โครงการอบรมภาษาเกาหลีสำหรับบุคคลภายนอก ต้นปี 2562
จัดโดยศูนย์บริการวิชาการ ร่วมกับสาขาวิชาภาษาเกาหลี ภาควิชาภาษาตะวันออก
คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ระหว่างวันที่ 26 มกราคม – 30 มีนาคม 2562

1. หลักการและเหตุผล
คณะอักษรศาสตร์ได้ตระหนักถึงความสำคัญของภาษาต่างประเทศอื่นๆ นอกจากภาษาอังกฤษในการประกอบอาชีพทั้งภาคเอกชนและภาครัฐบาล เช่น ทางด้านธุรกิจ การค้า การอุตสาหกรรม และการท่องเที่ยว เป็นต้น ในปัจจุบันนี้ภาษาเกาหลีเป็นภาษาหนึ่งที่ใช้กันกว้างขวางในวงการดังกล่าว แต่เป็นภาษาที่ยังไม่มีการสอนกันอย่างแพร่หลาย จึงเห็นสมควรจัดอบรมเพื่อเป็นบริการวิชาการแก่สังคม

2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ความรู้ภาษาเกาหลีขั้นพื้นฐานแก่บุคคลที่สนใจเพื่อสนองตอบความต้องการของสังคมและวงการธุรกิจที่มีความต้องการผู้ที่มีความรู้ทางภาษาเกาหลีเพิ่มขึ้น
2. เพื่อส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรมของประเทศเพื่อนบ้าน
3. เพื่อเป็นการสนองนโยบายของมหาวิทยาลัย ในการให้บริการทางวิชาการแก่บุคคลภายนอก

3. หัวข้อการอบรม
ภาษาเกาหลี ระดับต้น 1
1. ตัวอักษรภาษาเกาหลีสำหรับผู้ที่ยังไม่มีพื้นฐาน ศัพท์และระบบไวยากรณ์ขั้นพื้นฐาน
2. ฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน พร้อมทั้งศึกษาวัฒนธรรมเกาหลีจากบทเรียน
ภาษาเกาหลี ระดับต้น 2
1. คำศัพท์และไวยากรณ์ระดับต้น 2
2. ฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน พร้อมทั้งศึกษาวัฒนธรรมเกาหลีจากบทเรียน
ภาษาเกาหลี ระดับต้น 3
1. คำศัพท์และไวยากรณ์ระดับต้น 3
2. ฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน พร้อมทั้งศึกษาวัฒนธรรมเกาหลีจากบทเรียน
ภาษาเกาหลี ระดับต้น 4
1. คำศัพท์และไวยากรณ์ระดับต้น 4
2. ฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน พร้อมทั้งศึกษาวัฒนธรรมเกาหลีจากบทเรียน
ภาษาเกาหลี ระดับกลาง 1
1. คำศัพท์และไวยากรณ์ระดับกลาง 1
2. ฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน พร้อมทั้งศึกษาวัฒนธรรมเกาหลีจากบทเรียน
ภาษาเกาหลี ระดับกลาง 2
1. คำศัพท์และไวยากรณ์ระดับกลาง 2
2. ฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน พร้อมทั้งศึกษาวัฒนธรรมเกาหลีจากบทเรียน
ภาษาเกาหลี ระดับกลาง 3
1. คำศัพท์และไวยากรณ์ระดับกลาง 3
2. ฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน พร้อมทั้งศึกษาวัฒนธรรมเกาหลีจากบทเรียน
ภาษาเกาหลี ระดับกลาง 4
1. คำศัพท์และไวยากรณ์ระดับกลาง 4
2. ฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน พร้อมทั้งศึกษาวัฒนธรรมเกาหลีจากบทเรียน
ภาษาเกาหลี ระดับสูง 1
1. คำศัพท์และไวยากรณ์ระดับสูง 1
2. ฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน พร้อมทั้งศึกษาวัฒนธรรมเกาหลีจากบทเรียน
เตรียมสอบวัดระดับภาษาเกาหลี TOPIK II
1. ฝึกทำข้อสอบวัดระดับภาษาเกาหลีระดับ TOPIK II พาร์ทการอ่าน การฟัง และการเขียน สำหรับผู้ที่มีความรู้ภาษาเกาหลีระดับกลางถึงระดับสูง
2. เรียนรู้คำศัพท์และไวยากรณ์ระดับต้นเพื่อใช้เตรียมตัวในการทำข้อสอบวัดระดับภาษาเกาหลีระดับกลางและระดับสูง
สนทนาภาษาเกาหลีระดับต้น 1
1. การสนทนาภาษาเกาหลี โดยใช้คำศัพท์ ไวยากรณ์ระดับต้น 1
2. ฝึกการฟังการพูดภาษาเกาหลีระดับพื้นฐานในสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจำวัน
สนทนาภาษาเกาหลีระดับกลาง 1
1. การสนทนาภาษาเกาหลีระดับกลาง โดยใช้คำศัพท์ ไวยากรณ์ระดับกลาง 1
2. ฝึกการฟังการพูดภาษาเกาหลีระดับกลางในสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจำวัน
การเขียนภาษาเกาหลีเพื่อเตรียมสอบ TOPIK II
1. ฝึกทักษะการแต่งประโยคภาษาเกาหลีตั้งแต่ระดับกลางขึ้นไป ฝึกการเขียนเรียงความหัวข้อต่าง ๆ
2. เรียนรู้คำศัพท์และไวยากรณ์และสำนวนการเขียน

