** รับจำนวนจำกัด **

โครงการอบรม It’s Show Time! – Learning and Applying Public Speaking Techniques
จัดโดยศูนย์บริการวิชาการ ร่วมกับภาควิชาภาษาอังกฤษ
คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ระหว่างวันที่ 18 กันยายน – 30 ตุลาคม 2561

1. หลักการและเหตุผล
การพูดภาษาอังกฤษในที่ประชุมชนเป็นทักษะความสามารถที่ทวีความสำคัญยิ่งขึ้นเรื่อยๆ ในปัจจุบัน ทั้งในด้านการศึกษา การทำงานในองค์กร และการทำกิจกรรมต่างๆ แต่การพูดในที่ประชุมชนมิได้อาศัยเพียงการเตรียมและอ่านบทพูดที่เตรียมไว้เพียงเท่านั้น และผู้ที่สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ในชีวิตประจำวันดี ก็อาจไม่สามารถพูดภาษาอังกฤษในที่ประชุมชนได้ประสบผลสำเร็จ ผู้พูดจำเป็นต้องอาศัยทักษะต่างๆ และความสามารถในการดึงดูดผู้ฟังด้วย ด้วยเล็งเห็นความสำคัญของการพูดภาษาอังกฤษในที่ประชุมชน ภาควิชาภาษาอังกฤษ คณะอักษรศาสตร์ จึงเห็นควรเปิดโครงการอบรม It’s Show Time! – Learning and Applying Public Speaking Techniques

2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดและกลวิธีในการพูดในที่ประชุมชน
2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้รู้จักการเตรียมตัวและบทพูดในที่ประชุมชน
3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ฝึกพูดภาษาอังกฤษในที่ประชุมชน
4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้วิเคราะห์การพูดภาษาอังกฤษในที่ประชุมชน

3. หัวข้อการอบรม
1. รูปแบบและโครงสร้างของการพูดในที่ประชุมชน
2. การพูดในที่ประชุมชนที่มีการเตรียมตัวก่อนและที่ไม่ได้เตรียมตัว
3. การเลือกหัวข้อ วิเคราะห์และรวบรวมข้อมูลที่ใช้ในการพูด
4. การเตรียมโครงร่างบทพูด
5. ฝึกทักษะการพูดภาษาอังกฤษในที่ประชุมชน
6. การใช้เสียงและภาษากายในการพูดภาษาอังกฤษในที่ประชุมชน

4. วิธีจัดการอบรม
จัดการอบรมเป็นกลุ่ม 1 กลุ่ม จำนวนผู้เรียนไม่เกิน 16 คน

5. ระยะเวลาในการอบรม
ทุกวันอังคาร และวันพฤหัสบดี เวลา 18.00 – 20.00 น.
ระหว่างวันที่ 18 กันยายน – 30 ตุลาคม 2561 รวม 20 ชั่วโมง

6. กำหนดการรับสมัคร
ตั้งแต่วันนี้ – 27 สิงหาคม 2561
ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ ศูนย์บริการวิชาการ คณะอักษรศาสตร์ ตามช่องทางดังนี้
1. เว็บไซต์ www.AksornChula.com
2. email : aksornchula@chula.ac.th
3. หมายเลขโทรศัพท์ 02-2184886

7. วิธีการสมัคร
1. โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงเทพ สาขาสยามสแควร์ บัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชี “คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย” เลขที่บัญชี 152-4-218367 แล้วส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานการโอนเงิน (Download ข้อมูลจาก www.AksornChula.com หัวข้อ “วิธีการสมัคร”) มาที่ศูนย์บริการบริการวิชาการตามช่องทางต่อไปนี้
1.1 สแกน หรือ ถ่ายภาพหลักฐานการโอนเงินพร้อมใบสมัครที่ชัดเจน ส่งเข้า email มาที่ aksornchula@chula.ac.th
2. ในวันเปิดเรียนให้นำเอกสารหลักฐานตัวจริงมายืนให้กับเจ้าหน้าที่บริเวณจุดรับลงทะเบียน

8. สถานที่อบรม
คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

9. คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม
กำลังศึกษาระดับปริญญาตรีหรือจบการศึกษาระดับปริญญาตรีแล้ว มีความรูภาษาอังกฤษในระดับดี

10. ค่าธรรมเนียมการอบรม
ค่าธรรมเนียมและค่าเอกสาร คนละ 4,500 บาท (รับชำระเต็มจำนวนเท่านั้น)
คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จะไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมการอบรมที่ได้ชำระแล้วไม่ว่ากรณีใด และไม่อนุญาตให้เปลี่ยนภาษาที่ลงสมัครเสร็จสิ้นแล้ว นอกจากจะไม่สามารถเปิดการอบรมได้

11. การประเมินผล
ผู้เข้ารับการอบรมเกินกว่าร้อยละ 80 จะได้รับหนังสือสำคัญจากคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

12. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดและกลวิธีในการพูดในที่ประชุมชน
2. ผู้เข้าอบรมได้รู้จักการเตรียมตัวและบทพูดในที่ประชุมชน
3. ผู้เข้าอบรมได้ฝึกพูดภาษาอังกฤษในที่ประชุมชน
4. ผู้เข้าอบรมได้วิเคราะห์การพูดภาษาอังกฤษในที่ประชุมชน

13. หน่วยงานที่รับผิดชอบ
คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมีคณะกรรมการดำเนินการอบรมดังนี้
1. หัวหน้าภาควิชาภาษาอังกฤษ                                 ประธานกรรมการ
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รักสงบ วิจิตรโสภณ                กรรมการ
3. ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ                               กรรมการ
4. นางภัคภร พตด้วง                                                กรรมการและเลขานุการ