ภาควิชาศิลปการละคร ร่วมกับศูนย์บริการวิชาการ
คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เปิดอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรใหม่ “Storytelling Techniques and Visualization for Business Presentation” (รุ่นที่ 2)
ระหว่างวันที่ 16-17 กุมภาพันธ์ 2562 

                      หลักสูตรนี้ออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของหน่วยงานในปัจจุบัน ที่ทักษะการนำเสนองานนับได้ว่า เป็นทักษะที่จำเป็นอย่างหนึ่งสำหรับผู้ที่ทำงานในองค์กรธุรกิจ บริษัท ห้างร้าน ผู้ที่มีกิจการส่วนตัว หรือผู้ที่ทำงานในหน่วยงานรัฐเองก็ตาม การเตรียมข้อมูลสำหรับการนำเสนอ เป็นสิ่งที่สำคัญ ที่จะทำให้การนำเสนอนั้นมีมูลค่า มีความน่าเชื่อถือ อันจะช่วยสร้างภาพลักษณ์ที่ดีแก่ผู้นำเสนอ และหน่วยงานในสังกัด ซึ่งการจัดการข้อมูลของบริษัท หรือสินค้าที่มากมายของบริษัทให้สามารถสื่อสาร กับกลุ่มเป้าหมายที่เป็นผู้รับสารของท่านได้อย่างตรงจุด มีความน่าสนใจได้นั้น จำเป็นต้องรู้จักวิธิใช้เทคนิคและ เลือกกลยุทธ์ในการนำเสนอ อันประกอบด้วย ทักษะการเล่าเรื่อง และการสร้างสรรค์ภาพเพื่อการนำเสนอ ที่จะช่วยให้ผู้นำเสนอสามารถเลือกสรรข้อมูล รังสรรค์ภาพที่ต้องปรากฏในการนำเสนอ ปรุงให้เนื้อหากลมกล่อม ทันสมัย ชวนให้ติดตาม และนำไปสู่การกระตุ้นพฤติกรรมที่จะ ส่งผลต่อการตอบรับที่ดีต่อธุรกิจท่าน

ผู้เข้ารับการอบรมจะได้พัฒนาทักษะการคิดสร้างสรรค์ปรุงเนื้อหาเพื่อการนำเสนอ และสามารถบูรณาการกับ การสร้างสรรค์รูปลักษณ์ของเนื้อหาที่จะนำเสนอให้สามารถสื่อสารได้อย่างน่าสนใจ ตรงประเด็น มีศิลปะในการจูงใจ รวมถึงสามารถสร้างภาพลักษณ์ที่ดี น่าเชื่อถือให้กับผู้นำเสนออีกด้วย

เนื้อหาการอบรมตลอด 2 วัน จะประกอบไปด้วย พื้นฐานการเล่าเรื่อง (Fundamental of Storytelling), การสร้างสรรค์ภาพสำหรับการนำเสนอ (Visualization for Presentation), การจัดการเนื้อหา และการเรียบเรียงภาษาสำหรับการนำเสนอ โดยผู้เข้าอบรมทุกท่านจะได้ทดลองปฏิบัติจริงและนำเสนอผลงานในชั้นเรียนจริง

ค่าธรรมเนียมการอบรม
ท่านละ 9,500 บาท  (จะชำระเมื่อได้รับเมล์แจ้งอีกครั้งว่าเปิดการอบรม)
หมายเหตุ:
1.  รวมอาหารกลางวัน (Lunch box) 2 มื้อ และ อาหารว่าง (Snack box) 4 มื้อ
2.  ผู้เข้าอบรมจำเป็นต้องนำ Laptop หรือ Tablet ส่วนตัวมาเพื่อใช้ประกอบการเข้าอบรมทั้ง 2 วัน

ท่านที่สนใจสามารถลงทะเบียนได้ตามลิงค์ข้างล่างนี้
https://goo.gl/forms/lpntrfCvvgMjRr4N2

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
โทร 02-218 4802 (ติดต่อคุณชัชฎาพรรณ)
หรืออีเมลล์ chuladrama.training@gmail.com