โครงการอบรมครูตามแนวทางหลักสูตรภูมิศาสตร์โอลิมปิก สอวน. ปี 2561 จัดโดยศูนย์บริการวิชาการ ร่วมกับภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ระหว่างวันที่ 6-13 ตุลาคม 2561 1. หลักการและเหตุผล ปัจจุบันภูมิศาสตร์เป็นศาสตร์ที่มีความสำคัญต่อสังคมโลก โดยสามารถบูรณาการองค์ความรู้และเทคโนโลยีร่วมกับศาสตร์อื่นได้อย่างหลากหลายและเพิ่มประสิทธิภาพในการแก้ปัญหาสังคม รวมถึงการวางแผนพัฒนาประเทศชาติและระบบโลกในด้านต่าง ๆ เช่น การเกษตรกรรม การประกอบธุรกิจ อุตสาหกรรม การคมนาคม การท่องเที่ยว และปัญหาภัยธรรมชาติ ดังนั้นภูมิศาสตร์จึงควรได้รับการถ่ายทอดให้กับเยาวชนไทยให้สามารถก้าวทันสถานการณ์โลกและพัฒนาความรู้ต่อไปในอนาคต อีกทั้งการเรียนการสอนภูมิศาสตร์ในปัจจุบันมีบทบาทมากขึ้นเนื่องจากประเทศไทยได้ส่งผู้แทนเข้าร่วมการแข่งขันภูมิศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558การแข่งขันภูมิศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศริเริ่มโดยสมาพันธ์ภูมิศาสตร์ระหว่างประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะกระตุ้นความสนใจของเยาวชนในการศึกษาด้านภูมิศาสตร์และสิ่งแวดล้อม และเป็นเวทีสร้างความสัมพันธ์และความเข้าใจที่ดีต่อกันให้กับเยาวชนจากภูมิภาคต่าง ๆ ทั่วโลก การแข่งขันนี้เริ่มจัดครั้งแรกในปี พ.ศ. 2539 ณ กรุงเฮก ประเทศเนเธอร์แลนด์ ต่อมาได้จัดให้มีการแข่งขันทุกๆ 2 ปี และตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556 เป็นต้นมาได้จัดให้มีการแข่งขันทุกปี นักเรียนจากแต่ละประเทศที่เข้าร่วมการแข่งขันนี้มีได้ 4 คน โดยต้องมีอายุระหว่าง 16-19 ปี และยังศึกษาในระดับมัธยมของประเทศนั้นๆ สำหรับภาษาทางการที่ใช้ในการแข่งขันคือภาษาอังกฤษ.. read more →