณฑิตอุดมคติ ๒ ซึ่งมี รศ.ไหม รัตนวรารักษ์ และรายวิชาบัณฑิตอุดมคติไทย
ซึ่งมี รศ.ดร.วิพรรณ ประจวบเหมาะ เป็นผู้สอน เข้าฟังการบรรยายประกอบนิทรรศการ
"ใต้ร่มพระบารมีพระบรมธรรมิกมหาราชา" ซึ่งหอพระไตรปิฎกนานาชาติมีส่วนร่วมจัด
อาจารย์แม่ชีวิมุตติยา (รศ.ดร.สุภาพรรณ  ณ บางช้าง) ประธานหอพระไตรปิฎกนานาชาติเป็นวิทยากร

   ภาควิชาวรรณคดีเปรียบเทียบ จัดโครงการความรู้คู่คุณธรรม เรียนเชิญ  อาจารย์แม่ชีวิมุตติยา (รศ.ดร.สุภาพรรณ ณ บางช้าง) ประธานคณะกรรมการดำเนินงานหอพระไตรปิฎกนานาชาติ คณะอักษรศาสตร์ เป็นวิทยากรนำการสนทนา เพื่อสนับสนุนให้นิสิตตระหนักถึงความสำคัญของคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพในสังคมไทย เพื่อจะได้เป็นบัณฑิตที่มี “ความรู้คู่คุณธรรม” สมดังคติธรรมของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันศุกร์ที่ ๒๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๔๙ ณ หอพระไตรปิฎกนานาชาติ อาคารมหาจุฬาลงกรณ์
 

สำนักเลขานุการเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดการบรรยายพิเศษแก่คณาจารย์จากสหรัฐอเมริกา ในโครงการ Fulbright – Hays Seminars Abroad Program โดยได้เรียนเชิญ  อาจารย์แม่ชีวิมุตติยา (รศ.ดร.สุภาพรรณ ณ บางช้าง) ประธานคณะกรรมการดำเนินงานหอพระไตรปิฎกนานาชาติ คณะอักษรศาสตร์ เป็นวิทยากร   เมื่อวันที่ ๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ เวลา ๙. ๐๐ – ๑๑. ๐๐ น. ณ หอพระไตรปิฎกนานาชาติ  อาคารมหาจุฬาลงกรณ์
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

หอพระไตรปิฎกนานาชาติ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ชั้น ๒ อาคารมหาจุฬาลงกรณ์ ถนนอังรีดูนังต์ พญาไท กทม. ๑๐๓๓๐

โทรศัพท์ / โทรสาร   ๐ - ๒๒๑๘ - ๔๙๑๖
E-mail : inter_tipitaka@chula.ac.th

page hit counter