โครงการอบรมครูตามแนวทางหลักสูตรภูมิศาสตร์โอลิมปิก สอวน. ปี 2561
จัดโดยศูนย์บริการวิชาการ ร่วมกับภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ระหว่างวันที่ 6-13 ตุลาคม 2561

1. หลักการและเหตุผล
ปัจจุบันภูมิศาสตร์เป็นศาสตร์ที่มีความสำคัญต่อสังคมโลก โดยสามารถบูรณาการองค์ความรู้และเทคโนโลยีร่วมกับศาสตร์อื่นได้อย่างหลากหลายและเพิ่มประสิทธิภาพในการแก้ปัญหาสังคม รวมถึงการวางแผนพัฒนาประเทศชาติและระบบโลกในด้านต่าง ๆ เช่น การเกษตรกรรม การประกอบธุรกิจ อุตสาหกรรม การคมนาคม การท่องเที่ยว และปัญหาภัยธรรมชาติ ดังนั้นภูมิศาสตร์จึงควรได้รับการถ่ายทอดให้กับเยาวชนไทยให้สามารถก้าวทันสถานการณ์โลกและพัฒนาความรู้ต่อไปในอนาคต อีกทั้งการเรียนการสอนภูมิศาสตร์ในปัจจุบันมีบทบาทมากขึ้นเนื่องจากประเทศไทยได้ส่งผู้แทนเข้าร่วมการแข่งขันภูมิศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558การแข่งขันภูมิศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศริเริ่มโดยสมาพันธ์ภูมิศาสตร์ระหว่างประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะกระตุ้นความสนใจของเยาวชนในการศึกษาด้านภูมิศาสตร์และสิ่งแวดล้อม และเป็นเวทีสร้างความสัมพันธ์และความเข้าใจที่ดีต่อกันให้กับเยาวชนจากภูมิภาคต่าง ๆ ทั่วโลก การแข่งขันนี้เริ่มจัดครั้งแรกในปี พ.ศ. 2539 ณ กรุงเฮก ประเทศเนเธอร์แลนด์ ต่อมาได้จัดให้มีการแข่งขันทุกๆ 2 ปี และตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556 เป็นต้นมาได้จัดให้มีการแข่งขันทุกปี นักเรียนจากแต่ละประเทศที่เข้าร่วมการแข่งขันนี้มีได้ 4 คน โดยต้องมีอายุระหว่าง 16-19 ปี และยังศึกษาในระดับมัธยมของประเทศนั้นๆ สำหรับภาษาทางการที่ใช้ในการแข่งขันคือภาษาอังกฤษ ทางมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (สอวน.) ซึ่งมีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นองค์ประธานมูลนิธิ ทรงเล็งเห็นความสำคัญของวิชาภูมิศาสตร์และได้ทรงมอบหมายให้มูลนิธิ สอวน. ดำเนินการพัฒนาเยาวชนให้มีความรู้ ความสามารถในระดับมาตรฐานสากล เพื่อไปแข่งขันภูมิศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เห็นความสำคัญของการพัฒนาครูในระดับมัธยมศึกษา ให้มีความรู้ความสามารถด้านภูมิศาสตร์ในระดับสากลเพื่อนำความรู้ไปพัฒนานักเรียนและสามารถสอบแข่งขันในเวทีระดับนานาชาติได้ ภาควิชาฯ จึงมีความประสงค์จัดโครงการอบรมครูตามแนวทางการแข่งขันภูมิศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศขึ้น โดยมีเป้าหมายที่จะจัดอบรมครูภูมิศาสตร์หรือสังคมศึกษา หรือครูสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องที่สนใจในองค์ความรู้และเทคโนโลยีทางภูมิศาสตร์

2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาหลักสูตรภูมิศาสตร์ตามแนวทางของการแข่งขันภูมิศาสตร์โอลิมปิก
2. เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจในความรู้ด้านภูมิศาสตร์และเทคโนโลยีทางภูมิศาสตร์ที่ทันสมัยในการนำไปใช้ประโยชน์ด้านต่างๆ
3. เพื่อบริการวิชาการให้แก่ครู อาจารย์และบุคคลทั่วไปผู้สนใจวิชาภูมิศาสตร์นำความรู้ไปถ่ายทอดให้แก่เยาวชนในระดับมัธยมศึกษาต่อไป

3. หัวข้อการอบรม
การอบรมจะแบ่งเนื้อหาเป็น 3 ส่วนหลัก ประกอบด้วย ภูมิศาสตร์มนุษย์ ภูมิศาสตร์กายภาพ และภูมิศาสตร์เทคนิค นอกจากนี้ยังมีการทำ Workshop จำนวน 2 วัน ได้แก่ การใช้งาน GIS เบื้องต้น และ การวิเคราะห์พื้นที่ด้วยโปรแกรม PCRaster ผู้เข้าอบรมสามารถเลือกอบรมเฉพาะเนื้อหาส่วนที่สนใจได้หรืออบรมเนื้อหาทั้งหมดต่อเนื่องกัน

4. วิธีการจัดอบรม
การบรรยายโดยใช้ตำราหรือเอกสารประกอบการสอนและปฏิบัติการบนระบบคอมพิวเตอร์

