โครงการอบรมภาษาฝรั่งเศสสู่โลกธุรกิจ กลางปี 2561 จัดโดยศูนย์บริการวิชาการ ร่วมกับสาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส ภาควิชาภาษาตะวันตก คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ระหว่างวันที่ 22 พฤษภาคม – 12 กรกฎาคม 2561 1. หลักการและเหตุผล คณะอักษรศาสตร์ได้ตระหนักถึงความสำคัญของภาษาต่างประเทศอื่นๆ นอกจากภาษาอังกฤษ ที่ใช้ในการประกอบอาชีพทั้งในภาครัฐบาลและภาคเอกชน เช่น ด้านธุรกิจ การค้า การอุตสาหกรรม และการท่องเที่ยว ฯลฯ ภาษาฝรั่งเศสเป็นภาษาหนึ่งที่ใช้กันอย่างกว้างขวางในวงการดังกล่าว คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในฐานะเป็นผู้นำในเรื่องการเรียนการสอนภาษาฝรั่งเศส จึงควรตอบสนองความต้องการของสังคมในเรื่องนี้ 2. วัตถุประสงค์ เพื่อให้ความรู้ภาษาฝรั่งเศสแก่ผู้เริ่มเรียน และผู้ที่มีพื้นฐานเบื้องต้นมาแล้ว เพื่อนำไปใช้ในการ ประกอบอาชีพหรือเพื่อพัฒนาการปฏิบัติงานในส่วนของตน 3. หัวข้อการอบรม ภาษาฝรั่งเศสสู่โลกธุรกิจ ไวยากรณ์ ศัพท์ สำนวน ที่ใช้ในธุรกิจ การอ่านออกเสียง การสนทนา และการเขียน 4. วิธีจัดการอบรม การอบรมประกอบด้วยภาคทฤษฎี ได้แก่ ไวยากรณ์เบื้องต้น ศัพท์ สำนวน และภาคปฏิบัติซึ่ง.. read more →

โครงการอบรมการเขียนอักษรอาหรับวิจิตร กลางปี 2561 จัดโดยศูนย์บริการวิชาการ ร่วมกับสาขาวิชาภาษาอาหรับ ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ระหว่างวันที่ 19 พฤษภาคม – 21 กรกฎาคม 2561 1. หลักการและเหตุผล การเขียนอักษรอาหรับวิจิตรมีความเป็นมายาวนานที่แสดงถึงศิลปะ วัฒนธรรม ปรัชญาตลอดจนจิตวิญญาณของชาวอาหรับ ศาสตร์และศิลป์แขนงนี้ได้รับปฏิบัติการถ่ายทอดกันเรื่อยมานับพันปี ซึ่งเห็นได้จากภาพเขียนตามสถานที่ หนังสือ เอกสาร และสิ่งของต่าง ๆ ที่ปรากฏลวดลายอักษรอาหรับที่สวยงาม ปัจจุบันการเขียนอักษรอาหรับวิจิตรได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อย ๆ มีการนำอักษรอาหรับวิจิตรไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันในโอกาสต่าง ๆ สร้างมูลค่าให้กับสินค้า และสร้างความประทำใจให้กับผู้พบเห็น การเปิดการอบรมการเขียนอักษรอาหรับวิจิตรเป็นการผลิตบุคลากรที่มีความรู้ด้านการเขียนภาษาอาหรับเพื่อตอบสนองความต้องการของสังคมทั้งภาครัฐและเอกชน คณะอักษรศาสตร์ ตระหนักถึงบทบาทของคณะ ฯ ในการให้บริการทางวิชาการแก่ชุมชนจึงเปิดอบรมโครงการการเขียนอักษรอาหรับวิจิตร ให้ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะ เกี่ยวกับการเขียนอักษรอาหรับวิจิตร อันจะส่งผลให้ผู้เรียนสามารถนำไปประยุกต์ในชีวิตประจำวัน ตลอดจนสามารถนำไปประกอบอาชีพได้ 2. วัตถุประสงค์ 1. เพื่ออบรมบุคคลทั่วไปให้มีความรู้ความสามารถในการเขียนอักษรอาหรับแบบต่าง ๆ 2. เพื่อส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรมอาหรับ 3. หัวข้อการอบรม 1. เรียนรู้ประวัติ.. read more →

