โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ (หลักสูตร 2 วัน)
พื้นฐานศิลปะการแสดงและการใช้เสียงเพื่อการสื่อสาร สำหรับผู้บริหาร รุ่นที่ 3
จัดโดย ศูนย์บริการวิชาการ ร่วมกับ ภาควิชาศิลปการละคร
คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ระหว่างวันที่ 25 -26 สิงหาคม 2561

1. หลักการและเหตุผล
การสร้างเสน่ห์แห่งการเป็นผู้นำต่อหน้าสาธารณะ เป็นศิลปะที่พัฒนาได้ หากผ่านการฝึกฝนและได้รับ คำแนะนำ อย่างถูกต้องตรงไปตรงมาจากผู้เชี่ยวชาญ
ปัจจุบันผู้บริหารระดับสูง จำนวนไม่น้อย ที่มีความสามารถในการทำงานบริหารได้อย่างดีเยี่ยม แต่เมื่อ ถึงคราวที่ต้องสื่อสารต่อหน้าสาธารณชนจำนวนมาก กลับขาดความมั่นใจ ตื่นเต้น ประหม่า ร่างกายแข็งทื่อ เป็นหุ่นยนต์ อากัปกิริยาขาดความเป็นธรรมชาติขณะพูด จึงไม่สามารถสื่อสารความคิด และสื่อใจกับผู้ฟังได้ เพราะผู้พูดเต็มไปด้วยความวิตกกังวล
อาการดังกล่าว ส่งผลให้ภาพลักษณ์ของผู้บริหารระดับสูง ที่สะท้อนออกมาดูขาดบุคลิกภาพความเป็นผู้นำ ที่น่าเชื่อถือต่อผู้ใต้บังคับบัญชา ซึ่งปัญหาดังกล่าวสามารถแก้ไขได้ หากผู้บริหารได้รับการฝึกฝนทักษะ การสื่อสาร ผ่านกระบวนการที่ประยุกต์ศาสตร์แห่งการแสดงและศิลปะการใช้เสียงขั้นพื้นฐานที่ถูกออกแบบและดำเนินการโดย วิทยากรผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน

2. วัตถุประสงค์
เพื่อให้บุคคลทั่วไปที่ปฏิบัติงานในตำแหน่งผู้บริหาร ได้ฝึกฝนทักษะการแสดงและการใช้เสียงขั้นพื้นฐาน อันจะนำไปประยุกต์ใช้สำหรับการพัฒนาศักยภาพในการสื่อสารต่อสาธารณะอย่างมั่นใจ และสามารถสร้างความ เชื่อมั่น ความประทับใจให้กับผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา และผู้ฟังสาธารณะต่อไป

3. หัวข้อการอบรม
3.1 การแสดงพื้นฐาน และการถ่ายทอดเรื่องราว อาทิ เทคนิคการผ่อนคลายร่างกายในการแสดง, Magic IF ความเชื่อกับการสร้างความจริงใจในการสื่อสาร, การสื่อสารเพื่อการโน้มน้าวใจด้วยเทคนิคทางการแสดง ฯลฯ
3.2 ศิลปะการใช้เสียงขั้นพื้นฐาน อาทิ เสียงและปัญหาในการใช้เสียง, ร่างกายกับการใช้เสียง, การจัดวางร่างกาย และการหายใจ, พลังเสียงและการสื่อสาร ฯลฯ

4. วิธีจัดการอบรม
การอบรมเชิงปฏิบัติการโดยเน้นการฝึกฝนปฏิบัติจริงผ่านกิจกรรมในกระบวนการทางการแสดง และศิลปะการ ใช้เสียง

5. ระยะเวลาในการอบรม
หลักสูตร 2 วัน (เสาร์ที่ 25 – อาทิตย์ที่ 26 สิงหาคม 2561) รวม 12 ชั่วโมง โดยแบ่งเป็น
1. ฝึกฝนพื้นฐานการแสดงและการเล่าเรื่อง รวม 9 ชั่วโมง
2. ฝึกฝนศิลปะการใช้เสียง รวม 3 ชั่วโมง
ตารางการอบรม
วันแรก (เสาร์)
09.00 – 12.00 น. Orientation และ ฝึกฝนพื้นฐานการแสดง 1 (อ.ตรีดาว)   พักเที่ยง
13.00 – 16.00 น. ฝึกฝนศิลปะการใช้เสียง 1 (รศ. จารุณี หรือ อ.เกียรติภูมิ)
วันที่สอง(อาทิตย์)
09.00 – 12.00 น. ฝึกฝนพื้นฐานการแสดง 2(อ.พันพัสสา)   พักเที่ยง
13.00 – 16.00 น. การพูดในที่สาธารณะ (อ.พันพัสสา)และนำเสนอผลงาน (อ.พันพัสสา และอ.ตรีดาว)

6. สถานที่อบรม
ห้อง Library 2, ชั้น 24 Pullman Bangkok Hotel G ถนนสีลม กรุงเทพ

7. คุณสมบัติของผู้รับการอบรม
บุคคลทั่วไป ที่ปฏิบัติงานในตำแหน่งผู้บริหาร จำนวนไม่เกิน 12 ท่าน

8. ค่าธรรมเนียมการอบรม
ค่าธรรมเนียมการอบรม ท่านละ 15,900 บาท รวมอาหารกลางวัน 2 มื้อ, คอฟฟี่เบรค 4 มื้อ
(อัตรา Early Bird ท่านละ 13,900 บาท)

9. การประเมินผล
การนำเสนอภาคปฏิบัติหน้าชั้นเรียน โดยศูนย์บริการวิชาการจะออกวุฒิบัตรให้ไว้เป็นหลักฐาน

10. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
ผู้เข้ารับการอบรมจะได้พัฒนาทักษะการแสดงขั้นพื้นฐาน การแสดงออกสื่อสารถึงความจริงใจ เป็นตัวของตัวเอง รู้เทคนิคการผ่อนคลาย และการเตรียมตัวให้พร้อมก่อนขึ้นเวที รู้วิธีใช้เสียงได้อย่างถูกต้อง เป็นธรรมชาติ และสามารถบูรณาการเทคนิคการแสดงและศิลปการใช้เสียง เพื่อสื่อสารต่อหน้าสาธารณะ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เต็มเปี่ยมไปด้วยเสน่ห์แห่งความเป็นผู้นำที่มีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตน

11. หน่วยงานที่รับผิดชอบ
คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมีคณะกรรมการดำเนินโครงการประกอบด้วย
1. ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ           ประธานกรรมการ
2. อาจารย์ปิยะวัฒน์ ธรรมกุลางกูร           กรรมการ
3. นางสาวชัชฎาพรรณ สง่างาม              กรรมการและเลขานุการ
4. เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการวิชาการ              กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

** กรอกใบสมัครออนไลน์ได้  ที่นี้