โครงการ “ รู้อิตาเลียน เรียนวัฒนธรรม ” จัดโดย ศูนย์บริการวิชาการ ร่วมกับ สาขาวิชาภาษาอิตาเลียน ภาควิชาภาษาตะวันตก คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 5 เมษายน 2562 1. หลักการและเหตุผล เป็นการเรียนภาษาและวัฒนธรรมอิตาเลียนไปพร้อมๆกัน ยังมีทั้งฟัง-พูด-อ่าน-เขียน แต่ในอัตราส่วนที่จะเปลี่ยนไปตามแต่ละบทดูตามความเหมาะสม เนื้อหาที่จะเรียนก็จะเป็นเรื่องที่เราควรรู้เพื่อการสื่อสารกับคนอิตาเลียนหรือเพื่อเข้าใจปริบททางวัฒนธรรมขั้นพื้นฐานของวิถีชีวิตอิตาเลียน 2. วัตถุประสงค์ เพื่ออบรมภาษาอิตาเลียนแก่ผู้เริ่มเรียน หรือผู้ที่มีพื้นความรู้มาแล้ว เพื่อให้ผู้ที่ประกอบอาชีพที่ต้องการรู้ภาษานี้มีความรู้หรือทบทวนเพิ่มเติม และนำความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปปรับปรุงใช้ในงานส่วนของตน ทำให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพสูงขึ้น 3. หัวข้อการอบรม – รู้จักประเทศอิตาลี (ภูมิศาสตร์) – แคว้นต่างๆ อาหารและของดีประจำแคว้น – ประวัติพิซซ่า – เรือกอนโดล่ากับเวนิส – ไอศกรีมอิตาเลียน – ไวน์อิตาเลียน – ฟุตบอลอิตาเลียน – เทศกาลงานฉลองในอิตาลี – ความเชื่อ โชคลางในอิตาลี.. read more →