” รับจำนวนจำกัด “

โครงการอบรม English Interviews in the 21st Century: Career, Organization, Research
จัดโดยศูนย์บริการวิชาการ ร่วมกับภาควิชาภาษาอังกฤษ
คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ระหว่างวันที่ 15 กันยายน – 3 พฤศจิกายน 2561

1. หลักการและเหตุผล
การสัมภาษณ์เป็นวิธีการสำคัญที่ใช้ในการสื่อสารข้อมูลและการคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมในโลกไร้พรมแดนในปัจจุบันที่เต็มไปด้วยการติดต่อสื่อสารหลากหลายรูปแบบ ผ่านเครื่องมือสื่อสารนานาชนิดนอกจากการสัมภาษณ์ตัวต่อตัว อาทิ การสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์และวิดีโอคอล การสัมภาษณ์ เป็นภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ มีรูปแบบและวิธีการเฉพาะที่ไม่เหมือนการสนทนาภาษาอังกฤษโดยทั่วไป จึงต้องอาศัยความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องและการฝึกฝนพัฒนาทักษะความสามารถที่จะนำไปสู่ความสำเร็จในการสื่อสารผ่านการสัมภาษณ์ ภาควิชาภาษาอังกฤษเห็นความสำคัญของการพัฒนาทักษะและความเข้าใจเกี่ยวกับการสัมภาษณ์ภาษาอังกฤษที่เหมาะสมกับยุคสมัยปัจจุบัน จึงเห็นควรเปิดโครงการอบรม English Interviews in the 21st Century

2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับรูปแบบและวิธีการสัมภาษณ์แบบต่างๆ ในองค์กร
2. เพื่อให้ผู้เรียนฝึกฝนเทคนิคต่างๆ ในการสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ
3. เพื่อให้ผู้เรียนฝึกฝนการใช้ภาษากายในการสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ

3. หัวข้อการอบรม
1. ความรู้พื้นฐานทางกายภาพ จิตวิทยาและการสื่อสารเกี่ยวกับการสัมภาษณ์
2. การสัมภาษณ์เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ต่างๆ อาทิ การสัมภาษณ์งาน การสัมภาษณ์เพื่องานสื่อ และการสัมภาษณ์เพื่องานวิจัย
3. กระบวนการในการสัมภาษณ์ ให้สัมภาษณ์ และสอบสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ
4. ฝึกทักษะการสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษแบบต่างๆ อาทิ การสัมภาษณ์ตัวต่อตัว การสัมภาษณ์ผ่านโทรศัพท์ และกานสัมภาษณ์ผ่านวิดีโอ
5. การใช้ภาษากายในการสัมภาษณ์
6. การสร้างคำถามในการสัมภาษณ์
7. การจดบันทึก

4. วิธีจัดการอบรม
จัดการอบรมเป็นกลุ่ม 1 กลุ่ม จำนวนผู้เรียนไม่เกิน 16 คน

5. ระยะเวลาในการอบรม
ทุกวันเสาร์ เวลา 09.00 – 12.00 น.
ระหว่างวันที่ 15 กันยายน – 3 พฤศจิกายน 2561 รวม 21 ชั่วโมง

6. กำหนดการรับสมัคร
ตั้งแต่วันนี้ – 27 สิงหาคม 2561
ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ ศูนย์บริการวิชาการ คณะอักษรศาสตร์ ตามช่องทางดังนี้
1. เว็บไซต์ www.AksornChula.com
2. email : aksornchula@chula.ac.th
3. หมายเลขโทรศัพท์ 02-2184886

7. วิธีการสมัคร
1. โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงเทพ สาขาสยามสแควร์ บัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชี “คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย” เลขที่บัญชี 152-4-218367 แล้วส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานการโอนเงิน (Download ข้อมูลจาก www.AksornChula.com หัวข้อ “วิธีการสมัคร”) มาที่ศูนย์บริการบริการวิชาการตามช่องทางต่อไปนี้
1.1 สแกน หรือ ถ่ายภาพหลักฐานการโอนเงินพร้อมใบสมัครที่ชัดเจน ส่งเข้า email มาที่ aksornchula@chula.ac.th
2. ในวันเปิดเรียนให้นำเอกสารหลักฐานตัวจริงมายืนให้กับเจ้าหน้าที่บริเวณจุดรับลงทะเบียน

8. สถานที่อบรม
คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

9. คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม
กำลังศึกษาระดับปริญญาตรีหรือจบการศึกษาระดับปริญญาตรีแล้ว มีความรู้ภาษาอังกฤษในระดับดี

10. ค่าธรรมเนียมการอบรม
ค่าธรรมเนียมและค่าเอกสาร คนละ 4,500 บาท (รับชำระเต็มจำนวนเท่านั้น)
คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จะไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมการอบรมที่ได้ชำระแล้วไม่ว่ากรณีใด และไม่อนุญาตให้เปลี่ยนภาษาที่ลงสมัครเสร็จสิ้นแล้ว นอกจากจะไม่สามารถเปิดการอบรมได้

11. การประเมินผล
ผู้เข้ารับการอบรมเกินกว่าร้อยละ 80 จะได้รับหนังสือสำคัญจากคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

12. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับรูปแบบและวิธีการสัมภาษณ์แบบต่างๆ ในองค์กร
2. ผู้เข้าอบรมได้ฝึกฝนเทคนิคต่างๆ ในการสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ
3. ผู้เข้าอบรมได้ฝึกฝนการใช้ภาษากายในการสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ

13. หน่วยงานที่รับผิดชอบ
คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมีคณะกรรมการดำเนินการอบรมดังนี้
1. หัวหน้าภาควิชาภาษาอังกฤษ                              ประธานกรรมการ
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รักสงบ วิจิตรโสภณ             กรรมการ
3. ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ                            กรรมการ
4. นางภัคภร พตด้วง                                             กรรมการและเลขานุการ