โครงการความร่วมมือ
 
ความร่วมมือกับหน่วยงานภายใน
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ความร่วมมือกับกรมการศาสนา
กระทรวงวัฒนธรรม
ความร่วมมือกับหน่วยงาน/องค์กรอื่นๆ

 

ความร่วมมือกับหน่วยงานภายในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 
โครงการนิทรรศการและหนังสือ "ใต้ร่มพระบารมีพระบรมธรรมิกมหาราชา"    อ่านต่อ
 
โครงการอบรม “บาฬีในบทสวดมนต์และพุทธภาษิตเพื่อความสุขแห่งชีวิตและสังคม”   อ่านต่อ
 
โครงการอบรม "การพัฒนาจิตตามหลักพระไตรปิฎก"    อ่านต่อ

 

ความร่วมมือกับกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม
 
โครงการอบรมสัมมนาหลักสูตรพระไตรปิฎกกับวิถีชีวิต      อ่านต่อ

 

ความร่วมมือกับหน่วยงาน/ องค์กรอื่นๆ
โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการบริหารจัดการด้านศาสนา และวัฒนธรรมสำหรับผู้นำท้องถิ่น การสืบทอดศาสนทายาท
หอพระไตรปิฎกนานาชาติ ร่วมกับ กระทรวงวัฒนธรรม จัด “ โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการบริหารจัดการด้านศาสนาและวัฒนธรรมสำหรับผู้นำท้องถิ่น ” วันที่ ๓๑ ก.ค. – ๑ ก.ย. ณ อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม และวันที่ ๗ – ๘ ก.ย. ณ จังหวัดน่าน เป็นโครงการนำร่องการกำหนดทิศทางพัฒนาด้านศาสนาและวัฒนธรรมโดยแต่ละชุมชนเป็นผู้กำหนดเอง หลังจากโครงการนำร่องนี้แล้วจักขยายผลไปยัง ๗๕ จังหวัดทั่วประเทศต่อไป
 
โครงการความร่วมมือการเผยแพร่พระไตรปิฎกนานาชาติด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
หอพระไตรปิฎกนานาชาติ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (SIPA) จัดทำโครงการความร่วมมือการเผยแพร่พระไตรปิฎกนานาชาติด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อจัดทำสาระพระไตรปิฎกในรูปเทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับเป็นสื่อสาธารณะแก่ประชาคมโลก ส่งเสริมความเจริญรุ่งเรืองและยั่งยืนของพระพุทธศาสนาในสังคมไทย ส่งเสริมการพัฒนาสังคมในด้านภูมิปัญญา การเรียนรู้ที่มีคุณภาพ ความพอเพียง ความสุข และความสามัคคี และลดความเหลื่อมล้ำของสังคมในด้านการเข้าถึงสารสนเทศที่เกี่ยวกับแก่นความรู้ในพระพุทธศาสนา   โดยมีหอพระไตรปิฎกนานาชาติ เป็นหลักด้านสารัตถะพระไตรปิฎก และ สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติเป็นหลักด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
 
โครงการสัมมนาปฏิบัติการผู้นำการศึกษาและเผยแผ่พระพุทธศาสนา
หอพระไตรปิฎกนานาชาติ ร่วมกับกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม จัดโครงการสัมมนาปฏิบัติการผู้นำการศึกษาและเผยแผ่พระพุทธศาสนา จังหวัดสมุทรสงคราม ครั้งที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๑๙ - ๒๐ , ๒๖ - ๒๗ เม.ย. และ ๓ - ๔ พ.ค. ๒๕๕๐.
 
 
 

หอพระไตรปิฎกนานาชาติ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ชั้น ๒ อาคารมหาจุฬาลงกรณ์ ถนนอังรีดูนังต์ พญาไท กทม. ๑๐๓๓๐

โทรศัพท์ / โทรสาร   ๐ - ๒๒๑๘ - ๔๙๑๖
E-mail : inter_tipitaka@chula.ac.th

page hit counter