5. ระยะเวลาในการอบรม
Workshop: การวิเคราะห์พื้นที่ด้วยโปรแกรม PCRaster: วันที่ 6 ตุลาคม 2561 เวลา 9.00 – 16.00น. (รวม 6 ชั่วโมง)
Workshop: การใช้งานระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ด้วยโปรแกรม QGIS และ ArcGIS Online: วันที่ 7 ตุลาคม 2561 เวลา 9.00 – 16.00 น. (รวม 6 ชั่วโมง)
ภูมิศาสตร์กายภาพ: วันที่ 8 – 9 ตุลาคม 2561 เวลา 9.00 – 16.00 น. (รวม 12 ชั่วโมง)
ภูมิศาสตร์มนุษย์: วันที่ 10 – 11 ตุลาคม 2561 เวลา 9.00 – 16.00 น. (รวม 12 ชั่วโมง)
ภูมิศาสตร์เทคนิค: วันที่ 12 – 13 ตุลาคม 2561 เวลา 9.00 – 16.00 น. (รวม 12 ชั่วโมง)

6. กำหนดการรับสมัคร
ตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม – 30 กันยายน 2561
ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ ศูนย์บริการวิชาการ คณะอักษรศาสตร์ ได้ทาง
1. เว็บไซต์ www.AksornChula.com
2. โทรศัพท์ หมายเลข 02-218-4886
3. E-mail: aksornchula@chula.ac.th

7. วิธีการสมัคร
โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงเทพ สาขาสยามสแควร์ บัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชี “คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย” เลขที่บัญชี 152-4-218367 แล้วส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานการโอนเงิน (Download ข้อมูลจาก www.AksornChula.com หัวข้อ “วิธีการสมัคร”) มาที่ศูนย์บริการบริการวิชาการตามช่องทางต่อไปนี้
1. สแกนหลักฐานการโอนเงินหรือถ่ายภาพให้ชัดเจนและครบถ้วน แล้วส่งแนบเข้า email มาที่ aksornchula@chula.ac.th และรอการตอบรับอีเมลจากเจ้าหน้าที่
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม และดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ ใบสมัครภูมิศาสตร์ฯ 

8. สถานที่อบรม
คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และโรงแรม เมโทร รีสอร์ท ประตูน้ำ

9. คุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรม
เป็นครู/อาจารย์ผู้สอนวิชาภูมิศาสตร์ในระดับมัธยมศึกษา

10. ค่าธรรมเนียมการอบรม
ค่าธรรมเนียมในการอบรมหมวดเนื้อหาภูมิศาสตร์มนุษย์ 2,000 บาท
ค่าธรรมเนียมในการอบรมหมวดเนื้อหาภูมิศาสตร์กายภาพ 2,000 บาท
ค่าธรรมเนียมในการอบรมหมวดเนื้อหาภูมิศาสตร์เทคนิค 3,000 บาท
ค่าธรรมเนียมในการอบรม Workshop การใช้งานระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ด้วยโปรแกรม QGIS และ ArcGIS Online 2,000 บาท
ค่าธรรมเนียมในการอบรม Workshop การวิเคราะห์พื้นที่ด้วยโปรแกรม PCRaster 2,000 บาท
**ทั้งนี้ หากผู้เข้าอบรมทั้ง 3 คอร์ส (ภูมิศาสตร์มนุษย์ ภูมิศาสตร์กายภาพและภูมิศาสตร์เทคนิค) จะได้รับส่วนลด 500 บาท**
***และหากผู้เข้าอบรมทั้ง 5 คอร์ส (รวม workshop) จะได้รับส่วนลด 1,000 บาท***
คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จะไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมการอบรมที่ได้ชำระแล้วไม่ว่ากรณีใด นอกจากจะไม่สามารถเปิดการอบรมได้

11. วิทยากร
ดำเนินการโดยคณาจารย์ ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

12. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. มีการเผยแพร่ความรู้ด้านภูมิศาสตร์ให้แก่ครูอาจารย์ผู้สอนวิชาภูมิศาสตร์
2. ผู้เข้าอบรมมีทัศนคติที่ดีต่อการเรียนการสอนภูมิศาสตร์
3. โครงการนี้ตอบสนองนโยบายของมหาวิทยาลัยในการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม และเป็นการเพิ่มพูนความรู้ให้แก่บุคคลทั่วไปที่ต้องการศึกษาต่อเนื่อง

13. หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิติรัตน์ ปั้นบำรุงกิจ                   ประธานคณะกรรมการ
2. รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริวิไล ธีระโรจนารัตน์                   กรรมการ
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรรณี ชีวินศิริวัฒน์                    กรรมการ
4. อาจารย์ ดร.อารีรัตน์ แพทย์นุเคราะห์                            กรรมการ
5. อาจารย์ ดร.เอกกมล วรรณเมธี                                    กรรมการ
6. อาจารย์ ดร.เพชรพิไล ลัธธนันท์                                  กรรมการ
7. อาจารย์ ดร.ชนิตา ดวงยิหวา                                       กรรมการและเลขานุการ
8. นางสาวภูษณิศา ไชยแก้ว                                          กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
9. นางวัลลี ภูมิพงศ์ไทย                                                กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