โครงการอบรม “อ่านชาดกบาลี-นิทานสันสกฤต” ปลายปี 2561 จัดโดยศูนย์บริการวิชาการ ร่วมกับสาขาวิชาภาษาเอเชียใต้ ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ระหว่างวันที่ 15 กันยายน – 24 พฤศจิกายน 2561 1. หลักการและเหตุผล นิทานชาดกบาลี และนิทานสันสกฤต ประเภทนิทานสุภาษิต เป็นวรรณคดีที่แพร่หลายในอนุทวีปอินเดีย และแม้กระทั่งดินแดนอื่น ๆ นอกเหนือจากประเทศอินเดีย เช่น แถบประเทศในดินแดนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อย่าง ประเทศไทย เป็นต้น นิทานชาดกบาลีและนิทานสันสกฤต มีความสัมพันธ์กันอย่างลึกซึ้ง มีหลายเรื่องสามารถเทียบเคียงกันได้ และยังมีความคล้ายคลึงกับวรรณคดีนิทานในวัฒนธรรมอื่น ๆ เช่น นิทานอีสป นิทานเหล่านี้นอกจากจะมีความสนุกสนานแล้ว ยังมีคติธรรมและสุภาษิตสอนใจอยู่ อันเป็นประโยชน์แก่ผู้ศึกษาเป็นอย่างยิ่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้กำหนดนโยบายและวัตถุประสงค์ทางการศึกษาในการบริการวิชาการแก่สังคม โดยจัดอบรมวิชาการต่างๆ ให้แก่บุคลากรภายใน และบุคคลภายนอกเพื่อเพิ่มพูนความรู้และเสริมทักษะในการประกอบอาชีพ เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายดังกล่าวสาขาวิชาภาษาเอเชียใต้ ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะอักษรศาสตร์จึงเห็นสมควรจัดโครงการบริการวิชาการ “อ่านชาดกบาลี-นิทานสันสกฤต” ขึ้น เพื่อส่งเสริมให้บุคคลทั่วไปที่สนใจได้ศึกษานิทานชาดกภาษาบาลีและนิทานสันสกฤต ประกอบกับการอธิบายคำศัพท์ และแนะนำไวยากรณ์ของทั้งสองภาษาอย่างง่าย เป็นส่วนเสริมของโครงการอบรม “ภาษาสันสกฤตเรียนง่าย” เพื่อให้ผู้อบรมนำไปต่อยอดในการศึกษาวรรณคดีอินเดียขั้นสูง หรือศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับไวยากรณ์ภาษาบาลีหรือสันสกฤตต่อไป.. read more →