โครงการอบรมภาษาอาหรับเพื่อการสื่อสาร ต้นปี 2562 จัดโดยศูนย์บริการวิชาการ ร่วมกับสาขาวิชาภาษามาเลย์ ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะอักษรศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ระหว่างวันที่ 26 มกราคม – 31 มีนาคม 2562 1. หลักการและเหตุผล ปัจจุบันคนไทยนิยมเดินทางท่องเที่ยวไปประเทศกลุ่มอาหรับ ส่วนชาวอาหรับก็เดินทางเข้ามาประเทศไทย เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ทำให้เกิดการตื่นตัวทางธุรกิจ การค้า และการติดต่อสื่อสาร ภาษาจึงเข้ามามีบทบาทสำคัญในเรื่องนี้ การเปิดการอบรมภาษาอาหรับเพื่อการสื่อสารจึงเป็นการผลิตบุคลากรที่มีความรู้ด้านภาษาอาหรับเพื่อตอบสนองความต้องการของสังคมทั้งภาครัฐและเอกชน คณะอักษรศาสตร์ ตระหนักถึงบทบาทของคณะ ฯ ในการให้บริการทางวิชาการแก่ชุมชนจึงเปิดอบรมโครงการภาษาอาหรับเพื่อการสื่อสารเกี่ยวข้องกับการต้อนรับหรือติดต่อกับชาวอาหรับ ให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรมอันจะส่งผลให้สามารถนำไปใช้ในการประกอบอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ 2. วัตถุประสงค์ 1. เพื่ออบรมภาษาอาหรับแก่บุคคลทั่วไปให้มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอาหรับ เพื่อการสื่อสาร 2. เพื่อส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรมอาหรับ 3. หัวข้อการอบรม 1. ทำความรู้จักและคุ้นเคยกับระบบเสียงของภาษาอาหรับทั้งเสียงสระและพยัญชนะ 2. เรียนรู้คำศัพท์ สำนวนและประโยคต่างๆ ที่ใช้ในชีวิตประจำวันและในการท่องเที่ยว เช่น การทักทาย การแนะนำตัว การถามทาง และการซื้อของ การแลกเปลี่ยนเงินตรา การเช่ารถ โรงแรมและที่พัก เป็นต้น.. read more →

” รับจำนวนจำกัด “ โครงการอบรม Reading Enrichment จัดโดยภาควิชาภาษาอังกฤษ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ระหว่างวันที่ 26 มกราคม – 30 มีนาคม 2562 1. หลักการและเหตุผล โลกในปัจจุบันเต็มไปด้วยตัวบทภาษาอังกฤษมากมายทั้งตัวบทที่ให้ข้อมูล ความรู้ แนวคิด และความบันเทิง ทักษะการอ่านภาษาอังกฤษจึงเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งยวดสำคัญสำหรับการศึกษาและการใช้ชีวิตประจำวัน เพื่อให้สามารถอ่านตัวบทภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด จึงจำเป็นที่จะต้องฝึกฝนและพัฒนาทักษะการอ่านอย่างมีหลักการ ภาควิชาภาษาอังกฤษจึงเห็นสมควรที่จะจัดโครงการอบรม Reading Enrichment เพื่อเป็นการให้บริการแก่ชุมชนและสนับสนุนปณิธานของมหาวิทยาลัยในการเป็นแหล่งพึ่งพึงทางวิชาการแก่ชุมชน 2. วัตถุประสงค์ 1. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการอ่านบทความภาษาอังกฤษประเภทต่างๆ 2. เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์ 3. เพื่อฝึกทักษะที่จำเป็นในการอ่านภาษาอังกฤษ เช่น การระบุใจความสำคัญ การเดาศัพท์ในตัวบท 3. หัวข้อการอบรม 1. การระบุใจความสำคัญของเรื่องและหัวข้อย่อย 2. การเดาศัพท์จากบริบท 3. การอ้างอิงสรรพนาม 4. การทำความเข้าใจจุดประสงค์ของผู้เขียนบทความต่างๆ 5. ฝึกทักษะการอ่านบทความประเภทต่างๆ เช่น บทความในนิตยสารและสารคดี หนังสือพิมพ์.. read more →