” รับจำนวนจำกัด “

โครงการอบรม Reading Enrichment

จัดโดยภาควิชาภาษาอังกฤษ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ระหว่างวันที่ 26 มกราคม – 30 มีนาคม 2562

1. หลักการและเหตุผล
โลกในปัจจุบันเต็มไปด้วยตัวบทภาษาอังกฤษมากมายทั้งตัวบทที่ให้ข้อมูล ความรู้ แนวคิด และความบันเทิง ทักษะการอ่านภาษาอังกฤษจึงเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งยวดสำคัญสำหรับการศึกษาและการใช้ชีวิตประจำวัน เพื่อให้สามารถอ่านตัวบทภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด จึงจำเป็นที่จะต้องฝึกฝนและพัฒนาทักษะการอ่านอย่างมีหลักการ
ภาควิชาภาษาอังกฤษจึงเห็นสมควรที่จะจัดโครงการอบรม Reading Enrichment เพื่อเป็นการให้บริการแก่ชุมชนและสนับสนุนปณิธานของมหาวิทยาลัยในการเป็นแหล่งพึ่งพึงทางวิชาการแก่ชุมชน

2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการอ่านบทความภาษาอังกฤษประเภทต่างๆ
2. เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์
3. เพื่อฝึกทักษะที่จำเป็นในการอ่านภาษาอังกฤษ เช่น การระบุใจความสำคัญ การเดาศัพท์ในตัวบท

3. หัวข้อการอบรม
1. การระบุใจความสำคัญของเรื่องและหัวข้อย่อย
2. การเดาศัพท์จากบริบท
3. การอ้างอิงสรรพนาม
4. การทำความเข้าใจจุดประสงค์ของผู้เขียนบทความต่างๆ
5. ฝึกทักษะการอ่านบทความประเภทต่างๆ เช่น บทความในนิตยสารและสารคดี หนังสือพิมพ์ หรือเรื่องสั้น

4. วิธีจัดการอบรม
จัดการอบรมเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 20 -25 คน จำนวน 1 กลุ่ม

5. ระยะเวลาในการอบรม
ทุกวันเสาร์ เวลา 09.00 – 12.00 น.
ระหว่างวันที่ 26 มกราคม – 30 มีนาคม 2562 รวม 30 ชั่วโมง

6. กำหนดการรับสมัคร
ตั้งแต่วันนี้ – 7 มกราคม 2562
ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ ศูนย์บริการวิชาการ คณะอักษรศาสตร์ ตามช่องทางดังนี้
1. เว็บไซต์ www.AksornChula.com
2. email : aksornchula@chula.ac.th
3. หมายเลขโทรศัพท์ 02-2184886

7. วิธีการสมัคร
1. โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงเทพ สาขาสยามสแควร์ บัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชี “คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย” เลขที่บัญชี 152-4-218367 แล้วส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานการโอนเงิน (Download ข้อมูลจาก www.AksornChula.com หัวข้อ “วิธีการสมัคร”) มาที่ศูนย์บริการบริการวิชาการตามช่องทางต่อไปนี้
1.1 สแกน หรือ ถ่ายภาพหลักฐานการโอนเงินพร้อมใบสมัครที่ชัดเจน ส่งเข้า email มาที่ aksornchula@chula.ac.th
2. ในวันเปิดเรียนให้นำเอกสารหลักฐานตัวจริงมายืนให้กับเจ้าหน้าที่บริเวณจุดรับลงทะเบียน

8. สถานที่อบรม
คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

9. คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม
เป็นผู้ที่กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายขึ้นไป

10. ค่าธรรมเนียมการอบรม
ค่าธรรมเนียมและค่าเอกสาร คนละ 4,500 บาท
คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จะไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมการอบรมที่ได้ชำระแล้วไม่ว่ากรณีใด นอกจากจะไม่สามารถเปิดการอบรมได้

11. การประเมินผล
ผู้เข้ารับการอบรมเกินกว่าร้อยละ 80 จะได้รับหนังสือสำคัญจากคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

12. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. ผู้เข้าอบรมสามารถอ่านบทความภาษาอังกฤษประเภทต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. ผู้เข้าอบรมได้พัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์
3. ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้และได้ฝึกทักษะที่จำเป็นในการอ่านภาษาอังกฤษ เช่น การระบุใจความสำคัญ การเดาศัพท์ในตัวบท

13. หน่วยงานที่รับผิดชอบ
คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมีคณะกรรมการดำเนินการอบรมดังนี้
1. หัวหน้าภาควิชาภาษาอังกฤษ                               ประธานกรรมการ
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รักสงบ วิจิตรโสภณ               กรรมการ
3. ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ                              กรรมการ
4. นางภัคภร พตด้วง                                             กรรมการและเลขานุการ