4. วิธีจัดการอบรม
การจัดอบรมประกอบด้วยภาคทฤษฎี ได้แก่ ไวยากรณ์เบื้องต้น ศัพท์ สำนวน และภาคปฏิบัติซึ่งได้แก่ การฝึกฟังสำเนียง การฝึกสนทนาและฝึกเขียนโดยอาศัยสิ่งที่ได้เรียนมาแล้วจากภาคทฤษฎี

5. ระยะเวลาในการอบรม
– เรียนทุกวันเสาร์
-ภาษาเกาหลีระดับต้น 1 (กลุ่ม1) เรียนทุกวันเสาร์ เวลา 9.00 – 12.00 น.
ระหว่างวันที่ 26 มกราคม – 30 มีนาคม 2562 รวม 30 ชั่วโมง
-ภาษาเกาหลีระดับต้น 1 (กลุ่ม2) เรียนทุกวันเสาร์ เวลา 13.00 – 16.00 น.
ระหว่างวันที่ 26 มกราคม – 30 มีนาคม 2562 รวม 30 ชั่วโมง
-ภาษาเกาหลีระดับต้น 2 (กลุ่ม1) เรียนทุกวันเสาร์ เวลา 9.00 – 12.00 น.
ระหว่างวันที่ 26 มกราคม – 30 มีนาคม 2562 รวม 30 ชั่วโมง
-ภาษาเกาหลีระดับต้น 2 (กลุ่ม2) เรียนทุกวันเสาร์ เวลา 13.00 – 16.00 น.
ระหว่างวันที่ 26 มกราคม – 30 มีนาคม 2562 รวม 30 ชั่วโมง
-ภาษาเกาหลีระดับต้น 3 (กลุ่ม1) เรียนทุกวันเสาร์ เวลา 9.00 – 12.00 น.
ระหว่างวันที่ 26 มกราคม – 30 มีนาคม 2562 รวม 30 ชั่วโมง
-ภาษาเกาหลีระดับต้น 3 (กลุ่ม2) เรียนทุกวันเสาร์ เวลา 13.00 – 16.00 น.
ระหว่างวันที่ 26 มกราคม – 30 มีนาคม 2562 รวม 30 ชั่วโมง
-ภาษาเกาหลีระดับต้น 4 เรียนทุกวันเสาร์ เวลา 9.00-12.00 น.
ระหว่างวันที่ 26 มกราคม – 30 มีนาคม 2562 รวม 30 ชั่วโมง
-ภาษาเกาหลีระดับกลาง 1 เรียนทุกวันเสาร์ เวลา 9.00-12.00 น.
ระหว่างวันที่ 26 มกราคม – 30 มีนาคม 2562 รวม 30 ชั่วโมง
-ภาษาเกาหลีระดับกลาง 2 เรียนทุกวันเสาร์ เวลา 13.00 – 16.00 น.
ระหว่างวันที่ 26 มกราคม – 30 มีนาคม 2562 รวม 30 ชั่วโมง
-ภาษาเกาหลีระดับกลาง 3 เรียนทุกวันเสาร์ เวลา 13.00 – 16.00 น.
ระหว่างวันที่ 26 มกราคม – 30 มีนาคม 2562 รวม 30 ชั่วโมง
-ภาษาเกาหลีระดับกลาง 4 เรียนทุกวันเสาร์ เวลา 13.00 – 16.00 น.
ระหว่างวันที่ 26 มกราคม – 30 มีนาคม 2562 รวม 30 ชั่วโมง
-ภาษาเกาหลีระดับสูง 1 เรียนทุกวันเสาร์ เวลา เวลา 13.00 – 16.00 น.
ระหว่างวันที่ 26 มกราคม – 30 มีนาคม 2562 รวม 30 ชั่วโมง
-เตรียมสอบวัดระดับภาษาเกาหลี TOPIK II เรียนทุกวันเสาร์ เวลา 9.00 – 12.00 น.
ระหว่างวันที่ 26 มกราคม – 30 มีนาคม 2562 รวม 30 ชั่วโมง
-สนทนาภาษาเกาหลีระดับต้น 1 เรียนทุกวันเสาร์ เวลา 13.00 – 16.00 น.
ระหว่างวันที่ 26 มกราคม – 30 มีนาคม 2562 รวม 30 ชั่วโมง
-สนทนาภาษาเกาหลีระดับกลาง 1 เรียนทุกวันเสาร์ เวลา 9.00 – 12.00 น.
ระหว่างวันที่ 26 มกราคม – 30 มีนาคม 2562 รวม 30 ชั่วโมง