” รับจำนวนจำกัด “ โครงการอบรม English Interviews in the 21st Century: Career, Organization, Research จัดโดยศูนย์บริการวิชาการ ร่วมกับภาควิชาภาษาอังกฤษ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ระหว่างวันที่ 15 กันยายน – 3 พฤศจิกายน 2561 1. หลักการและเหตุผล การสัมภาษณ์เป็นวิธีการสำคัญที่ใช้ในการสื่อสารข้อมูลและการคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมในโลกไร้พรมแดนในปัจจุบันที่เต็มไปด้วยการติดต่อสื่อสารหลากหลายรูปแบบ ผ่านเครื่องมือสื่อสารนานาชนิดนอกจากการสัมภาษณ์ตัวต่อตัว อาทิ การสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์และวิดีโอคอล การสัมภาษณ์ เป็นภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ มีรูปแบบและวิธีการเฉพาะที่ไม่เหมือนการสนทนาภาษาอังกฤษโดยทั่วไป จึงต้องอาศัยความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องและการฝึกฝนพัฒนาทักษะความสามารถที่จะนำไปสู่ความสำเร็จในการสื่อสารผ่านการสัมภาษณ์ ภาควิชาภาษาอังกฤษเห็นความสำคัญของการพัฒนาทักษะและความเข้าใจเกี่ยวกับการสัมภาษณ์ภาษาอังกฤษที่เหมาะสมกับยุคสมัยปัจจุบัน จึงเห็นควรเปิดโครงการอบรม English Interviews in the 21st Century 2. วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับรูปแบบและวิธีการสัมภาษณ์แบบต่างๆ ในองค์กร 2. เพื่อให้ผู้เรียนฝึกฝนเทคนิคต่างๆ ในการสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ 3. เพื่อให้ผู้เรียนฝึกฝนการใช้ภาษากายในการสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ 3. หัวข้อการอบรม 1… read more →

** รับจำนวนจำกัด ** โครงการอบรม It’s Show Time! – Learning and Applying Public Speaking Techniques จัดโดยศูนย์บริการวิชาการ ร่วมกับภาควิชาภาษาอังกฤษ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ระหว่างวันที่ 18 กันยายน – 30 ตุลาคม 2561 1. หลักการและเหตุผล การพูดภาษาอังกฤษในที่ประชุมชนเป็นทักษะความสามารถที่ทวีความสำคัญยิ่งขึ้นเรื่อยๆ ในปัจจุบัน ทั้งในด้านการศึกษา การทำงานในองค์กร และการทำกิจกรรมต่างๆ แต่การพูดในที่ประชุมชนมิได้อาศัยเพียงการเตรียมและอ่านบทพูดที่เตรียมไว้เพียงเท่านั้น และผู้ที่สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ในชีวิตประจำวันดี ก็อาจไม่สามารถพูดภาษาอังกฤษในที่ประชุมชนได้ประสบผลสำเร็จ ผู้พูดจำเป็นต้องอาศัยทักษะต่างๆ และความสามารถในการดึงดูดผู้ฟังด้วย ด้วยเล็งเห็นความสำคัญของการพูดภาษาอังกฤษในที่ประชุมชน ภาควิชาภาษาอังกฤษ คณะอักษรศาสตร์ จึงเห็นควรเปิดโครงการอบรม It’s Show Time! – Learning and Applying Public Speaking Techniques 2. วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดและกลวิธีในการพูดในที่ประชุมชน.. read more →