โครงการอบรม “อ่านชาดกบาลี-นิทานสันสกฤต” ปลายปี 2561
จัดโดยศูนย์บริการวิชาการ ร่วมกับสาขาวิชาภาษาเอเชียใต้ ภาควิชาภาษาตะวันออก
คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ระหว่างวันที่ 15 กันยายน – 24 พฤศจิกายน 2561

1. หลักการและเหตุผล
นิทานชาดกบาลี และนิทานสันสกฤต ประเภทนิทานสุภาษิต เป็นวรรณคดีที่แพร่หลายในอนุทวีปอินเดีย และแม้กระทั่งดินแดนอื่น ๆ นอกเหนือจากประเทศอินเดีย เช่น แถบประเทศในดินแดนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อย่าง ประเทศไทย เป็นต้น นิทานชาดกบาลีและนิทานสันสกฤต มีความสัมพันธ์กันอย่างลึกซึ้ง มีหลายเรื่องสามารถเทียบเคียงกันได้ และยังมีความคล้ายคลึงกับวรรณคดีนิทานในวัฒนธรรมอื่น ๆ เช่น นิทานอีสป นิทานเหล่านี้นอกจากจะมีความสนุกสนานแล้ว ยังมีคติธรรมและสุภาษิตสอนใจอยู่ อันเป็นประโยชน์แก่ผู้ศึกษาเป็นอย่างยิ่ง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้กำหนดนโยบายและวัตถุประสงค์ทางการศึกษาในการบริการวิชาการแก่สังคม โดยจัดอบรมวิชาการต่างๆ ให้แก่บุคลากรภายใน และบุคคลภายนอกเพื่อเพิ่มพูนความรู้และเสริมทักษะในการประกอบอาชีพ เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายดังกล่าวสาขาวิชาภาษาเอเชียใต้ ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะอักษรศาสตร์จึงเห็นสมควรจัดโครงการบริการวิชาการ “อ่านชาดกบาลี-นิทานสันสกฤต” ขึ้น เพื่อส่งเสริมให้บุคคลทั่วไปที่สนใจได้ศึกษานิทานชาดกภาษาบาลีและนิทานสันสกฤต ประกอบกับการอธิบายคำศัพท์ และแนะนำไวยากรณ์ของทั้งสองภาษาอย่างง่าย เป็นส่วนเสริมของโครงการอบรม “ภาษาสันสกฤตเรียนง่าย” เพื่อให้ผู้อบรมนำไปต่อยอดในการศึกษาวรรณคดีอินเดียขั้นสูง หรือศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับไวยากรณ์ภาษาบาลีหรือสันสกฤตต่อไป

2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ไวยากรณ์ภาษาบาลีและสันสกฤตเบื้องต้น ที่จำเป็นต่อการอ่านนิทานบาลี-นิทานสันสกฤต
2. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถอ่าน-แปลนิทานชาดกภาษาบาลีและนิทานสุภาษิตสันสกฤตอย่างง่ายได้ และสามารถนำสารัตถะและแนวคิดในเรื่องไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้
3. เพื่อบริการวิชาการให้แก่บุคคลทั่วไปผู้สนใจภาษาบาลีและสันสกฤต และเผยแพร่ความรู้สู่สังคม

3. หัวข้อการอบรม
การอบรมครั้งนี้เน้นการอ่านนิทานชาดกและนิทานสุภาษิตสันสกฤตขนาดสั้น ที่คัดสรรมาจากอรรถกถาชาดก และนิทานหิโตปเทศ ภาษาละ 2-3 เรื่อง ทั้งมีการเรียนไวยากรณ์ภาษาบาลีและสันสกฤตอย่างสังเขป ทั้งด้านคำศัพท์และโครงสร้างภาษาเท่าที่จำเป็นสำหรับการอ่านทำความเข้าใจ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถอ่านและแปลนิทานบาลี-สันสกฤตสั้น ๆ เป็นภาษาไทย และสามารถวิเคราะห์ข้อคิดคติธรรม สุภาษิตสอนใจจากนิทานดังกล่าว