– เรียนทุกวันจันทร์และวันพุธ
-ภาษาเกาหลีระดับต้น 1 เรียนทุกวันจันทร์และวันพุธ เวลา 18.00-20.00 น.
ระหว่างวันที่ 28 มกราคม – 18 มีนาคม 2562 รวม 30 ชั่วโมง

– เรียนทุกวันอังคารและวันพฤหัสบดี
-ภาษาเกาหลีระดับต้น 1 เรียนทุกวันอังคารและวันพฤหัสบดี เวลา 18.00-20.00 น.
ระหว่างวันที่ 29 มกราคม – 21 มีนาคม 2562 รวม 30 ชั่วโมง
-ภาษาเกาหลีระดับต้น 2 เรียนทุกวันอังคารและวันพฤหัสบดี เวลา 18.00-20.00 น.
ระหว่างวันที่ 29 มกราคม – 21 มีนาคม 2562 รวม 30 ชั่วโมง
-ภาษาเกาหลีระดับต้น 3 เรียนทุกวันอังคารและวันพฤหัสบดี เวลา 18.00-20.00 น.
ระหว่างวันที่ 29 มกราคม – 21 มีนาคม 2562 รวม 30 ชั่วโมง
-การเขียนภาษาเกาหลีเพื่อเตรียมสอบ TOPIK II
เรียนทุกวันอังคารและวันพฤหัสบดี เวลา 18.00-20.00 น.
ระหว่างวันที่ 29 มกราคม – 21 มีนาคม 2562 รวม 30 ชั่วโมง

6. กำหนดการรับสมัคร
ตั้งแต่วันนี้ – 7 มกราคม 2562
ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ ศูนย์บริการวิชาการ คณะอักษรศาสตร์ ตามช่องทางดังนี้
1. เว็บไซต์ www.AksornChula.com
2. email : aksornchula@chula.ac.th
3. หมายเลขโทรศัพท์ 02-2184886

7. วิธีการสมัคร
1. โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงเทพ สาขาสยามสแควร์ บัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชี “คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย” เลขที่บัญชี 152-4-218367 แล้วส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานการโอนเงิน (Download ข้อมูลจาก www.AksornChula.com หัวข้อ “วิธีการสมัคร”) มาที่ศูนย์บริการบริการวิชาการตามช่องทางต่อไปนี้
1.1 สแกน หรือ ถ่ายภาพหลักฐานการโอนเงินพร้อมใบสมัครที่ชัดเจน ส่งเข้า email มาที่ aksornchula@chula.ac.th
2. ในวันเปิดเรียนให้นำเอกสารหลักฐานตัวจริงมายืนให้กับเจ้าหน้าที่บริเวณจุดรับลงทะเบียน

