ภาควิชาศิลปการละคร ร่วมกับศูนย์บริการวิชาการ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรใหม่ “Storytelling Techniques and Visualization for Business Presentation” ระหว่างวันที่ 19 -20 มกราคม 2562 หลักสูตรนี้ออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของหน่วยงานในปัจจุบัน ที่ทักษะการนำเสนองานนับได้ว่า เป็นทักษะที่จำเป็นอย่างหนึ่งสำหรับผู้ที่ทำงานในองค์กรธุรกิจ บริษัท ห้างร้าน ผู้ที่มีกิจการส่วนตัว หรือผู้ที่ทำงานในหน่วยงานรัฐเองก็ตาม การเตรียมข้อมูลสำหรับการนำเสนอ เป็นสิ่งที่สำคัญ ที่จะทำให้การนำเสนอนั้นมีมูลค่า มีความน่าเชื่อถือ อันจะช่วยสร้างภาพลักษณ์ที่ดีแก่ผู้นำเสนอ และหน่วยงานในสังกัด ซึ่งการจัดการข้อมูลของบริษัท หรือสินค้าที่มากมายของบริษัทให้สามารถสื่อสาร กับกลุ่มเป้าหมายที่เป็นผู้รับสารของท่านได้อย่างตรงจุด มีความน่าสนใจได้นั้น จำเป็นต้องรู้จักวิธิใช้เทคนิคและ เลือกกลยุทธ์ในการนำเสนอ อันประกอบด้วย ทักษะการเล่าเรื่อง และการสร้างสรรค์ภาพเพื่อการนำเสนอ ที่จะช่วยให้ผู้นำเสนอสามารถเลือกสรรข้อมูล รังสรรค์ภาพที่ต้องปรากฏในการนำเสนอ ปรุงให้เนื้อหากลมกล่อม ทันสมัย ชวนให้ติดตาม และนำไปสู่การกระตุ้นพฤติกรรมที่จะ ส่งผลต่อการตอบรับที่ดีต่อธุรกิจท่าน ผู้เข้ารับการอบรมจะได้พัฒนาทักษะการคิดสร้างสรรค์ปรุงเนื้อหาเพื่อการนำเสนอ และสามารถบูรณาการกับ การสร้างสรรค์รูปลักษณ์ของเนื้อหาที่จะนำเสนอให้สามารถสื่อสารได้อย่างน่าสนใจ ตรงประเด็น มีศิลปะในการจูงใจ รวมถึงสามารถสร้างภาพลักษณ์ที่ดี น่าเชื่อถือให้กับผู้นำเสนออีกด้วย เนื้อหาการอบรมตลอด.. read more →