4. วิธีจัดการอบรม
การอบรมจะเป็นการบรรยายโดยใช้ตำราและเอกสารประกอบการสอน

5. ระยะเวลาในการอบรม
อ่านนิทานชาดกบาลี-อ่านนิทานสุภาษิตสันสกฤตพื้นฐาน1 ทุกวันเสาร์ เวลา 09.00 – 12.00 น.
ระหว่างวันที่ 15 กันยายน – 24 พฤศจิกายน 2561 รวม 30 ชั่วโมง

6. กำหนดการรับสมัคร
ตั้งแต่วันนี้ – 27 สิงหาคม 2561
ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ ศูนย์บริการวิชาการ คณะอักษรศาสตร์ ตามช่องทางดังนี้
1. เว็บไซต์ www.AksornChula.com
2. email : aksornchula@chula.ac.th
3. หมายเลขโทรศัพท์ 02-2184886

7. วิธีการสมัคร
1. โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงเทพ สาขาสยามสแควร์ บัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชี “คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย” เลขที่บัญชี 152-4-218367 แล้วส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานการโอนเงิน (Download ข้อมูลจาก www.AksornChula.com หัวข้อ “วิธีการสมัคร”) มาที่ศูนย์บริการบริการวิชาการตามช่องทางต่อไปนี้
1.1 สแกน หรือ ถ่ายภาพหลักฐานการโอนเงินพร้อมใบสมัครที่ชัดเจน ส่งเข้า email มาที่ aksornchula@chula.ac.th
2. ในวันเปิดเรียนให้นำเอกสารหลักฐานตัวจริงมายืนให้กับเจ้าหน้าที่บริเวณจุดรับลงทะเบียน

8. สถานที่อบรม
คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

9. คุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรม
ไม่ต้องมีพื้นฐาน

10. ค่าธรรมเนียมการอบรม
ค่าธรรมเนียมในการอบรม 4,500 บาท (รับชำระเต็มจำนวนเท่านั้น)
คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จะไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมการอบรมที่ได้ชำระแล้วไม่ว่ากรณีใด และไม่อนุญาตให้เปลี่ยนภาษาที่ลงสมัครเสร็จสิ้นแล้ว นอกจากจะไม่สามารถเปิดการอบรมได้

11. การประเมินผล
แต่ละระดับมีการประเมินผลโดยการสอบ เมื่อการอบรมเสร็จสิ้น ผู้สอบจะต้องได้คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า 60% จึงจะถือว่าสอบผ่าน ศูนย์บริการวิชาการจะออกหนังสือสำคัญให้ไว้เป็นหลักฐาน

12. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. ผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้และเข้าใจภาษาบาลีและสันสกฤต ผ่านนิทานชาดกบาลีและนิทานสุภาษิตสันสกฤต มีทัศนคติที่ดีต่อการเรียนภาษาบาลีและสันสกฤต รวมทั้งมีแรงจูงใจที่จะพัฒนาความรู้ภาษาบาลีและสันสกฤตด้วยตนเองต่อไป
2. โครงการนี้ตอบสนองนโยบายของมหาวิทยาลัยในการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม และเป็นการเพิ่มพูนความรู้ให้แก่บุคคลทั่วไปที่ต้องการศึกษาต่อเนื่อง

13. หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ศูนย์บริการวิชาการ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมีคณะกรรมการดำเนินโครงการประกอบด้วย
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชานป์วิชช์ ทัดแก้ว        ประธานกรรมการ
2. ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ                      กรรมการ
3. อาจารย์ ดร. สมพรนุช ตันศรีสุข                       กรรมการ
4. อาจารย์ กิตติพงศ์ บุญเกิด                             กรรมการและเลขานุการ