โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ (หลักสูตร 2 วัน) พื้นฐานศิลปะการแสดงและการใช้เสียงเพื่อการสื่อสาร สำหรับผู้บริหาร รุ่นที่ 3 จัดโดย ศูนย์บริการวิชาการ ร่วมกับ ภาควิชาศิลปการละคร คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ระหว่างวันที่ 25 -26 สิงหาคม 2561 1. หลักการและเหตุผล การสร้างเสน่ห์แห่งการเป็นผู้นำต่อหน้าสาธารณะ เป็นศิลปะที่พัฒนาได้ หากผ่านการฝึกฝนและได้รับ คำแนะนำ อย่างถูกต้องตรงไปตรงมาจากผู้เชี่ยวชาญ ปัจจุบันผู้บริหารระดับสูง จำนวนไม่น้อย ที่มีความสามารถในการทำงานบริหารได้อย่างดีเยี่ยม แต่เมื่อ ถึงคราวที่ต้องสื่อสารต่อหน้าสาธารณชนจำนวนมาก กลับขาดความมั่นใจ ตื่นเต้น ประหม่า ร่างกายแข็งทื่อ เป็นหุ่นยนต์ อากัปกิริยาขาดความเป็นธรรมชาติขณะพูด จึงไม่สามารถสื่อสารความคิด และสื่อใจกับผู้ฟังได้ เพราะผู้พูดเต็มไปด้วยความวิตกกังวล อาการดังกล่าว ส่งผลให้ภาพลักษณ์ของผู้บริหารระดับสูง ที่สะท้อนออกมาดูขาดบุคลิกภาพความเป็นผู้นำ ที่น่าเชื่อถือต่อผู้ใต้บังคับบัญชา ซึ่งปัญหาดังกล่าวสามารถแก้ไขได้ หากผู้บริหารได้รับการฝึกฝนทักษะ การสื่อสาร ผ่านกระบวนการที่ประยุกต์ศาสตร์แห่งการแสดงและศิลปะการใช้เสียงขั้นพื้นฐานที่ถูกออกแบบและดำเนินการโดย วิทยากรผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 2. วัตถุประสงค์ เพื่อให้บุคคลทั่วไปที่ปฏิบัติงานในตำแหน่งผู้บริหาร ได้ฝึกฝนทักษะการแสดงและการใช้เสียงขั้นพื้นฐาน อันจะนำไปประยุกต์ใช้สำหรับการพัฒนาศักยภาพในการสื่อสารต่อสาธารณะอย่างมั่นใจ และสามารถสร้างความ.. read more →