การอบรมเชิงปฏิบัติการ สำหรับบุคคลทั่วไป “ตั้งชื่อแบรนด์ให้ปัง ด้วยพลังของภาษา: Empower Brand Names with Language Strategies” ระหว่างวันที่ 30-31 มีนาคม 2562 (รวม 12 ชั่วโมง) จัดโดย ภาควิชาภาษาศาสตร์ ร่วมกับ ศูนย์บริการวิชาการ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   ชื่อแบรนด์เป็นหนึ่งในตัวแปรของความสำเร็จทางธุรกิจ การตั้งชื่อแบรนด์จึงเป็นขั้นตอน ที่นักการตลาดให้ความสำคัญ งานวิจัยด้านการตลาดที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ พิสูจน์ประสิทธิภาพของภาษาในฐานะเครื่องมือของการตั้งชื่อแบรนด์ นอกจากองค์ความรู้ทางวิชาการแล้ว ในบริบทของโลกธุรกิจจริง บริษัทที่ให้บริการด้านการสร้างแบรนด์ที่มีชื่อเสียงระดับโลก ยังจ้างนักภาษาศาสตร์เพื่อทำการวิจัยเกี่ยวกับอิทธิพลของภาษาต่อการรับรู้ชื่อแบรนด์อีกด้วย ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้เครื่องมือทางภาษาในการตั้งชื่อแบรนด์จึงเป็นความรู้และทักษะสำคัญของการตลาดและการประกอบธุรกิจปัจจุบันบุคคลทั่วไปในแวดวงธุรกิจประเทศไทยให้ความสนใจเกี่ยวกับการใช้เครื่องมือทางภาษาเพื่อการตั้งชื่อแบรนด์เป็นจำนวนมาก ภาควิชาภาษาศาสตร์จึงร่วมกับ ศูนย์บริการวิชาการ คณะอักษรศาสตร์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับบุคคลทั่วไปหลักสูตร “ตั้งชื่อแบรนด์ให้ปัง ด้วยพลังของภาษา” (Empower Brand Names with Language Strategies) เพื่อเผยแพร่ความรู้ให้กับบุคคลทั่วไปที่สนใจ โดยวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญด้านภาษาศาสตร์การตลาด โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการนี้ จะทำให้ผู้ร่วมการอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้เครื่องมือทางภาษาทั้งในด้านความหมาย เสียง การสร้างคำ และทัศนคติต่อภาษาเพื่อการตั้งชื่อแบรนด์ ที่มีประสิทธิภาพ รวมถึงการถ่ายโอนชื่อแบรนด์.. read more →

>>>หลักสูตรใหม่: เดือนมีนาคม<<< การอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาบุคลิกภาพสำหรับผู้บริหาร สายงานบริการ หลักสูตร “การสื่อสารเพื่อสื่อใจ สง่างามจากภายในสู่ภายนอก” ภาควิชาศิลปการละคร และศูนย์บริการวิชาการ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ กำลังเปิดรับสมัครผู้บริหาร เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาบุคลิกภาพสำหรับผู้บริหาร สายงานบริการหลักสูตร “การสื่อสารเพื่อสื่อใจ สง่างามจากภายในสู่ภายนอก” (หลักสูตร 2 วัน รวม 12 ชั่วโมง) โดยครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก • อาจารย์เพชรพริ้ง สารสิน วิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านบุคลิกภาพ และมารยาทไทย อดีตผู้อำนวยการใหญ่ ฝ่ายภาพลักษณ์และสื่อสารองค์กร บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พันพัสสา ธูปเทียน ผู้เชี่ยวชาญด้านการแสดง และการกำกับการแสดง อาจารย์ประจำภาควิชาศิลปการละคร คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย • รองศาสตราจารย์ จารุณี หงส์จารุ ผู้เชี่ยวชาญด้านการใช้เสียง (Voice Training Specialist) อาจารย์ประจำภาควิชาศิลปการละคร คณะอักษรศาสตร์.. read more →