โครงการ “ รู้อิตาเลียน เรียนวัฒนธรรม ”
จัดโดย ศูนย์บริการวิชาการ ร่วมกับ สาขาวิชาภาษาอิตาเลียน ภาควิชาภาษาตะวันตก
คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 5 เมษายน 2562

1. หลักการและเหตุผล
เป็นการเรียนภาษาและวัฒนธรรมอิตาเลียนไปพร้อมๆกัน ยังมีทั้งฟัง-พูด-อ่าน-เขียน แต่ในอัตราส่วนที่จะเปลี่ยนไปตามแต่ละบทดูตามความเหมาะสม เนื้อหาที่จะเรียนก็จะเป็นเรื่องที่เราควรรู้เพื่อการสื่อสารกับคนอิตาเลียนหรือเพื่อเข้าใจปริบททางวัฒนธรรมขั้นพื้นฐานของวิถีชีวิตอิตาเลียน

2. วัตถุประสงค์
เพื่ออบรมภาษาอิตาเลียนแก่ผู้เริ่มเรียน หรือผู้ที่มีพื้นความรู้มาแล้ว เพื่อให้ผู้ที่ประกอบอาชีพที่ต้องการรู้ภาษานี้มีความรู้หรือทบทวนเพิ่มเติม และนำความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปปรับปรุงใช้ในงานส่วนของตน ทำให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพสูงขึ้น

3. หัวข้อการอบรม
– รู้จักประเทศอิตาลี (ภูมิศาสตร์)
– แคว้นต่างๆ อาหารและของดีประจำแคว้น
– ประวัติพิซซ่า
– เรือกอนโดล่ากับเวนิส
– ไอศกรีมอิตาเลียน
– ไวน์อิตาเลียน
– ฟุตบอลอิตาเลียน
– เทศกาลงานฉลองในอิตาลี
– ความเชื่อ โชคลางในอิตาลี
– สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ
– พื้นฐานคริสตศิลป์สำหรับดูศิลปะ

4. วิธีจัดการอบรม
นำเสนอโดยการบรรยายหรือดูคลิปจาก internet ฝึกอ่าน ฝึกพูดและเขียนจากหัวข้อนั้นๆ

5. ระยะเวลาในการอบรม
“ รู้อิตาเลียน เรียนวัฒนธรรม ” ทุกวันศุกร์ เวลา 18.00 – 20.00 น.
ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 5 เมษายน 2562 รวม 20 ชั่วโมง

6. กำหนดการรับสมัคร
ตั้งแต่วันนี้ – 7 มกราคม 2562
ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ ศูนย์บริการวิชาการ คณะอักษรศาสตร์ ตามช่องทางดังนี้
1. เว็บไซต์ www.AksornChula.com
2. email : aksornchula@Chula.ac.th
3. หมายเลขโทรศัพท์ 02-2184886

7. วิธีการสมัคร
1. โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงเทพ สาขาสยามสแควร์ บัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชี “คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย” เลขที่บัญชี 152-4-218367 แล้วส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานการโอนเงิน (ดาวน์โหลดข้อมูลจาก www.AksornChula.com หัวข้อ “Application”) มาที่ศูนย์บริการบริการวิชาการตามช่องทางต่อไปนี้
1.1 สแกนหลักฐานการโอนเงิน แล้วส่ง email มาที่ aksornchula@chula.ac.th หรือ
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม และดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ เว็บไซต์ www.AksornChula.com

8. สถานที่อบรม
คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

9. คุณสมบัติของผู้รับการอบรม
ควรจะจบ A2 หรือจบอย่างน้อยอิตาเลียน 2 ที่จัดโดยศูนย์บริการวิชาการคณะอักษรศาสตร์
*สำหรับผู้ที่มีคุณสมบัติที่ไม่ตรงกับที่แนะนำนี้ (ไม่ว่าจะต่ำกว่าหรือสูงกว่า) แต่มีความประสงค์จะเรียน ศูนย์บริการวิชาการถือว่าท่านยินยอมในเงื่อนไขเอง หากท่านพบว่าการเรียนการสอนยากไปหรือง่ายไป

10. ค่าธรรมเนียมการอบรม
ค่าธรรมเนียมในการอบรมราคา 5,000 บาท คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จะไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมการอบรมที่ได้ชำระแล้ว ไม่ว่ากรณีใด นอกจากจะไม่สามารถเปิดการอบรมได้

11. การประเมินผล
ผู้เข้ารับการอบรมเกินกว่าร้อยละ 80 จะได้รับวุฒิบัตรจากคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

12. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. ตอบสนองนโยบายของมหาวิทยาลัยในการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม และเป็นการเพิ่มพูนความรู้ให้แก่บุคคลทั่วไปที่ต้องการศึกษาต่อเนื่อง
2. ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ภาษาอิตาเลียนที่ได้รับจากการอบรมไปใช้ให้เป็นประโยชน์ในการประกอบอาชีพและศึกษาขั้นสูงต่อไป

13. หน่วยงานที่รับผิดชอบ
คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมีคณะกรรมการดำเนินโครงการประกอบด้วย
1. ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ                    ประธานกรรมการ
2. อาจารย์ ดร.วิลาสินีย์ แฝงยงค์                     กรรมการ
3.อาจารย์ ดร.ปาจารีย์ ทาชาติ                        กรรมการ
4. เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการวิชาการ                       กรรมการและเลขานุการ