การบริการวิชาการ
 

ขอเชิญชวนร่วมมหากุศลจัดตั้ง

“ห้องสมุดพร้อมปัญญา”

แก่สถานราชทัณฑ์ ๑๓๕ แห่งทั่วประเทศ
ผู้ต้องราชทัณฑ์กว่า ๒ แสนคน
ตามรอยพระราชดำริในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 
 

หนึ่งเล่ม หนึ่งประทีปแห่งปัญญา

ร่วมบริจาคหนังสือดีมีคุณค่า :
หนังสือความรู้ทุกประเภท หนังสือธรรมะ นิตยสาร นวนิยาย ฯลฯ
ทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ

 

ณ หอพระไตรปิฎกนานาชาติ
คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ ๑๐๓๓๐
โทรศัพท์ ๐๒ – ๒๑๘ – ๔๙๑๖
โทรสาร ๐๒ – ๒๑๘ – ๔๘๘๕
E – mail : inter_tipitaka@chula.ac.th

 

หอพระไตรปิฎกนานาชาติ ได้มอบหนังสือใน
"โครงการร่วมจัดตั้ง ห้องสมุดพร้อมปัญญา แก่สถานราชทัณฑ์ ๑๓๕ แห่งทั่วประเทศ" แก่กรมราชทัณฑ์

ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๐  จำนวน ๑,๒๐๗ เล่ม
ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่  ๓  ธันวาคม ๒๕๕๐ จำนวน ๑,๔๘๑ เล่ม

   

 
โครงการรณรงค์เลือกตั้งใสสะอาด - คนดีไม่ขายเสียง
 
 
     ประธานหอพระไตรปิฎกนานาชาติ อาจารย์แม่ชีวิมุตติยา (รองศาสตราจารย์ ดร.สุภาพรรณ ณ บางช้าง) ได้ริเริ่ม โครงการเสริมสร้างจิตสำนึกเพื่อพัฒนาประชาธิปไตย (ตามหลักธรรมในพระไตรปิฎก) โดยนำเสนอครั้งแรกต่อคณะอนุกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาด้านสังคม (E – Society) สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (SIPA – Software Industry Promotion Agency) กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร. ประธานคณะอนุกรรมการฯ คือ คุณณรงค์ โชควัฒนา ได้นำความคิดไปขยายผลเป็น โครงการรณรงค์เลือกตั้งใสสะอาด – คนดีไม่ขายเสียง ซึ่งได้รับความร่วมมือจากองค์กรต่างๆ จำนวนมาก ในการช่วยกันประชาสัมพันธ์ด้วยสื่อแบบต่างๆ ทั้งทางโทรทัศน์ วิทยุ และการติดสติกเกอร์ทั่วประเทศ. การรณรงค์ที่ดำเนินการตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนเป็นต้นมา ถ้าประมาณเป็นเงินค่าใช้จ่ายแล้ว ไม่ต่ำกว่า ๕๐ ล้านบาท แต่ด้วยน้ำใจและความปรารถนาของคนจำนวนมากที่หวังให้การเลือกตั้งครั้งนี้เป็นไปอย่างบริสุทธิ์ยุติธรรม เพื่อความเจริญอย่างยั่งยืนของประเทศชาติ การรณรงค์ครั้งนี้ จึงสามารถดำเนินการได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด.
 
 

หอพระไตรปิฎกนานาชาติ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ชั้น ๒ อาคารมหาจุฬาลงกรณ์ ถนนอังรีดูนังต์ พญาไท กทม. ๑๐๓๓๐

โทรศัพท์ / โทรสาร   ๐ - ๒๒๑๘ - ๔๙๑๖
E-mail : inter_tipitaka@chula.ac.th

page hit counter