8. สถานที่อบรม
คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

9. คุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรม
ภาษาเกาหลีระดับต้น 1 ไม่ต้องมีพื้นฐาน
ภาษาเกาหลีระดับต้น 2 ผู้สมัครต้องผ่านการอบรมภาษาเกาหลีระดับต้น 1 หรือมีความรู้เทียบเท่า
ภาษาเกาหลีระดับต้น 3 ผู้สมัครต้องผ่านการอบรมภาษาเกาหลีระดับต้น 2 หรือมีความรู้เทียบเท่า
ภาษาเกาหลีระดับต้น 4 ผู้สมัครต้องผ่านการอบรมภาษาเกาหลีระดับต้น 3 หรือมีความรู้เทียบเท่า
ภาษาเกาหลีระดับกลาง 1 ผู้สมัครต้องผ่านการอบรมภาษาเกาหลีระดับต้น 4 หรือมีความรู้เทียบเท่า
ภาษาเกาหลีระดับกลาง 2 ผู้สมัครต้องผ่านการอบรมภาษาเกาหลีระดับกลาง 1 หรือมีความรู้เทียบเท่า
ภาษาเกาหลีระดับกลาง 3 ผู้สมัครต้องผ่านการอบรมภาษาเกาหลีระดับกลาง 2 หรือมีความรู้เทียบเท่า
ภาษาเกาหลีระดับกลาง 4 ผู้สมัครต้องผ่านการอบรมภาษาเกาหลีระดับกลาง 3 หรือมีความรู้เทียบเท่า
ภาษาเกาหลีระดับสูง 1 ผู้สมัครต้องผ่านการอบรมภาษาเกาหลีระดับกลาง 4 หรือมีความรู้เทียบเท่า
เตรียมสอบวัดระดับภาษาเกาหลี TOPIK II ผู้สมัครต้องผ่านการอบรมภาษาเกาหลีระดับกลาง 1 หรือมีความรู้เทียบเท่า
การเขียนภาษาเกาหลีเพื่อเตรียมสอบ TOPIK II ผู้สมัครต้องผ่านการอบรมภาษาเกาหลีระดับกลาง 1 หรือมีความรู้เทียบเท่า
สนทนาภาษาเกาหลีระดับต้น 1 ผู้สมัครต้องผ่านการอบรมภาษาเกาหลีระดับต้น 1 หรือมีความรู้เทียบเท่า
สนทนาภาษาเกาหลีระดับกลาง 1 ผู้สมัครต้องผ่านการอบรมภาษาเกาหลีระดับกลาง 1 หรือมีความรู้เทียบเท่า

10. ค่าธรรมเนียมการอบรม
ค่าธรรมเนียมในการอบรม 4,500 บาท
คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จะไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมการอบรมที่ได้ชำระแล้วไม่ว่ากรณีใด และไม่อนุญาตให้เปลี่ยนภาษาที่ลงสมัครเสร็จสิ้นแล้ว นอกจากจะไม่สามารถเปิดการอบรมได้

11. การประเมินผล
แต่ละระดับมีการประเมินผลโดยการสอบเมื่อการอบรมเสร็จสิ้น ผู้สอบจะต้องได้คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า 60% จึงจะถือว่าสอบผ่าน ศูนย์บริการวิชาการจะออกหนังสือสำคัญให้ไว้เป็นหลักฐาน

12. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. ตอบสนองนโยบายของมหาวิทยาลัยในการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม และเป็นการเพิ่มพูนความรู้ให้แก่บุคคลทั่วไปที่ต้องการศึกษาต่อเนื่อง
2. ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ภาษาเกาหลีที่ได้รับจากการอบรมไปใช้ให้เป็นประโยชน์ในการประกอบอาชีพและศึกษาขั้นสูงต่อไป

13. หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ศูนย์บริการวิชาการ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมีคณะกรรมการดำเนินโครงการประกอบด้วย
1. อาจารย์อิสริยา พาที                       ประธานกรรมการ
2. ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ          กรรมการ
3. เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการวิชาการ            กรรมการและเลขานุการ

Leave a Reply

Your email address will not be published.